Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Aneta Domagała

dr hab. Aneta Domagała
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA LOGOPEDII I JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO
Telefon
-
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
Domagała Aneta on ResearchGate
Konsultacje

W semestrze letnim 2023:


uwaga: powrót do poprzednich terminów konsultacji:


wtorek, godz. 15.00-16.00 (zdalnie, Teams)


czwartek: godz. 10.30-11.30 (stacjonarnie)


 


Uwaga: Drodzy studenci, proszę o wcześniejsze umawianie się na konsultacje na konkretny termin (poinformowanie o planowanym spotkaniu w mailu /min. 3 dni wcześniej/, wskazanie, czego będą dotyczyły konsultacje /kolokwium, zaliczenie materiału, inne sprawy/ - zostanie wówczas potwierdzona godzina indywidualnego spotkania).


Konsultacje w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, ul. Sowińskiego 17, pokój 238 (umówione).


 

O sobie

Projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ Narodowego Centrum Nauki

„Narracja i jej zaburzenia w przebiegu choroby Alzheimera. Skala sprawności narracyjnych jako technika diagnostyczna w otępieniu alzheimerowskim”; NN 104 155339 – kierownik projektu
„Zaburzenia komunikacji pisemnej. Profil sprawności grafomotorycznych jako technika diagnozowania dzieci w wieku 7-13 lat. Rozwój grafomotoryki – ryzyko dysgrafii”; NN 106 1885 33 – główny wykonawca

Kwalifikacje posiadane w tym zakresie: studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych "Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi" (2010)

ORCID: 0000-0001-5955-5164

Coś miłego:

Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zespołowa dydakt. II stopnia (2020) - wraz z dr hab. E. Sitek, prof. GUMed, za monografię naukową pt. Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej, Gdańsk 2018.

Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Dysleksji - wraz z dr hab. U. Mirecką, prof. UMCS  (2018), za koncepcję i redakcję naukową monografii pt. Zaburzenia komunikacji pisemnej, Gdańsk 2017.

"Gaudeamus 2018", nagroda główna w konkursie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, dla Wydawnictwa UMCS  za najlepszą książkę naukową - Metody terapii logopedycznej, pod red. A. Domagały i U. Mireckiej, Lublin 2018.

Nagroda Rektora UMCS (2016), indywidualna II stopnia - za realizację projektu badawczego habilitacyjnego (MNiSW/ NCN, NN 104 155339) i monografię pt. Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim.

Nagroda Rektora UMCS (2012), indywidualna III stopnia - za realizację projektu badawczego (MNiSW, NN 106 1885 33), współautorstwo monografii pt. Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat i narzędzia diagnostycznego pt. Profil sprawności grafomotorycznych (wraz z U. Mirecką).

 

 Publikacje naukowe (wybrane)

MONOGRAFIE:

Domagała A., Sitek E., 2018, Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis (poziom I listy ministerialnej).

Domagała A., Mirecka U., 2017, Skala oceny sprawności grafomotorycznych SOSG, Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, wydanie I (poziom I listy ministerialnej), wydanie II – Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, 2023.

Domagała A., 2015, Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim, Lublin: Wydawnictwo UMCS oraz e-book: Domagała A., 2015, Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim – ibuk.pl, serwis internetowy wydawnictwa PWN.

Domagała A., Mirecka U., 2010, Profil sprawności grafomotorycznych, Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych (poziom I listy ministerialnej), wydanie II – Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, 2023.

Domagała A., Mirecka U., 2010, Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat, Lublin: Wydawnictwo UMCS, wyd. I (wyd. II, rozszerzone – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015).

Domagała A., 2007, Zachowania językowe w demencji. Struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 

REDAKCJA MONOGRAFII NAUKOWYCH:

Domagała A., Mirecka U. (red.), 2021, Logopedia przedszkolna i  wczesnoszkolna, T. 2. Diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, ss. 832.

Domagała A., Mirecka U. (red.), 2021, Logopedia przedszkolna i  wczesnoszkolna, T. 1. Rozwój sprawności językowych. Podstawowe problemy logopedyczne, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, ss. 480, wydanie I (wydanie II – Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, 2022).

