Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ada Domańska

dr Ada Domańska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BANKOWOŚCI I RYNKÓW FINANSOWYCH
Telefon
81 537 52 63
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Pokój 705 (VII piętro, budynek Rektoratu)


Stacjonarne


wtorek 9:45 - 11:15
Konsultacje MS Teams
Kod zespołu: 7r0oteo
środa 9:45 - 11:15


Opieka roku Analityka gospodarcza II rokWtorek (18.10.22, 25.10.22, 15.11.22, 22.11.22, 29.11.22, 06.12.22, 13.12.22, 20.12.22, 10.01.23, 17.01.23) w godzinach 11:15-12:00

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 705
20-031 Lublin

O sobie

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS:

 • studia magisterskie ukończyła na Wydziale Ekonomicznym UMCS w 2010 r. kierunek ekonomia z wynikiem bardzo dobrym;
 • studia licencjackie ukończyła na Wydziale Ekonomicznym UMCS w 2011 r. kierunek finanse i rachunkowość w wynikiem bardzo dobrym;
 • studia magisterskie ukończyła na Wydziale Ekonomicznym UMCS w 2012 r. kierunek finanse i rachunkowość z wynikiem bardzo dobrym;
   

Od 1.10.2012 r. zatrudniona na Wydziale Ekonomicznym UMCS – początkowo w Zakładzie Rynków Finansowych, później w Katedrze Bankowości (obecnie Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych) na stanowisku adiunkta.

12.07.2018 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Model wspierania przedsiębiorczości przez instytucje otoczenia biznesu w regionie o aspiracjach prorozwojowych (promotor: prof. dr hab. Jerzy Węcławski, recenzenci: dr hab. Piotr Karpuś, prof. UMCS, dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR).

Nagrody, wyróżnienia:

 • W 2010 roku Branżowy Laureat Wojewódzki w Konkursie Studencki Nobel 2010 na Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych;
 • W 2017 roku Nagroda Rektora Zespołowa II stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni.
 • W 2018 roku Nagroda Rektora Indywidualna Naukowa III stopnia za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

 

https://www.researchgate.net/profile/Ada_Domanska2

https://scholar.google.com/citations?user=qv9FSAsAAAAJ&hl=pl&oi=ao


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 • przedsiębiorczość,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • firmy rodzinne.

 

Publikacje

 

Monografia:

Domańska A., (2019). Wspieranie przedsiębiorczości przez instytucje otoczenia biznesu. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 

Artykuły w czasopismach:

 

