Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Choma-Suwała

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LITERATUROZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
081-537-26-69
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze zimowym 2020/2021 - aplikacja MS TEAMS


wtorek godz. 14.00-15.00


czwartek godz. 15.30-16.30 
 


 


 


 


 

O sobie

1993-1998 - studia wyższe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek filologia ukraińska, specjalność nauczycielska.

2001 - Міжнародна школа україністики НАН України в Києві.

2004 - kurs pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych potwierdzony certyfikatem Wojewody Lubelskiego.

2013-2014 - studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego w Centrum Języka i Kultury dla Poloni i Cudzoziemców w Lublinie.

Specjalność naukowa: literaturoznawstwo ukraińskie.

Dziedziny badań: literatura ukraińska, literatury słowiańskie, powieść historyczna, stereotyp, poezja ukraińska w polskich przekładach.

Temat rozprawy doktorskiej: Motywy polskie w prozie historycznej Romana Iwanyczuka.

Prowadzone zajęcia:

 • seminarium licencjackie
 • historia literatury ukraińskiej
 • praktyczna nauka języka ukraińskiego
 • folkloru ukraiński
 • ukraińska literatura feministyczna
 • wybrane zagadnienia z ukraińskiej demonologii literackiej
 • obsługa ruchu turystycznego
 • transformacje społeczno-ustrojowe i ekonomiczne na Ukrainie
 • poezja ukraińska w tłumaczeniach lubelskich pisarzy okresu międzywojennego
 • analiza dzieła literackiego
 • nurt klasycystyczny w literaturze ukraińskiej XX wieku
 • tradycja klasyczna w literaturze ukraińskiej
 • literatura ukraińska w kontekście europejskim
 • lektorat języka ukraińskiego
 • lektorat języka polskiego

Inne: tłumacz, juror konkursów recytatorskich i tłumaczeniowych, pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, lektor języka polskiego.

Opis najważniejszych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych:

- wypromowanie ponad 20 prac licencjackich, w tym trzech wolontaryjnie;
- pełnienie funkcji opiekuna Koła Naukowego Studentów Filologii Ukraińskiej w latach 2012-2014;
- opracowanie i modyfikacja siatek PNJU dla studiów stacjonarnych I i II stopnia filologii ukraińskiej;
- współudział w opracowywaniu testu egzaminacyjnego z języka ukraińskiego poziom B2;
- udział w pracach nad przygotowaniem siatki programowej dla specjalizacji „Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystyce”;
- opracowanie autorskiego programu zajęć „Podstawy literatury i kultury Ukraińskiej” dla III roku slawistyki I stopnia;
- przygotowanie pomocy dydaktycznych w postaci ponad 60-ciu prezentacji multimedialnych z zakresu literatury, kultury, geografii, folkloru oraz języka ukraińskiego wykorzystywanych podczas zajęć z praktycznej nauki języka ukraińskiego, folkloru ukraińskiego, literatury i lektoratu;
- współautorstwo projektu dydaktycznego „Ukraina – poznaj swojego najbliższego sąsiada” realizowanego w ZS nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie;
- opracowanie materiałów potrzebnych dla stworzenia strony internetowej związanej z projektem realizowanym w ZS nr 5;
- przygotowanie konspektów zajęć i pomocy dydaktycznych dla potrzeb zajęć prowadzonych na studiach podyplomowych.
 
Aktywność organizacyjna i działalność na rzecz ZFU i IFS:
 
- prowadzenie zajęć z języka ukraińskiego w ramach podpisanej z IFS umowy o współpracy w II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Lublinie w latach 2010-2012;
- prowadzenie zajęć z języka ukraińskiego w ramach podpisanej z IFS umowy o współpracy w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie w latach 2010-2011;
- współtworzenie oraz współprowadzenie Lekcji Otwartej Języka Ukraińskiego w II LO  i w ZS nr 5 w Lublinie w roku 2010;
- organizowanie warsztatów piaskarskich z udziałem studentów Wydziału Humanistycznego UMCS oraz uczniów ZS nr 5 im. Jana Pawła II i II LO im. Jana Zamoyskiego w Lublinie w roku akademickim 2010/11 i 2011/12;
- współorganizacja i pełnienie funkcji sekretarza konferencjach literaturoznawczych w latach 2004-2012;
- kilkukrotne przewodniczenie i udział w pracach zespołu układającego plany zajęć w IFS;
- wielokrotne pełnienie funkcji Sekretarza Komisji Rektutacyjnej dla kierunków filologia ukraińska, slawistyka i bałkanistyka; 
- opracowanie kilku wariantów projektu obciążeń dla pracowników Zakładu Filologii Ukraińskiej na rok akademicki 2017/18.
 
