Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Choma-Suwała

dr hab. Anna Choma-Suwała
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA LITERATUROZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
081-537-26-69
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


środa 14.00-15.00, gab. 433 


czwartek 11.30-12.15, gab. 433 


IV piętro (Nowa Humanistyka)


 

O sobie

1993-1998 - studia wyższe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek filologia ukraińska, specjalność nauczycielska.

2001 - Міжнародна школа україністики НАН України в Києві.

2004 - kurs pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych potwierdzony certyfikatem Wojewody Lubelskiego.

2013-2014 - studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego w Centrum Języka i Kultury dla Poloni i Cudzoziemców w Lublinie.

Specjalność naukowa: literaturoznawstwo.

Dziedziny badań: literatura ukraińska, literatury słowiańskie, powieść historyczna, stereotyp, poezja ukraińska w polskich przekładach.

Temat rozprawy doktorskiej: Motywy polskie w prozie historycznej Romana Iwanyczuka.

Temat rozprawy habilitacyjnej: Recepcja poezji ukraińskiej przez pisarzy lubelskiego środowiska literackiego w okresie międzywojennym: próby interpretacji.

Prowadzone zajęcia: 

 • seminarium magisterskie
 • seminarium licencjackie
 • historia literatury ukraińskiej
 • praktyczna nauka języka ukraińskiego
 • praktyczne tłumacznie polsko-ukraińskie/ukraińsko-polskie
 • folkloru ukraiński
 • ukraińska literatura feministyczna
 • wybrane zagadnienia z ukraińskiej demonologii literackiej
 • obsługa ruchu turystycznego
 • transformacje społeczno-ustrojowe i ekonomiczne na Ukrainie
 • poezja ukraińska w tłumaczeniach lubelskich pisarzy okresu międzywojennego
 • analiza dzieła literackiego
 • nurt klasycystyczny w literaturze ukraińskiej XX wieku
 • tradycja klasyczna w literaturze ukraińskiej
 • literatura ukraińska w kontekście europejskim
 • najnowsza literatura ukraińska
 • lektorat języka ukraińskiego
 • wiedza o współczesnym języku, literaturze i kulturze polskiej
 • lektorat języka polskiego

Inne: tłumacz, juror konkursów recytatorskich i tłumaczeniowych, pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, lektor języka polskiego.


Działalność naukowa

Publikacje naukowe:
 
Monografia:
 
- Recepcja poezji ukraińskiej przez pisarzy lubelskiego środowiska literackiego w okresie międzywojennym. Próby interpretacji, Lublin 2019, ss. 326.
 
Artykuły: 
 