Domagała A., Mirecka U. (red.), 2018, Metody terapii logopedycznej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 1094, wyd. I (wyd. II – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2022).

Domagała A., Mirecka U. (red.), 2017, Zaburzenia komunikacji pisemnej, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, ss. 918.

Woźniak T., Domagała A. (red.), 2007, Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań, seria: Mowa. Teoria – Praktyka, T.2, Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss. 378.

 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH, ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH:

Domagała A., Sitek E., 2022, Usprawnianie komunikacji słownej w wybranych wariantach choroby Alzheimera: typowym i językowym, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 29 (2), 213-229. 

Domagała A., 2021, Chyba…, Może…, Mężczyzna pewnie czy coś… – o zmianach w dyskursie pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera, „Logopedia”, 50-2, 69-92.

Domagała A., 2021, Nie wiem… Nie mogę naprawdę… Ja mam głowę taką, kiepską zupełnie – o zmianach w dyskursie pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera, „Logopedia”, 50-1, 83-99.

Domagała A., Mirecka U., 2021, Rozwojowe zaburzenia czytania i pisania, W: red. A. Domagała, U. Mirecka, Logopedia przedszkolna i  wczesnoszkolna, T. 2, Diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, 391-436.

Domagała A., 2021, Ocena sprawności komunikacyjnych w chorobie Alzheimera oraz zakres oddziaływań terapeutycznych. W: Afazjologia. Organiczne zaburzenia mowy, red. Z. Tarkowski, Warszawa: PZWL, 443-463.

Kluj-Kozłowska K., Sitek E. J., Brockhuis B., Wieczorek D., Lass P., Sławek J., Milewski S., Domagała A., 2021, Korelaty scyntygraficzne zaburzeń dyskursu w otępieniu z ciałami Lewy’ego, „Logopedia Silesiana”, 10, s. 18-35; dodatkowo artykuł został opublikowany w j. angielskim:

Kluj-Kozłowska K., Sitek E. J., Brockhuis B., Wieczorek D., Lass P., Sławek J., Milewski S., Domagała A., 2021, Scintigraphic correlates of discourse impairment in dementia with Lewy bodies, „Logopedia Silesiana”, 10, s. 1-18.

Kluj-Kozłowska K., Domagała A., Sitek E., Milewski S., Brockhuis B., Wieczorek D., Lass P., Sławek J., 2020, Leksykalne i syntaktyczne aspekty dyskursu narracyjnego u osób z otępieniem z ciałami Lewy’ego i z chorobą Alzheimera, „Logopedia Silesiana”, 9, 18-34; dodatkowo w j. angielskim:

Kluj-Kozłowska K., Domagała A., Sitek E., Milewski S., Brockhuis B., Wieczorek D., Lass P., Sławek J., 2020, Lexical and syntactic aspects of narrative discourse in individuals with dementia with Lewy bodies and Alzheimer’s disease, „Logopedia Silesiana”, 9, 1-17.

Kluj-Kozłowska K., Sitek E. J., Skrzypkowska A., Narożańska E., Brockhuis B., Sławek J., Domagała A., Milewski S., 2020, Progresja zaburzeń językowych i poznawczych u pacjentów z wariantem logopenicznym afazji pierwotnej postępującej – seria przypadków, „Aktualności Neurologiczne” ("Current Neurology"), 20 (3), 125–135.

Domagała A., 2020, Jak pacjenci z chorobą Alzheimera opisują osoby, miejsca i sytuacje? Charakterystyka trudności w zakresie komunikacji językowej w łagodnej fazie otępienia, „Logopedia”, 49-2, s. 103-119; dodatkowo w j. angielskim:

Domagała A., 2020, How Do Patients with Alzheimer’s Disease Describe Persons, Places and Situations? Description of Difficulties in Linguistic Communication in the Mild Stage of Dementia, „Logopedia” 49/2, 101-117.