Działalność promująca Wydział:
 
- członkostwo w obradach jury III etapu eliminacji – finału miejskiego – Koncertu Laureatów Miejskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Anny Kamieńskiej - 29 listopada 2010 r.;
- członkostwo w obradach jury I Konkursu Tłumaczenia Polsko-Ukraińskiego - 4 kwietnia 2011 r.;
- przewodniczenie obradom jury VII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Rosyjska i ukraińska poezja klasyczna” w Woli Uhruskiej - 27 maja 2011 r.;
- współorganizacja obchodów 150. rocznicy urodzin Tarasa Szewczenki - 5 marca 2011 r.;
- uczestnictwo w Dniach Partnerstwa Polsko-Ukraińskiego w Gimnazjum nr 9 im. H. Dekutowskiego w Lublinie - 27 października 2011 r.;
- udział w obchodach rocznicy urodzin Tarasa Szewczenki w Gimnazjum nr 1 im. S. Konarskiego w Lublinie - marzec 2012 r.;
- uczestniczenie w uroczystości „Katyń. Ocalić od zapomnienia” w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie - 18 kwietnia 2012 r.;
- opracowanie ulotek na temat studiów na filologii ukraińskiej skierowanych do absolwentów szkół średnich w latach 2013-2018;
- przygotowywanie i przedstawienie prezentacji multimedialnych dotyczących Zakładu Filologii Ukraińskiej oraz Instytutu Filologii Słowiańskiej dla potrzeb Drzwi Otwartych w latach 2010-2017;
- kilkukrotne współorganizowanie  oraz inspirowanie i wspieranie studentów w przygotowaniach spotkania opłatkowego i przedstawienia teatralnego „Ukraiński wertep”;
- promowanie języka i kultury ukraińskiej podczas Drzwi Otwartych II LO im. Jana Zamoyskiego w Lublinie w roku szkolnym 2010/11;
- rekrutacja studentów i prowadzenie wolontaryjnych zajęć lektoratowych z języka ukraińskiego dla wolnych słuchaczy, studentów i pracowników Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2010/11 oraz 2011/12;
- przewodniczenie obradom jury IX Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego „Rosyjska i ukraińska poezja klasyczna” w Woli Uhruskiej - 23 maja 2013 r.;
- jedenastokrotny udział w obradach jury i współorganizacja z ramienia IFS Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej w Lublinie oraz Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa w latach 2005-2018 r.;
- opracowanie informacji i zbieranie materiałów dla potrzeb Forum Slawistycznego stworzonego przez Komisję ds. Promocji Instytutu Filologii Słowiańskiej;
- uczestnictwo w spotkaniu z młodzieżą z Kowla w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie - 26 czerwca 2012 r.;
- przygotowanie i prowadzenie warsztatów recytatorskich "Literatura ukraińska jakiej nie znacie" w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Prozy Ukraińskiej w Lublinie - 14 stycznia 2014 r.;
- spotkanie z klasami mundurowymi w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie w ramach promocji kierunku i IFS - 10 kwietnia 2014 r.;
- spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach w ramach promocji kierunku i IFS - 10 kwietnia 2014 r.;
- zorganizowanie i prowadzenie warsztatów pisankarkich dla pochodzący z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Uzbekistanu studentów Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców w Lublinie - 10 kwietnia 2014 r.;
- pomoc w organizacji Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na UMCS - lipiec 2014 r. 
 
 Promocja i podnoszenie prestiżu Uniwersytetu:
 
- udział z ramienia IFS w Lubelskim Festiwalu Nauki w latach 2010-2012;
- udział w spotkaniu z przedstawicielami szkół patronackich IFS - 13 listopada 2012 r.;
- współorganizacja i udział w Drzwiach Otwartych UMCS w latach 2010-2018 r.
 
Członkostwo i funkcje w zespołach:
 
- w latach 2013-2016 członek Zespołu Zadaniowego ds. usprawniania pracy organizacji studenckich/kół naukowych Wydziału Humanistycznego powołanego przez Dziekana Wydziału;
- do września 2013 roku członek Zespołu ds. dydaktycznych przy Zakładzie Filologii Ukraińskiej;
- do września 2013 roku wiceprzewodnicząca Komisji ds. Promocji Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS;
- do września 2013 roku wiceprzewodnicząca Zespołu ds. Bibliotecznych IFS;
- od października 2017 roku członek Zespołu ds. Promocji Instytutu Filologii Słowiańskiej.
 
