Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Andrzej Juros

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA SPOŁECZNYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNOŚCI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje:


wtorek 15:10 - 16:10


środa 16:15 - 17:15


Konsultacje poprzez Teems (można anonsować poprzez pocztę mailową)


ORCID 0000-0001-7867-5663


Aktualnie prowadzone badania


Badania dotyczące organizowania społeczności lokalnej na rzecz upodmiotowienia osób z niepełnosprawnością z szczególnym akcentem na kształtowanie sieci oparcia społecznego w ochronie zdrowia psychicznego oraz zwiększenie zdolności jednostek administracji publicznej do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Efekty: rozdział Aktywizacja społeczna osób trwale niepełnosprawnych, artykuł Niemiecki i polski model zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Przygotowywane: monografia „Upodmiotowienie osób z niepełnosprawnością...” i referat „Organizowanie społeczności lokalnej w sferze makro, mezo i mikro na rzecz upodmiotowienia osób z niepełnosprawnością” na Seminarium Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS.


Zakres problemowy zagadnień w ramach Seminarium dyplomowego - I stopień Socjologia:


od przedsiębiorczości społecznej do ekonomii społecznej; społeczeństwo obywatelskie (organizacje pozarządowe, partycypacja społeczna, od dialogu społecznego do dialogu obywatelskiego, partnerstwa społeczne); osoby z niepełnosprawnością w życiu społecznym (dostępność i włączenie społeczne, podmiotowość); opieka zdrowotna i pomoc społeczna (np. koordynowana opieka zdrowotna, centra usług społecznych)

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-033 Lublin

O sobie

Tytuł magistra – uzyskany w 1979 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Nauk Społecznych, Katedra Psychologii Klinicznej i Osobowości, na podstawie pracy magisterskiej: „Uwarunkowania osobowościowe systemu wartości u neurotyków” (praca otrzymała wyróżnienie Rektora KUL). Promotor: ks. prof. dr hab. Czesław Cekiera

Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskany w roku 1988 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Instytut Psychologii, na podstawie rozprawy: „Struktura niepokoju egzystencjalnego. Badania młodzieży”. Promotor: prof. dr hab. Zenomena Płużek, Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, ks. prof. dr hab. Zenon Uchnast

Zatrudnienie w jednostkach naukowych

1979 – 2000 Asystent, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Osobowości – Instytut Psychologii, KUL

1983 – 1986 Konsultant zatrudniony w Ośrodku Opiekuna Społecznego w Dziale Służb Społecznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim

1993 – 1997 Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Samopomocy (Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych) w Fundacji Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego

2003 – 2009 Kierownik specjalizacji „Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim” w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, KUL

2000 – 2015 adiunkt, wykładowca w Katedrze Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego (wcześniej Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej), Instytut Socjologii, KUL

2016 - adiunkt Katedra Społecznych Problemów Zdrowotności (wczesniejszy Zakład Socjologii Zdrowia, Medycyny i Rodziny) Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Doświadczenie praktyczne

Psycholog kliniczny, konsultant pomocy społecznej (od lat 80.), działacz NSZZ „Solidarność”; po 1989 roku członek Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny;

animator odbudowy trzeciego sektora (społeczeństwa obywatelskiego) w Polsce po 1989 roku: twórca Lubelskiego Ośrodka Samopomocy (Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych), animator powstania i pierwszy przewodniczący Ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych, animator powstania Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych; animator powstania Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i pierwszy prezes Wspólnoty Roboczej Związku Organizacji Socjalnych WRZOS;

członek Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego,

Srebrny Krzyż Zasługi – za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnych (Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2000 r. Monitor Polski Nr 40 Poz. 796 i 797).

Aktualne funkcje:

Członek zespołu ds. jakości kształcenia – Socjologia I i II stopień

Członek zespołu ds. jakości kształcenia – Zarządzanie w Politykach Publicznych

Wybrane publikacje i opracowania

Juros A., (2018). Aktywizacja społeczna osób trwale niepełnosprawnych, Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych pod redakcją naukową dr hab. Elżbiety Rutkowskiej, PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o., s. 174 – 199.

Juros A., Biały A., (2018). Niemiecki i polski model zatrudniania osób z niepełnosprawnością, „Roczniki Teologiczne”, Vol 65, No 1, z. 1 „Praca Socjalna” , s. 55-90.

Juros A., Biały A., (2017). Polityka Unii Europejskiej na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami w obszarze zatrudnienia, „Roczniki Teologiczne”, Vol 64, No 1 (2017), z. 1 „Praca Socjalna”, s. 5-24.

Juros A., Biały A., (2017). Demografia a rozwój lokalny kierowany przez społeczność na przykładzie gminy Adamów (powiat łukowski) w województwie lubelskim, W: Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska (Red.), Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Warszawa, Rządowa Rada Ludnościowa, s. 276 – 296.

Juros A., Biały A. (red.) (2016). Kampanie społeczne organizacji pożytku publicznego w mediach publicznych w województwie lubelskim. Lublin: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Juros A., Biały A. (2016). Rola mediów publicznych w budowaniu kapitału społecznego. W: A. Juros, A. Biały (red.). Kampanie społeczne organizacji pożytku publicznego w mediach publicznych w województwie lubelskim. Lublin: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych s. 7-19.

