Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Piotr Witkowski

dr hab. Piotr Witkowski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W dniach 1 - 30 wrzesień 2023 konsultacje odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. 10.00 -11.30 w formie tradycyjnej p. 517 oraz zdalnej na platformie MS Teams - kod dostępu xmdxtqg


 

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-036 Lublin Lublin

O sobie

Wykształcenie

tytuł magistra nauk politycznych, Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, rok 1986,

studia podyplomowe z zakresu administracji i zarządzania, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, rok 1997,

stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, rok 2001, tytuł rozprawy doktorskiej: Preferencje w polskiej polityce celnej po 1989 r.

studia podyplomowe w zakresie Transport–Spedycja–Logistyka, Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, rok 2014.

stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, rok 2017. 

Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu 

od 2016 r - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomiczny – adiunkt 

Od 2004 r.- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w latach 2010-2012 członek Rady Wydziału, w latach 2014 - 2016 prodziekan kierunku Stosunki Międzynarodowe i dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.

W latach 2004-2014 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, stanowisko adiunkt:  w latach 2004-2006 kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych, w latach 2004-2011 członek Senatu.

Na podstawie umowy o dzieło/zlecenie, jako wykładowca m. in.: w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu,w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu, Wydział Zamiejscowy Prawa i Administracji w Rzeszowie,w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

w latach 1991 - 2006 - Izba Celna w Białej Podlaskiej, stanowiska : kontroler celny, inspektor celny, naczelnik oddziału, dyrektor izby, ekspert celny, stopień nadkomisarza – odpowiednik obecnego nadinspektora

Działalność dydaktyczna

W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na Wydziale Ekonomicznym w ramach studiów I stopnie prowadzę wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Cło i spedycja w przewozach międzynarodowych oraz zajęcia seminaryjne,

Wydział Humanistyczny wykład z przedmiotu Prawo celne Unii Europejskiej i Ukrainy.

W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z zakresu studiów I stopnia prowadzę wykłady i ćwiczenia na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Transport m. in. z przedmiotów Międzynarodowe stosunki gospodarcze, - Logistyka handlu zagranicznego, Unia Gospodarcza i Walutowa, Zarządzanie granicą państwa, Projektowanie procesów logistycznych.

W ramach studiów podyplomowych na kierunkach Transport-Spedycja-Logistyka oraz Cło i logistyka prowadzę zajęcia z przedmiotów Dostęp do rynku, Obsługa celna w transporcie międzynarodowym, Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Dokumentacja spedycyjna i spedycja w transporcie drogowym,Regulacje celne Unii Europejskiej (Kodeks celny, przepisy wykonawcze, procedury celne, preferencje i zwolnienia, pochodzenie towarów, wartość celna, etc.).

W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu, Wydział Zamiejscowy Prawa i Administracji w Rzeszowie ramach studiów II stopnia prowadzę wykłady i ćwiczenia z m. in. następujących przedmiotów Logistyka międzynarodowa, Procedury celne, Środki ochrony rynku w prawie celnym Unii Europejskiej, Wprowadzenie i wyprowadzenie towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo drogowe, Umowy międzynarodowe w sprawach celnych, Zwolnienia celne, Transgraniczny przepływ osób i towarów, Zasady funkcjonowania agencji celnej, Prawo obrotu towarowego, Dozór celny i kontrola celna, Prawo o cudzoziemcach. 

W Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu na kierunku Rachunkowość studiów podyplomowych wykład z przedmiotu Cła i opłaty celne, W latach 2004-2014 na studiach I stopnia prowadziłem wykłady z przedmiotów: Prawo celne, Bezpieczeństwo w transgranicznym przepływie osób i towarów oraz Bezpieczeństwo gospodarcze.  

Działalność organizacyjna

W ramach swojej działalności w stowarzyszeniu Lubelszczyzna w Europie, współuczestniczyłem w przygotowaniu konferencji naukowych wspólnie z Zakładem Myśli Politycznej Wydziału Politologii UMCS, należą do nich m. in.: Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Sen o potędze Rzeczpospolita Polska 1918-1939, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. PRL: Polska komunistyczna, socjalistyczna, czy ..?,  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Społeczeństwo polskie we wrześniu 1939 r., Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie -1918, 

Współpracując z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uczestniczyłem w organizacji m. in. konferencji naukowych - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Otwarcie granic rynku a perspektywa Być i Mieć człowieka oraz narodu, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Układ z Schengen - szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy.