Nagrody i wyróżnienia:
 
- Podziękowania od Dyrekcji II Liceum Ogólnpkształcącego im. Hemana Zamojskiego w Lublinie za trud włożony w pracę z młodzieżą w ramach V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej „Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa” - 2010 r.;
- Dyplom uznania Lubelskiego Kuratora Oświaty, Starosty Włodawskiego i Wójta Gminy Wola Uhruska za pomoc merytoryczną w organizacji VII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Rosyjska i ukraińska poezja klasyczna” - 2011 r.;
- Dyplom uznania Marszałka Województwa Lubelskiego za zasługi w dziedzinie upowszechniania kultury polskiej za granicą - 2013 r.;
- Dyplom uznania Starosty Włodawskiego i Wójta Gminy Wola Uhruska za pracę w Komisji Konkursowej IX Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego „Rosyjska i Ukraińska Poezja Klasyczna” - 2013 r.;
- Brązowy Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2015 r.;
- Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - 2017 r.;
- Dyplom Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu zasług na rzecz promowania sztuki recytacji i żywego słowa oraz polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej - 2017 r.;
- 10 dyplomów uznania za współorganizację Konkursu Poezji i Prozy Ukraińskiej w Lublinie otrzymanych w latach 2005-2017. 

Działalność naukowa

Publikacje naukowe:
 
Monografia:
 
- Recepcja poezji ukraińskiej przez pisarzy lubelskiego środowiska literackiego w okresie międzywojennym. Próby interpretacji, Lublin 2019, ss. 326.
 
Artykuły: 
 