Juros A., Biały A. (2016). Charakterystyka organizacji pożytku publicznego województwa lubelskiego w kontekście ich prawa do nieodpłatnego informowania o ich działalności w mediach publicznych. Analiza desk research. W: A. Juros, A. Biały (red.). Kampanie społeczne organizacji pożytku publicznego w mediach publicznych w województwie lubelskim. Lublin: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych s. 23-70.

Juros A., Biały A. (2016). Kampanie społeczne organizacji pożytku publicznego w mediach publicznych w województwie lubelskim. Raport z badań fokusowych. W: A. Juros, A. Biały (red.). Kampanie społeczne organizacji pożytku publicznego w mediach publicznych w województwie lubelskim. Lublin: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych s. 73-96.

Juros A., Biały A. (2016). Media publiczne i obywatelskie. W: A. Juros, A. Biały (red.). Kampanie społeczne organizacji pożytku publicznego w mediach publicznych w województwie lubelskim. Lublin: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych s. 109-112.

Juros A. (2016). Wybór kampanii społecznych korzystających z bezpłatnego czasu antenowego w regionalnych mediach publicznych. Kontekst systemowy. W: Standardy promocji kampanii społecznych w mediach publicznych (Raport końcowy). Lublin: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych s. 46-57.

Juros A., Biały A. (2016). Znaczenie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w lokalnej polityce rozwoju na przykładzie miast województwa lubelskiego. W: J. Auleytner (red.). Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie s. 258-295.

Juros A., Biały A., Wierzbicka-Frydrych K. (2015). Aktualizacja Gminnej strategii integracji społecznej w Adamowie na lata 2014-2020. Raport z badań przeprowadzonych wśród liderów społeczności lokalnych. Lublin-Adamów: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej – Oddział w Lublinie, Instytut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Juros A., Biały A. (2014). Aktywność organizacji społecznych w Lublinie. W: M. W. Sienkiewicz, M. Sidor (red.). Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Lublin: Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego s. 181-192.

Juros A., Biały A. (2014). Polski i niemiecki model ekonomii społecznej w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Porównanie doświadczeń i możliwości adaptacji niemieckich rozwiązań w województwie lubelskim. W: A. Juros, A. Biały (red.). Ekonomia społeczna w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Polski i niemiecki model ekonomii społecznej w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Lublin: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny s. 58-127.

Juros A., Biały A. (red.) (2014). Ekonomia społeczna w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Polski i niemiecki model ekonomii społecznej w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Lublin: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Juros A., Biały A. (2014). Kierunki rozwoju dialogu obywatelskiego. Współpraca Gminy Lublin z organizacjami społecznymi. Analiza wyników badań. Lublin: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Juros A., Biały A. (2013). Sektor obywatelski na obszarach wiejskich Lubelszczyzny – w poszukiwaniu własnej tożsamości i integracji. „Trzeci Sektor” nr 29, s. 47-61

Juros A., Biały A. (2013). Mapa aktywności obywatelskiej w Lublinie. Aktywność organizacji pozarządowych w 27 dzielnicach w Lublinie. Lublin: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Juros A., Biały A. (2013). Świat lubelskich organizacji społecznych: od uczestnictwa społecznego do pracy. Mapa aktywności obywatelskiej. Raport z badań. Lublin: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Juros A., Biały A. (2013). Zaangażowanie społeczne i aktywność obywatelska w Lublinie. Wyniki badań fokusowych. Lublin: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Juros A., Biały A. (2013). Organizacje pozarządowe w Lublinie. Raport z badań przeprowadzonych kwestionariuszem wywiadu. Lublin: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Juros A., Biały A. (2013). Aktywność organizacji społecznych w Lublinie. Analiza na podstawie danych zastanych. Lublin: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Juros A., Biały A. (2011). Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze w woj. Lubelskim. W: A. Roguska, M. Danielak-Chomać, B. Kulig (red.). Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka. Warszawa-Siedlce: Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS, Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa” s. 143-162 [wersja elektroniczna: http://www.wioskisos.org/tl_files/pdf/Rodzinne_formy.pdf].

Juros A., Biały A. (2011). Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Dobre praktyki. Lublin: Lubelska Spółdzielnia Socjalna „Koziołek”

Juros A., Biały A. (2010). Partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości społecznej na Lubelszczyźnie. „Trzeci Sektor” nr 21 s. 26-39.

Juros A., Biały A. (2010). W kierunku integralnej wizji człowieka i społeczeństwa – odpowiedź na polemikę. „Trzeci Sektor” nr 21 s. 42-43.

Juros A., Kruk M. (red.) (2010). Dajmy szanse. Zatrudnienie i praca w perspektywie zdrowia psychicznego. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL

Juros A. (2010). Wprowadzenie. Przedsiębiorczość społeczna i przedsiębiorstwa społeczne w perspektywie zdrowia psychicznego. W: A. Juros, M. Kruk (red.). Dajmy szanse. Zatrudnienie i praca w perspektywie zdrowia psychicznego. Poradnik o charakterze samopomocowym. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL s. 7-18.