Domagała A., Czernikiewicz A., 2019, Choroba Alzheimera o wczesnym początku z perspektywy psychiatry i logopedy – na podstawie portretu osoby chorej kreowanego w książce „Motyl” L. Genovy i jej adaptacji filmowej, „Logopedia”, 48-2, 481-496; dodatkowo w j. angielskim:

Domagała A., Czernikiewicz A., 2019, Early Onset Alzheimer’s disease from the Perspective of Psychiatrist and Speech Therapist - Based on the Portrayal of A Patient, Created in the Book “Still Alice” by L. Genova and Its Film Adaptation, „Logopedia”, 48/2, s. 481-495. DOI 10.24335/90v6-y377

Domagała A., 2019, Rozpad sprawności leksykalnych u pacjenta z otępieniem umiarkowanym w chorobie Alzheimera a możliwości komunikowania się z otoczeniem, „Logopaedica Lodziensa”, 3, 45-61.

Domagała A., Mirecka U., 2018, Sprawności grafomotoryczne dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – o potrzebie oceny szerokozakresowej, "Logopedia", 47-2, 421-43; dodatkowo w j. angielskim:

Domagała A., Mirecka U., 2018, Graphomotor skills in children carrying out the one-year preschool preparation obligationthe need of wide range assessment, „Logopedia”, 47-2, 329-340  [edycja cyfrowa].

Domagała A., 2018, Jak pacjenci z chorobą Alzheimera opisują osoby, miejsca i sytuacje? Charakterystyka trudności w zakresie komunikacji językowej w umiarkowanej fazie otępienia, Logopedia, 47-1, 129-144; dodatkowo w j. angielskim:

Domagała A., 2018, How Do Patients with Alzheimer’s Disease Describe Persons, Places and Situations? Description of Difficulties in Linguistic Communication in the Moderate Stage of Dementia, „Logopedia”, 47-1, 99-114 [edycja cyfrowa].

Domagała A., Mirecka U., Majcher M., 2018, Trudności w zakresie przebiegu czynności grafomotorycznych u dzieci z klas I oraz dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, Logopedia, 47-1, 157-170; dodatkowo w j. angielskim:

Domagała A., Mirecka U., Majcher M., 2018, Difficulties in Graphomotor Activities of Children Carrying Out the One-Year Preschool Preparation Obligation and in First-Grade Primary School Children, „Logopedia”, 47-1, 125-138 [edycja cyfrowa].

Domagała A., 2018, Choroba Alzheimera w perspektywie gerontologopedycznej. Postępowanie terapeutyczne. W: Gerontologopedia, red. W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, 469-487.

Domagała A., 2018, WSPIERAM. Terapia pośrednia w chorobie Alzheimera. W: Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 373-385.

Domagała A., 2018, Heterogenność choroby Alzheimera. Implikacje w obszarze logopedii. W: Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie, red. J. Cieszyńska-Rożek, P. Sobolewski, D. Grzesiak-Witek, Lublin: Wydawnictwo Czelej, 302-317.

Domagała A., Mirecka U., 2017, Zastosowanie „Profilu sprawności grafomotorycznych” w badaniach longitudinalnych. W: Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, red. D. Pluta-Wojciechowska, B. Sambor, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, 249-264.

Domagała A., 2017, Zaburzenia komunikacji pisemnej u osób z chorobą Alzheimera. W: Zaburzenia komunikacji pisemnej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, 524-545.

Domagała A., Mirecka U., 2017, Handwriting in the computer age. The products of graphomotor activities of children in light of experimental studies, EDULEARN17 Proceedings, (ed.) L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Barcelona, 5543-5549.

Domagała A., Mirecka U., 2017, Handwriting in the computer age. Technique of graphomotor activities in pupils beginning primary school – experimental studies, EDULEARN17 Proceedings, (ed.) L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Barcelona, 5550-5555.

Domagała A., Mirecka U., 2017, The problems of developmental dyslexia in logopedic education in Poland, EDULEARN17 Proceedings, Barcelona, (ed.) L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Barcelona, ISBN: 978-84-697-3777; 5556-5562.

Domagała A., Mirecka U., 2017, Komunikacja pisemna i jej zaburzenia w perspektywie logopedycznej. W: Zaburzenia komunikacji pisemnej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, 87-109.

Domagała A., Mirecka U., 2017, Grafomotoryka i jej zaburzenia. W: Zaburzenia komunikacji pisemnej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, 245-269.

