Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Monika Gabryś-Sławińska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ
Telefon
81 537 51 98
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje 


wtorek 8.45-9.45

czwartek 9.30-10.30

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 p. 130
20-031 Lublin

O sobie

Historyk literatury; zajmuje się literaturą polską drugiej połowy XIX i początku XX wieku, historią czasopiśmiennictwa i prasy, edytorstwem XIX i pocz. XX wieku, korektą i adiustacją tekstów, emisją głosu, glottodydaktyką polonistyczną, muzealnictwem. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8611-3978

Doświadczenie organizacyjne i naukowe: zorganizowała 35 konferencji naukowych (ogólnopolskie i międzynarodowe), przez 10 lat była kierownikiem organizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” kursu językowego dla Polaków i Polonii ze Wschodu, autorka lub współautorka 5 książek, redaktor lub współredaktor  naukowy 29 tomów, redaktor naukowy „Annales UMCS. Sec. FF, współautor 4 edycji, brała udział w 5 grantach naukowych, autorka ponad 60 artykułów naukowych. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN (brązowy i srebrny), ośmiokrotnie otrzymała indywidualną lub zbiorową nagrodę JM Rektora UMCS, za działalność kulturalną  naukową otrzymała Medal Prezydenta Miasta Lublin (w 2019 roku). 

Magisterium z filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS (1998, Niewinność bohaterów Stefana Żeromskiego, promotor prof. dr hab. Krzysztof Stępnik), doktorat z zakresu literaturoznawstwa (2007, Bóg i szatan w twórczości Stefana Żeromskiego, promotor prof. dr hab. Krzysztof Stępnik), habilitacja z zakresu literaturoznawstwa (2016, Konflikty zbrojne na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”), od 2019 prof. uczelni.

Ukończyła studia podyplomowe na 5 kierunkach: Podyplomowe Studia Edytorskie (IBL PAN, 2009), Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z Nauczania Języka Polskiego jako Obcego (CJKP UMCS, 2010), Podyplomowe Studia Kwalifikacyjnych z Emisji Głosu (UMCS, 2010), Podyplomowe Studia  „Public relations w badaniach naukowych” (WSEI, 2010), Podyplomowe Studia  „Menadżer transferu innowacji i wiedzy” (WSEI, 2012).

Należy do Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (przewodnicząca Komisji Rewizyjnej), Stowarzyszenia im. S. Żeromskiego (członek-założyciel, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej), Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Stowarzyszenia Muzealników Polskich (Oddział Lubelski).

 

MONOGRAFIE:

 1. Niebo i piekło, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t 14, Kraków: Universitas2007, 451 s.
 2. Metafizyczne niepokoje. Bóg w twórczości Stefana Żeromskiego, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011, 338 s.
 3. Konflikty zbrojne na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015
 4. "Kroniki tygodniowe" Bolesława Prusa. Edytor - recenzent - czytelnik, Lublin 2017 [współautorzy: Ewa Skorupa, Grzegorz Bąbiak].
 5. Leksykon uchodźstwa polskiego w Rosji w latach I wojny światowej, Lublin 2018 [współautorzy: Mariusz Korzeniowski, Dariusz Tarasiuk, Krzysztof Latawiec].

PRACE POD REDAKCJĄ:

 1.  Rewolucja lat 1905-1907. Literatura – ikonografia – publicystyka [współred. Krzysztof. Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2005, 382 s.
 2. Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych [współred. Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2005, 456 s.
 3. Polka. Medium, cień, wyobrażenie [współred. Monika Rudaś-Grodzka, Barbara Smoleń], Warszawa: Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie: Fundacja Odnawiania Znaczeń 2006, 271 s.
 4. Walery Przyborowski i Józef Brandt [współred.  Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2007, 256 s.
 5. Józef Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski [współred. Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2008, 253 s.
 6. Helena Mniszkówna [współred. Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2009, 235 s.
 7.  Honor, Bóg, Ojczyzna[współred. Monika Rudaś-Grodzka, Dorota Krawczyńska], Warszawa: Warszawa : Fundacja Odnawiania Znaczeń : Dom Spotkań z Historią 2009, 228 s.
 8. Żebro Mesjasza [współred. Monika Rudaś-Grodzka, Dorota Krawczyńska], Warszawa: Fundacja Odnawiania Znaczeń : Dom Spotkań z Historią 2009, 126 s.
 9. Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, [współred. Krzysztof Stępnik],  Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010, 390 s.
 10. Zbrodnie, sensacje, katastrofy w prasie polskiej do 1914 [współred. Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 2010, 284 s.
 11. Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej [współred. Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011, 460 s.
 12. Aleksander Świętochowski [współred. Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011, 309 s.
 13. Andrzej Strug [współred. Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS  2011,  275 s.
 14. Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film) [współred. Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 2011, 395 s.
 15. Jacek Malczewski i symboliści [współred. Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, 342 s..
 16. Julian Wieniawski, Klemens Szaniawski, Feliks Brodowski [współred. Krzysztof Stępnik],  Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, 159 s.
 17. Media a wartości. Cz. 1. Media drukowane [współred. Joanna Aleksandruk, Łukasz Nowosielski], Biała Podlaska: Podlaska Fundacja Wspierania Talentów 2012, 1 dysk optyczny.
 18. Media a wartości. Cz. 2. Media drukowane i elektroniczne [współred. Joanna Aleksandruk], Biała Podlaska: Podlaska Fundacja Wspierania Talentów 2013,1 dysk optyczny.
 19. Media a wartości, Cz. 3. Media lokalne i ogólnokrajowe [współred. Katarzyna Dybowska], Biała Podlaska 2014, 1 dysk optycznyy.
 20. Peregrynacje do źródeł. Lubelski czas zatrzymany, cz. IV, [współred. Janina Szcześniak], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014,  206 s.
 21. Żeromski i inni, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015, 296 s. [współred. Maria J. Olszewska].
 22. Media a wartości, Cz. 4, Media wobec wyzwań współczesności [współred. Katarzyna Dybowska], Biała Podlaska 2015, 1 dysk optyczny.
 23. Media a wartości. 5, Człowiek w mediach, [współred. Katarzyna Pilipiuk], Biała Podlaska: Podlaska Fundacja Wspierania Talentów 2016, 1 dysk optyczny.
 24. Media a wartości. 6, Wolność w mediach, [współred. Katarzyna Pilipiuk], Biała Podlaska: Podlaska Fundacja Wspierania Talentów 2016, 1 dysk optyczny.
 25. Polska krytyka literacka w XIX i XX wieku, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2016, 199 s.
 26. Wokół dramatu poetyckiego XIX wieku, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2017, 268 s. [współred. Grzegorz Głąb].
 27. Polska krytyka teatralna XIX wieku: postaci i zjawiska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2017, 221 s.
 28. Polska krytyka teatralna XX wieku. Postaci i zjawiska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2019, ss.
 29. Józef Kotarbiński. Życie i dzieło, wybrane zagadnienia, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2020, ss. 130.
 30. P. Choynowski, Rzeczy drobne i zabawne, pod red. M. Gabryś-Sławińskiej, A. Wójtowicza, opr. A. Stańczak, Lublin 2019.

  EDYCJE TEKSTÓW:

 1. Zygmunt  Niedźwiecki, Opowiadania, t. 1 [oprac. Anna Adamczyk, Agata Błaszczyk, Agata Skała], red. Dariusz  Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2009, 368 s.
 2.  Zygmunt  Niedźwiecki, Opowiadania, t. 2 [oprac. Anna Adamczyk, Agata Błaszczyk, Agata Skała], red. Dariusz  Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2009, 316 s.
 3.  Zygmunt  Niedźwiecki, Opowiadania, t. 3 [oprac. Anna Adamczyk, Agata Błaszczyk, Agata Skała], red. Dariusz  Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 20010, .326 s.
 4.  Z. Niedźwiecki, Opowiadania, t. 4 [oprac. i współred. Agata Skała, Anna Adamczyk, przy współpracy Dariusza Trześniowskiego], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012,  362 s.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY:

Niewinność dziecięcych bohaterów prozy Stefana Żeromskiego, [w:] Stefan Żeromski i jego współcześni, red. Eugenia Łoch, Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2000, s. 77-100.

2. W kręgu niewinności. O męskich bohaterach prozy Stefana Żeromskiego, [w:] Modernistyczny wizerunek człowieka. Studia historycznoliterackie, red. Janina Szcześniak i Dariusz Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2001, s. 183-201.

3. Kobiety i konie w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Dworki-pejzaże-konie, red. Krzysztof Stępnik, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2002, s. .

4. Stare panny w prozie Stefana Żeromskiego, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, t. 3, red. Ewa Komorowska, Żaneta Kozicka-Borysowska, Szczecin: „Zapol”  2002,  s. 245-251.

5. Pejzaż marynistyczny w „Wietrze od morza” S. Żeromskiego, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Literaturoznawstwo, t. 4, red. Ewa Komorowska, Agnieszka Krzanowskiej, Szczecin: „Zapol”  2003, s. 46-54.