W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie współuczestniczyłem w organizacji m. in. następujących konferencji naukowych Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Administracja opiekuńcza, Lublin, Konferencja popularno-naukowa pt. Eksport-przyszłość rozwoju,Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepaństwowi Uczestnicy Stosunków międzynarodowych, Konferencja międzynarodowa pt. Bezpieczeństwo bez granic, Lublin, 7-8 października 2004 r.

W ramach działań organizacyjnych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie przygotowałem autorski program studiów podyplomowych Cło i logistyka w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym, których jestem kierownikiem oraz współuczestniczyłem w opracowaniu programu i organizacji studiów podyplomowych na kierunkach Handel zagraniczny i Transport-Spedycja-Logistyka. Uczestniczyłem w opracowaniu i realizacji projektów naukowo-dydaktycznych Era Inżyniera i WYSPA Inżyniera. W latach 2011-2014 byłem opiekunem studenckiego koła naukowego na kierunku Stosunki Międzynarodowe. W roku 2013 na podstawie porozumienia z odziałem lubelskim Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód zostało ono przekształcone w Studenckie Koło Naukowe Integracji i Współpracy POLSKA-WSCHÓD.

W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu, Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie, przygotowałem autorski program i jestem koordynatorem specjalności Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką na studiach I i II stopnia na kierunku Administracja oraz program studiów podyplomowych Prawno – organizacyjne zagadnienia logistyki międzynarodowej.

W Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu przygotowałem autorski program i jestem kierownikiem studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo w transgranicznym przepływie osób i towarów oraz uczestniczyłem w przygotowaniu i realizacji projektu Roztocze – Transgraniczny Obszar Rozwoju.

 Działalność popularyzująca naukę

 W ramach działań popularyzujących naukę byłem organizatorem i prelegentem na konferencjach popularno-naukowych organizowanych przez wyższe uczelnie, stowarzyszenia przedsiębiorców i podmioty gospodarcze. Należały do nich m. in. Konferecja popularno - naukowa Ułatwianie funkcjonowania transportu międzynarodowego w przewozach Ukraina – Polska, organizowana przez Zrzeszenie MIędzynarodowe Przwozników Drogowych i Izbę Celną w Białej Podlaskie.             V Podkarpackie Forum Myśli Administracyjnej w Wyższej Szkole Prawa i Administracji pt. Współczesne problemy logistyki międzynarodowej, referat, Geneza i rozwój logistyki celnej. II Polsko-Ukraińska Konferencja Przewoźników, organizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY, Okuninka, 15-16 maja 2014 r., referat, Znaczenie przejść granicznych w logistyce międzynarodowej. I Polsko-Ukraińska Konferencja Przewoźników, organizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY, Okuninka, 4-5 października 2013 r., referat, Geneza i główne rozwiązania Unijnego Kodeksu Celnego.  Konferencja popularno-naukowa pt. Eksport – przyszłość rozwoju regionu, zorganizowana przez Lubelski Rynek Hurtowy i Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, referat, Wspólna Polityka Handlowa (WPH) – instrumenty proeksportowe.Konferencja popularno-naukowa pt. Rola polityki celnej w Unii Europejskiej, zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY, referat, Znaczenie polityki celnej w logistyce międzynarodowej. Polsko-ukraińskie seminarium popularno-naukowe pt. Uwarunkowania prawne w przepływie osób i towarów na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, zorganizowane przez Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct, Żółkiew, referat, Zasady obrotu towarowego pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi.

Popularyzując politykę celną i prawo celne Unii Europejskiej prowadziłem wykłady dla uczniów szkół średnich w województwie lubelskim i województwie podkarpackim. W ramach stałej współpracy ze środowiskiem naukowym i przedsiębiorców w Białej Podlaskiej jestem członkiem rad programowych Kwartalnika Celnego, wydawanego przez Podlaską Agencję Consultingową Rectus oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Spedycja-Transport-Cło, organizowanej przez Studium Celne w Białej Podlaskiej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników oraz Izbę Celną w Białej Podlaskiej. Wygłaszam wykłady okolicznościowe podczas organizowanych uroczystości, np. z okazji Światowego Dnia Celnictwa 26 stycznia 2015 r. na temat Perspektyw rozwoju Służby Celnej w Polsce, dla słuchaczy Studium Celnego w Białej Podlaskiej lub corocznego zjazdu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników w Białej Podlaskiej, 8 czerwca 2015 r. wykład na temat Uwarunkowań międzynarodowych dla rozwoju branży Transport- Spedycja- Logistyka.