Domagała A., 2016, „Księga życia” sposobem stymulowania osób starszych z otępieniem – w wymiarze poznawczym, emocjonalnym i w sferze zachowań. W: Język – głos – komunikacja, T. 3, red. E. Oronowicz-Kida, A. Myszka, Rzeszów: Wydawnictwo UR, 48-62.

Domagała A., 2016, Interakcja: logopeda – pacjent z chorobą Alzheimera w fazie umiarkowanej w sytuacji badania diagnostycznego, „Logopedia”, 45, 335-345; dodatkowo w j. angielskim:

Domagała A., 2016, Interaction: Speech Therapist – Patient with a Moderate Stage of Alzheimer’s Disease, „Logopedia”, 45, 127-139  [edycja cyfrowa: www.logopedia.umcs.lublin.pl].

Домагала А., Мирэцка У., 2016, Нарушения графомоторики у школьников в возрасте 7-13 лет, „Логопедия”, № 3 (13), 37-43.

Domagała A., Mirecka U., 2016, Metody diagnostyki i rehabilitacji trudności w czytaniu i pisaniu, „Nowa Audiofonologia”, 5 (2), 53-61.

Domagała A., Mirecka U., 2016, Kompetencja fonologiczna. U podstaw nabywania języka mówionego i pisanego. W: Język i wychowanie, red. E. Domagała-Zysk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk, Lublin: Wydawnictwo KUL, 203-213.

Domagała A., 2015, Logopedic Examination of the Patient with Alzheimer’s Dementia, “Acta Neuropsychologica”, 13 (1), 11-23.

Домагала А., Мирэцка У., 2015, Типология нарушений графомоторики и её использование в дифференциальной диагностике, "Дефектология", №6, 57-63.

Domagała A., Mirecka U., 2015, Słuch mowny w ujęciu logopedycznym. Definicje operacyjne, W: Surdologopedia. Teoria i praktyka, red. E. Muzyka-Furtak, Gdańsk: Harmonia Universalis, 86-96.

Domagała A., Mirecka U., 2015, „Profil sprawności grafomotorycznych” jako narzędzie diagnozy logopedycznej. W: Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, Z Prac Towarzystwa Kultury Języka, T. XII, red. M. Kurowska, E. Wolańska, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 291-303.

Domagała A., 2015, Rozwijanie sprawności narracyjnych u dzieci w wieku szkolnym. Modele ćwiczeń, Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání. Hradec Králové: Magnanimitas 5. Vyd. 2015, 167-176.

Domagała A., 2015, Standardy postępowania logopedycznego w otępieniu alzheimerowskim. W: Logopedia. Postępowanie logopedyczne. Standardy, red. S. Grabias, T. Woźniak, J. Panasiuk, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 987-1013.

Domagała A., Mirecka U., 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadku dysleksji rozwojowej. W: Logopedia. Postępowanie logopedyczne. Standardy, red. S. Grabias, T. Woźniak, J. Panasiuk, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 439-460.

Domagała A., Mirecka U., 2015, Testy przesiewowe do badania umiejętności czytania i pisania, „Nowa Audiofonologia”, 4 (4), 45-50.

Domagała A., Mirecka U., 2014/2015, Pismo i wzory literopodobne w ocenie klinicznej dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, „Logopedia”, 43/44, 111-120, dodatkowo w j. angielskim:

Domagała A., Mirecka U., 2014/2015, Handwriting and Letter-Like Designs in the Clinical Assessment of Children with Multiple Disabilities, „Logopedia”, 43/44, 99-107 [edycja cyfrowa].

Domagała A., 2014/2015, Powtórzenia w wypowiedziach determinowanych gatunkowo u pacjentów z otępieniem alzheimerowskim, „Logopedia”, 43/44, 335-345; dodatkowo w j. angielskim:

Domagała A.,  2014/2015, Repetitions in Genre-Determined Utterances in Patients with Alzheimer’s Dementia, „Logopedia”, 43/44, 291-301 [edycja cyfrowa: www.logopedia. umcs.pl].

Domagała A., 2014, Memory-books w terapii logopedycznej osób z otępieniem. W: Terapia logopedyczna, red. D. Baczała, J. J. Błeszyński, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 269-285.