6. Literackie obrazy fanatyków w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Klucze do Żeromskiego, red. Krzysztof Stępnik, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2003, s. 199-218.

7. Wokół plebiscytowego reportażu Stefana Żeromskiego, [w:] Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, red. Krzysztof Stępnik, Magdalena Piechoty, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004, s. 301-311.

8. Świątki i kapliczki w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, red. Maria Jolanta Olszewskiej i Grzegorz Paweł  Bąbiak, Warszawa: nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2005, s. 339-352.

9. Wyobrażenie Matki Boskiej w „Dziennikach” Stefana Żeromskiego – świadectwo przemian, [w:] Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, red. Jakub. A. Malik, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 169-193.

10. „Tygodnika Ilustrowanego” nowoczesny (?) krajobraz wołyński 1916 roku, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Kulturoznawstwo, t. 9, pod red. Ewa Komorowska i Joanna Misiukajtis, Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski 2008, s. 24-32.

11. „Tygodnik Ilustrowany” po śmierci Żeromskiego, publikacja na stronie internetowej Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego w Warszawie oraz w „Zeszytach Stowarzyszenia imienia Stefana Żeromskiego” 2010, nr 1, s. 56-66.

12. „Pokochałem Lublin” – Stefana Żeromskiego spotkanie z Lublinem [w:] Peregrynacje do źródeł. Lubelszczyzna w biografii i twórczości pisarzy XIX i XX wieku, cz. II, red. Janina Szcześniak, Dariusz Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010, s. 125-136.

13. Diabelskie kuszenie w „Wietrze od morza” Stefana Żeromskiego, [w:] Język, kultura i świat roślin: księga pamiątkowa ofiarowana profesor Halinie Chodurskiej ,  red. Ewa Komorowska i Danuta Stanulewicz, Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski 2010, s. 80-88.

14. Diabelska (nie)obecność w „Dziennikach” Stefana Żeromskiego, [w:] Język, tożsamość i komunikacja międzykulturowa: księga pamiątkowa ofiarowana doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek, red. Ewa Komorowska i Danuta Stanulewicz, Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski 2010, s. 95-104.

15. Stefana Żeromskiego dramat o zemście (Biała rękawiczka), [w:] Zapomniany dramat, t. 2, pod red. Maria Jolanta Olszewskiej, Krystyna Ruty-Rutkowskiej, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2010, s. 24-40.

16. Zbrodnia na ludowo. Casus „Kmiotka, [w:], Zbrodnie, sensacje, katastrofy w prasie polskiej do 1914, red. Krzysztof Stępnik i Monika Gabryś, Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 2010, s. 91-105.

17. Olimpiada 1928 w prasie niesportowej („Tygodnik Ilustrowany”), [w:] Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do m1936 roku,  red. Paweł Nowak i Krzysztof  Stępnik, Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 2010, s.

18. „… jak smuga kultury i krwi, co tym olbrzymim pasem ziemi przepłynęła” – frontowe wrażenia Czesława Jankowskiego („Tygodnik Ilustrowany” 1916), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, red. Ewa Komorowska, Agnieszka Krzanowska,t. 11, Szczecin: Volumina pl. Daniel Krzanowski 2010, s. 46-53.

19. „Cyrulik Warszawski” – od elitarności ku masowości i z powrotem?, [w:] Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film), red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 2011, s. 111-129.

20. Lubelskie impresje wojenne w „Tygodniku Ilustrowanym” 1916 roku, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, t. 12, red. Dorota Dziadosz, Agnieszka Krzanowska, Szczecin: „Zapol” 2011, s. 57-64.

21. (Nie)obecność Lublina we wspomnieniach Juliana Wieniawskiego, [w:], Peregrynacje do źródeł. Przestrzeń mityczna, przestrzeń realna Lubelszczyzny w twórczości pisarzy XIX-XXI wieku, cz. III, red. Janina Szcześniak, Dariusz Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS  2012, s. 63-80.

22. Wypowiedzi okolicznościowe po śmierci Juliana Wieniawskiego, [w:] Julian Wieniawski. Klemens Szaniawski. Feliks Brodowski, red. K. Stępnika, M. Gabryś-Sławińska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, s. 33-52.

23. Kwestie językowe w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2012, t. LVII, s. 85-102.

24. Relacja miasto-wieś na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” (1908), [w:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red Małgorzata Święcicka, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2012, s. 315-333.

25. W rodzinnych stronach Mickiewicza – wojenna relacja Ignacego Balińskiego („Tygodnik Ilustrowany” 1916), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, t. 13, red. Dorota Dziadosz, Agnieszka Krzanowska, Szczecin: „Zapol” 2012, s. 39-55.

