Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Dorota Filar

dr hab. Dorota Filar
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA SEMANTYKI, PRAGMATYKI I TEORII JĘZYKA
Telefon
81-537 59 93
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

KOnsultacje w sesji letniej 2020/21 odbywaja się w trybie online:


wtorek - 12.40- 13.40


czwartek - 14.40-15.40.


 


Uwaga!


- Konsultacje odbywają się w aplikacji Teams.


- Studencji zgłaszający się na konsultacje proszeni są o włączanie kamer.


- W związku ze specyfiką kontaktów zdalnych zdecydowanie proszę o wcześniejsze umawianie się na konsultacje za pośrednictwem poczty akademickiej; proszę pisać do mnie przynjamniej dzień przed terminem konsultacji na adres dorota.filar@poczta.umcs.lublin.pl.


- Nie mogę zagwarantować, że odbędę konsultacje z tymi osobami, które nie będąna dany dzień umówione (w tym samym czasie może być już umówiona inna osoba).

O sobie

- Językoznawca: obszar lingwistyki kulturowej, kognitywnej, komunikacji językowej, komunukacji marketingowej.

- Zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień semantycznych, m.in.: językowego obrazu świata, schematów pojęciowych i ich funcjonowania w języku, semantyki tekstu artystycznego, tekstowej interpretacji świata w relacji do znaczeń konwencjonalnych, narracyjności jako kategorii semantycznej:

- Autorka kilkudziesięciu rozpraw i artykułów naukowych poświęconych tej problematyce oraz monografii Narracyjne aspekty językowego obrazu świata (Lublin 2013), współautorka monografii Od muszli do bitmonety. Oblicza pieniądza (Warszawa, Texter 2014);

- Współredaktor (wspólnie z D.Piekarczyk) monografii Narracyjność języka i kultury. Literatura i media  (Lublin 2013) i  Narracyjność języka i kultury (Lublin 2014), wydanych w lubelskiej „czerwonej serii” językoznawczej oraz (wspólnie z P. Krzyżanowskim) tomu  Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe (UMCS Lublin 2017);

-  Łączy badania nad językowym obrazem świata z interdyscyplinarnym spojrzeniem na struktury konceptualne stojące u podstaw języka.

-  Drugi nurt badań naukowych - współczesna komunikacja reklamowa:

- Redaktor naukowy oraz współautor podręcznika akademickiego Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja (Lublin 2013).

- Autorka programu specjalności kształcenia studentów Wydziału Humanistycznego Komunikacja urzędowa i biznesowa oraz podręcznika akademickiego Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja (Lublin 2013).

Granty:

- Obecnie kierownik grantu NCBiR "LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się".

- Uczestniczyła w grantach: KBN "Językowy obraz świata" (nr 1H01D00411), kierownik prof. dr hab. Anna Pajdzińska oraz NPRH "Alternatywne sposoby kształtowania obrazu świata w systemie językowym i tekstach" (nr 12H 12 0202 8), kierowink: prof. dr hab. Ryszard Tokarski. 

Wybrane obszary innej aktywności:

- W latach 2009-2016 współtwórca i Głowny Koordynator Programu Współpracy IFP UMCS ze szkołami oraz Przewodnicząca Komisji ds Promocji IFP UMCS, obecnie członek Komisji,

- W latach 2013-2014 członek Wydziałowej Komisji Współpracy z Pracodawcami.

- Organizator licznych spotkań promocyjno-edukacyjnych na terenie UMCS oraz w szkołach partnerskich.

- Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim.

- Członek Komisji Stypendialnej dla Studentów Studiów Doktoranckich w Instytucie Filologii Polskiej.

- Członek Rady Wydawniczej serii "Slavica" IS PAN

- Recenzent w czasopisamch naukowych, m.in.: "Polonica", "Przegląd Humanistyczny", "Etnolingwistyka"

- Członek towarzystw naukowych, m.in.: PTJ, TMJP, LTN.

- Sekretarz, członek komisji i recenzent w przewodach habilitacyjnych.

 

 Ceni: szczerość, bezinteresowność, rzetelną wiedzę oraz prawdziwą pasję (każdą, byle była dobra i ciekawa), radość życia i pozytywną energię; nie toleruje: braku szacunku, nieszczerości (w tym ściągania na testach:)).

Motto: "Wychodząc ludziom naprzeciw pamiętaj, żeby nie wychodzić przeciw nim".

Motto polemiczne: ""Prawda NIE kole, mówiona (w cztery) oczy"

 


Działalność naukowa

WYBRANE Z NAJNOWSZYCH PUBLIKACJI:

Dorota Filar, Narracyjne aspekty językowego obrazu świata. Interpretacja marzenia w polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 224, ISBN 978-83-7784-420-5.

Dorota Filar, Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska, Ireneusz Miciuła, Grzegorz Sobiecki, Arkadiusz Niedźwiedzki, Jacek Rakoczy, Od muszli do bitmonety. Oblicza pieniądza i systemów walutowych, Wydawnictwo Texter, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7790-782-5,publikacja elektroniczna:http://texterbooks.com/Product.do?code=Od_muszli_po_bitmonety__Oblicza_pieniadza__Monografie_wieloautorskie_6970

Dorota Filar (red.), Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja. Podręcznik dla studentów specjalności Komunikacja Urzędowa i Biznesowa, Wydawnictwo Partner-Poligrafia, Białystok 2014.