Rozwijając swoje zainteresowania transgraniczne poszerzyłem je o problematykę imigracji i uchodźców od roku 2009 uczestniczyłem w projektach Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów oraz Wsparcia Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyznę. Projekty te były realizowane przez Fundację Instytut na Rzecz Państwa Prawa w Lublinie tworzyły lokalną platformą współpracy dla osób i instytucji zajmujących się integracją cudzoziemców na Lubelszczyźnie. W organizowanych w ramach tych projektów konferencjach i seminariach brałem udział, jako prelegent i dyskutant.  

Zaangażowany jestem w prace Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji (PICLiS), w której jestem pełnomocnikiem Zarządu. W ramach współpracy Izby ze środowiskiem naukowym byłem inicjatorem podpisania porozumienia z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Przemyślu. Realizując wzajemne uzgodnienia zorganizowałem w Uniwersytecie wykłady otwarte na temat logistyki i transportu międzynarodowego, natomiast w WSPiA  współuczestniczyła w organizacji V Podkarpackiego Forum Myśli Administracyjnej poświęconego Współczesnym problemom logistyki międzynarodowej.  

W latach 1999-2006 byłem członkiem Rady Programowej Oddziału Telewizji Polskiej w Lublinie podejmując problematykę dotyczącą szkolnictwa wyższego oraz obszarów zagadnień dotyczących moich zainteresowań naukowych, m. in. polityki celnej i prawa celnego oraz współpracy transgranicznej. Należałem do jednego z pomysłodawców programu publicystycznego redagowanego przez telewizyjne ośrodki w Lublinie, Brześciu i Lwowie pt. Rozmówki wschodniograniczne. Brałem udział w programach publicystycznych dotyczących problematyki międzynarodowego obrotu towarowego i współpracy transgranicznej.        

W zakresie działalności popularyzatorskich mogę wskazać dodatkowo również aktywność publicystyczną przed uzyskaniem stopnia doktora, przyczyniającą się do upowszechnienia znajomości prawa celnego. W latach 1997-2001 byłem autorem ponad 120 felietonów pod wspólnym tytułem Cła z pierwszej ręki, w których w sposób przystępny zapoznawałem z podstawowymi regulacjami prawa celnego oraz omawiałem zachodzące w nim zmiany ze względu na proces ujednolicenia ich z przepisami celnymi Unii Europejskiej.     

 


Działalność naukowa

Wykaz publikacji po uzyskaniu stopnia doktora


Monografie

 1. Instrumenty polityki celnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2016, s. 398.
 2. Procedury celne i transport w handlu zagranicznym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2012, s 416. (ISBN 978-83-60617-32-8)
 3. Instytucje wspólnotowego prawa celnego w międzynarodowym obrocie towarowym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Chełm 2008, s. 382. (ISBN 978-83-924909-1-3)