Juros A. (2010). ABC przedsiębiorczości społecznej współczesnego obywatela. W: A. Juros, M. Kruk (red.). Dajmy szanse. Zatrudnienie i praca w perspektywie zdrowia psychicznego. Poradnik o charakterze samopomocowym. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL s. 23-41.

Juros A. (2010). Od zaradności społecznej do przedsiębiorczości społecznej w Lublinie. W: A. Juros, M. Kruk (red.). Dajmy szanse. Zatrudnienie i praca w perspektywie zdrowia psychicznego. Poradnik o charakterze samopomocowym. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL s. 89-96.

Juros A. (2010). Rola ośrodków połowy drogi w procesie reintegracji społecznej i zawodowej. W: A. Juros, M. Kruk (red.). Dajmy szanse. Zatrudnienie i praca w perspektywie zdrowia psychicznego. Poradnik o charakterze samopomocowym. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL s. 97-107.

Juros A., Biały A. (2010). Lepsze jutro. Diagnoza sytuacji osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze na Lubelszczyźnie. Lublin: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalny Ośrodek w Lublinie

Juros A. (2009). Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w organizowaniu społeczności lokalnych: nowe drogi świadczenia usług społecznych. W: W. Szymczak (red.). Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej. Lublin: TN KUL s. 139-162.

Juros A., Biały A. (2009). Diagnoza w zakresie współpracy instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Lubelszczyźnie. Lublin: Lubelski Ośrodek Samopomocy

Juros A. (2009). Grupy samopomocy w polskiej polityce społecznej realizowanej na rzecz osób niepełnosprawnych. „SOCIUS. Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami” (Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch-polnische Zeitschrift) Samopomoc osób niepełnosprawnych nr 4 s. 5-8.

Juros A. (red.) (2008). Przychylić nieba i chleba. Przedsiębiorczość społeczna ludzi wsi. Warszawa: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS

Juros A. (2008). Wstęp. W: A. Juros (red.) (2008). Przychylić nieba i chleba. Przedsiębiorczość społeczna ludzi wsi. Warszawa: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS s. 5-11.

Juros A. (2008). Przedsiębiorczość społeczna w polityce społecznej obszarów wiejskich. W: A. Juros (red.) (2008). Przychylić nieba i chleba. Przedsiębiorczość społeczna ludzi wsi. Warszawa: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS s. 13-33.

Juros A. (2008). Aktywność społeczna jako warunek rozwoju przedsiębiorczości społecznej. W: A. Juros (red.) (2008). Przychylić nieba i chleba. Przedsiębiorczość społeczna ludzi wsi. Warszawa: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS s. 215-243.

Juros A. (2008). Social cooperatives and the third sector. “Trzeci Sektor”. Social Economy. Non-Profit Sector and Social Policy: Poland and Europe. Special English Edition of The “Trzeci Sektor” Quarterly s. 63-74.

Juros A. (opracowanie), Łazarowicz-Kowalik M., Rymsza M., Kaźmierczak T. (współpracownicy) (2008). Audyt i sprawozdawczość przedsiębiorstwa społecznego. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych

Juros A. (współpracownik) (2005). EU-Mediatrainer. Trainerqualifizierung für die europäische Bürgemedienarbeit: Ein Handbuch zur Vermittlung praktischer Medienkompetenz/ EU-Mediatrainer. A Training Course for Public Media Work in Europe: Handbook of Practical Media Sjills. Münster/Duisburg: Bürgemedienzentrum Bennohaus. (podręcznik wydano w języku: niemieckim i angielskim).

Juros A., Leś E., Nałęcz S., Rybka I., Rymsza M., Wygnański J. J. (2004). From Solidarity to Subsidiarity: The Nonprofit Sector in Poland. In: A. Zimmer, E. Priller (Eds). Future of Civil Society. Making Central European Nonprofit-Organizations Work. Wiesbaden: VS Verlag fur Sozialwissenschaften – Leske + Buderich und Wesdeutscher Verlag pp. 557-599.

Juros A. (2004). Partnerstwo sektorów oraz wzajemna współpraca organizacji społecznych jako mechanizm zwiększania zaangażowania ludzi i rozwój wspólnoty lokalnej. W: Partnerstwo dla rozwoju społecznego Euroregionu Bug. Lublin: Składnica Lubelska s. 59-80. (artykuł również w j. ukraińskim: Партнерство секторів, а також взаемна співпраця громадських організацій як механізмизыльшеннязадіяння людей в розвиток місцевої спільноти. W: Партнерство заради суспільного розвитку Еврорегіону Буг s. 81-102).

Juros A. (red.) (2002). Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim – wyzwanie dla środowisk akademickich. Lublin: Lubelski Ośrodek Samopomocy

Juros A. (2002). Graduate Training Programme on ‘Non-profit Organisations in the Polish Transformation Process’. In: Miklos Kralik (ed.). University and College Level Third Sector Studies in Countries of Central and Eastern Europe. Budapest: The Third Sector Studies in Central and Eastern Europe International Academic Network pp. 93-101.

