Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tomasz Czarnota

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Termin konsultacji w roku akadem. 2022/2023, w semestrze letnim, pokój 214 (tzw. "stara" Humanistyka):


wtorek 12.10-13.10


czwartek 11.15-12.15


 


 

Adres

Plac Marii Curie Skłodowskiej 4a (pokój 214 tzw. Stara Humanistyka)
20-031 Lublin Lublin

O sobie

Absolwent studiów magisterskich na kierunku historia o specjalności archiwistycznej w UMCS w 2001 r. (praca mgr. pt. Akta Polskiej Partii Robotniczej w Archiwum Państwowym w Lublinie). Od 2009 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej i archiwistyki (rozprawa dokt. pt. To zawsze zostanie dla potomności... Archiwalia w kręgu myśli i prac Jerzego Giedroycia). Członek Towarzystwa Nauki i Kultury "Libra" i Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz członek Grupy Konsultacyjnej ds. Wzmacniania Trwałości Zbiorów Społecznych przy Centrum Archiwistyki Społecznej.

Od 2001 r. asystent, od 2010 r. adiunkt w Zakładzie (obecnie: Katedrze) Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UMCS. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów od X 2022 r.

Krąg zainteresowań badawczych: działalność dokumentacyjno-archiwalna osób i organizacji (w szczególności niepublicznych, zwłaszcza partii) XX-wiecznych i współczesnych. Archiwa społeczne


Działalność naukowa

Selektywna bibliografia publikacji:

Działalność kancelaryjna Komitetu Wojewódzkiego oraz komitetów powiatowych PPR na Lubelszczyźnie, „Teki Archiwalne. Seria nowa”, t. 28, 2001 [wydane w 2002], s. 109-119

Dyktatura oświecona”. Problematyka organizacji i zarządzania w Instytucie Literackim w Paryżu, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. 2, red. Artur Górak i Dariusz Magier, LublinSiedlce 2009, s. s. 359-380

Bibliografia publikacji pracowników Zakładu Archiwistyki UMCS za lata 1999 –2008, s. 213-231 (współautor Alicja Matczuk)

Jerzy Giedroyc – homo collector. Przyczynek do badań nad zjawiskiem kolekcjonerstwa drugiej wielkiej emigracji, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. LV, 2010, s. 377-437

To zawsze zostanie dla potomności… Archiwalia w kręgu myśli i prac Jerzego Giedroycia, Lublin 2010, ss. 525

Komu są potrzebne społeczne archiwa?, „Archiwista Polski”, nr 4(64), 2011, s. 15-33

Charyzmatyczne panowanie jako model zarządzania. Studium przypadku Jerzego Giedroycia, [w:] Dzieje biurokracji, t. IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 689-724

Kanały i tricki, czyli o meandrach zdobywania materiałów i informacji z kraju przez Jerzego Giedroycia, [w:] Komunikowanie się Polaków w latach 1944-1989, red. Krzysztof Stępnik i Maciej Rajewski, Lublin 2011, s. 97-125

Problematyka archiwów i archiwaliów emigracyjnych oraz poloników w „Kulturze” i „Zeszytach Historycznych”, [w:] Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i  dyplomacji XX wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi w 70. rocznicę urodzin, red. Janusz Łosowski, Lublin 2011, s. 257-306

Personel kancelaryjny w aparacie komitetów powiatowych PPR w województwie lubelskim w latach 1944-1948, [w:] Partia komunistyczna w Polsce. Struktury – ludzie – dokumentacja, red. Dariusz Magier, Lublin – Radzyń Podlaski 2012, s. 523-552

Jerzy Giedroyc jako funkcjonariusz państwowy – wzorowy urzędnik czy polityczny ryzykant?, „Dzieje Najnowsze”, Rocznik XLIV, 2012, nr 2, s. 3-31

Prowokacja” w komitecie powiatowym Polskiej Partii Robotniczej w Siedlcach, „Res Historica”, nr 33, 2012, s. 171-203

Początki Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej w Lublinie, [w:] Dzieje biurokracji, t. V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 695-724

Problemy polskich archiwów społecznych za granicą, [w:] Problemy rozwoju archiwistyki w Polsce i w Rosji w XX wieku, red. Ludmiła Nikołajewna Mazur i Janusz Łosowski, Jekaterynburg, 2013, s. 145-160

Czesław Wójcik – sekretarz propagandy, nauczyciel, dyrektor przedsiębiorstwa, urzędnik. Kariera „zetempowca”, „Komunizm. System – ludzie – dokumentacja. Rocznik naukowy”, t. 2, 2013, s. 79-93 http://komunizm.net.pl/wp-content/uploads/2013/04_czarnota.pdf

Personel kancelaryjny w aparacie komitetów powiatowych PZPR w województwie lubelskim w latach 1948-1954, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. X, 2014, s. 587-626

Problematyka działalności dokumentacyjnej współczesnych archiwów, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. IV: Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w póżnonowoczesnym kontekście kulturowym, red. Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek i Agnieszka Rosa, Toruń 2014, s. 53-70

Archiwa społeczne w badaniach i dydaktyce uniwersyteckiej w Polsce, [w:] Archiwistyka społeczna, red. Katarzyna Ziętal,wydanie II, Warszawa 2014 [wydanie I, Warszawa 2012], s. 40-46

O archiwach społecznych i ich znaczeniu dla polskiego dziedzictwa narodowego i tradycji lokalnej, „Archiwa – kancelarie – zbiory”, nr 5(7), 2014 [wyd. w 2015], s. 125-143

