Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Izabela Domaciuk-Czarny

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA SEMANTYKI, PRAGMATYKI I TEORII JĘZYKA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

KONSULTACJE W SESJI LETNIEJ:


wtorki 10.30-11.30


środy 10.30-11.30


Kod do zespołu:  0rhpcg1


TEAMS


Urlop wypoczynkowy: 15.07. - 27.08.2021 r.


Kontakt:


izdom@poczta.umcs.lublin.pl


izadomczar@gmail.com 


 


 

O sobie

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

Nazwy własne w prozie Stanisława Lema, Lublin 2003.

Nazwy własne w przestrzeni literackiej i wirtualnej typu fantasy, Lublin 2015.

Artykuły:

 1. Chrematonimy w wybranych utworach Stanisława Lema, [w:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze, pod red. M. Czachorowskiej, Ł. M. Szewczyk, Bydgoszcz 2000, s. 375- 386.
 2. Nazwy własne w dramatach Wiesława Myśliwskiego, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, T. III, pod red. W. Książek-Bryłowej i H. Dudy, Lublin 2002, s. 11-23.
 3. Recenzja książki: Język polski. Współczesność. Historia, pod red. W. Książek-Bryłowej i H. Dudy, Lublin 2000, s. 235, „Język Polski” LXXXII, 2002, nr 1, s. 57-59.
 4. Nazwy własne w powieściach Anny Brzezińskiej. Antroponimia i teonimia, [w:] Metodologia badań onomastycznych, pod red. M. Biolik, Olsztyn 2003, s. 499-510.
 5. Słownictwo staropolskie w kreowaniu światów możliwych na przykładzie toponimii występującej w literaturze typu fantasy, [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiej onomastyki, pod red. R. Łobodzińskiej, Wrocław 2003, s. 223-231.
 6. Nazwy pochodzenia polskiego w literaturze fantasy, [w:] W kręgu wiernej mowy, pod red. M. Wojtak i M. Rzeszutko, Lublin 2004, s. 395-406.
 7. Wspólnie z Adamem Siwcem: O tytułach tekstów w wybranych czasopismach dla młodzieży [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 13, pod red. Z Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań 2004, s. 27-34.
 8. Funkcje nazw własnych w wybranych utworach zaliczanych do literatury fantasy, [w:] Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie, red. R. Łobodzińska, Łask 2005, s. 175-190.
 9. Onomastyka „Antybaśni z 1001 dnia” Marcina Wolskiego, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 15, red. Z. Krążyńska i Z. Zagórski, Poznań 2006, s. 7-17.
 10. Wspólnie z Adamem Siwcem: Perspektywa onomastyczna w interpretacji utworu literackiego, „Polonistyka” nr 7, IX 2007, s. 17-21.
 11. Składniki kompozycyjne nekrologów informacyjnych w „Naszym Dzienniku”, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), t. 10, red. B. Brehmer, V. Ždanowa i R. Zimny, München 2007, s. 32-38.
 12. Wartościowanie w nekrologach „Naszego Dziennika”, Roczniki Humanistyczne TN KUL, t. 56, z.6, 2008, s. 37-48.
 13. Nazewnictwo mikronacji w rzeczywistości wirtualnej (na przykładzie polskich stron internetowych), [w:] W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi, pod red. H. Pelcowej, Lublin 2010, s. 91-102.
 14. Chrematonimy na stronach internetowych wirtualnych państw i społeczeństw, "Prace Językoznawcze" UWM, t. XIII, Olsztyn 2011, s. 73-86. 
 15. Wspólnie z Adamem Siwcem: Nazwy własne w opisie wirtualnych państw i terytoriów, [w:] Słowa. Style. Metody, red. H. Pelcowa, M. Wojtak, Lublin 2012, s. 43-52. 
 16. Sposoby opisu nazw własnych w utworach zaliczanych do fantasy, [w:] Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia, red. Martin Ološtiak, Prešov 2012, s. 368-377.
 17. Proper names and conventions in the polish fantasy literature, [w:] Beiträge der Europäischen  Slavistischen Linguistik, POLYSLAV, t. 16, red. Sonja Ulrich, Ekaterina Kislova i Emilia Kubicka, München-Berlin-Washington/D.C.: Verlag Otto Sagner 2013, s. 44-50.
 18. Nazwy własne w fantasy humorystycznej na przykładzie utworów Jacka Piekary i Pawła Majki, „Rozprawy Komisji Językowej” Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, LX, 2014, s. 51-65.

 19. Między onomastycznoliteracką tradycją a nowatorstwem - uwagi o nazwach własnych w polskich powieściach fantasy, [w:] Wartości w języku i kulturze, red. Jan Adamowski i Marta Wójcicka, Lublin 2015, s. 109-122.
 20. Nazwy miejsc w wybranych utworach literatury niemimetycznej, [w:] Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze, red. Artur Gałkowski i Renata Gliwa, Łódź 2015, s. 321-331.
 21. Onimia w fantastycznym świecie Sagi o Czarokrążcy Artura Baniewicza, [w:] 19. slovenská onomastická konferencia. Zborník referátov venovaný PhDr. Milanovi Majtánovi, k osemdesiatym narodeninám, red. I. Valentová, Bratislava 2015, s. 452-461.
 22. 19. SLOVENSKÁ ONOMASTICKÁ KONFERENCIA (Bratysława, 28-30 IV 2014 r.). Stan badań nazewniczych, „Onomastica”, LVIII, 2014, s. 451-458.

 23. Izabela Domaciuk-Czarny, Patrycja Herbut: Nazewnictwo przestrzeni fantasy w grze MMORPG Kroniki Fallathanu 2, „Acta Onomastica”, T. 56, nr 1, Praga 2015, s. 69-80.
 24. Uwagi o nazwach własnych w tekstach gier komputerowych z gatunku fantasy, „Prace Językoznawcze” XVIII/3, Olsztyn 2016, Wydawnictwo UWM, s. 19-29.

Działalność naukowa

Obrona pracy doktorskiej pt. "Nazwy własne w prozie Stanisława Lema" w 2000 roku.

Wystąpienia na konferencjach polskich i zagranicznych dotyczą moich głównych zainteresowań, czyli onomastyki literackiej i wirtualnej z przestrzenią fantasy. Przestrzeń tę rozumiem szeroko - jako zjawisko kulturowe. Wyniki moich kilkuletnich badań zostały opublikowane w artykułach i w rozprawie habilitacyjnej: "Nazwy wlasne w przestrzeni literackiej i wirtualnej typu fantasy", Lublin 2015. W jednym z rozdziałów tej książki wytyczony został inny kierunek badań nad nazewnictwem w grach komputerowych oraz stylistyką tekstów w grach cRPG (MMORPG) w konwencji fantasy.