- Соціолінгвістичний стереотип українця у свідомості польської молоді, "Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки", Луцьк 2000, № 6, s. 27-31.
- Tаras Szewczenko, a kultura polska, "Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки", Луцьк 2001, № 9 s. 225-230.
- Kształtowanie się stereotypu Polaka na Ukrainie, "Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych" 2004, Tom I, s. 109-121.
- Образ поляка в історичній повісті Романа Іваничука “Манускрипт з вулиці Руської”: полемічна традиція, стереотипна кремація, латентне дисидентство, [w:] Ukraińskie zbliżenia literaturoznawcze, pod. red. I. Nabytowycza, Lublin 2006, s. 195-203.
- Tematyka polska w prozie historycznej Romana Iwanyczuka [w:] Literatura ukraińska XIX i XX wieku kontekście europejskim, pod red. L. Siryk, Lublin 2008, s. 167 – 176.
- Obraz duchowieństwa katolickiego w powieści Uładzimira Karatkiewicza „Христос приземлився в Городні” i Romana Iwanyczuka „Манускрипт з вулиці Рускої”, [w:] Феномен пограниччя польська, українська та білоруська література – взаємна проникнення і взаємозбапачення, ред. С. Кавальов, І. Набитович,  Мінск-Кнігазбор 2008, s. 324-344.
- Dekonstrukcja stereotypu Polaka: Obraz Lwowa w powieści historycznej Romana Iwanyczuka, [w:] Pogranicze kulturowe (odrębność-wymiana-przenikanie-dialog), red. O. Weretiuk, J. Wolski, G. Jaśkiewicz, Rzeszów 2009, s. 74-86.
- Wykorzystanie materiałów multimedialnych w nauce języka ukraińskiego w ZS nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, "TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych"  2012, Tom VII , s. 47-57.
- Poetyka powieści historycznych Romana Iwanyczuka, "Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies" 2012, Tom II, s. 159-167.
- Poetyka obrazu Polaka-artysty w prozie historycznej Romana Iwanyczuka, "Studia Ukrainica Posnaniensia" 2014, z. II, s. 71-82.
- Źródła błędów językowych charakterystycznych dla polskiej młodzieży uczącej się języka ukraińskiego, "TEKA Komisji Polsko-Ukrainskich Związków Kulturowych" 2015, Tom. X, s. 37-48.
- Józef Czechowicz – tłumacz poezji ukraińskiej, "Pisarze.pl, e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny" 2016, nr 03(286), 26.01.2016;
- Inspiracje polskiej kultury w poezji Maksyma Rylskiego,"Pisarze.pl, e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny" 2016, nr 17(300), 03.05.2016.
- Kazimierz Andrzej Jaworski i Maksym Rylski, "Pisarze.pl, e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny" 2016 26(309), 20.06.2016.
- Józef Czechowicz – tłumacz prozy ukraińskiej, „Slavia Orientalis” 2016, tom LXV, nr 2, s. 343-352.
- Poezja Pawła Tyczyny w przekładach Józefa Czechowicza, „Slavia Orientalis” 2016, tom LXV, nr 3, s.539-556.
- Poezja Jewhena Małaniuka w przekładzie Józefa Czechowicza, „Lublin. Kultura i społeczeństwo” 2016, nr 6(69), s. 28-31.
- Obraz Polki w twórczym uniwersum Romana Iwanyczuka, [w:] Inny obcy potwór. Kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki, red. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, Bydgoszcz 2016, s. 200-208.
- Poezja Maksyma Rylskiego w przekładach Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, [w:] Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, Seria "Między słowami-między światami, Tom VI: "Teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu literackiego",  red. E. Kujawska-Lis, I. A. NDiaye, Olsztyn 2016, s. 155-167.
- Polskie inspiracje w twórczości Jewhena Małaniuka, "Pisarze.pl, e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny" 2016, nr 39 (322), 26.09.2016.
- Kazimierz Andrzej Jaworski - tłumacz poezji Iwana Franki, "Pisarze.pl, e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny" 2016, nr 42 (325), 25.10.2016.
- Wizja śmierci i katastrofy w Czechowiczowskich tłumaczeniach poezji Pawła Tyczyny, [w:] Emocje-Język-Literatura, pod red. D. Saniewskiej, Kraków 2016, s. 105-117.
- Mykoła Bażan w kręgu literatury polskiej, "Pisarze.pl, e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny" 2017 nr 60 (343), 06.03.2017.
- Poezja Iwana Franki w tłumaczeniach Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, "Київські полоністичні студії", Том ХХІХ: "Іван Франко і польська культура", ред. Р. Радишевський, Київ 2017, s. 25-33.
- Roman Iwanyczuk - twórca powieści historycznej, „Studia Polsko-Ukraińskie" 2017, t. IV, s. 169-184.
- Poezja Bohdana Ihora Antonycza w polskim przekładzie Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, "Acta Polono-Ruthenica" 2017, tom XXII, s. 119-132. 
- Poezja Mykoły Bażana w tłumaczeniu Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, „Lublin. Kultura i społeczeństwo” 2017, nr 7 (70), s. 34-39.
- Poezja Pawła Tyczyny w tłumaczeniu Kazimierza Andrzeja Jaworskiego  "Acta Polono-Ruthenica" 2017, XXII/3, s. 95-107.
- Katastrofizm i wizjonerstwo w Czechowiczowskich tłumaczeniach poezji Jewhena Małaniuka i Oleha Olżycza, [w:] Kleszczele, Podlasie, Ukraina. Księga jubileuszowa ku czci doktora Mikołaja Roszczenki w 75-lecie urodzin („Chełmsko-Podlaskie Studia Historyczne”, tom III), red. G. Kuprianowicz,  R. Wysocki, Kleszczele 2017, s. 291-301.
- Topos polskich miast w poezji Maksyma Rylskiego jako źródło doznań zmysłowych i emocjonalnych, [w:] Emocje-miejsca-literatura, pod red. D. Saniewskiej, Kraków 2017, s. 69-79.
- Poezja Jewhena Małaniuka w przedwojennych tłumaczeniach Józefa Łobodowskiego, "Acta Polono-Ruthenica" 2017, XXII/4, s. 85-97.
- Українська поезія міжвоєнного періоду у перекладах Казімєжа Анджея Яворського, „Вісник Львівського університету. Серія філологічна.” 2018, вип. 67, ч. 1, c. 261–275.
- Wczesna poezja Ołeha Olżycza w przekładach i interpretacji Józefa Łobodowskiego, [w:] Ukrajinský jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoeurópskom priestore, Prešov 2018, s. 76-93.
- Poezja Jewhena Małaniuka w przekładach Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, "Slavia Orientalis" 2018, tom LXVII, nr 3, s. 461- 475.
Poezja Łesi Ukrainki w przekładach Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, "Roczniki Humanistyczne" 2019, tom LXVII, z. 7, s. 193-206. 
 
Recenzje:
 
-  Ludmiła Siryk, Прагнення Європи.Творчість київських неокласиків, „Studia polsko-ukraińskie" 2018, tom 5, s. 227-232.
Dwujęzyczna antologia na 700-lecie Lublina [„Lublin z dala, Lublin z bliska. Antologia poezji o Lublinie / Люблин здаля, Люблин зблизька. Антологія поезії про Люблин”, red. Andrij Saweneć], "Akcent" 2019, nr 2. 

