Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Robert Stępień

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Terminy konsultacji w letnim semestrze roku akademickiego 2019/2020:


czwartek: 9.40-10.40


piątek: 13.00-14.00


 


W razie potrzeby ustalenia innego terminu proszę o kontakt:


robert.stepien@poczta.umcs.lublin.pl

Adres

Pokój 220 tzw. Stara Humanistyka
Plac Marii Curie Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej i archiwistyki, Wydział Humanistyczny UMCS, 2016 r., praca doktorska "Zarządzanie dokumentacją i informacją we współczesnych archiwach brytyjskich",
 • magister historii, specjalność archiwalna, Wydział Humanistyczny UMCS, 2010 r.
 • magister stosunki międzynarodowe, Wydział Politologii UMCS, 2011 r.
 • absolwent studiów podyplomowych w zakresie "Psychologia Komunikacji Społecznej", Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Zainteresowania badawcze

 • zarządzanie dokumentacją i informacją w archiwach
 • elektroniczne systemy zarządzania dokumentacją
 • archiwistyka brytyjska
 • historia klasztoru benedyktynów w Sieciechowie

Nagrody i stypendia

 • nagroda Rektora UMCS III stopnia za działalność organizacyjną (2017, 2018)
 • stypendium naukowe im. Adama Kerstena (2013)

Działalność organizacyjna

 • sekretarz czasopisma "Res Historica", 2017-
 • importer publikacji systemu PBN Wydziału Humanistycznego UMCS, 2016-
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, 2016, 2017, 2018, 2019
 • koordynator "Dnia Historyka", 2017, 2018
 • opiekun Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS (od III 2018)

 

Wykaz publikacji

W morzu iluzji. Propaganda komunistyczna w XX wieku, red. R. Stępień, Lublin 2011.

Cenzura zdjęć jako element propagandy komunistycznej, [w:] W morzu iluzji. Propaganda komunistyczna w XX wieku, red. R. Stępień, Lublin 2011, s. 86-91.

Spory o granice posiadłości ziemskich benedyktynów z Sieciechowa, „Słupskie Studia Historyczne” 2012, nr 18, s. 61-70 link

Archiwum opactwa benedyktynów w Sieciechowie, [w:] Pamiętnik XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki. Kancelarie oraz archiwa wczoraj i dziś, red. J. Łosowski, E. Markowska, Warszawa 2012, s. 80-85.

Lokalizacja opactwa benedyktynów w Sieciechowie a organizacja struktur kościelnych i państwowych w średniowieczu, [w:] Między infułą, a koroną – władza świecka i religia w średniowieczu, red. A. Chojnacka, A. Filipek, T. Plech, Wrocław 2012, s. 144-156.

Bractwo św. Anny przy kościele parafialnym w Sieciechowie, [w:] Bractwa religijne w średniowieczu i okresie nowożytnym, red. B. Wojciechowska, D. Burdzy, Kielce 2014, s. 221-233.

Działalność edukacyjno-popularyzacyjna archiwów brytyjskich na przykładzie kampanii Explore Your Archive, [w:] Educare necesse est - powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2017, s. 125-133.

Pokasacyjne losy i obecny stan zachowania archiwaliów klasztoru benedyktynów z Sieciechowa, "Res Historica", 2018, t. 45, s. 131-153. link

Losy benedyktynów sieciechowskich po kasacie opactwa w 1819 roku, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", 2018, t. 110, s. 357-379. link

Losy księgozbioru klasztornego benedyktynów sieciechowskich po kasacie opactwa w 1819 roku, "Wschodni Rocznik Humanistyczny", 2018, t. 15, nr 3, s. 73-86. link

Sir Charles Hilary Jenkinson. The Academic Profile of the Father of British Archival Science, "Res Historica", 2019, t. 48, s. 275-292.

Роль и значение метаданных в процессе архивирования электронных документов, [w:] Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее. Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Т. В. Кузнецовой. Москва, РГГУ, 21–22 марта 2019 г., под ред. Ю. М. Кукарина, Москва 2019, s. 72-85.

O początkach kościoła i parafii pw. św. Wawrzyńca w Sieciechowie w okresie średniowiecza, "Wschodni Rocznik Humanistyczny", 2019, t. 16, nr 3, s. 21-40.

Herby w kręgu opactwa benedyktynów z Sieciechowa, "Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", Nowa Seria, 2019, t. 18, s. 169-198.