Mazur-Barańska A., Juros A., Wygnański J. J. (red.) (1998). Wybrane krajowe fundusze publiczne dostępne dla organizacji pozarządowych w Polsce 1996-1998. Warszawa: Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT – Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR – Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych

Juros A. (1997). Warsztaty Terapii Zajęciowej w społeczności lokalnej. W: W. Otrębski (red.). Między nami... Materiały szkoleniowe dla pracowników instytucji i organizacji aktywizujących osoby z upośledzeniem umysłowym. Fundacja „Między nami”. Lublin: Fundacja Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego s. 145-153. (4 pkt.)

Juros A. (1997). The Need for Support and Reconstruction of the Family. “Journal for mental changes” vol 3 no 2 pp. 83-89.

Juros A., Otrębski W. (red.) (1997). Integracja osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Lublin: Fundacja Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego

Juros A. (1997). Społeczność lokalna szansą i warunkiem integracji. W: A. Juros, W. Otrębski (red.). Integracja osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Lublin: Fundacja Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego s. 9-14.

Juros A. (1997). Rola i sposoby animowania grup samopomocowych jako warunek integracji niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. W: A. Juros, W. Otrębski (red.). Integracja osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Lublin: Fundacja Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego s. 17-28.

Juros A. (1997). Całościowe Planowanie Życia (CPŻ) jako metoda przekraczania trudnych sytuacji przez osoby z niepełnosprawnością. W: A. Juros, W. Otrębski (red.). Integracja osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Lublin: Fundacja Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego s. 133-159.

Juros A. (1997). Poczucie jakości życia osób z niepełnosprawnością. W: A. Juros, W. Otrębski (red.). Integracja osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Lublin: Fundacja Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego s. 297-309.

Juros A. (1997). Poszukiwanie nowych dróg świadczenia usług społecznych. W: A. Juros, W. Otrębski (red.). Integracja osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Lublin: Fundacja Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego s. 310-321.

Juros A., Oleś P., Otrębski W. (1997). Środowiskowy dom samopomocy. W: A. Juros, W. Otrębski (red.). Integracja osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Lublin: Fundacja Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego s. 164-176.

Juros A., Kołodziej J. (1997). Badania ankietowe osób z niepełnosprawnością. W: A. Juros, W. Otrębski (red.). Integracja osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Lublin: Fundacja Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego s. 255-281.

Михалкевич К., Юрос А., Краан Р. (1996). Управление социальной помощю, подготовка и обучение правительственных и неправительственных социальных служб. Lublin: Polihymnia

Kraan R., Juros A., Michałkiewicz K. (1996). Managing Care and Welfare: Education and Training for the Governmental and Non-Governmental Social Services. Lublin: Polihymnia

Juros A. (1995). A model of preventive measures to avert social conflicts over the environment. “Journal for mental changes” vol. 1 no 1 pp. 151-165.

Juros A., Oleś P. (1993). Struktura czynnikowa i skupieniowa Testu Przymiotnikowego ACL H. G. Gougha i A. B. Heilbruna. W: J. Brzeziński, E. Hornowska (red.). Z psychometrycznych problemów diagnostyki psychologicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM s. 171-201.

Oleś P., Juros A., Oleś M., Wujec Z. (1993). Psychologiczne i psychometryczne aspekty klasyfikowania profili osobowości przy pomocy hierarchicznej analizy skupień. W: E. Aranowska (red.). Psychologia Matematyczna T. V: Wybrane zagadnienia metodologii badań w psychologii. Kraków: Uniwersytet Jagielloński s. 73-98.

Juros A. (1993). Poszanowanie czynników podmiotowych w społeczności lokalnej. W: B. Łuszczewska (red). Elektrownia „Opole” a środowisko społeczne. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski s. 15-24.

Juros A. (1992). The sovereignty of the person as a condition for ethnodevelopment: The post-communist era in Central-East Europe. “Journal of Ethno-Development” vol. 1 s. 73-77. (Paper presented on international Conference: Ethnicity: Conflict and Cooperation, Michigan Ethnic Heritage Studies Center – University of Michigan – Detroit, October 1991).

Juros A. (1992). Tożsamość negatywna Ślązaków jako forma obrony własnej tożsamości społecznej. W: I. Kurcz, Z. Chlewiński (red.). Stereotypy i uprzedzenia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN s. 87-103.

Juros A. (1992). Model działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania konfliktom społecznym na tle ekologicznym. Maszynopis przygotowany na szkolenie pracowników Ministerstwa Ochrony Środowiska. Lublin, wrzesień-październik 1992.

Biela A., Juros A., Rożnowski B. (1992). Struktura i cele Forum Społeczno-ekologicznego. Maszynopis scenariusza Forum w gminie Dobrzeń Wielki. Lublin.

Biela A., Juros A., Rożnowski B. (17 IX 1992). Raport zespołu mediacyjnego w sprawie konfliktu miedzy społecznością 1okalną a Elektrownią „Opole”. Lublin (maszynopis).