Gdy u nas w KP była 27. Dywizja…. Przypadek akowca na etacie Komitetu Powiatowego PZPR, „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja. Rocznik naukowy”, t. 4, 2015, s. 139-169 http://komunizm.net.pl/wp-content/uploads/2015/09_TC.pdf

Kierownictwo pionu archiwalno-historycznego w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Lublinie w latach 1948-1956, [w:] Elity komunistyczne w Polsce, red. Mirosław Szumiło i Marcin Żukowski, Warszawa – Lublin 2015, s. 425-451

Kancelaria i archiwum Zarządu Obszaru Wschodniego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, [w:] Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, red. Tomasz Czarnota i Marek Konstankiewicz, Warszawa – Lublin 2015, s. 117–130

Protokołowanie i protokolanci w Komitetach Powiatowych PZPR województwa lubelskiego do 1954 roku, [w:] Dzieje biurokracji, t. VI, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak i Grzegorz Smyk, Lublin 2016, s. 693-709

Общественные документационные центры в Рольше и их место в системе архивов страны, „Вестник РГГУ. Научный журнал”, 2/2015 [wydany w 2016], s. 137-146

Kierownictwo pionu archiwalno-historycznego w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Lublinie w latach 1957-1975, [w:] „Polska Ludowa” - wybrane problemy historii politycznej i społecznej, red. Dorota Litwin-Lewandowska, Krzysztof Bałękowski, Lublin 2016, s. 140-171 http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/26CBF6C0-8A27-BE7C-B1D8-79E0C54E82ED

Документационная и архивная деятельность польских эмиграционных организаций на примере парижской «Культуры» Ежи Гедройця, [в:] Документ. Aрхив. История. Cовременность. Mатериалы VI международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 2-3 декабря 2016 г., ред. Л. Н. Мазур, Екатеринбург 2016, с. 202-208

Problem granic zespołu w archiwach osobistych z perspektywy ich twórców - przypadek archiwaliów Jerzego Giedroycia, "Archeion", t. 117, 2016, s. 248-270

Oddziaływanie państwa na niepaństwowy zasób archiwalny w Polsce - od teorii do praktyki, "Wschodni Rocznik Humanistyczny", t. XIII, 2016, s. 291-309

 Archiwa Oceanii w Roku 1984 Geoerge'a Orwella i archiwa PZPR. Próba analizy porównawczej, „Archiwa – kancelarie – zbiory”, nr 7(9), 2016 [wyd. w 2017], s. 11-31

Działalność dokumentacyjna Wojewódzkiej Komisji Historii Partii i Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PPR w Lublinie w latach 1946-1948, "Res Historica" 2017, nr 43, s. 275-310

O archiwistyce społecznej i jej możliwych drogach rozwoju, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. V: Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna, red. Waldemar Chorążyczewski i Agnieszka Rosa, Toruń 2017, s. 225-242

Документационная деятельность Воеводского коммитета коммунистической партии в Люблине в 1948-1990 гг., [в:] Управление документацией: прошлое, настoящее, будущее. Матерuалы III-ей Международной научно-практической конференции посвященнной памяти прoфессора Т. В. Кузнецовой, Москва РГГУ, 23-24 марта 2017 г., Москва, с. 328-340

Zabezpieczenie tajemnicy partyjnej i państwowej w pracy aparatu PZPR w świetle przepisów wydanych w 1973 r. przez Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie, "Komunizm. System. Ludzie. Dokumentacja" 2017, nr 6, s. 252-274

Personel kancelaryjny Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Lublinie w latach 1944-1956, "Komunizm. System. Ludzie. Dokumenacja" 2018, nr 7, s. 313-347

Kartotekarze i kartoteki w komitetach powiatowych PZPR województwa lubelskiego, "Wschodni Rocznik Humanistyczny" 2018, t. XV, nr 3, s. 129-170

Access to Archival Holdings in The Archives od the Communist Party on the Example od the Archives od the Voivodeship Committee it Thhe Polish United Worker's Party in Lublin, "Res Historica" 2019, nr 47, s. 275-309

60 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Puław 1959-2019, Lublin 2019 (współautorka Maria Műller)

Tak zwane akta obce w zespołach PZPR jako zagadnienie archiwoznawcze i problem metodyczny, [w] Oblicza archiwów i współczesne wyzwania archiwistyki. Studia archiwistyczne, red. P. A. Czyż, D. Magier, Siedlce 2019, s. 217-245

Wydarzenia Marcowe 1968 r. w świetle akt proweniencji PZPR-owskiej z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, "Przegląd Archiwalny IPN" 2019, t. 12, s. 109-130

Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie jako uczestnik procesu konstruowania zbioru nośników pamięci po partiach komunistycznych w Polsce, [w:] Pamiętając komunizm w postkomunistycznej Europie – pamięć historii i historia pamięci, red. Rigels Halili, Łukasz Gemziak, Toruń 2020 [wydane w 2021], s. 135-148

Uwięziony, wysunięty na czoło, zganiony, awansowany… Meandry kariery politycznej Tadeusza Dudy, działacza partyjnego i urzędnika państwowego, „Res Historica” 2021, nr 52, s. 483-528

Uwagi na temat tworzenia normatywów PZPR dotyczących ochrony tajemnicy partyjnej i państwowej, "Wschodni Rocznik Humanistyczny" 2022, t. XIX, nr 3, s. 187-214Załączniki