Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tomasz Czarnota

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

terminy konsultacji w roku akadem. 2019/2020 (pokój 214):


poniedziałek 13-14


piątek 16.15-17.15


 


Uwaga: w dniach 3 i 4 lutego (ten ostatni wedle dotychczasowego planu poniedziałkowego) konsultację odbędą się w godzinach 13-14.


W okresie sesji egzminac. konsultację odbędą się w poniedziałki 10 i 17 lutego w godzinach 12.30-14.30

Adres

Plac Marii Curie Skłodowskiej 4a (pokój 214 tzw. Stara Humanistyka)
20-031 Lublin Lublin

O sobie

Absolwent studiów magisterskich na kierunku historia o specjalności archiwistycznej w UMCS w 2001 r. (praca mgr. pt. Akta Polskiej Partii Robotniczej w Archiwum Państwowym w Lublinie). Od 2009 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej i archiwistyki (rozprawa dokt. pt. To zawsze zostanie dla potomności... Archiwalia w kręgu myśli i prac Jerzego Giedroycia). Członek Towarzystwa Nauki i Kultury Libra oraz członek Kolegium Eksperckiego Ruchu Archiwów Społecznych

Od 2001 r. asystent, od 2010 r. adiunkt w Zakładzie Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UMCS

Krąg zainteresowań badawczych: działalność dokumentacyjno-archiwalna osób i organizacji (w szczególności niepublicznych) XX-wiecznych i współczesnych. Archiwa społeczne


Działalność naukowa

Selektywna bibliografia publikacji:

Działalność kancelaryjna Komitetu Wojewódzkiego oraz komitetów powiatowych PPR na Lubelszczyźnie, „Teki Archiwalne. Seria nowa”, t. 28, 2001 [wydane w 2002], s. 109-119

Dyktatura oświecona”. Problematyka organizacji i zarządzania w Instytucie Literackim w Paryżu, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. 2, red. Artur Górak i Dariusz Magier, LublinSiedlce 2009, s. s. 359-380

Bibliografia publikacji pracowników Zakładu Archiwistyki UMCS za lata 1999 –2008, s. 213-231 (współautor Alicja Matczuk)

Jerzy Giedroyc – homo collector. Przyczynek do badań nad zjawiskiem kolekcjonerstwa drugiej wielkiej emigracji, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. LV, 2010, s. 377-437

To zawsze zostanie dla potomności… Archiwalia w kręgu myśli i prac Jerzego Giedroycia, Lublin 2010, ss. 525

Komu są potrzebne społeczne archiwa?, „Archiwista Polski”, nr 4(64), 2011, s. 15-33

Charyzmatyczne panowanie jako model zarządzania. Studium przypadku Jerzego Giedroycia, [w:] Dzieje biurokracji, t. IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 689-724

Kanały i tricki, czyli o meandrach zdobywania materiałów i informacji z kraju przez Jerzego Giedroycia, [w:] Komunikowanie się Polaków w latach 1944-1989, red. Krzysztof Stępnik i Maciej Rajewski, Lublin 2011, s. 97-125

Problematyka archiwów i archiwaliów emigracyjnych oraz poloników w „Kulturze” i „Zeszytach Historycznych”, [w:] Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i  dyplomacji XX wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi w 70. rocznicę urodzin, red. Janusz Łosowski, Lublin 2011, s. 257-306

Personel kancelaryjny w aparacie komitetów powiatowych PPR w województwie lubelskim w latach 1944-1948, [w:] Partia komunistyczna w Polsce. Struktury – ludzie – dokumentacja, red. Dariusz Magier, Lublin – Radzyń Podlaski 2012, s. 523-552

Jerzy Giedroyc jako funkcjonariusz państwowy – wzorowy urzędnik czy polityczny ryzykant?, „Dzieje Najnowsze”, Rocznik XLIV, 2012, nr 2, s. 3-31

Prowokacja” w komitecie powiatowym Polskiej Partii Robotniczej w Siedlcach, „Res Historica”, nr 33, 2012, s. 171-203

Początki Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej w Lublinie, [w:] Dzieje biurokracji, t. V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 695-724

Problemy polskich archiwów społecznych za granicą, [w:] Problemy rozwoju archiwistyki w Polsce i w Rosji w XX wieku, red. Ludmiła Nikołajewna Mazur i Janusz Łosowski, Jekaterynburg, 2013, s. 145-160

Czesław Wójcik – sekretarz propagandy, nauczyciel, dyrektor przedsiębiorstwa, urzędnik. Kariera „zetempowca”, „Komunizm. System – ludzie – dokumentacja. Rocznik naukowy”, t. 2, 2013, s. 79-93 http://komunizm.net.pl/wp-content/uploads/2013/04_czarnota.pdf