Juros A., Oleś P. (1992). Analiza porównawcza zmiennych egzystencjalnych mierzonych Kwestionariuszem do Badania Kryzysu w Wartościowaniu (KKW) i Skalą Niepokoju Egzystencjalnego (SNE). W: S. Steuden (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Lublin: Katedra Psychologii Klinicznej i Osobowości KUL s. 113-125.


Działalność naukowa

Ostatnie konferencje

Juros A. (2017). Poczucie jakości życia osób z niepełnosprawnością a obraz gminy, w  Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Niepełnosprawność w socjologii – socjologia niepełnosprawności. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Poznań 24-25 maja 2017 r.

Juros A. (2018). Praca środowiskowa na rzecz upodmiotowienia osób z niepełnosprawnością, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Aktywność środowiskowa na rzecz rodziny, zdrowia  i bezpieczeństwa: Teoria i praktyka (wybrane pola doświadczeń), Z serii tematycznej "Praca środowiskowa wobec współczesnych wyzwań" Lublin 8 stycznia 2018 r.

Juros A. (2018). Całościowe Planowanie Życia (Whole Life Planning) jako metoda aktywnego udziału osób z niepełnosprawnością intelektualną w kształtowaniu sfery publicznej W: Ogólnopolska konferencja naukowa „Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym” KUL – UMCS – UM – UP, Lublin 15-16 maja 2018 r.

Grewiński M., Juros A. (2018), Polityka społeczna w Polsce w latach 1918-2015. Ciągłość i zmiany – reminestencje lubelskie. Konferencja regionalna w ramach 100-lecia Polityki Społecznej w Polsce. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej pt. „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, Lublin 24 września 2018 r.

Juros A. (2019). Miejsce Regionalnej Sieci Oparcia Społecznego dla Osób Chorujących Psychicznie i Upośledzonych Umysłowo w kontekście uwarunkowań i metod zarządzania procesami społecznymi w ochronie zdrowia psychicznego na poziomie lokalnym w województwie lubelskim, Polsko-niemiecka konferencja nt.: Sieciowanie instytucji na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”, Lublin – 7.02.2019 (w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V.)

Juros A. (2019). Szanse i wyzwania stojące przed Siecią na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim (Moderator panelu), Polsko-niemiecka konferencja nt.: Sieciowanie instytucji na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”, Lublin – 7.02.2019 (w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V.)

