Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Chachaj

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ
Telefon
81 5372739
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

pokój 203 (Nowa Humanistyka)


 


 Konsultacje  (Wirtualny Kampus)


https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=13717


 


poniedziałek 15.15 - 16.15


piątek 11 - 12


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Działalność naukowa

Prace opublikowane:

Książki:

 1. Dramy i tragedie historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, ss.216.
 2. Dramatopisarstwo Aleksandra Chodkiewicza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 333.

 

Redakcja:

 1. Rok 1809 w literaturze i sztuce, red. Barbara Czwórnóg-Jadczak, Małgorzata Chachaj, Lublin 2011, Wydawnictwo UMCS.
 2. Oświeceniowe zapisywanie pamięci, red. Małgorzata Chachaj, Artur Timofiejew, Lublin 2019, Wydawnictwo UMCS.

 

Wybrane artykuły:

 1. Funkcje semantyczne nocy i świtu w „Nocy tysiącznej drugiej” Cypriana Norwida, „Annales UMCS”, Sectio FF, vol. XI, 1993, s. 133 – 147.
 2. Postać Kobiety-Polki w dramatach historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza, „Annales UMCS”, Sectio FF, vol. XVII (1999), s. 95 – 112.
 3. Julian Ursyn Niemcewicz o Adamie Mickiewiczu, „Annales UMCS”, Sectio FF, vol. XIX (2000), s. 85 – 94.
 4. „Miles et civis” – wzór rycerza w dramatach historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza [w:] Julian Ursyn Niemcewicz. Pisarz – historyk – świadek epoki, pod red. Jacka Wójcickiego, Warszawa 2002, Wydawnictwo DIG, s. 245 - 261.
 5. „Jadwiga, królowa polska” Juliana Ursyna Niemcewicza w ocenie warszawskiej publiczności teatralnej, [w:] Literatura. Historia. Natura, pod red. Barbary Czwórnóg    – Jadczak, „Annales UMCS”, Sectio FF, vol. XX/XXI (2002/2003), s. 321 – 335.
 6. Przestrzeń w tragediach i dramach Juliana Ursyna Niemcewicza, [w:] Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. Haliny Krukowskiej i Jarosława Ławskiego, Białystok 2005, seria „Czarny Romantyzm”, s. 291 – 299.
 7. Niestrudzona wędrówka ku mądrości życiowej. Kategoria starości w pamiętnikach Juliana Ursyna Niemcewicza, [w:] Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, pod red. Stefana Kruka i Elżbiety Flis-Czerniak, Lublin 2006, Wydawnictwo UMCS, s. 161-178.
 8. Obraz społeczeństwa polskiego w „Człowieku niewidzialnym” (1850) Zofii z Brzozówki (Zofii Klimańskiej), [w:] Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych, pod. red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś, Lublin 2006, Wydawnictwo UMCS, s. 19-30.
 9. Obraz prowincji szlacheckiej w komediach J.U. Niemcewicza, [w:] Prowincja. Świat, Europa, Polska, pod red. Mirosława Ryszkiewicza, Lublin 2007,Wydawnictwo UMCS, s. 95-106.
 10. Dzieciństwo Adama Mickiewicza w ujęciu biografów i autorów powieści biograficznych, [w:] Mickiewicz w Gdańsku. Rok 2005. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej na 150-lecie śmierci poety, pod red. Józefa Bachórza i Bolesława Oleksowicza, Gdańsk 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 395-404.
 11. Libretto do opery „Pan Tadeusz” z poematu Adama Mickiewicza Jana Tomasza Wydżgi, [w:] Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej, pod red. Kazimierza Maciąga i Marka Stanisza, Rzeszów 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 437-445.
 12. Julian Ursyn Niemcewicz o zadaniach powieści historycznej (”Przedmowa” do „Jana z Tęczyna”), [w:] Powieść historyczna dawniej i dziś, pod red. Renaty Stachury, Tadeusza Budrewicza, Bolesława Farona, Kraków 2007, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 45-54.
 13. „Piast” – zapomniana tragedioopera Juliana Ursyna Niemcewicza, „Wiek Oświecenia”, t. 23 (2007), s.155-169.
 14. Uwagi o sposobach interpretowania wiersza Adama Mickiewicza „Do matki Polki”, [w:] Mickiewicz wielu pokoleń twórców, badaczy i czytelników, pod red. Krystyny Ratajskiej i Marii Berkan-Jabłońskiej, Łódź 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 53-81.
 15. Postaci kobiece w tragediach o tematyce antycznej Aleksandra Chodkiewicza, [w:] Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie, pod red. Iwony Maciejewskiej i Krystyny Stasiewicz, Olsztyn 2008, Wydawnictwo Littera, s.149 – 158.