Rozdziały w publikacjach zbiorowych i podręcznikach akademickich

 1. Instytucje Unii Europejskiej w procesie ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w: A. Kłosińska, P. Witkowski (red.), Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2016, s. 65-83. (ISBN 978-83-60790-49-6)
 2. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania działalności FRONTEX-u w kontekście swobodnego przepływu osób, w: A. Kuś, A. Kosińska, A. Pszenny-Szachoń (red.), Agencja FRONTEX w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 183-200, (ISBN 978-83-7702-997-8)
 3. Polityka celna – odwieczny dylemat BYĆ czy MIEĆ państwa i biznesu, w: E. Gwardzińska, A. Werner, J. Wierzbicki (red.), Polityka celna. Ekonomia. Prawo. Praktyka, Wydawnictwo BW, Szczecin 2014, s. 407-417, (ISBN 978-83-934205-6-8)
 4. Zarządzanie zewnętrzną granicą strefy Schengen w kontekście granicznej kontroli celnej, w: A. Kuś, A. Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 335-354. (ISBN 978-83-7702-851-3)
 5. Bezpieczeństwo gospodarcze w polityce celnej Polski w latach 1918-1939, w: E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, E. Podgajna (red.), Sen o potędze. Bezpieczeństwo-Suwerenność-Mocarstwowość. Rzeczpospolita Polska 1918-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 63-80. (ISBN 978-83-7784-382-6)
 6. Polska polityka celna w latach 1944-1989, w: E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, M.   Wichmanowski (red.), PRL – czyli Polska w drugiej połowie XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 61-82. (ISBN 978-83-7784-313-0)
 7. Wprowadzenie towaru na obszar celny Unii Europejskiej, w: A. Kuś, M. Kowerski (red.), Transgraniczny osób i towarów w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2012, s. 77-98. (ISBN 978-83-60790-37-3) – wydawnictwo w wersji angielskojęzycznej (ISBN 978-83-60790-40-3)   
 8. Dług celny, w: A. Kuś, M. Kowerski (red.), Transgraniczny osób i towarów w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2012, s. 99-118. (ISBN 978-83-60790-37-3) - wydawnictwo w wersji angielskojęzycznej (ISBN 978-83-60790-40-3)
 9. Przeznaczenia celne i procedury celne, w: A. Kuś, M. Kowerski (red.), Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2012, s. 119-142. (ISBN 978-83-60790-37-3) - wydawnictwo w wersji angielskojęzycznej (ISBN 978-83-60790-40-3)  
 10. Operacje uprzywilejowane i zwolnienia celne w prawie Unii Europejskiej, w: A. Kuś, M. Kowerski (red.), Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2012. s. 171-194. (ISBN 978-83-60790-37-3) - wydawnictwo w wersji angielskojęzycznej (ISBN 978-83-60790-40-3)    
 11.  Zadania i struktura organizacyjna w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w: A. Kuś, M. Kowerski (red.), Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2012, s. 209–224. (ISBN 978-83-60790-37-3) - wydawnictwo w wersji angielskojęzycznej (ISBN 978-83-60790-40-3)    
 12.  Pozataryfowe środki administracyjno-ekonomiczne w międzynarodowym obrocie towarowym w regulacjach Wspólnot Europejskich, w: A. Milczarczyk-Wożniak, P. Hanclich, P. Witkowski, Środki polityki handlowej w wymianie międzynarodowej – na przykładzie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2011, s. 31-56. (ISBN 978-83-89226-84-6)
 13.  Pozataryfowe środki techniczno-pozaekonomiczne w międzynarodowym obrocie towarowym w regulacjach Wspólnot Europejskich, w: A. Milczarczyk-Wożniak, P. Hanclich, P. Witkowski, Środki polityki handlowej w wymianie międzynarodowej – na przykładzie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2011, s. 57-73. (ISBN 978-83-89226-84-6)
 14.  Organizacje międzynarodowe w procesie tworzenia współczesnych standardów i zasad międzynarodowego obrotu towarowego, w: A. Pawłowska (red.), Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2010, s. 157-172. (ISBN 978-83-60617-13-7) 
 15.  Polska w porozumieniu Schengen – szanse i zagrożenia dla współpracy gospodarczej na pograniczu polsko-ukraińskim, w: W. Bednaruk, M. Bielecki, G. Kowalski (red.), Polska w strefie Schengen, Wydawnictwo KUL - Wydawnictwo Centrum Europejskie Natolin. Lublin 2010, s. 137 – 156. (ISBN 978-83-77202-092-0 oraz ISBN 978-83-931351-3-4)
