Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Robert Stępień

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Terminy konsultacji w SESJI semestru letniego roku akademickiego 2022/2023.


I tydzień sesji


26 czerwca (poniedziałek) - 10:30-11:30


27 czerwca (wtorek) - 10:30-11:30


28 czerwca (środa) - 9:30-10:30


 


II tydzień sesji


3 lipca (poniedziałek) - 11.00-12.00


5 lipca (środa) - 11.00-12.00


 


III tydzień sesji


13 lipca (czwartek) - 9:30-11:00


 


Możliwe są również konsultacje poprzez Teams. Proszę o kontakt.


robert.stepien@mail.umcs.pl


 


 

Adres

Plac Marii Curie Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej i archiwistyki, Wydział Humanistyczny UMCS, 2016 r., praca doktorska "Zarządzanie dokumentacją i informacją we współczesnych archiwach brytyjskich",
 • magister historii, specjalność archiwalna, Wydział Humanistyczny UMCS, 2010 r.
 • magister stosunki międzynarodowe, Wydział Politologii UMCS, 2011 r.
 • absolwent studiów podyplomowych w zakresie "Psychologia Komunikacji Społecznej", Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Zainteresowania badawcze

 • zarządzanie dokumentacją i informacją w archiwach
 • elektroniczne systemy zarządzania dokumentacją
 • archiwistyka brytyjska
 • historia klasztoru benedyktynów w Sieciechowie

Nagrody i stypendia

 • nagroda Rektora UMCS IV stopnia zespołowa za działalność na rzecz Instytutu Historii związaną z ewaluacją działalności naukowej (2022)
 • nagroda Rektora UMCS za wysokopunktowany artykuł (2020)
 • nagroda Rektora UMCS III stopnia za działalność organizacyjną (2017, 2018) 
 • stypendium naukowe im. Adama Kerstena (2013)

Działalność organizacyjna

 • sekretarz czasopisma "Res Historica", od 2017
 • importer publikacji do systemu Polskiej Bibliografii Naukowej, od 2016
 • pełnomocnik Dyrektora Instytutu Historii ds. systemów informatycznych wspomagających proces ewaluacji działalności naukowej, od 2021
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • koordynator VIII, IX i X edycji "Dnia Historyka" w latach 2017-2018
 • opiekun Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS (od III 2018 do XII 2021)

 

Wykaz publikacji

W morzu iluzji. Propaganda komunistyczna w XX wieku, red. R. Stępień, Lublin 2011.

Cenzura zdjęć jako element propagandy komunistycznej, [w:] W morzu iluzji. Propaganda komunistyczna w XX wieku, red. R. Stępień, Lublin 2011, s. 86-91.

Spory o granice posiadłości ziemskich benedyktynów z Sieciechowa, „Słupskie Studia Historyczne” 2012, nr 18, s. 61-70 link

Archiwum opactwa benedyktynów w Sieciechowie, [w:] Pamiętnik XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki. Kancelarie oraz archiwa wczoraj i dziś, red. J. Łosowski, E. Markowska, Warszawa 2012, s. 80-85.

Lokalizacja opactwa benedyktynów w Sieciechowie a organizacja struktur kościelnych i państwowych w średniowieczu, [w:] Między infułą, a koroną – władza świecka i religia w średniowieczu, red. A. Chojnacka, A. Filipek, T. Plech, Wrocław 2012, s. 144-156.

Bractwo św. Anny przy kościele parafialnym w Sieciechowie, [w:] Bractwa religijne w średniowieczu i okresie nowożytnym, red. B. Wojciechowska, D. Burdzy, Kielce 2014, s. 221-233.

Działalność edukacyjno-popularyzacyjna archiwów brytyjskich na przykładzie kampanii Explore Your Archive, [w:] Educare necesse est - powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2017, s. 125-133.

Pokasacyjne losy i obecny stan zachowania archiwaliów klasztoru benedyktynów z Sieciechowa, "Res Historica", 2018, t. 45, s. 131-153. link

Losy benedyktynów sieciechowskich po kasacie opactwa w 1819 roku, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", 2018, t. 110, s. 357-379. link

Losy księgozbioru klasztornego benedyktynów sieciechowskich po kasacie opactwa w 1819 roku, "Wschodni Rocznik Humanistyczny", 2018, t. 15, nr 3, s. 73-86. link

Sir Charles Hilary Jenkinson. The Academic Profile of the Father of British Archival Science, "Res Historica", 2019, t. 48, s. 275-292. link

Роль и значение метаданных в процессе архивирования электронных документов, [w:] Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее. Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Т. В. Кузнецовой. Москва, РГГУ, 21–22 марта 2019 г., под ред. Ю. М. Кукарина, Москва 2019, s. 72-85.

O początkach kościoła i parafii pw. św. Wawrzyńca w Sieciechowie w okresie średniowiecza, "Wschodni Rocznik Humanistyczny", 2019, t. 16, nr 3, s. 21-40. link

Herby w kręgu opactwa benedyktynów z Sieciechowa, "Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", Nowa Seria, 2019, t. 18, s. 169-198. link

Szkoły publiczne benedyktynów sieciechowskich w latach 1791-1819 , "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", 2020, t. 114, s. 321-352. link

Развитие электронных систем управления документами в органах государственной власти Польши, [w:] Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее. Материалы V Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Т. В. Кузнецовой. Москва, РГГУ, 15–16 сентября 2020 г., под ред. Ю. М. Кукарина, Москва 2021, s. 443-456.

Informatyka archiwalna – subdyscyplina naukowa in statu nascendi, "Wschodni Rocznik Humanistyczny", 2021, t. 18, nr 1, s. 91-114. link

Możliwości zastosowania sztucznej inteligencji i blockchain w działalności archiwalnej. Przegląd doświadczeń zagranicznych, "Archeion", 2021, t. 122, s. 69-93. link

Междисциплинарные области знаний и исследований, возникающие на стыке информатики и архивоведения, [w:] Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее. Материалы VI Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Т. В. Кузнецовой. Москва, РГГУ, 24–25 ноябрь 2021 г., под ред. Ю. М. Кукарина, Москва 2022, s. 113-121.

Pokasacyjne losy ostatnich zakonników z klasztoru Benedyktynów na Świętym Krzyżu, "Almanach Historyczny", 2022, s. 103-141. link

Cystersi z klasztorów skasowanych w 1819 r. w diecezji sandomierskiej. Studium biograficzno-prozopograficzne, "Res Historica", 2023, s. 395-453. link