Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Lyubov Frolyak

dr hab. Lyubov Frolyak
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
815372653
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim r.a. 2022/23


Poniedziaek  - 11.20 - 12.20  (gab..431 NH)


Środa  - 18.00 - 19.00  (Teams)


 


W celu umówienia się na konsultacje w innym terminie proszę o wcześniejszy kontakt mailowy:


fro3745@umcs.pl


 

Adres

Lublin

O sobie

Ukończyła studia wyższe na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Narodowego w Doniecku. Praca dyplomowa dotyczyła problemów przekładoznawstwa. Studia doktoranckie ukończyła w Instytucie Językoznawstwa im. O.Potebni NAN Ukrainy na Wydziale Leksykologii i Leksykografii pod kierunkiem prof. Leonida.Pałamarczuka. Pracę doktorską z zakresu dialektologii obroniła w roku 1988. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2014 roku.

Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczęła na stanowisku asystenta w Katedrze Języka Ukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Doniecku w 1979 roku. Na podstawie dorobku naukowego i lekcji habilitacyjnej uzyskała tytuł naukowy docenta, który został zatwierdzony przez Wyższą Komisję Atestacyjną Ukrainy w 1992 roku.

W latach 1993-1995 jako wykładowca języka ukraińskiego i rosyjskiego pracowała na Uniwersytecie Michela de Montaigne Bordeaux-3.

Od roku 2003 pracuję na stanowisku prof.nadzwyczajnego UMCS w Zakładzie Filologii Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej, od 01.10.2019 r. - profesora uczelni w Katedrze Językoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Neofilologii, teraz - Instytut Językoznawstwa  i Literaturozbawstwa Wydziału Filologicznego.

 

 

 

 


Działalność naukowa

Wyniki badań naukowych zostały przedstawione w ponad 100 publikacjach w następujących obszarach tematycznych: Współczesny stan, cechy systemowe i metody badań gwar ukraińskich wschodniostepowych; Gwary ukraińskie pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego; Struktura i semantyka inskrypcji nagrobnych nekropolii pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego; Problemy lingwodydaktyczne nauczania języka ukraińskiego jako obcego.

Redaktor i współredaktor tomów językoznawczych  -  TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych OL PAN, V. III /2008, V. V / 2010,  V. VII / 2012. V. I / 2014, V.X / 2015, V.XI /2016.

Przewodnicząca Komitetu organizacyjnego cyklicznej Międzynarodowej konferencji naukowej "Język ukraiński poza granicani Ukrainy".

 Wybrane prace naukowe:

Любов Фроляк. Українські східностепові говірки Донеччини, Дрогобич 2013, 400 с. (23,25 ark.wyd.).

Ljubov Froljak . Zur Frage nach der Sprache regionaler Varianten in der ukrainischen Ballade “Oj, im Roggenfeld” ,  X. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht",  München: Open Publishing LMU 2020, p. 227-238.

Ljubov Froljak, Die ukrainische Sprache der Nördlichen Pidljaššja als Variante der ukrainischen Literatursprache, Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht, München 1.–4. November 2018, München 2019, 183 – 191.

Frolak L., Środki leksykalno-gramatyczne wyrażania kategorii życzeniowości w gwarach ukraińskich wschodniostepowych, [w:] Rozprawy komisji językowej ŁTN, t.LV, Łódź 2010, s.71-80.

Frolak Lubow, Uwagi o akcencie gwar ukraińskich południowo-wschodniego Podlasia, [w:] Rozprawy Komisji Językowej, tom L, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2005, s. 35-45.

Фроляк Л., До питання про вербалізацію поведінкового табу в українських підляських говірках, [w:] Teka Komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych, T. V, Lublin 2010, s. 38-56.

Фроляк Л.Д., Вербалізація поведінкового табу в українських східностепових говірках, [w:] Tabu językowe i ewfemizacja w dialektach słowiańskich, Lublin 2008, s. 55-68.

Фроляк Л., Засоби виразності в повсякденному мовленні, [в:] У вимірах слова: Збірник наукових статей. До ювілею професора кафедри української мови Л.Г.Савченко, Харків  2009, с.112-121.

Фроляк Л.Д,. Ідіолект гетерогенного походження у системі новоствореної говірки, [в:] Діалектологічні студії. 1, Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003, с.132-140.

Фроляк Л.Д., Семантика і структура намогильних написів православних некрополів польсько-східнослов’янського пограниччя, [w:] Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko- wschodniosłowiańskiego, Lublin 2011, s. 51-70.

Фроляк Л.Д., Українська мова як iноземна: речення на позначення вiку, [в:] Нариси дослiджень у галузi гуманiтарних наук в педвузi: Матерiали конф. з пiдсумкiв наук. роботи кафедр за 1994 р., Горлiвка 1995, с. 268-270.

Фроляк Л.Д., Функціонування ідіолекту з південно-західною діалектною основою в умовах новоствореного говору, [в:] Українська історична та діалектна лексика, Вип.4, Львів: Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2003, с.363-373.

Фроляк Любов, Мова особистості у системі діалектів різного типу, [в:] Z lubelskych badań nad słowiańszczyzną wschodnią: księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi, Wyd-wo KUL, Lublin 2010, s. 127-136.

Фроляк Любов, Структурно-семантичні типи інскрипцій та графічні особливості намогильних написів на деяких лемківських цвинтарях (Частина 1), [in:] Spheres of Culture, Vol. 1, 2012, p. 192-203.

Фроляк Любов, Структурно-семантичні типи інскрипцій та графічні особливості намогильних написів на деяких лемківських цвинтарях (Частина 2), [in:] Spheres of Culture, Vol. 2, 2012, p. 203-213.

Фроляк Любов, До питання про сандхі у північнопідляських говірках: аудитивний аналіз реалізації дзвінких фонем /б/, /д/, /г/, /ж/, [в:] Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіські говірки в просторі та часі, вип. 9, [ред.] Г.Л. Аркушин, Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2010, с. 239-247.

Фроляк Л.Д. До питання про корпус українських текстів з Холмщини та Підляшшя: проблеми та завдання його створення, в: Діалекти в синхронії і діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій, Київ: НАН України, 2015, с. 417-431.

Фроляк Л.Д. Тексти з Підляшшя як джерело діалектологічних досліджень, в: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, сСерія: Філологія, вип.19, Одеса, 2015, с.61-65.

Фроляк Любов. Алаптація текстів загальноукраїнських пісень носіями підляських говірок, W: TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związkw Kulturowych, OL PAN, V. X, Lublin 2015, s.98-104.

Фроляк Любов. Особливості вивчення лексико-семантичної парадигми слів народний і національний у польськомовній аудиторії, в: Теорія і практика викладання української мови як іноземної, вип.12, Львів 2016, с.135-143.

Фроляк Любов. До питання про народні пісні з Підляшшя як джерело діалектологічних досліджень, в: TEKA Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, OL PAN, V.XI, Lublin 2016, s. 35-42.

Фроляк Л.Д., Польськомовні інскрипції на лемківських цвинтарях у світлі міжкультурної комунікації, в: Держава та регіони, Серія: Гуманітарні науки, №2/ 2017, Запоріжжя 2017, с.66-71.