Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
81-537-26-68
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

konsultacje w czasie sesji zimowej 2022/23:


8 II 2023 r., 11.30 - 12.30; 10 II 2023 r., 11.00 - 12.00


gab. 432


 


 Konsultacje zdalne : Teams, 15 II 2023 r., 12.00 - 13.00

O sobie

Zainteresowania naukowe: zjawiska etnolingwistyczne na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, słownictwo ludowe południowego Podlasia, język inskrypcji nagrobnych

Publikacje:

1. Pogranicze polsko-ukraińskie w świetle danych z zakresu obrzędowości dorocznej, [w:] Spotkania polsko-ukraińskie. Język – Kultura – Literatura, red. H. Pelcowa, Chełm 2006, s. 193-201.

2. Eufemizmy śmierci w świetle inskrypcji nagrobnych wybranych nekropolii prawosławnych Wołynia, [w:] Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich, red. F. Czyżewski, A.Tyrpa, Lublin 2008, s. 201-209.

3. Metaforyzacja śmierci w świetle inskrypcji nagrobnych cmentarza prawosławnego w Zabłociu koło Białej Podlaskiej, Materiały XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności”, Grodno 2009, s. 351-356.

 4. Inskrypcja lamentacyjna jako komunikat językowy (na przykładzie nekropolii prawosławnych Lubelszczyzny), „Rozprawy Komisji Językowej” Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. XXXVI, red. J. Miodek, W. Wysoczański, Wrocław 2009, s. 33-46.

5. Metaforyczne określenia śmierci w świetle inskrypcji nagrobnych nekropolii prawosławnych Lubelszczyzny, [w:] Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria AB, 8 (59), Wrocław 2009, s. 35-37.

6. Semantyka leksemu kolada w gwarach ukraińskich południowego Podlasia, [w:] Народна творчість українців у просторі і часі, ред. Г. Аркушин, Луцьк 2010, с. 269-282.

7. Jednostki werbalne i niewerbalne w tekście obrzędowym (na przykładzie obrzędów cyklu zimowego z obszaru południowego Podlasia), [w:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, Vol. 5, Lublin 2010, s. 70-76.

8. Jan Ignaciuk – dokumentalista folkloru pogranicza polsko-ukraińskiego, „Twórczość Ludowa”, R. XXV (69) 2010, Nr 1-2, s. 52-53.

9. Obrzędy i zwyczaje doroczne, [w:] Śladami minionego czasu… Monografia gminy Wisznice, Wisznice-Lublin 2011, s. 89-112.

10. Postrzeganie śmierci w świetle inskrypcji nagrobnych nekropolii prawosławnych pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, L. Frolak, Lublin 2011, s. 67-74.

11. Nominacja obrzędów dorocznych w gwarach ukraińskich południowego Podlasia, Lublin 2013.

12. Słowo a obrzęd. Uwagi o nominacji obrzędów dorocznych (na przykładzie gwar ukraińskich południowego Podlasia), [w:] „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych”, t. IX, s.31-38.

13. Cmentarze po obu stronach Bugu. Ogólnopolska konferencja naukowa we Włodawie, 19 listopada 2013 r., „Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Naukowego KUL”, LXII, 2014, s. 228-232, współautorstwo M. Koper

14. Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie w świetle badań nad inskrypcjami nagrobnymi, [w:] Droga ku wzajemności. Materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, red. E. Pańkow, I. Popow, E. Jarmusik, Lida 2014, s. 130-136.

15. Cmentarze po obu stronach Bugu. Sprawozdanie z cyklu konferencji naukowych (Włodawa 2013, Włodawa 2014, Łuck 2015), „Slavia Occidentalis”, 72/I, 2015, s. 243-247, współautorstwo M. Koper.

16. Miejsce i funkcja modlitwy w inskrypcjach nagrobnych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, [w:] Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności”, Białystok 2015, s. 153-164.

17. Funkcja ekspresywna inskrypcji nagrobnych (na przykładzie nekropolii prawosławnych pogranicza polsko-ukraińskiego), [w] Cmentarze po obu stronach Bugu, red. H. Arkuszyn, F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, Włodawa-Lublin 2014, s. 177-190.