Konferencje/seminaria/sympozja międzynarodowe za granicą

 1. Juros A., Oleś P. (1986). Polish investigation in hopelessness. Colloquia Vakgroep Klinische Psychologie. Katolicki Uniwersytet w Nijmegen – Holandia 18 IV 1986.
 2. Juros A. (1991). Basic problems in the field of disabled persons activity and education. Międzynarodowe spotkanie European consortium for adult education and human resource development. Bruksela 21-23 II 1991.
 3. Juros A. (1991). The sovereignty of the person as a condition for ethnodevelopment: The post-communist era in Central-East Europe. Paper presented on international Conference: Ethnicity: Conflict and Cooperation. Michigan Ethnic Heritage Studies Center-University of Michigan – Detroit X 1991.
 4. Współorganizator 3-ed International Seminar Social consequences of economic and political transformations in Central and Eastern Europe. Lublin-Krasne 3-7 IX 1991 Przewodniczący sesji: Miejsce niepełnosprawnych w społeczeństwie, współorganizator sesji: Organizowanie i samoorganizowanie się społeczeństwa (współredaktor wydania książkowego, materiałów)
 5. International Training and Workshop: Managing Care and Welfare –Governmental and Non-Governmental Initiatives in Central European Countries. European Centre for Social Welfare Policy and Research – Vienna, Austria 2-4 XI 1995. rola: uczestnik polskiej delegacji;
 6. International Training and Workshop: Managing Care and Welfare: Education and Training for the Governmental and Non-Governmental Social Services – Nałęczów 27 VI 1996 (Współpraca z: Holandia – NOVISS Netherland i European Centre for Social Welfare Policy and Research – Wiedeń, uczestnicy z Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy) rola: współorganizator
 7. Polsko-niemiecka konferencja: „Zasada pomocniczości – Rozwiązania polskie i niemieckie na tle europejskim”. Warszawa – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 18-19 IX 1998 role
 8. EU Presidency Conference Organisations, Initiatives, and Services in the Social Sector – an Engine for Social Policy in Europe 19-21 V 1999 in Aachen (Niemcy) rola: uczestnik polskiej delegacji.
 9. Juros A. (1996). The integration of person with developmental disability trough Client Centered Planning managed in local community. 10th World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities – IASSID. Finlandia, Helsinki 8-13 VII 1996.
 10. Juros A. (1996). Network of the Support Centers for NGO’s and its role in the process of social services integration. 10th World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intelectual Disabilities – IASSID. Finlandia, Helsinki 8-13 VII 1996.
 11. Juros A. (1998). Trzeci sektor socjalny w Polsce: prawne formy pozarządowych organizacji socjalnych, organizacje parasolowe, tendencje rozwojowe sektora (przesłanki pozytywne i przeszkody). Seminarium nt.: Zarządzanie: szkolenia dla pracowników na stanowiskach kierowniczych związków organizacji socjalnych w Polsce – Hanower 19 VI 1998 (Seminarium miało zapoznać niemieckich referentów biorących udział w realizacji projektu Fundacji Roberta Boscha z systemem i sytuacją socjalną w Polsce).
 12. Juros A. (1999). Uczestnictwo w konferencji: On the way to a civil society in Europe: Christian social visions – 2. Europäische Soziale Woche – w Bad Honnef k/Bonn (zaproszenie: EZA i Katholisch-Socialen Insituts der Erzdiözese Köhln) 6-9 IV 1999.
 13. Juros A. (1999). Udział jako przedstawiciel Polski w oficjalnej Europejskiej Konferencji zorganizowanej w trakcie Przewodniczenia przez Niemcy Zgromadzeniu Unii Europejskiej: Organisation, Initiatives and Services in the Social Field – an Engine for Social Policy in Europe. Aachen (RFN) 19-21 V 1999.
 14. Juros A. (2000). Uczestnictwo w seminarium: Ashoka Central European Festival in Mala Skala w Czechach 23-25 V 2000. Juros A. (2001). Uczestnictwo z referatem. Konferencja: Future of Civil Society: Know-How for the Work of Civil Society Organizationas. Berlin 27-28 VII 2001 (konferencja została zorganizowana przez Westfalische Wilhelms Univeristat – Munster w ramach międzynarodowego projektu badawczego dotyczącego rozwijania programu akademickich dla liderów organizacji pozarządowych.
 15. Juros A. (2001). Uczestnictwo z referatem. Seminarium: Third Sector Studies at University and College Level: Theory and Practice. Budapeszt 27 X 2001 (Charities Aid Foundation i International Center for Not for Profit Law). Międzynarodowa konferencja: Rozwiązania prawno-ustrojowe funkcjonowania organizacji pozarządowych. Sejm RP – Warszawa 23 III 2001 rola: uczestnik, udział w dyskusji.
 16. Juros A. (2003). Współprowadzenie sesji zamykającej i wygłoszenie referatu. Międzynarodowa konferencja: Civil Dialogue and Social Policy in an Enlarged European Union. Budapest 23-24 VI 2003. Juros A. (2003). The social inclusion agenda in Poland and policy options in the fight against poverty after accession. EAPN Meeting: Networking on social inclusion in an enlarged European Union. Budapest 24-25 X 2003.
 17. Juros A. (2003). The role of civil society: partnerships – experiences, difficulties. EAPN Meeting: Networking on social inclusion in an enlarged European Union. Budapest 24-25 X 2003.
 18. Bies A. (Texas A & M University), Juros A. (Catholic Univerisity of Poland Lublin) (2004). Instituting Social Policy and Management Studies in Poland: Assessing Current Approaches and Future Needs to Foster Management and Leadership for (and by) Civil Society. ISTR Sixth International Conference: Contesting Citizenship and Civil Society in a Divided World. Ryerson University and York University, Toronto, Canada 11-14 VII 2004.
 19. Juros A. (2004). Media Literacy and Civil Society. Berlin European Media Literacy Conference III: Media and Language – Media Language – Berlin 12-14 XI 2004 (Offener Kanal Berlin).
 20. Juros A. (2004). Social entrepreneurship. Polish experience (Соціальна економіка Західної Європи. Польський досвід) – International Conference Social enterprise: Thesourceof economic ad social value Lviv 12 May 2006 (Конференція: Соціальне підприємство: можливості і перспективи 12 травня 2006) (The Institute of Non-Profit Management at Ukrainian Catholic University, in association with the U.S. Agency for International Development).
 21. Międzynarodowa konferencja UE z przedstawicielami dziesięciu kandydujących państw: Civil Dialogue and Social Policy in an Enlarged European Union. Budapest 23-24 VI 2003 European Communities 2004. Rola: uczestnik polskiej delegacji – współprowadzenie sesji zamykającej – Closing session (p. 25).
 22. Juros A. (2004). Family and Community Reinforcement: Over the conflict between senior and young generation on the labour market. International seminar: Demographic change and labour market: Strategies and experiences in order to favour the active ageing of the population – EZA (Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen) – Fondazione Luigi Clerici MILANO –Italy 20/21 X 2006.
 23. Juros A. (2006). Uczestnictwo w konferencji: What is the social return on investment (SROI) within the social economy sector. Luksemburg 17-18 II 2006 Hoger Intituut voor de Arbeid (HIVA), Catholic University Leuven in Belgium, the Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond (LCGB) in Luxembourg, European Centre for Workers’ Questions (EZA) in Königswinter (EZA).
 24. Juros A. (2006). Sesja II: Media sektorowe i sektor w mediach – udział w panelu dyskusyjnym. Międzynarodowa Konferencja: Trzeci sektor – Społeczeństwo obywatelskie – polityka państwa. Warszawa 25-26 IX 2006 (Fundacja im. Stefana Batorego).
 25. Juros A. (2014). Moderowanie panelu dyskusyjnego: Rola sektora pozarządowego w budowaniu działań wzajemnościowych i świadczeniu usług społecznych. Polsko-niemiecka konferencja: Rola trzeciego sektora w rozwoju partycypacji obywatelskiej. Lublin 16 V 2014 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).
 26. 24 września 2019 r. - zorganizowanie na UMCS seminarium i dyskusja panelowa nt. „Rola nauki w rozwoju przedsiębiorczości społecznej”, zorganizowane we współpracy z Minsterstwem Spraw Zagranicznych RP, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD), Ministerstwem Pracy i Ochrony Społecznej Białorusi. Towarzyszyło ono Kongresowi Inicjatyw Europy Wschodniej, w trakcie tego ostatniego odbyło się dwa Seminaria OECD nt. „Elementy składowe dobrze funkcjonującego ekosystemu przedsiębiorczości społecznej – wdrażanie polityki” oraz „Identyfikacja priorytetów dla Białorusi – przykłady dobrych praktyk z Europy Wschodniej i Polski”. Spotkanie na naszej Uczelni było wynikiem ustaleń zorganizowanego przez polski MSZ i OECD seminarium projektowego, które odbyło się w Mińsku 12 czerwca 2019 r., poświęconego perspektywom rozwoju ekosystemu przedsiębiorczości społecznej na Białorusi