Personel kancelaryjny w aparacie komitetów powiatowych PZPR w województwie lubelskim w latach 1948-1954, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. X, 2014, s. 587-626

Problematyka działalności dokumentacyjnej współczesnych archiwów, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. IV: Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w póżnonowoczesnym kontekście kulturowym, red. Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek i Agnieszka Rosa, Toruń 2014, s. 53-70

Archiwa społeczne w badaniach i dydaktyce uniwersyteckiej w Polsce, [w:] Archiwistyka społeczna, red. Katarzyna Ziętal,wydanie II, Warszawa 2014 [wydanie I, Warszawa 2012], s. 40-46

O archiwach społecznych i ich znaczeniu dla polskiego dziedzictwa narodowego i tradycji lokalnej, „Archiwa – kancelarie – zbiory”, nr 5(7), 2014 [wyd. w 2015], s. 125-143

Gdy u nas w KP była 27. Dywizja…. Przypadek akowca na etacie Komitetu Powiatowego PZPR, „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja. Rocznik naukowy”, t. 4, 2015, s. 139-169 http://komunizm.net.pl/wp-content/uploads/2015/09_TC.pdf

Kierownictwo pionu archiwalno-historycznego w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Lublinie w latach 1948-1956, [w:] Elity komunistyczne w Polsce, red. Mirosław Szumiło i Marcin Żukowski, Warszawa – Lublin 2015, s. 425-451

Kancelaria i archiwum Zarządu Obszaru Wschodniego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, [w:] Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, red. Tomasz Czarnota i Marek Konstankiewicz, Warszawa – Lublin 2015, s. 117–130

Protokołowanie i protokolanci w Komitetach Powiatowych PZPR województwa lubelskiego do 1954 roku, [w:] Dzieje biurokracji, t. VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak i Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 693-709

Общественные документационные центры в Рольше и их место в системе архивов страны, „Вестник РГГУ. Научный журнал”, 2/2015 [wydany w 2016], s. 137-146

Kierownictwo pionu archiwalno-historycznego w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Lublinie w latach 1957-1975, [w:] „Polska Ludowa” - wybrane problemy historii politycznej i społecznej, red. Dorota Litwin-Lewandowska, Krzysztof Bałękowski, Lublin 2016, s. 140-171 http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/26CBF6C0-8A27-BE7C-B1D8-79E0C54E82ED

Документационная и архивная деятельность польских эмиграционных организаций на примере парижской «Культуры» Ежи Гедройця, [в:] Документ. Aрхив. История. Cовременность. Mатериалы VI международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 2-3 декабря 2016 г., ред. Л. Н. Мазур, Екатеринбург2016, с. 202-208

Problem granic zespołu w archiwach osobistych z perspektywy ich twórców - przypadek archiwaliów Jerzego Giedroycia, "Archeion", t. 117, 2016, s. 248-270

Oddziaływanie państwa na niepaństwowy zasób archiwalny w Polsce - od teorii do praktyki, "Wschodni Rocznik Humanistyczny", t. XIII, 2016, s. 291-309

 Archiwa Oceanii w Roku 1984 Geoerge'a Orwella i archiwa PZPR. Próba analizy porównawczej, „Archiwa – kancelarie – zbiory”, nr 7(9), 2016 [wyd. w 2017], s. 11-31

Działalność dokumentacyjna Wojewódzkiej Komisji Historii Partii i Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PPR w Lublinie w latach 1946-1948, "Res Historica" 2017, nr 43, s. 275-310

O archiwistyce społecznej i jej możliwych drogach rozwoju, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. V: Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna, red. Waldemar Chorążyczewski i Agnieszka Rosa, Toruń 2017, s. 225-242

Документационная деятельность Воеводского коммитета коммунистической партии в Люблине в 1948-1990 гг., [в:] Управление документацией: прошлое, настoящее, будущее. Матерuалы III-ей Международной научно-практической конференции посвященнной памяти прoфессора Т. В. Кузнецовой, Москва РГГУ, 23-24 марта 2017 г., Москва, с. 328-340

Personel kancelaryjny Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Lublinie w latach 1944-1956, "Komunizm: system - ludzie - dokumenacja" 2018, nr 7, s. 313-347

Kartotekarze i kartoteki w komitetach powiatowych PZPR województwa lubelskiego, "Wschodni Rocznik Humanistyczny" 2018, t. XV, nr 3, s. 129-170Załączniki