 1. Domańska, A., Gryglicka, A., & Samodulski, I. (2022). Reactions of Family Businesses to the Initial Effects of Pandemic Shock. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia56(1), 37-59.
 2. Domańska, A., Więcek-Janka, E., & Zajkowski, R. (2022). Implementing Sustainable Development Concept: A Typology of Family Firms in Poland. Sustainability, 14(7), 4302. https://doi.org/10.3390/su14074302
 3. Domańska, A., & Zajkowski, R. (2022). Barriers to gaining support: a prospect of entrepreneurial activity of family and non-family firms in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 17(1), 191-224. https://doi.org/10.24136/eq.2022.008
 4. Domańska, A., Zajkowski, R., (2019). Differences in perception of regional pro-entrepreneurial policy: does obtaining support change a prospect?. Oeconomia Copernicana, 10(2), 359-384.
 5. Domańska, A., Zajkowski R. (2019). The Directions of Interrelations Between the Company’s Performance and Corporate Social Responsibility (CSR) Activities. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 343(4)/2019, 211-233.
 6. Domańska, A., Żukowska, B., & Zajkowski, R. (2019). Sustainable Development versus Gender Gap–Do Women Matter?. Problemy Ekorozwoju, 14(2), 129-142.
 7. Domańska, A., Zajkowski, R., Żukowska, B. (2019). Internationalization in Enterprises from Lubelskie Region (Poland) – Does The Distance Matter? Journal of Research in Business, 4(1), 46-54.
 8. Domańska, A., Zajkowski, R. (2018). Influence of state participation on business conditions and entrepreneurship in the EU countries of the former Eastern bloc. e-Finanse, 14(2), 9-17.
 9. Domańska, A., Zajkowski, R., Żukowska, B. (2018). Desirable Features of a Successful Entrepreneur. The Perspective of Family and Non-Family Firms. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 52(6), 141-151.
 10. Domańska, A., Zajkowski, R., Żukowska, B. (2018). The Impact of the Family on the Operational Planning System in Polish Medium and Large Family Businesses. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(9, cz. 3 Współczesny marketing i zarządzanie-problemy, wyzwania, szanse i perspektywy), 345-360.
 11. Domańska, A., Zajkowski, R, Żukowska, B. (2018). Importance of Individual Characteristics of Entrepreneurs and Perception of Factors Determining the Start-Up of a Business in the Lubelskie Voivodship. Barometr Regionalny, 16(3), 101-108.
 12. Domańska, A., Zajkowski, R., Żukowska, B. (2018). Green entrepreneurship as a connector among social, environmental and economic pillars of sustainable development. Why some countries are more agile?. Problemy Ekorozwoju, 13(2).
 13. Domańska, A., Żukowska, B. (2017). Zamówienia publiczne jako mechanizm wsparcia MSP–do-świadczenia krajów byłego bloku wschodniego i rekomendacje dla Polski. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 89, 323-332.
 14. Domańska, A., Żukowska, B., Zajkowski, R. (2017). Features of a successful entrepreneur: a perspective of family and non-family firms. Entrepreneurship and Family Enterprise Research, 12.
 15. Domańska, A., Lewicka, B. (2017). Postrzeganie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w województwie lubelskim przez podmioty o wysokim potencjale wzrostu. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 85, 575-584.
 16. Domańska, A. (2016). Wybrane aspekty internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 50(4), 79-87.
 17. Domańska, A., Zajkowski, R. (2015). Postawy i preferencje młodzieży oraz ich wpływ na rozwój kadr gospodarki opartej na wiedzy. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias ,9, 59-69
 18. Domańska, A. (2013). Przyczyny i efekty współpracy przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 47(2), 63-72.
 19. Domańska, A., Zajkowski, R. (2013). Percepcja wybranych aspektów wpływu instytucji otoczenia biznesu na przedsiębiorczość w regionie lubelskim. Zarządzanie i Finanse, 3(1), 123-134.
 20. Domańska, A. (2013). Wpływ działalności instytucji otoczenia biznesu na rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (102 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw-Mikrofirma 2013), 31-39.
 21. Domańska, A., Zajkowski, R. (2013). Percepcja wpływu IOB na rozwój przedsiębiorczości w opinii beneficjentów wsparcia w województwie lubelskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (62), 255-265.
 22. Misterek, W., Dobrowolska, A. (2012). Stopień realizacji strategii rozwoju w wybranych powiatach województwa lubelskiego. Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 5(2).

 

Rozdziały w monografiach zagranicznych:

 

 1. Domańska A. (2021) Green Entrepreneurship. In: Brinkmann R. (eds) The Palgrave Handbook of Global Sustainability. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38948-2_113-1
 2. Domańska A., Lewicka B. (2016). The Comparison Of Economic Crime Level In Selected European Countries Using The Zero Unitarization Method, W:  red. Черевка О.В., Мігус Організаційно-Економічний Механізм Протидії Злочинам В Економічній Сфері, І.П., ГнилицькоїЛ.В., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.
 3. Domańska A., Zajkowski R. (2016). Dividend Policy In Polish Family And Non-Family Firms, V. Stojanović Aleksić (red.)., W: Contemporary Issues In Economics, Business And Management Conference Proceedings (s. 13-20). Faculty Of Economics University Of Kragujevac.
 4. Domańska A., Zajkowski R. (2016). The Impact Of Public Sector On Functioning Conditions Of Smes In Selected Countries Of The EU , W: V. Stojanović Aleksić (red.), Contemporary Issues In Economics, Business And Management Conference Proceedings (s. 135-144). Faculty Of Economics University Of Kragujevac.
 5. Domańska A. , Zajkowski R. (2013). Economic activity of persons over 50 in Poland and the aging of society, W:  Xénia Vámos (red.) Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science (s. 94-98), I(2), Issue: 12, 2013.
 6. Dobrowolska A. (2012), Determinants of entrepreneurship in Poland W: Aktualne problemy przyrodniczych i humanistycznych nauk w opinii młodych naukowców (s. 143 – 145), Materiały z Ogólnoukraińskiej Naukowej Konferencji Młodych Naukowców, Seria XIV, Ekonomika, Przedsiębiorczość, Turystyka, Uniwersytet im. Bogdana Chmielnickiego.
 7. Dobrowolska A., Łopaciuk A. (2011). Privatization companies of Treasury on the stock exchange in Poland W: Aktualne problemy przyrodniczych i humanistycznych nauk w opinii młodych naukowców, Materiały z Ogólnoukraińskiej Naukowej Konferencji Młodych Naukowców, Seria XIII, Ekonomika, Przedsiębiorczość, Turystyka, Uniwersytet im. Bogdana Chmielnickiego.