 16.  Współpraca transgraniczna z Ukrainą w realiach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, w. M. Marczewska-Rytko (red.), Polska w strukturach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 199-222. (ISBN 978-83-227-3161-1)
 17.  Polityka celna Polski w okresie rządów Waldemara Pawlaka w latach 1993-1995, w: E. Maj, S. Michałowski, A. Wójcik (red.), Idee, Państwo, Ludowcy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 264-179. (ISBN 978-83-227-2959-5)
 18.  Przeobrażenia polityki celnej, w: P. Pawłowska (red.), Rola Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2009, s. 81-94. (ISBN 978-83-60617-04-5)
 19.  Współczesne cło i procedury celne w świetle Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w: Polska. Europa. Świat, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2008, s. 258-282. (ISBN 978-83-60617-02-1)
 20.  Rozszerzenie Układu Schengen a perspektywy polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej, w: Adamowicz, A. Siedlecka (red.), Ruch graniczny w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2008, s. 159-170. (ISBN 978-83-61044-68-0)
 21.  Zasada i wyjątki od wolności i równości w międzynarodowym obrocie towarowym, w: S. Dubaj, A. Kuś, P. Witkowski, Zasady i ograniczenia w przepływie osób i towarów w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarzadzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2008, s. 113-149. (ISBN 978-83-60790-17-15)
 22.  Zasada i wyjątki od powszechności ceł i równego traktowania towarów w międzynarodowym obrocie towarowym, w: S. Dubaj, A. Kuś, P. Witkowski, Zasady i ograniczenia w przepływie osób i towarów w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarzadzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2008, s. 150-167. (ISBN 978-83-60790-17-15)
 23.  Ochrona zasad obrotu towarowego pomiędzy Unią Europejska a państwami trzecimi w świetle Kodeksu karnego - skarbowego, w: S. Dubaj, A. Kuś, P. Witkowski, Zasady i ograniczenia w przepływie osób i towarów w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarzadzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2008, s. 168-182. (ISBN 978-83-60790-17-15)
 24.  Gwarancja bankowa w systemie zabezpieczenia należności celno-podatkowych w międzynarodowym obrocie towarowym, w: I. Przychocka, J. Sikorski (red.), System bankowy w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodakowskiej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 275-296. (ISBN 978-83-8622-88-12)
 25.  Transgraniczny obrót towarowy w realiach członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przykładzie pogranicza polsko-białoruskiego i polsko-ukraińskiego, w: A. Miszczuk (red.), Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obszarów transgranicznych, Warszawa 2008, s. 267-281. (ISBN 978-83-7027-446-7)
 26.  Wspólna Polityka Rolna (WPR) – mechanizmy ochrony i promocji produktów rolnych w międzynarodowym obrocie towarowym, w: I. Łącka, R. Przygrodzka, J. Sikorski (red.), Finansowe wsparcie polskiej gospodarki w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej – próba oceny, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007, s. 227-238. (ISBN 978-83-7431-141-0)
 27.  Transgraniczny obrót towarowy w realiach zewnętrznej granicy Unii Europejskiej – wybrane aspekty praktyczne na przykładzie Powiatu Bialskiego, w: Adamowicz, A. Siedlecka (red.), Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej w regionie Biała Podlaska-Brześć, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2007, s. 77-89. (ISBN 978-83-61044-04-8)
 28.  Dylematy polskiej Służby Celnej (reforma czy likwidacja), w: G. Michalczuk, I. Przychocka, J. Sikorski (red.), Wybrane problemy reformy systemu podatkowego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007, s. 215-230. (ISBN 978-83-7431-126-7)