- Соціолінгвістичний стереотип українця у свідомості польської молоді, "Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки", Луцьк 2000, № 6, s. 27-31.
- Tаras Szewczenko, a kultura polska, "Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки", Луцьк 2001, № 9 s. 225-230.
- Kształtowanie się stereotypu Polaka na Ukrainie, "Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych" 2004, Tom I, s. 109-121.
- Образ поляка в історичній повісті Романа Іваничука “Манускрипт з вулиці Руської”: полемічна традиція, стереотипна кремація, латентне дисидентство, [w:] Ukraińskie zbliżenia literaturoznawcze, pod. red. I. Nabytowycza, Lublin 2006, s. 195-203.
- Zarys tematyki polskiej w prozie historycznej Romana Iwanyczuka [w:] Literatura ukraińska XIX i XX wieku kontekście europejskim, pod red. L. Siryk, Lublin 2008, s. 167 – 176.
- Obraz duchowieństwa katolickiego w powieści Uładzimira Karatkiewicza „Христос приземлився в Городні” i Romana Iwanyczuka „Манускрипт з вулиці Рускої”, [w:] Феномен пограниччя польська, українська та білоруська література – взаємна проникнення і взаємозбапачення, ред. С. Кавальов, І. Набитович,  Мінск-Кнігазбор 2008, s. 324-344.
- Dekonstrukcja stereotypu Polaka: Obraz Lwowa w powieści historycznej Romana Iwanyczuka, [w:] Pogranicze kulturowe (odrębność-wymiana-przenikanie-dialog), red. O. Weretiuk, J. Wolski, G. Jaśkiewicz, Rzeszów 2009, s. 74-86.
- Wykorzystanie materiałów multimedialnych w nauce języka ukraińskiego w ZS nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, "TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych"  2012, Tom VII , s. 47-57.
- Poetyka powieści historycznych Romana Iwanyczuka, "Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies" 2012, Tom II, s. 159-167.
- Poetyka obrazu Polaka-artysty w prozie historycznej Romana Iwanyczuka, "Studia Ukrainica Posnaniensia" 2014, z. II, s. 71-82.
- Źródła błędów językowych charakterystycznych dla polskiej młodzieży uczącej się języka ukraińskiego, "TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych" 2015, Tom. X, s. 37-48.
- Józef Czechowicz – tłumacz poezji ukraińskiej, "Pisarze.pl, e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny" 2016, nr 03(286), 26.01.2016;
- Inspiracje polskiej kultury w poezji Maksyma Rylskiego,"Pisarze.pl, e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny" 2016, nr 17(300), 03.05.2016.
- Kazimierz Andrzej Jaworski i Maksym Rylski, "Pisarze.pl, e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny" 2016 26(309), 20.06.2016.
- Józef Czechowicz – tłumacz prozy ukraińskiej, „Slavia Orientalis” 2016, tom LXV, nr 2, s. 343-352.
- Poezja Pawła Tyczyny w przekładach Józefa Czechowicza, „Slavia Orientalis” 2016, tom LXV, nr 3, s.539-556.
- Poezja Jewhena Małaniuka w przekładzie Józefa Czechowicza, „Lublin. Kultura i społeczeństwo” 2016, nr 6(69), s. 28-31.
- Obraz Polki w twórczym uniwersum Romana Iwanyczuka, [w:] Inny obcy potwór. Kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki, red. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, Bydgoszcz 2016, s. 200-208.
- Poezja Maksyma Rylskiego w przekładach Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, [w:] Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, t. VI: Teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu literackiego,  red. E. Kujawska-Lis, I. A. NDiaye, Olsztyn 2016, s. 155-167.
- Polskie inspiracje w twórczości Jewhena Małaniuka, "Pisarze.pl, e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny" 2016, nr 39 (322), 26.09.2016.
- Kazimierz Andrzej Jaworski - tłumacz poezji Iwana Franki, "Pisarze.pl, e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny" 2016, nr 42 (325), 25.10.2016.
- Wizja śmierci i katastrofy w Czechowiczowskich tłumaczeniach poezji Pawła Tyczyny, [w:] Emocje-Język-Literatura, pod red. D. Saniewskiej, Kraków 2016, s. 105-117.
- Mykoła Bażan w kręgu literatury polskiej, "Pisarze.pl, e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny" 2017 nr 60 (343), 06.03.2017.
- Poezja Iwana Franki w tłumaczeniach Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, "Київські полоністичні студії", Том ХХІХ: "Іван Франко і польська культура", ред. Р. Радишевський, Київ 2017, s. 25-33.
- Roman Iwanyczuk - twórca powieści historycznej, „Studia Polsko-Ukraińskie" 2017, t. IV, s. 169-184.
- Poezja Bohdana Ihora Antonycza w polskim przekładzie Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, "Acta Polono-Ruthenica" 2017, tom XXII, s. 119-132. 
- Poezja Mykoły Bażana w tłumaczeniu Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, „Lublin. Kultura i społeczeństwo” 2017, nr 7 (70), s. 34-39.
- Poezja Pawła Tyczyny w tłumaczeniu Kazimierza Andrzeja Jaworskiego  "Acta Polono-Ruthenica" 2017, XXII/3, s. 95-107.
- Katastrofizm i wizjonerstwo w Czechowiczowskich tłumaczeniach poezji Jewhena Małaniuka i Oleha Olżycza, [w:] Kleszczele, Podlasie, Ukraina. Księga jubileuszowa ku czci doktora Mikołaja Roszczenki w 75-lecie urodzin („Chełmsko-Podlaskie Studia Historyczne”, tom III), red. G. Kuprianowicz,  R. Wysocki, Kleszczele 2017, s. 291-301.
- Topos polskich miast w poezji Maksyma Rylskiego jako źródło doznań zmysłowych i emocjonalnych, [w:] Emocje-miejsca-literatura, pod red. D. Saniewskiej, Kraków 2017, s. 69-79.
- Poezja Jewhena Małaniuka w przedwojennych tłumaczeniach Józefa Łobodowskiego, "Acta Polono-Ruthenica" 2017, XXII/4, s. 85-97.
- Українська поезія міжвоєнного періоду у перекладах Казімєжа Анджея Яворського, „Вісник Львівського університету. Серія філологічна.” 2018, вип. 67, ч. 1, c. 261–275.
- Wczesna poezja Ołeha Olżycza w przekładach i interpretacji Józefa Łobodowskiego, [w:] Ukrajinský jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoeurópskom priestore, Prešov 2018, s. 76-93.
- Poezja Jewhena Małaniuka w przekładach Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, "Slavia Orientalis" 2018, tom LXVII, nr 3, s. 461- 475.
Poezja Ołeha Olżycza w przekładach Józefa Czechowicza, „Slavia Orientalis" 2019, tom LXVIII, nr 1, s. 31- 45, ISSN 0037-6744.
Poezja Łesi Ukrainki w przekładach Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, "Roczniki Humanistyczne" 2019, tom LXVII, z. 7, s. 193-206. 
Józef Łobodowski w kręgu Awangardy Lubelskiej, "Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych" 2019, Tom I, s. 61-77. 
- Poezja Natalii Liwyckiej-Chołodnej w tłumaczeniach Józefa Łobodowskiego, "Acta Polono-Ruthenica" 2020, XXV/2, s. 137-154.
- "Bojaryni" Łesi Ukrainki w recepcji Józefa Łobodowskiego, „Studia polsko-ukraińskie" 2021, tom 8, s. 21-38.
Poezja Józefa Łobodowskiego w tłumaczeniach i krytyce Światosława Hordyńskiego, "Acta Neophilologica" 2022, tom XXIV (1), s. 123-136.
„Жила мистецтвом і для мистецтва”. Motywy malarskie w poezji Oksany Laturyńskiej, [w:] Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Konteksty literackie, kulturowe i życie społeczno-polityczne, red. M. Karczmarczyk, M. Sidor, B. Siwek, A. Woźniak, Lublin 2022, s. 85-100.
Złota hramota i Pieśń o Ukrainie Józefa Łobodowskiego w ukraińskiej krytyce lat 50. XX w., "Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych" 2022, Tom I (14), s. 1-14. 
  