26. Filantropia versus wolontariat? – „Tygodnik Ilustrowany”, [w:] Implikacje teoretyczne i praktyczne wolontariatu, red. Agnieszka Katarzyna Sadowska, Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 2013, s. 33-49.

27. Wielka Wojna na łamach warszawskiego „Tygodnika Ilustrowanego” – w pierwszym roku działań militarnych (1914-1915), „Res Historica” 2012, nr 34, s. 47-64.

28. Adiustacja i korekta tekstu, [w:] E-edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów, red. Paweł Nowak, Aleksander Wójtowicz, Lublin: Drukarnia Cyfrowa – Partner Poligrafia 2013, s. 199-245.

29. Warszawska ulica na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” (1914), [w:] Ulica – zaułek – bruk. Z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, red. K. Badowska, A. Janiak-Staszek, Łódź 2013, s. 145-165.

30. Wielka Wojna na łamach warszawskiego „Tygodnika Ilustrowanego” – okres okupacji niemieckiej, „Res Historica” 2013, nr 36, s. 219-241.

31. „Przyszedłem do ciebie. Sam mię wezwałeś”. Stefana Żeromskiego wizja szatana, [w:] Żeromski. Tradycja i eksperyment, red. Anna Janicka, Alina Kowalczykowa, Grzegorz Kowalski, Białystok-Rapperswil: Wydawnictwo Alter Studio 2013, s. 359-378.

32. Obraz Warszawy w felietonach Włodzimierza Perzyńskiego („Tygodnik Ilustrowany" 1912-1919), [w:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. Małgorzata Święcicka, Monika Peplińska-Narloch, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2014, s. 206-222.

33. Nieoczekiwana zamiana miejsc. Japońsko-chiński egzotyzm na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1904-1905, [w:]Literatura. Media. Polityka. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Krzysztofowi Stępnikowi, red. Magdalena Piechota, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2014, s. 9-34.

34. Powstanie Styczniowe na łamach „Tygodnika Ilustrowanego" (1913-1923), „Niepodległość i Pamięć” 2014, nr 1/2, s. 399-422.

35. Stefan Żeromski, [w:]Encyklopedia katolicka, t. XX, red. E. Gigilewicz, Lublin 2014.

36. Jubileusze w „niejubileuszowym” 1911 roku. Przypadek „Tygodnika Ilustrowanego”, „Wiek XIX” 2015, t. 8, s. 391-406.

37. Między chaosem a porządkiem – retoryczne zmagania z wybuchem I wojny światowej na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”, „Res Rethorica” 2015, s. 24-51.

38. Stefana Żeromskiego otwieranie się na kulturę popularną - scenariusz filmowy „Wieczna fala”, [w:] Stefan Żeromski – kim był? kim jest?, red. Z.J. Adamczyk, Kielce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach 2015, s. 116-128.

39. Zofiówka [współautor M. Rudaś-Grodzka], [w:] Atlas Polskiego Romantyzmu - Świat. Europa. Polska (Nowa Panorama Literatury Polskiej), Warszawa: Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 2015.

40. Lublin, [współautor M. Rudaś-Grodzka], [w:] Atlas Polskiego Romantyzmu - Świat. Europa. Polska (Nowa Panorama Literatury Polskiej), Warszawa: Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 2015.

41. Język jako wartość w „Tygodniku Ilustrowanym” w latach 1918–1928, „LINGVARIA Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2016, nr 2, s. 279-294.

42. Stefan Żeromski na łamach "Tygodnika Ilustrowanego" w roku 1912, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2016, t. 27, s. 227-247.

43. Ogród nieco wyplewiony, czyli wartości i obrazy w mediach współczesnych, „Akcent” 2016, nr 1, s. 125-130.

44. "Pierwsze miejsce z urzędu należy się Sienkiewiczowi". Pisarz na łamach "Tygodnika Ilustrowanego" w latach 1905-1916, „Wiek XIX” 2016, t. 9, s. 465-482.

45. „Tygodnik Ilustrowany” wobec odradzającej się Białorusi (1918), „Studia Białorutenistyczne” 2016, t. 10, s. 137-152.

46. Z „prehistorii Słowian” – „Mściwój i Swanhilda” Bronisława Grabowskiego, [w:] W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, red. M. J. Olszewska, D. M. Osiński, Warszawa: Wyd. Wydziału Polonistyki UW 2016,  s. 51-64.