 29.  Rola Służby celnej w nadzorze prawidłowości obrotu towarowego realizowanego z udziałem korporacji transnarodowych, w: T. Guz, K. A. Kłosiński P. Marzec (red.), Polska-Europa-Świat, Korporacje Transnarodowe, Wydawnictwo KUL, Lublin-Tomaszów Lubelski 2007, s. 359-376. (ISBN 978-83-7270-536-4)
 30.  Unia celna – podstawą europejskiej integracji gospodarczej, w: T. Guz, P. Marzec, M. Petro, M. Pribula (red.), Europa. Gospodarka. Media, Wydawnictwo KUL, Lublin-Tomaszów Lubelski 2007, s. 241-256. (ISBN 978-83-7270-537-2)
 31.  Rozszerzenie strefy Schengen instrumentem rozwoju transgranicznej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy, w: A. Kuś, T. Sieniow (red.), Układ z Schengen – szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s.91-108. (ISBN 978-83-7363-482-4), wydawnictwo w wersji angielskojęzycznej (ISBN 978-83-7363-484-8) i ukraińskojęzycznej ((ISBN 978-7363-483-1)
 32.  Wspólna polityka rolna a międzynarodowy obrót towarowy, w: T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski (red.), Polska wieś w Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Tomaszów Lubelski-Lublin 2007, s. 139-162. (ISBN 978-83-924970-0-4)
 33.  Dostosowanie wschodnich przejść granicznych do ruchu tranzytowego, w: Tranzyt europejski – wyzwania dla Polski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2007, s. 130-144. (ISBN 978-83-89226-40-2)
 34.  Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza a szanse rozwoju regionu, w: T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski (red.), Szanse i bariery sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Aspekty ekonomiczno-prawne. Wydawnictwo KUL, Tomaszów Lubelski-Sandomierz 2006, s. 47-78. (ISBN 83-924970-0-7) 
 35.  Ochrona własności intelektualnej a międzynarodowy obrót towarowy, w: A. Kuś, P. Witkowski (red.), Otwarcie granic rynku a perspektywa BYĆ i MIEĆ człowieka oraz narodu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 199-214. (ISBN 83-7363-407-X)
 36.  Wspólna polityka celna a ochrona zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w: A. Kuś, P. Witkowski (red.), Otwarcie granic rynku a perspektywa BYĆ i MIEĆ człowieka oraz narodu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 81-96. (ISBN 83-7363-407-X)
 37.  Zarządzanie jakością w polskiej Służbie Celnej – wybrane aspekty praktyczne na przykładzie Izby Celnej w Białej Podlaskiej, w: J. Borowski, J. Sikorski (red.), Organizacja, zarządzanie i finansowanie administracji państwowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 220-249. (ISBN 978-83-731-077-2)  
 38.  Bezpieczeństwo ekonomiczne w międzynarodowym obrocie towarowym – rola i znaczenie polityki celnej, w: T. Guz, K. A. Kłosiński P. Marzec (red), Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin-Tomaszów Lubelski 2006, s. 156-172. (ISBN 978-83-7270-453-8)
 39.  Rola i zadania Służby Celnej w ochronie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na przykładzie Izby Celnej w Białej Podlaskiej, w: J. Sikorski (red.), Regiony przygraniczne w warunkach zewnętrznych granic Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, s. 261-276. (ISBN 83-7431-041-3)
 40.  Poziom, jakości zasobów ludzkich polskiej Służby Celnej potencjałem w ochronie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na przykładzie Izby Celnej w Białej Podlaskiej, w: A. F. Bocian, J. Sikorski (red.), Czynniki wzrostu północno-wschodnich regionów Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, s. 235-245. (ISBN 83-921349-4-X) 
 41.   Białoruś w polskiej polityce celnej w latach 1992-2002, w: H. Chałupczak, E. Michalik (red.), Polska-Białoruś. Problemy sąsiedztwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 177-192. (ISBN 83-227-2388-1)
 42.  Współpraca służb celnych państw UE w zwalczaniu przestępczości transgranicznej, w: J. Ziółkowski (red.), Bezpieczeństwo bez granic, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin 2004, s. 100-117. (ISBN 83-920352-6-7)
 43.  Kontrola celna instrumentem ochrony granicy państwowej, w: J. Zółkowski (red.), Bezpieczeństwo Polski u progu XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin 2004, s. 143-158. (ISBN 83-920352-1-6)