Recenzje:
 
-  Ludmiła Siryk, Прагнення Європи.Творчість київських неокласиків, „Studia polsko-ukraińskie" 2018, tom 5, s. 227-232.
Dwujęzyczna antologia na 700-lecie Lublina [„Lublin z dala, Lublin z bliska. Antologia poezji o Lublinie / Люблин здаля, Люблин зблизька. Антологія поезії про Люблин”, red. Andrij Saweneć], "Akcent" 2019, nr 2. 
- TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych 2019, t. 5, nr 14, red. prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa), "Lublin. Kultura i społeczeństwo" 2021, nr 3, s. 101-104.
- Józef Łobodowski – „potomek smagłych synów, co na szlacheckie Mazowsze przynieśli oddech stepu”, [w:] Szkicownik. O pisarzach lubelskich, red. Z. W. Fronczek, Lublin 2022, s. 51-80.
  
Publikacje popularnonaukowe:
 
 
- Zakład Filologii Ukraińskiej i jego działalność, „Lublin. Kultura i społeczeństwo” 2008, nr 3 (19), s. 16.
- 150-rocznica śmierci ukraińskiego wieszcza Tarasa Szewczenki w Lublinie, „Wschód kwartalnik społeczno-kulturalny”, maj 2011;
- IV Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, „Wiadomości Uniwersyteckie”, maj 2011;
- Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, „Wschód kwartalnik społeczno-kulturalny”, maj 2011;
- IV Польсько-українські зустрічі майстрів слова, "Над Бугом i Нарвою" 2011, № 3, s. 45;
- Promocja 23 tomu "Rozpraw Slawistycznych”, „Wschód kwartalnik społeczno-kulturalny” nr 5, kwiecień 2012, s. 26;
- Promocja książki „Między literaturą a polityką. O Józefie Łobodowskim”, "Wiadomości Uniwersyteckie" listopad 2012, nr 9 (189), s. 66.
- Zakład Filologii Ukraińskiej i jego działalność promująca kulturę ukraińską. Kilka słów o działalności Zakładu„Lublin. Kultura i społeczeństwo” 2017, nr 5 (82), s. 11-12.