 

Rozdziały w monografiach polskich:

 1. Domańska A., Lewicka B. (2017). Metodyczne uwarunkowania badań dotyczących aktywności ekonomicznej osób w wieku 50+ z województwa lubelskiego, W: A. Korzeniowska, W. Misterek (red.) Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim (s. 9-18). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 2. Domańska A., Florek I., Kaczor D. (2017). Ocena instrumentów wspierania polityki zatrudnienia wśród osób starszych, W: A. Korzeniowska, W. Misterek (red.) Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim (s. 43-60). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 3. Domańska A. (2017). Bariery zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w opinii osób w wieku 50+, W: A. Korzeniowska, W. Misterek (red.) Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim (s. 77-88). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 4. Domańska A. (2016). Wybrane negatywne aspekty wspierania przedsiębiorczości przez instytucje otoczenia biznesu, W: P. Karpuś, E. Wrońska – Bukalska (red.) Finanse z perspektywy młodego badacza. Współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych (s. 193-212). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 5. Domańska A., (2015). Wpływ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rozwój przedsiębiorczości, W: E. Wrońska – Bukalska (red.) Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy (s. 39-48). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.
 6. Domańska A. (2014), Wpływ działań promocyjnych banków na zachowania klientów, W:  A. Korzeniowska, W. Misterek, J. Czarecki (red.) Banki a gospodarstwa domowe w województwie lubelskim (s. 135- 144). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.
 7. Domańska A. , Misterek M. (2014). Potencjał oddziaływania inkubatorów w rozwoju nowo powstających podmiotów gospodarczych, W:  M. Sagan, K. Żuk (red.) Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta (s. 295 – 306 ). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.
 8. Domańska A. (2012). Rola ratingu jednostek samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, W:  M. Kamieniecka, A. Korzeniowska, W. Misterek (red.) Bankowe i pozabankowe instrumenty finansowe - wycena i ewidencjonowanie (s. 223 – 233). Lublin:  Wydawnictwo Drukarnia Archidiecezjalna Gaudium.
 9. Dobrowolska A., Misterek W. (2012).  Ocena znajomości działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy w województwie lubelskim, W:  B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski (red.). Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020, Tom II Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach (s. 125-144). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 10. Dobrowolska A., Łopaciuk A. (2011). Wpływ zmian w standardach rachunkowości na działalność instytucji finansowych W: M. Kamieniecka (red.). Wybrane aspekty rachunkowości w praktyce (s. 149 – 166). Lublin: Wydawnictwo System – Graf.
 11. Dobrowolska A. (2011). Efektywność przedsiębiorstw komunalnych w okresie spowolnienia gospodarczego, W: A. Korzeniowska, W. Misterek (red.). Rynek Finansowy i finanse przedsiębiorstw w okresie zmian gospodarczych (s. 69 – 80). Lublin: Wydawcnitwo UMCS.
 12. Dobrowolska A. (2010). Społecznościowe portale pożyczkowe. W: J. Czarecki, R. Zajkowski (red.) Nowe perpsektywy funkcjonowania rynku finansowego - wybrane aspekty (s. 55 – 62). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 13. Dobrowolska A., Misterek W. (2009). Funkcjonowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych na terenie województwa lubelskiego w roku 2009, W: B. Jóźwik, P. Zalewa(red.). Spójność ekonomiczno - społeczna regionów Unii Europejskiej. Tom II Spójność ekonomiczno - społeczna w Polsce (s. 217 – 234). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 14. Dobrowolska A. (2009). Korzystanie z bankowości internetowej przez studentów, W: M. Kicia, A. Korzeniowska (red.) Wybrane aspekty funkcjonowania rynku finansowego w warunkach kyzysu (s. 159 – 167). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 15. Dobrowolska A. (2008). Europejski Fundusz Społeczny jako instrument finansowy Unii Europejskiej na podstawie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 W:  J.Czarecki, W. Misterek (red.).  Rynek finansowy,. Instytucje i instrumenty (s. 9 – 15). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Cytowania 93

h-indeks 5

i10-indeks 2