18. W tej kolędzie kto dziś będzie, każdy się ucieszy, czyli uwagi o pieśniach w obrzędzie kolędowania na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, [w:] Gdzie bije źródło…Pieśni ludowe pogranicza Polski i Białorusi, red. F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, M. Żygałowa, Lublin-Wisznice 2015, s. 83-94.

19. Nazwy własne w inskrypcjach nagrobnych pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych, red. F. Czyżewski, M. Olejnik, A. Pihan-Kijasowa, Lublin-Włodawa 2015, s. 159-172.

20. Aksjologiczna identyfikacja zmarłego w świetle inskrypcji nagrobnych (na materiale nekropolii prawosławnych pogranicza polsko-ukraińskiego), "Annales UMCS", sectio FF, Philologiae, XXXIV, 2016, s. 201-213.

21.Abrewiatura jako element inskrypcji nagrobnych (na przykładzie nekropolii prawosławnych wschodniej Lubelszczyzny), "Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN", 2016, s. 25-34.

22. Uwagi o języku inskrypcji nagrobnych nekropolii prawosławnych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, [w:] Славянские языки:системно-описательный и социокультурный аспекты исследования, 2016, Брест, s. 87-93.

23. Życie i śmierć w świetle inskrypcji nagrobnych nekropolii prawosławnych wschodniej Lubelszczyzny, "Studia Wschodniosłowiańskie", tom XVI, 2016, s. 385-396.

24. Struktura inskrypcji nagrobnych pogranicza polsko-ukraińskiego (na przykładzie nekropolii wschodniej Lubelszczyzny), [w:] Droga do wzajemności. Materiały XXII międzynarodowej konferencji naukowej, Grodno 2017, s. 121-129.

25. Inskrypcje nagrobne cmentarza prawosławnego w Holi, [w:] Kleszczele, Podlasie, Ukraina. Księga jubileuszowa ku czci doktora Mikołaja Roszczenki w 75-lecie urodzin, pod red. G. Kuprianowicza i R. Wysockiego, Lublin 2018, s. 207-217.

26. "Jeszcze kłosy pełne rosy, a już niwa gwarzy". Literatura ludowa i chłopska jako obszar badawczy Profesora Michała Łesiowa, "Twórczość Ludowa", R. XXXIII (85) 2018, nr 3-4, s. 41-44,

27. Struktura inskrypcji nagrobnych w ujęciu genologicznym (na przykładzie nekropolii wschodniej Lubelszczyzny), [w:] Dialog z tradycją, t. VI. Dawna i współczesna kultura kultura funeralna, pod red. I. Steczko i R. Dźwigoł, Kraków 2017 [druk 2018], s. 399-417.

28. Inskrypcje nagrobne pogranicza polsko-ukraińskiego. Studium genologiczne, Lublin 2018.

29. Językowe środki ekspresji w inskrypcjach nagrobnych poświęconych dzieciom (na przykładzie nekropolii prawosławnych pogranicza polsko-ukraińskiegi), [w:] Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały XXV międzynarodowej konferencji naukowej "Droga ku wzajemności", pod red. B. Siegienia, Białystok 2019, s. 41-49.

30. Językowy obraz Boga w inskrypcjach nagrobnych pogranicza polsko-ukraińskiego, "Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych", tom V, nr 14, 2019, s. 197-209.

31. Słowo o Jubilacie - w aspekcie działalności naukowej i dydaktycznej, Język i kultura pogranicza. Profesorowi Feliksowi Czyżewskiemu w 45-lecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. A. Dudek-Szumigaj, Warszawa 2019, s. 11-16.

32. Biogram naukowy prof. dr. hab. Feliksa Czyżewskiego, [w:] Język i kultura pogranicza. Profesorowi Feliksowi Czyżewskiemu w 45-lecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. A. Dudek-Szumigaj, Warszawa 2019, s. 27-37.

33. Wizerunek kobiety w inskrypcjach nagrobnych pogranicza polsko-ukraińskiego, "Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej", tom 13, 2020, s. 120-140.