47. Między Bukaresztem a Sarajewem - prognozy wojenne "Tygodnika Ilustrowanego" (sierpień 1913-lipiec 1914), [w:] Między pamięcią a projektem przyszłości. Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2016, s. 293-312.

48. Transport miejski na łamach "Tygodnika Ilustrowanego" w latach 1918-1928 (rekonesans), [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, t. 6, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2016, s. 209-240.

49. Dystans i nieufność - Józef Piłsudski na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w  czasie okupacji niemieckiej (sierpień 1915-listopad 1918), „Akcent” 2017, nr 4, 211-221.

50. Przywracanie pamięci o Andrzeju Strugu, „Akcent” 2017, nr 4, s. 228-233.

51. Podróżopisarstwo na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1918-1924, „Sztuka Edycji” 2017, nr 1, s. 99-111.

52. Filantropia czasów wielkiej wojny "Tygodnik Ilustrowany" 1915 roku, [w:] Tradycja i współczesne nurty wolontariatu w Polsce, pod. red. A. Sadowska, Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, s. 11-28.

53. O „Gałęzi kwitnącej” Leopolda Staffa, [w:] L. Staff, Gałąź kwitnąca (pod red. D. Chemperka, oprac. B. Stokłosa) [edycja krytyczna], Lublin 2017, s. 9-23.

54. U progu Niepodległej – „Tygodnik Ilustrowany" w ostatnich miesiącach wojny, „Wiek XIX” 2018, R. XI(LIII).

55. Między egzotyzmem a nowoczesnością - Jerzego Bandrowskiego spojrzenia na azjatycki świat („Tygodnik Ilustrowany” 1919), „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, t. 61, z. 3, s. 267-280.

56. Jacka Tacika odkrywanie prawdy [Jacek Tacik „Zamach. Jan Paweł II – 13 maja 1981. Spisek. Śledztwo. Spowiedź”], „Akcent” 2018, nr 3, s. 166-169.

57. Dwie nagrody – kilka refleksji na temat jubileuszowej publikacji [„Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak”, t. 1: „Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych”; t. 2: „Gatunki w mediach elektronicznych”. Pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury], „Akcent” 2018, nr 1, s. 109-114.

58. U progu Niepodległej. "Tygodnik Ilustrowany" w ostatnich miesiącach wojny, "Wiek XIX” 2018, r. XI, s. 171-187.

59. Praca w czasach Wielkiej Wojny na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”, [w:] Praca ludzka, red. J. Bartmiński et al., Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2018, s. 223-240.

60.„Tygodnik Ilustrowany” wobec ochrony zabytków u progu Niepodległej (sierpień 1914-grudzień 1919), „Niepodległość i Pamięć” 2019, nr 2, s. 85-116.

61. Polska oświata na ziemiach białoruskich w wybranych tygodnikach warszawskich w latach 1918-1919, [w:] Polacy na Białorusi. Od końca XIX do początku XXI wieku. T. 3. Niepodległość 1918-2018. Polskie i białoruskie idee niepodległościowe, pod red. T. Gawina, Warszawa: Studium Europy Wschodniej UWA, 2019, s. 101-117.

62. Diabelska nieufność – obraz złego/diabła/szatana we wczesnej twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Stefan Żeromski. Twórca, działacz, obywatel, pod red. R. Kotowskiego, S. Zacharz, Kielce: Muzeum Narodowe w Kielcach, 2019, s. 139-160.

63. Mistrz mowy polskiej, [w.] P. Choynowski, Rzeczy drobne i zabawne, pod red. M. Gabryś-Sławińskiej, A. Wójtowicza, opr. A. Stańczak, Lublin 2019, s. 7-20.

64. Aleksander Szczepański versus „Tygodnik Ilustrowany”, czyli o dwóch spojrzeniach na Chicago końca lat 20. I początku lat 30. XX wieku, [w:] Polacy w Chicago. Doświadczenie imigranta: integracja, izolacja, asymilacja, red. A. Walaszek, Warszawa 2020, s. 151-169.

65. Oswajanie  „śmiertelnego niebezpieczeństwa”. Rwwolucja lutowa na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w 1917 roku, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2020, nr 1, s. 123-134.

66. Podmiot podróżujący w „Obrazach z życia na Wschodznie” Anny z Szawłowskich Neumanowej, „Wiek XIX” 2000, t. LV, s. 33-49.

67. Komunikowanie polityk(i) w literaturze i w mediach, [w:] Sensacyjna sprawa Macocha w refleksjach prasowych w 1912 roku (rekonesans), red.  M. Pataj, E. Pawlak-Hejno, Lublin 2021, s. 289-304.