 Dorota Filar,  Dorota Piekarczyk (red.)  Narracyjność języka i kultury. Literatura i media, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

 Dorota Filar,  Dorota Piekarczyk (red.)  Narracyjność języka i kultury. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.

Dorota Filar, „Who is Doing the Thinking?” – the Concept of the“THINKING SUBJECT” in Polish,  [w:] The Linguistic Worldview.Ethnolinguistics, Cognition and Culture, (ed. by): Adam Głaz, David Danaher i Przemysław Łozowski, London, Versita, 2013,  pp. 263-282.

Dorota Filar, „Ciało w umyśle – umysł ucieleśniony”: eksperiencjalizm we współczesnej lingwistyce , [w:] Płeć, ciało i seksualność w języku, edukacji, kulturze i sztuce, pod red. M. Karwatowskiej i R. Litwińskiego, Wydawnictwo UMCS Lublin 2014, s. 29-40.

Dorota Filar, Językowo-kulturowy obraz pieniądza [w:] D. Filar, A. Łukasiewicz-Kamińska, I.Miciuła, G.Sobiecki, A. Niedźwiedzki, J.Rakoczy), Od muszli do bitmonety. Oblicza pieniądza  (monografia wieloautorska), Wydawnictwo Texter, Warszawa 2014, publikacja elektroniczna: http://texterbooks.com/Product.do?code=Od_muszli_do_ bitmonety_Oblicza_pieniądza_Monografie_wieloautorskie_6970,   s. 64-109

Dorota Filar, Bożena Kotuła, Ruch jako domena źródłowa w metaforycznych nazwachstanów mentalnych(na podstawie polskich i słowackich czasowników ruchu) [w:] Registre jazyka a jazykovedy, red. J. Kesselova, M.Imrichova, M.Olostiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Preszowskiego, . Presov (Słowacja), 2014. s. 323-330.

Dorota Filar, Teoria narracyjności w semantyce: "wielkie" i "małe" narracje językowea językowy obraz świata, [w:] W kręgu zagadnień semantyki i stylistyki tekstu, red. A.Piasecka, I.B;umental, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s.35-46.

Dorota Filar, Narracyjność w badaniach interdyscyplinarnych a kategorie narracyjne w semantyce[w:] Narracyjność języka i kultury, pod red. D.Filar i D.Piekarczyk, UMCS Lublin 2014, s. 7-23.

Dorota Filar, "Historie za słowami": teoria narracyjności w semantyce, [W:] Interpretacie sveta v jazyku, , red. Peter Kasa, Ryszard Tokarski, Marta Vojtekova, Presovska Univesita v Presovie, 2015, s. 21-43.

Dorota Filar, Język jako wielka narracja: teoria narracyjności w semantyce, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" , z. LXXI, Universitas Kraków, 2015, s. 9-26.

Dorota Filar, Dorota Piekarczyk, Słowotwórcze i składniowe wykladniki tekstowej interpretacji świata, czasopismo "Język a kultura", t.25, Struktura słowa a interpretacja świata, pod. red. M.Misiak i J. Kamienieckiego, Wroclaw 2016, s. 315-330.

Dorota Filar, Adam Glaz, Język a struktury wiedzy w umyśle. (Teoria schematów poznawczych w opisie semantycznym), "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego", z.LXXII, Universitas, Kraków, 2016.

Dorota Filar, Językowa narracja o skąpstwie i chciwości we współczesnej polszczyżnie, [w:] Dialogul slavistirol la inceputulsecolului al. XXI-lea. ed. Katalin Balazs. Ioan Herbil, Facultatea de Litere, Universitatea de Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania, 2016, s. 149-163.

Dorota Filar, Konwencja i kreacja a organizacja wiedzy w jezyku, [w:] Konwencja i kreacja w języku, literaturze i narracji historycznej, red. M.Karwatowska, R.Litwiński, A.Siwiec, UMCS Lublin, 2016, s. 45-60.

Dorota Filar, Doświadczenie duszy - doswiadczenie ciała. O dwóch znaczeniach leksemu dusza we współczesnej plszczyźnie, [w:] Antropologiczne wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, pod red. Ewy Masłowskiej, t.I, Dusza w oczach świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 155-178.

Dorota Filar, Narrativity as a Semantic Category, [w:] Events and Narratives in Language, red. J.Badio, Peter Lang,2016, s. 117-128.

Dorota Filar, Obcość w dyskursie z samym sobą. Analiza lingwistyczno-kulturowa, [w:] OBCY/ INNY - analizy przypadków, red. M.Karwatowska, R.Litwiński, A. Siwiec, Lublin, 2017, s. 83-98.

Dorota Filar, Przemysław Łozowski, Gramatykalizacja pojęć w językowym obrazie świata. Szkic o ekwiwalencji kognitywnej, [w:] "Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury", nr.30, 2018, s. 69-90.

Dorota Filar, "Metafizyka" i "psychologia" - dwie narracje o duszy we współczesnej polszczyźnie, [w:] Aksjosfera duszy, pod. red. Ewy Masłowskiej, IPI PAN, Warszawa, s. 5-32.