Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marek Florek

dr hab. Marek Florek
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
INSTYTUT ARCHEOLOGII
Telefon
81-537-28-17; 601 372 118
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środa   - godz. 11.30-12.30


pokój 13 (Stara Humanistyka, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4)


 


konsultacje w sprawie prowadzonych prac licencjackich i magisterskich możliwe również drogą meilową: marek.florek@poczta.umcs.lublin.pl bądź przez teams.office po wcześniejszym umówieniu.


 

Adres

Instytut Archeologii, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Urodzony w 1956 roku w Lublinie

Magisterium: 1981, UMCS; temat: „Kultury kompleksu trzciniecko – sośnicko -komarowskiego“; promotor - doc. dr hab. Jan Kowalczyk

Doktorat: 2001, UMCS; temat: „Zaplecze osadnicze i rozwój funkcji miejskich w Sandomierza w średniowieczu“; promotor - prof. dr hab. Ryszard Szczygieł; druk: „Sandomierski ośrodek grodowo-miejski w średniowieczu“, Warszawa 2005;

Habilitacja: 2016, UR; temat: Cmentarze i obrządek pogrzebowy jako wyróżniki społeczności lokalnych i zróżnicowania społecznego w pradziejach i średniowieczu.

Specjalizacja: wczesne średniowiecze i średniowiecze, konserwatorstwo archeologiczne.

Przebieg pracy zawodowej:

1979-1982 - Biuro Podróży i Turystyki „Almatur” w Lublinie - Kierownik Działu Krajowego;

1982-1991 - Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Tarnobrzegu - Kierownik Biura, Konserwator Zabytków Archeologicznych w Tarnobrzegu;

1986-1988 - Pracownia Etnograficzno-Historyczna P.P. PKZ w Lublinie - starszy specjalista;

1991-1998 - Państwowa Służba Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Tarnobrzegu - Kierownik Działu Dokumentacji, Konserwator Zabytków Acheologicznych;

1999–2000 - Podkarpacki Oddział Wojewódzki Służby Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu – Główny specjalista ds. archeologii

od 2000 – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, Delegatura w Sandomierzu - Konserwator Zabytków Archeologicznych (od 2005 roku zatrudnienie w wymiarze niepełnego etatu).

2002–2004 - zajęcia zlecone w Katedrze Archeologii UMCS - konwersatorium „Wstęp do muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego“; wykłady monograficzne: „Źródła archeologii średniowiecznej i nowożytnej“ i „Lubelszczyzna i pogranicze polsko-ruskie w średniowieczu“; laboratoria „Źródłoznawstwo – archeologia późnośredniowieczna i nowożytna“; prowadzenie ćwiczeń terenowych.

2003-2007 – zajęcia zlecone na Wydziale Rolniczym AR w Lublinie – wykład monograficzny i ćwiczenia: „Wybrane zagadnienia z etnografii i muzealnictwa“.

od 01.10. 2004 roku – Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

2008 do 2011 zajęcia zlecone w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego – wykłady i konwersatoria specjalizacyjne dot. tematyki obrządku pogrzebowego w średniowieczu i węzłowych problemów archeologii średniowiecza w Polsce.

2006-2008 - sprawowanie nadzoru inwestorskiego z ramienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie nad ratowniczymi badaniami archeologicznymi na trasie autostrady A4 na odcinku Dębica – Rzeszów i drogi ekspresowej S19  na odcinku Stobierna – Rzeszów i obwodnicy Jarosławia. 

2009-2011 - koordynacja i nadzór nad ratowniczymi badaniami archeologicznymi prowadzonymi przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego na trasie autostrady A4 na odcinku Przeworsk – Radymno 

 


Działalność naukowa

 Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2023/202:

1. Archeologia powszechna cz. V-VI (archeologia średniowiecza i okresu nowożytnego) – wykład, ćwiczenia, III rok studiów licencjackich;

3. Prawo i zarządzanie w archeologii - wykład i ćwiczenia, III rok studiów licencjackich;

4. Archeologia ratownicza - wykład i laboratorium, III rok studiów licencjackich;

5. Wykład fakultatywny IV (obrządek pogrzebowy w średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europie) - II rok studiów magisterskich

6. Konwersatorium specjalizacyjne VI (Archeologia miejka) - II rok studiów magisterskich;

7. Zarys historii architektury - wykład, II rok studiów magisterskich

7. Terenowe ćwiczenia inwentaryzacyjne - III rok studiów licencjackich

8. Seminaria licencjackie i magisterskie.

 

Realizowane tematy badawcze:

1. Przejście od plemiennych do wczesnofeudalnych struktur osadniczych (na przykładzie

Ziemi Sandomierskiej)

2. Osadnictwo Ziemi Sandomierskiej w XI-XIII w.

3. Możliwości archeologicznej identyfikacji osadnictwa obcoetnicznego w średniowieczu.

4. Przekształcenia przestrzenne Sandomierza w średniowieczu.

5. Obrządek pogrzebowy we wczesnośredniowiecznej Małopolsce.

6. Cmentarze i obrządek pogrzebowy jako wyróżniki odrębności społeczności lokalnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu.