Prace eksperckie i organizacyjne (ostatnie lata)

XII 2015 – III 2018 - Członek zespołu eksperckiego ds. dialogu obywatelskiego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) w ramach przygotowywania Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

2015 - 2020 - Członek zespołu eksperckiego ds. wspierania uniwersytetów ludowych w ramach opracowania Programu Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2019-2030, Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (współpraca z Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)

Założenia do Narodowego Programu Rozwoju Uniwersytetów Ludowych (NPRUL), Ekspertyza przygotowana na zamówienie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lublin czerwiec 2017 (87 stron).

Animator powstania i członek Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych (OSUL) – członek Rady Programowej.

Aktualne spotkania roboczego zespołu ekspertów: 22 stycznia 2019 r.; 20 lutego 2019 r.

2017 – 2019 - Ekspert do spraw badań i analiz Projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opracowanie Raportów z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnychdla 13 jednostek samorządowych (1 powiat grodzki, 3 powiaty ziemskie, 9 jednostek samorządu gminnego), opartych na badaniach w tym 4 FGI i 20 IDI.

2017 – 2020 - Ewaluator działań (LSR) Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” – w ramach Programu LEADER+

2018 - 2020 - Udział w konsultacjach Projektu ustawy o Centrum Usług Społecznych opracowanego w sekcji "Polityka społeczna, Rodzina" Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

spotkanie konsultacyjne projektu ustawy o Centrum Usług Społecznych (4 września 2018 r. w siedzibie Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Wiejskiej 10 w Warszawie).

ekspert opracowujący standardy tworzenia programów usług społecznych i indywidualnego planowania oparcia społecznego

ekspert medialny w zakresie zarządzania politykami publicznym

przykładowe działanie m.in.: Zdarzenia - magazyn reporterów - program Anny Dąbrowskiej TVP Lublin (6 lutego 2019 godz. 17:36 – dyskusja redakcyjna z udziałem Krzysztofa Michałkiewicz - Sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Jerzy Dębski - Dyrektor Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

15-21 września 2018 rok - Koordynator Wydziału Filozofii i Socjologii w XV edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki „Człowiek inspiracją nauki” Lublin  (28 projektów)


Ogłoszenia

Ważniejsze zrealizowane i realizowane projekty

VII 2020 - IX 2023 - ekspert kluczowy i uczestnik Projektu Narodowego Centrum Badań i RozwojuUniwersalność +” POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 - Realizacja: UMCS - (Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych) - Cel szczegółowy: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego dostosowujących dydaktykę i programy dydaktycznych do wymogów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (projektowanie uniwersalne)

IV 2017 – III 2019 – Udział w projekcie pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – ekspert ds. badań, kierownik Zespołu monitoringowego, przeprowadzanie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) oraz zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI).

2009 - 2010 - koordynator merytoryczny projektu „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej (POKL 7.2.2).

2007-2008 - Udział w czteroletnim projekcie: „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w partnerstwie trzech instytucji: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych:

 • Etap pierwszy – wypracowanie metodologii, animacja i odpowiedzialność za powstanie partnerstw w województwie lubelskim (jedno z dwóch województw);
 • Etap drugi – koordynator działań w województwie lubelskim: odpowiedzialność za wypracowanie modelu regionalnego, jego wdrożenie i powstanie na Lubelszczyźnie 4 przedsiębiorstw społecznych (2004-2007);
 • Etap trzeci – upowszechnienie wyników - partnerzy z Włoch i Belgii.