Domagała A., 2014, Zachowania językowe w samoocenie pacjentów w łagodnej fazie otępienia alzheimerowskiego, [in:] Conference Proceedings: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, vol. V, Hradec Kralove: Magnanimitas, 2336-2344.

Domagała A., 2013, Rejestr trudności leksykalnych u osób w łagodnej oraz umiarkowanej fazie otępienia alzheimerowskiego, „Logopedia”, 42, 179-191; dodatkowo w j. angielskim:

Domagała A., 2013, Register of lexical difficulties in patients with mild or moderate stage of Alzheimer’s dementia, “Logopedia”, 42 [edycja cyfrowa: www.logopedia. umcs.pl], 171-182.

Domagała A., 2013, The Relation between the Patient with Alzheimer’s Dementia and the Healthy Co-Interlocutor. From the Logopedic Perspective, [in:] INTED 2013 Proceedings, ed. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candal Torres, Valencia, 1649-1654.

Domagała A., 2013, Communication with A Person of Advanced Age: Studies in A Group of Humanities Students, [in:] INTED 2013 Proceedings, ed. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candal Torres, Valencia, 1680-1685.

Domagała A., 2013, Terapia pośrednia w otępieniu alzheimerowskim – bariery komunikacyjne w kontakcie z chorym, „Forum Logopedyczne”, 21, 153-159.

Domagała A., 2013, Pętla w wypowiedziach osób z otępieniem alzheimerowskim. W: Język. Człowiek. Społeczeństwo, red. T. Woźniak, J. Panasiuk, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 337-360.

Domagała A., 2012, Symptomatologia zaburzeń grafomotoryki – uwarunkowania sytuacyjne, trudności w ocenie, „Logopedia”, 41, 153-168; dodatkowo artykuł został opublikowany w j. angielskim:

Domagała A., 2012, Symptomatology of Graphomotor Disorders – Situational Determinants and Assessment Difficulties, “Logopedia”, 41 [edycja cyfrowa], 143-158.

Domagała A., 2012, Ćwiczenia w zakresie narracji w otępieniu alzheimerowskim. Problem zaburzeń pisania, „Logopedia”, 41, 169-182; dodatkowo w j. angielskim:

Domagała A., 2012, Narrative Exercises in Alzheimer’s Dementia. The Problem of Writing Disorders, „Logopedia”, 41 [edycja cyfrowa], 159-172.

Domagała A., 2012, Mowa w demencji w samoocenie pacjentek we wczesnej i umiarkowanej fazie choroby Alzheimera, „Forum Logopedyczne”, 20, 50-55.

Domagała A., 2012, Choroba Alzheimera wyzwaniem XXI wieku – główne problemy w obszarze logopedii. W: Obszary akademickiej wiedzy naukowej. Pedagogika społeczna. Tematy do dyskusji na XXI wiek, red. D. Czajkowska-Ziobrowska, J. Wiśniewski, Poznań: Akademicki Instytut Naukowo-Wydawniczy ALTUS, 22-37.

Domagała A., 2012, Sprawności narracyjne w otępieniu alzheimerowskim – postępowanie terapeutyczne. W: Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, 257-265.

Domagała A., 2012, Postępowanie logopedyczne w otępieniu alzheimerowskim. Formy terapii. W: Wieloaspektowość diagnozy i terapii logopedycznej, red. K. Kokot, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 45-65.

Domagała A., Mirecka U., 2012, Trudności grafomotoryczne. Typologia zjawisk. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 195-209.

Domagała A., Mirecka U., 2012, Słuch mowny. Kategoryzacja zjawisk. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 129-164.

Domagała A., 2012, Zaburzenia komunikacji językowej w otępieniu alzheimerowskim – typologia zjawisk w perspektywie progresywności wypowiedzi. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS , 625-641.

Domagała A., 2011, Otępienie alzheimerowskie – usprawnianie komunikacji językowej w relacji: opiekun – chory. W: Choroby otępienne. Teoria i praktyka, red. J. Leszek, Wrocław: Continuo, 305-320.

Domagała A., Mirecka U., 2011, Trudności grafomotoryczne ucznia wyzwaniem dla nauczyciela języka obcego, „Neofilolog”, 36, 209-221.