7. Średniowieczne nagrobki z przedstawieniami broni w Europie Środkowej i na Bałkanach.

Udział w projektach badawczych:

1. Atlas historyczny miast polskich, t. V. Małopolska, z. 2 – Sandomierz; Nr N 10851739 (37 konkurs); kierownik grantu dr hab. B. Krasnowolski; autorstwo części: Środowisko naturalne; Osadnictwo w okolicach Sandomierza VIII-XIII w.; Sandomierz między VIII a końcem XIII w.; Rozwój przestrzenny Sandomierza X-XX w.

2. Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych i weryfikacyjnych; nr 12H 12 006481 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki MNiSW – moduł 1.2; kierownik grantu dr M. Wołoszyn; autorstwo części (autorstwo i przygotowanie do druku/redakcja): Czermno (średniowieczny Červen´) - w świetle wyników badań dawnych (1940; 1952; 1975-1979);

3. Metody nieinwazyjne w identyfikacyji struktur wczesnomiejskich w warunkach złożonej stratygrafii: integracja metod GPR i ERT. Polsko-włoski projekt badawczy w ramach współpracy między IAiE PAN Warszawa a Instituto per Le Technologie Aplicate Ai Beni Culturali, Consiglio Nazionale Delle Recerche, Roma; kierujący: prof. dr hab. A. Buko, dr S. Piro

Najważniejsze prowadzone badania wykopaliskowe

Dacharzów, pow. Sandomierz, stan. 1 – cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych i kurhan kultury trzcinieckiej (wspólnie z H. Taras i J. Ścibiorem), 1993-1995

Dylągówka, pow. Rzeszów, stan. 19 – kurhan kultury ceramiki sznurowej (wspólnie z B. Bargieł), 1999-2000;

Kleczanów, pow. Sandomierz, stan. 6 – wczesnośredniowieczne ciałopalne cmentarzysko kurhanowe (wspólnie z B. Bargieł i J. Ścibiorem), 1990-1991, 2011;

Koprzywnica, pow. Sandomierz – kościół MB Różańcowej, 2000-2001;

Kornacice, pow. Opatów, stan. 1 – cmentarzysko kultury pomorskiej, 1994, 1996;

Lipnik, pow. Opatów, stan. 32 - grodzisko wczesnośredniowieczne, 2015-2016;

Malice Kościelne, pow. Opatów, stan.1 – cmentarzysko megalityczne kultury pucharów lejkowatych, groby kultur ceramiki sznurowej i mierzanowickiej (wspólnie z B. Bargieł i J. Liberą), 1996-1998;

Międzygórz, pow. Opatów, stan. 44 – wczesnośredniowieczne ciałopalne cmentarzysko kurhanowe (wspólnie z J. Liberą), 2006-2009.

Opatów, m. pow., stan. 1 – grodzisko wczesnośredniowieczne, 1997-1998;

Pawłów, pow. Sandomierz, stan. 3 – cmentarzysko megalityczne kultury pucharów lejkowatych (wspólnie z B. Bargieł), 1999-2003;

Sandomierz,m. pow.kościół św. Jakuba i klasztor dominikanów, 1983-1986, 1990-1992;

Sandomierz, m. pow. – kościół św. Marii Magdaleny i klasztor dominikanów, cmentarz przykościelny, cmentarz nowożytny, zabudowa mieszczańska XIV-XVIII w., 1997;

Sandomierz, m. pow. – fortyfikacje średniowieczne na ul. Żydowskiej, (wspólnie z Ł. Rejniewiczem), 2001;

Sandomierz, m. pow. - stan. 38 – osada kultury malickiej, osada wczesnośredniowieczna, cmentarzysko rzędowe wczesnośredniowieczne, zabudowa nowożytna przedmieścia; (wspólnie z A. Zakościelną), 2002;

Sandomierz, m. pow. - stan. 7 (wzgórze Świętojakubskie) - osada XI-XIII w. (wspólnie z M. Bajką, A. Stempin i K. Zisopulu-Bleja), 2014-2015;

Stary Gaj, pow. Lublin, stan. 1– wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe, 2008;

Tudorów, pow. Opatów, stan. 1 – średniowieczna wieża mieszkalna, 1989-1990;

Zawichost, pow. Sandomierz, stan. 1– osada kultury pucharów lejkowatych, osadawczesnośredniowieczna, 2010;

Zawichost-Trócja, pow. Sandomierz, stan. 17 - osada wczesnośredniowieczna, od 2021 r.

Zdziechowice, pow. Stalowa Wola, stan. 1 - grodzisko wczesnośredniowieczne, 1983-1986;

Złota, pow. Sandomierz, stan. 6 – cmentarzysko z neolitu i epoki brązu, osada neolityczna, osada z epoki brązu (wspólnie z A. Zakościelną, M. Szeligą, M. Bajką),  2002-2004, 2012-2013;