VII 2001 – XII 2003 – Udział w międzynarodowym projekcie: Future of Civil Society Organizations in Central Europe – The project has the aim to provide relevant know-how for lecturers, students, staff, and volunteers of non-profit organizations in Central Europe as well as to establish a network of Third-Sector-Researchers by developing a textbook which will be published in autumn next year. The project is funded by the German Robert Bosch Foundation and is coordinated by Prof Dr Annette Zimmer in cooperation with Dr Eckhard Priller from the Social Science Research Centre Berlin (WZB). They have assembled an international and interdisciplinary team of economists, lawyers, sociologists, political scientists and historians from Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria, and Germany. At two conferences in Berlin and Prague the authors have met in order to develop the structure for the textbook. This Project has closed with a print and eBook publication http://csn.uni-muenster.de/focs/.

VI 2001 – III 2003 – Udział w projekcie Third Sector Studies In Central and Eastern Europe – International Academic Network – kierownik Robert L. Payton (Indiana Center on Philantropy, Indianapolis, USA) grant Rockefeller Brothers Founde (wspólnie z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych UW – dr Marek Rymsza) – przeprowadzono badania potencjału naukowego i dydaktycznego polskich uczelni w zakresie kształcenia liderów trzeciego sektora, udział w seminariach i napisanie artykułów do pracy zbiorowej.

2000-2001 - Uczestnictwo w programie badawczym „Zaburzenia widzenia i ich leczenie a poczucie jakości życia” (1 H01F 042 18), realizowanego w Katedrze Psychologii Klinicznej i Osobowości KUL, pod kierunkiem dra hab., prof. KUL Piotra Olesia, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych.

W kontekście uzyskanych danych i opracowanych wyników badań opracowanie propozycji dotyczącej wspierania i aktywizowania osób z zaburzeniami wzroku, celem podnoszenia jakości ich życia. Tytuł artykułu: Aktywność własna a poczucie jakości życia u osób z zaburzeniami widzenia: system wsparcia społecznego i samopomoc (zagadnienia: od wizji terapeutycznej do wspólnotowej, rehabilitacja, aktywność osoby i społeczności, samopomoc, profesjonaliści a samopomoc, samorząd lokalny).

1995-1998 - Koordynator 3 cykli ogólnopolskiego programu Sieci Demokratycznej (DemNet) finansowanego przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego – USAID. Koordynacja działań 6 ośrodków (przygotowanie kontraktu, realizacja, ewaluacja): Gdańsk, Katowice, Lublin, Poznań, Warszawa (2 ośrodki) – nadzór formalno-merytoryczny. Realizacja projektu w ramach III cyklu Projektu Sieci Demokratycznej – Samorząd lokalny i organizacje pozarządowe – partnerzy w działaniach na rzecz społeczności lokalnej (USAID „Partnerstwo dla samorządu terytorialnego”):

Przewodniczenie rzecznictwu interesów trzeciego sektora, które doprowadziło do powołania Pełnomocnika Premiera ds. Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi.

W ramach kierowanej sieci realizowanych było kilkanaście dużych programów ogólnopolskich finansowanych przez m.in. Fundacje Rockeffelera, Motta, Stefana Batorego, Boscha, i programy Phare’owskie

1993-1996 - „Integracja osób z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej” – Projekt Badawczy Zamawiany przez Wojewodę Lubelskiego w Komitecie badań Naukowych – jego rezultaty zostały wykorzystane w ramach reformy administracyjnej 1999 roku.

1989-1990 - „Psychospołeczne uwarunkowania uprzedzeń międzyludzkich i narodowościowych” – kierownik: prof. dr hab. A. Biela, grant KBN, udział w projekcie badawczym.

1988-1989 - W ramach tematu „Metodologiczne problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń społecznego zachowania się”, wykonywanego w Instytucie Psychologii UMCS na zlecenie Centralnego Programu Badawczego (CPB.08.03.III.1 – kierownik tematu: Radosław Drwal) realizacja zadań:

Diagnostyczna wartość list przymiotnikowych

Analiza mocy dyskryminacyjnej itemów Testu Przymiotnikowego ACL (1980) (raport z badań), współrealizator: P. Oleś;

Struktura czynnikowa i skupieniowa Testu Przymiotnikowego ACL artykuł (raport z badań);

Opracowanie Skali Niepokoju Egzystencjalnego

Podręcznik do Skali Niepokoju Egzystencjalnego, a w nim koordynacja trzech podzadań, m.in.: Korelaty osobowościowe niepokoju egzystencjalnego i kryzysu w wartościowaniu (współrealizatorzy: P. Oleś, Z. Wujec);

Podręcznik do Skali Beznadziejności A.T. Becka (współrealizator: P. Oleś).

1981 - W ramach tematu „Psychologiczne uwarunkowania oraz konsekwencje przeobrażeń industrialno-ekologicznych”, zleconego do opracowania Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu w ramach problemu resortu zdrowia MZ-I: „Kształtowanie warunków zdrowotnych dla profilaktyki masowych chorób cywilizacyjnych”.

badania terenowe mieszkańców miejscowości o skrajnie różnym poziomie zagrożenia ekologicznego (Bogomice k. Huty Głogów; Wronów k. Zakładów Azotowych „Puławy”, Krężnica Jara k. Lublina)