Domagała A., 2011, Knowledge of Rehabilitation of Patients with Alzheimer’s Dementia in University Training of Logopedists, [in:] ICERI 2011 Proceedings, ed. I. Candal Torres, L. Gómez Chova, A. López Martínez, Madrid, 4966-4973.

Domagała A., Mirecka U., 2011, Education and Rehabilitation of Patients with Neurological Conditions. Written communication disorders, [in:] ICERI 2011 Proceedings, ed. I. Candal Torres, L. Gómez Chova, A. López Martínez, Madrid, 4993-4999.

Domagała A., Mirecka U., 2010/ 2011, Diagnozowanie dysortografii u osób z zaburzeniami w sferze grafomotoryki, „Logopedia”, 39/40, 219-228; dodatkowo artykuł został opublikowany w j. angielskim:

Domagała A., Mirecka U., 2010/ 2011, Diagnosing Dysorthography in Patients with Graphomotor Disorders, “Logopedia”, 39/40 [edycja cyfrowa], 207-215.

Domagała A., 2010/ 2011, Metoda zanikających podpowiedzi w diagnozie i terapii logopedycznej w otępieniu, „Logopedia”, 39/40, 207-218; dodatkowo w j. angielskim:

Domagała A., 2010/ 2011, The Fading Cues Method in Logopedic Diagnosis and Therapy of Dementia Patients, “Logopedia”, 39/40 [edycja cyfrowa], 197-206.

Domagała A., Mirecka U., 2010, Ocena sprawności grafomotorycznych uczniów szkoły podstawowej. W: Logopedia u progu XXI wieku, red. M. Młynarska, T. Smereka, seria: Mowa i myślenie, T. 3, Wrocław: Wydawnictwo Mkwadrat Maciej Młynarski, 209-215.

Domagała A., Mirecka U., 2010, Grafomotoryka a kształtowanie się sprawności ortograficznych. Problemy w edukacji szkolnej, Annales UMCS sectio FF Philologiae, XXVIII, 1, 99-111.

Domagała A., Mirecka U., 2009, Grafomotoryka w diagnozie logopedycznej, „Logopedia”, 38, 215-227.

Domagała A., Mirecka U., 2009, Handwriting in the computer age. Categories of description of products of graphomotor activities in children aged 7-13, [in:] INTED 2009 Proceedings, ed. L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer, I. Candal Torres, Valencia, 2345-54.

Domagała A., Mirecka U., 2009, Handwriting in the computer age. Development of graphomotor skills – a risk of dysgraphia, [in:] INTED 2009 Proceedings, ed. L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer, I. Candal Torres, Valencia, 2338-2344.

Domagała A., 2008, Lexical skills in Alzheimer’s dementia (based on the material of dialogue utterances), “Psychology of Language and Communication”, 12, 2, 89-105.

Domagała A., 2007, „Teraz i dawniej” – propozycja ćwiczeń logopedycznych dla pacjentów z otępieniem alzheimerowskim, „Logopedia”, 36, 239-248.

Domagała A., Mirecka U., 2007, Słuch fonemowy. Uwarunkowania komunikacji językowej. W: Język. Interakcja. Zaburzenia mowy, red. T. Woźniak, A. Domagała, seria: Mowa. Teoria – Praktyka , T. 2, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 175-184.

Domagała A., Gustaw K., 2006, Program FOCUSED jako metoda usprawniania komunikacji w otępieniu alzheimerowskim, „Logopedia”, 35, 91-98.

I inne

 

Publikacje zwarte o charakterze popularnonaukowym, wdrożeniowym:

Domagała A., 2007, Choroba Alzheimera – komunikacja z chorym. Poradnik dla opiekunów, Lublin: Wydawnictwo LSA (wyd. I; wydanie II, zmienione – Wrocław: Wydawnictwo Continuo, 2008).

Domagała A., Długosz-Mazur E., 2007, Teraz i dawniej. Zeszyty ćwiczeń dla osób z chorobą Alzheimera (zeszyt pierwszy: Teraz, zeszyt drugi: Dawniej), Lublin: Wydawnictwo LSA.