Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Aleksandra Chomiuk

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ
Telefon
815372743
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje we wrześniu odbywają się na WK


środa


12.00-13.00


link:


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=166248


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 A (Nowa Humanistyka, II piętro), p. 235
20-031 Lublin

O sobie

Nurty zainteresowań naukowych:

 • powieść historyczna i jej współczesne przemiany;
 • proza dokumentarna między referencyjnością a kreacją;
 • powieść w polu oddziaływania kultury popularnej.
 • prozatorskie i poetyckie figury nowoczesnej wyobraźni

 


Działalność naukowa

Publikacje

Monografie

 

 • Antoniego Gołubiewa powieść o Bolesławie Chrobrym, Lublin 1998.
 • Między słowem a przeszłością. Strategie dokumentarne w polskiej powieści historycznej ostatniego półwiecza, Lublin 2009.
 • Od mitu do antyutopii. Historiograficzna wyobraźnia Hanny Malewskiej, Lublin 2017.
 • Wokół Sienkiewicza. Listy - biografie - ekranizacje, Kraków 2019.

 

Wybrane artykuły z lat 2013-2020

 

a/ w książkach zbiorowych:

 • In the Eyes of Succesors: A Dialogue with Conradian Tradition in the Literary Output of Władysław L. Terlecki, [w:] From Szlachta Culture to the XXI Century. Between East and West. New Essays on Joseph Conrad`s Polishness, red. W. Krajka, Lublin, New York 2013.
 • O czym opowiada miasto? Lubelska "topo-grafia" w powieściach kryminalnych Marcina Wrońskiego, [w:] Geografia i metafora, pod red. E. Konończuk, E. Nofikow i E. Sidoruk, Białystok 2014.
 • Sienkiewicz ad usum scholarum. Obecność pisarza na wybranych internetowych portalach informacyjno-edukacyjnych, [w:] Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum, pod red. T. Bujnickiego i J. Majchrzyk, Warszawa 2015.
 • Sienkiewicz w Paryżu – Paryż Sienkiewicza, [w:] Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze, red. E. Konończuk, E. Sidoruk, Białystok 2015.
 • To samo, ale inaczej. O przepisywaniu biografii, [w:] Literatura prze-pisana II. Od zapomnianych teorii do kryminału, pod red. A. Izdebskiej, A. Przybyszewskiej, D. Szajnert, Łódź 2016.
 • Kopia bez oryginału. Obraz antyku greckiego w twórczości Hanny Malewskiej, [w:] Kultura w świecie luster. Niepowtarzalność i multiplikacje w literaturze XX i XXI wieku, red. A. Tryksza, M. Medecka, M. Ryszkiewicz, Lublin 2017.
 • Sienkiewiczowskie gry z czytelnikiem w korespondencjach podróżnych z lat 1876-1879, [w:] Śmiech Sienkiewicza. Śmiech z Sienkiewicza, red. A. Kuniczuk-Trzcinowicz, Z. Mokranowska, Warszawa 2017.
 • Henryk Sienkiewicz w 1946 roku. Dyskurs o pisarzu w setną rocznicę urodzin, [w:] Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej, red. D. Samborska-Kukuć, T. Sobieraj, Warszawa 2018.
 • Połaniecki i inni. Serialowa przygoda Sienkiewicza z telewizją, [w:] Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk, red. T. Budrewicz, A. Rataj, Warszawa 2018.
 • Henryk Sienkiewicz w roku 1946. Dyskurs o pisarzu w setną rocznicę urodzin, w: Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej, red. D. Samborska-Kukuć, T. Sobieraj, Warszawa 2019.
 •  

b/ w czasopismach:

 • Historia i biografia. O Żniwie na sierpie Hanny Malewskiej, "Pamiętnik Literacki" 2013, z. 2.
 • Klasyk czytany na nowo, "Pamiętnik Literacki" 2013, z. 2.
 • Poleskie itinerarium Józefa Ignacego Kraszewskiego, "Ruch Literacki" 2013, nr 3.
 • Fiction czy non-fiction? Uwagi na marginesie pewnego sporu, "Białostockie Studia Literaturoznawcze" 2013, nr 4.
 • Średniowieczne "archiwum" Hanny Malewskiej, "Pamiętnik Literacki" 2014, z. 3, s. 93-109.
 • Utopie współczesnej prozy fantastycznonaukowej, "Ethos" (27) 2014, nr 3 (107).
 • New Marquise de Custine”, or, About a Certain Manipulation, “Teksty Drugie”: Special Issue English Edition: Nonfiction, reportage, testimony, 2014, vol. 2 (6).
 • Stara czy nowa opowieść? Literatura dla dzieci na tle przemian współczesności, "Ruch Literacki" 2015, nr 1.
 • Joseph Conrad wobec polskiego doświadczenia historycznego. Dyskurs literacki, biograficzny i polityczny w Księciu Romanie, "Pamiętnik Literacki" 2015, z. 2.
 • Współczesny Sienkiewicz. Literaturoznawcze portrety pisarza,  „Ruch Literacki” 2015, z. 4.
 • Bio/geo/grafia jako autokreacja. O Sienkiewiczu w Ameryce, "Pamiętnik Literacki"  2016, z. 1.
 • Listy Henryka Sienkiewicza do Konrada Dobrskiego. Autoportret pisarza z czasów młodości, „Wiek XIX” 2016, R.IX.
 • Powstanie styczniowe w narodowym imaginarium, "Pamiętnik Literacki" 2017, z. 2.
 • O metaforycznym postrzeganiu dziejów, "Ruch Literacki" 2018, nr 1.
 • Między geografią a polityką. O pewnym międzywojennym dyskursie krajoznawczym, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura" 2018, nr 2.
 • Inna opowieść o wojnie. "Czyste mieszkanie" Hanny Malewskiej, "Pamiętnik Literacki" 2019, z. 1.
 • Wizerunek kobiety w amerykańskiej korespondencji Henryka Sienkiewicza, "Pamiętnik Literacki" 2019, z. 2.
 • Sienkiewiczowski rok 1966 w kontekście peerelowskiej polityki historycznej, "Pamiętnik Literacki" 2020, z. 3

Ogłoszenia