 Udział w konferencjach i seminariach: 

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Sacrum w literaturze ukraińskiej", Lublin 18-19 listopad 2004;
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biblia w literaturze ukraińskiej", Lublin 26-27 pażdziernik 2005;
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Literatura Ukraińska XIX i XX wieku w kontekście europejskim", Lublin 19-20 październik 2006;
- Konferencja Naukowa "DIALOG POGRANICZA KULTUROWEGO odrębność - wymiana – przenikanie", Rzeszów 8-9 październik 2008;
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Studia Ingardeniana. Interpretacja tekstu literackiego", Lublin 13-14 pażdziernik 2008;
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Studia Ingardeniana. Poetyka tekstu literackiego”, Lublin 9-10 pażdziernik 2010;
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Studia Ingardeniana. Intertekstualność w tekście literackim” - Lublin 13 listopad 2012;
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język ukraiński poza granicami Ukrainy”,  Lublin 8-9 grudzień 2012 r.;
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Literatura ukraińska w kręgu zagadnień komparatystyki”, Poznań 14-15 maj 2013;
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język ukraiński poza granicami Ukrainy”, Lublin 24-25 październik 2013; 
- V Seminarium „Miejsce i rola szkół we współpracy transgranicznej”, Lublin, 16 kwiecień 2013;
- XIII Sesja Historycznoliteracka „Nasi sąsiedzi: Ukraina i Białoruś”, Lublin 22 maj 2013;
- VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Komunikacja w obszarze transgranicznym polsko-ukraińsko-białoruskim”, Wola Uhruska 23 maj 2013 r.;
- Międzynarodowa Konferencja „Onomastyka pogranicza”, Wola Uhruska 23 maj 2013;
- Ogólnopolska konferencja naukowa „Inny–Obcy–Potwór. Kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki”, Bydgoszcz 10-11 wrzesień 2015;
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język ukraiński poza granicami polski”, Lublin 22-23 październik 2015;
- XV Międzynarodowa Sesja Historycznoliterackiej „Bliżej Białorusi”, Lublin 20 listopad 2015;
- III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Między słowami-między światami", Olsztyn 25-26 kwiecień 2016;
- Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Twórczość Łesi Ukrainki z perspektywy XXI wieku - reiterpretacje 145. rocznica urodzin poetki", Lublin 11 maj 2016;
- Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Emocje–Język–Literatura", Białymstok 2-3 czerwiec 2016;
- Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Iwan Franko a kultura polska" z okazji 160 rocznicy urodzin i 100 rocznicy śmierci, Kijów 13-15 październik 2016;
- V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między słowami - między światami”, Olsztyn 20-21 kwiecień 2017;
- Всеукраїнська наукова конференція "Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція", Lwów 27-28 kwiecień 2017;
- IV Międzynarodowa Konferencja "Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska XX i XXI wieku", Lublin 25-26 maj 2017;
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rzeczy-Miejsca-Emocje", Białystok 1-2 czerwiec 2017;
- XIX Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna "Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe", Olsztyn 28-29 czerwiec 2017;
- Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Українська мова і культура в художньому та спеціальному перекладі і ценральноєвропейському просторі, Preszów  27-28 wrzesień 2017;
- Konferencja "Języki słowiańskie na neofilologiach i innych kierunkach studiów", Lublin 13-14 listopad 2017;
- Konferencja "ZBLIŻENIA: językoznawstwo - translatoryka - literaturoznawstwo", Konin 21-22 listopad 2017;
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziedzictwo chrześcijańskie Polaków i Ukraińców – słowo, sztuka", Warszawa 28-29 maj 2018 r;
- II Międzynarodowy Trójstyk Literacki, Włodawa 5-7 wrzesień 2018 r.;
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Józef Łobodowski dzisiaj – w kulturze polskiej i innych narodów", Lubllin 21 marca 2019 r.
 
 Publikacje popularnonaukowe:
 
- 150-rocznica śmierci ukraińskiego wieszcza Tarasa Szewczenki w Lublinie, „Wschód kwartalnik spłeczno-kulturalny”, maj 2011;
- IV Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, „Wiadomości Uniwersyteckie”, maj 2011;
- Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, „Wschód kwartalnik społeczno-kulturalny”, maj 2011;
- IV Польсько-українські зустрічі майстрів слова, "Над Бугом i Нарвою" 2011, № 3, s. 45;
- Promocja 23 tomu "Rozpraw Slawistycznych”, „Wschód kwartalnik społęczno-kulturalny” nr 5, kwiecień 2012, s. 26;
- Promocja książki „Między literaturą a polityką. O Józefie Łobodowskim”, "Wiadomości Uniwersyteckie" listopad 2012, nr 9 (189), s. 66.