  Artykuły    

 1. Logistyka celna – geneza, pojęcie i podział, ,,Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” nr 8/2016, s. 305-310.  (ISSN -1732-5544)
 2. Cross-border cooperation between the European Union and Neighbouring Countries – practical facilitations in the form of local border traffic, ,,Barometr Regionalny” Tom 12, nr 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2014, s. 7-14. (ISSN 1644-9398)
 3. Socio – economic reasons for legal regulations concerning admission to the occupation of road transport in the European Union, ,,Review of Comparative Law” vol. 14, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 123-138. (ISBN 978-83-7363-769-6)
 4. Współczesne oblicze cła – polityka obrotu towarowego z zagranicą, ,,Zeszyty Naukowe” nr 26/2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2009, s. 97-108. (ISSN 1895-8990)
 5.  Zadania i struktura organizacyjna administracji celnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, ,,Zamojskie Studia i Materiały” Rok wydania XI (2009) zeszyt 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarzadzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2009, s. 35-50. (ISSN 1507-9090)
 6. Przeobrażenia prawa celnego, ,,Zeszyty Naukowe” nr 23/2009, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2009, s. 94-107. (ISSN 1895-8990)
 7.  Organizacje międzynarodowe i ponadnarodowe ugrupowania gospodarcze w międzynarodowym obrocie towarowym, ,,Zeszyty Naukowe” nr 19/2008, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2008, s. 54-79. (ISSN 1896-8990)
 8. Ułatwienia i uproszczenia w przemieszczaniu osób i towarów przez zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, ,,Politologia i stosunki międzynarodowe”, nr 1/2007, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Chełm 2007, s. 119-138. (ISSN 18917-2179)
 9.  Być i Mieć państwa i biznesu – w dobie liberalizmu międzynarodowego obrotu towarowego, ,,Zeszyty Naukowe” nr 18/2007, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2007, s. 78-94. (ISSN 1895-8990)
 10.  Społeczny wymiar wspólnotowego systemu zwolnień celnych, ,,Roczniki Teologiczne” Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Tom L III, zeszyt 10, Lublin 2006, s. 241-254. (ISSN 1233-1457)
 11.  Polsko-Białoruska współpraca transgraniczna a możliwości rozwoju regionalnego, ,,Zeszyty Naukowe” nr 12/2006, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2006, s. 117-137, (ISSN 1895-8990)
 12.  Polska polityka celna w latach 1918-1939, ,,Zamojskie Studia i Materiały”, Zeszyt 1(18), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2005, s. 285-301. (ISSN 1507-9090)
 13.  Granica wschodnia Unii Europejskiej; szanse i zagrożenia dla międzynarodowego obrotu towarowego – projekt badawczy na temat, Postawy obecnych importerów z UE wobec możliwości dokonywania odpraw w procedurze dopuszczenia do wolnego obrotu w granicznych jednostkach organizacyjnych Izby Celnej w Białej Podlaskiej, ,,Monitor Prawa Celnego” wydanie specjalne nr 3A (105)/2004, s. 3-44. (ISSN-1425-6274)
 14. Ukraińskie zgłoszenie – deklaracja celna, ,,Monitor Prawa Celnego”, nr 5/2004, s. 207-210. (ISSN-1425-6274)
 15. Ukraina w polskiej polityce celnej. (Część pierwsza), ,,Monitor Prawa Celnego i Podatkowego”, nr 7/ 2004, s. 308-311. (ISSN-1425-6274) 
 16. Ukraina w polskiej polityce celnej. (Część druga), ,,Monitor Prawa Celnego i Podatkowego”, nr 9/ 2004, s. 425-428. (ISSN-1425-6274)
 17. Ukraina. Nowy kodeks celny. (Część pierwsza), ,,Monitor Prawa Celnego”, nr 1/ 2004, s. 8 - 12. (ISSN-1425-6274)
 18. Ukraina. Nowy kodeks celny. (Część druga), ,,Monitor Prawa Celnego”, nr 2/2004, s. 65-68. (ISSN-1425-6274)
 19.  Białoruś – szanse i zagrożenia dla polskiego eksportu, ,,Zamojskie Studia i Materiały”, Zeszyt 3(12), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2003, s. 309-322. (ISSN 1507-9090)

Redakcje naukowe 

 1. A. Kosińska, (red.) P. Witkowski (red.), Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2016. (ISBN: 978-83-60790-49-6)
 2. A. Kuś (red.), P. Witkowski (red.), Otwarcie granic rynku a perspektywa być i mieć człowieka i narodu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006. (ISBN 83-7363-407-X)

Publikacje popularno-naukowe

     1.  Członkostwo Polski w Układzie z Schengen w ocenie mieszkańców i przedsiębiorców Chełma, Zamościa i Przemyśla,             w: P. Witkowski (red.), Współpraca transgraniczna w realiach Układu z Schengen. Aspekt praktyczny pogranicza                 polsko-ukraińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w                     Chełmie, Chełm 2014, s. 181-268. (ISBN 978-83-61787-80-8)

 1. Transgraniczne niedoskonałości – szansą dla przyszłości, w: Z. Pastuszak (red.), Nasze problemy naszą szansą, Wydawca Fundacja Inicjatyw Menadżerów, Lublin 2010, s. 55-61. (ISBN – 978-83-62554-00-4)
 2. Zasady ogólne i funkcje wspólnotowego prawa celnego, w: B. Kawałko (red.), Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2006. s. 25-37. (ISBN 83-88367-95-1) - wydawnictwo w wersji ukraińskojęzycznej (ISBN – 83-88367-95-1)

Ogłoszenia