 16. Karykaturalny obraz prześladowców narodu polskiego w niepublikowanej powieści Juliana Ursyna Niemcewicza pt. „Władysław Bojomir”, „Napis” 2008.
 17. „Jadwiga – królowa polska” (1810) i „Jagiełło w Tęczynie” (1820) Aleksandra Chodkiewicza – zapomniane dramaty polityczne z początku XIX wieku, [w:] Dramat w historii. Historia w dramacie, pod red. Krystyny Latawiec, Renaty Stachury – Lupy, Jerzego Waligóry, Kraków 2009, s. 412 – 421.
 18. Nieznane listy Kajetana Koźmiana do syna Andrzeja Edwarda, [w:] Peregrynacje do źródeł. Lubelszczyzna biografii i twórczości pisarzy XIX i XX wieku, red. J. Szcześniak, D. Trześniowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 35 – 56.
 19. Poufne instrukcje dla adwokatów Aleksandra Chodkiewicza w sprawie rozwodowej z Karoliną z Walewskich, [w:] Zbrodnie, sensacje i katastrofy w prasie polskiej do 1914 roku, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2010, s. 67 – 78.
 20. „Kartago” Aleksandra Chodkiewicza (1803), [w:] W kręgu Kaliope. Epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty, red. Aleksandra Oszczęda i Jacek Sokolski, Wrocław 2010, s. 191-206.
 21. „Katon” Aleksandra Chodkiewicza, [w:] Zapomniany dramat, red. M. J. Olszewska, K. Ruta – Rutkowska, t. 1, Warszawa 2010, s. 11 – 21.
 22. „Piosnki na Teatrze Narodowym śpiewane. Wcale nowe”, [w:] Rok 1809 w literaturze i sztuce, red. Barbara Czwórnóg-Jadczak, Małgorzata Chachaj, Lublin 2011, s.  165-182.
 23. Adam Mickiewicz w powojennej propagandzie Gustawa Kadena, [w:] Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, red. Irena Jokiel, Małgorzata Burzka-Janik, Opole 2012, s. 273-286.
 24. „Przypadki lubelskie” Wincentego Kamieńskiego (1810), [w:] Peregrynacje do źródeł. Przestrzeń mityczna, przestrzeń realna Lubelszczyzny w twórczości pisarzy XIX-XXI wieku, red. Janina Szcześniak, Dariusz Trześniowski, Lublin 2012, s. 33-62.
 25. Cato of Utica’s Suicide in the Works of Polish Poets of the Enlightenment, [w:] (Non) omnis moriar. Cultural and Literary Discourses of Death and Immortality, red. Irmina Wawrzyczek, Aleksandra Kędzierska, Lublin 2012, s. 101-108.
 26. “Poeta, co ma wielki talent i duch obywatelstwa utrzyma” czy “jeden z wariatów naszych” – Julia Ursyn Niemcewicz o Juliuszu Słowackim, [w:] Piękno Juliusza Słowackiego, t. 1: Principia, red. Jarosław Ławski, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, Białystok 2012, s. 323-336.
 27. „Weźcie się do pląsów kochani wieśniacy” – taniec w librettach „Król Łokietek, czyli Wiśliczanki” Ludwika Adama Duszewskiego (1818) i „Jagiełło w Tęczynie” Aleksandra Chodkiewicza (1820), [w:] Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. Sylwia Karpowicz-Słowikowska i Elżbieta Mikiciuk, Gdańsk 2012, s. 23-33.
 28. Wiersze dedykowane Aleksandrowi Chodkiewiczowi, [w:] Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730-1830. W kręgu spraw prywatnych i środowiskowych, red. Marek Nalepa, Grzegorz Trościński, Roman Maryś, Rzeszów 2014, s. 101- 124.
 29. Ocena Ignacego Krasickiego w monografii Józefa I. Kraszewskiego "Krasicki. Życie i dzieła. Kartka z dziejów literatury XVIII w.", [w:] Kraszewski i nowożytność. Studia, idea i układ tomu Jarosław Ławski, red. naukowa Anna Janicka, Krzysztof Czajkowski, Łukasz Zabielski, Białystok 2014-2015, s. 669-695.
 30. Relacje z podróży w dziennikach i pamiętnikach kobiet z epoki oświecenia stanisławowskiego (rekonesans), [w:] Memuarystyka w dawnej Polsce, red. Piotr Borek, Dariusz Chemperek, Anna Nowicka-Struska, Kraków 2016, s. 219-236.
 31. Motyw wędrówki duszy w niepublikowanym poemacie Juliana Ursyna Niemcewicza pod tytułem „Moje przemiany”, [w:] Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. Tom 2. Świat oczyma duszy, pod red. M. Kapełuś, E. Masłowskiej i D. Pazio Wlazłowskiej, Warszawa 2016 , s. 25-33.
 32. Dyskusje klasyków postanisławowskich o „Atalii” i jej wystawieniach, [w:] Polska krytyka teatralna XIX wieku - postaci i zjawiska, pod red. Moniki Gabryś-Sławińskiej, Lublin 2017, s. 131-150.
 33. Geneza i wzory literackie poematu „Cztery pory życia ludzkiego” Juliana Ursyna Niemcewicza (w świetle przedmowy autora), „Annales UMCS”, sectio FF, 2017, vol. XXXV, s. 9-19.
 34. Pamięć i zapomnienie - uwagi na marginesie "Podrózy historycznych po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbytych' Juliana Ursyna Niemcewicza, [w:] Tożsamość. Kultura. Nowoczesność, T. 2: Czas. pamięć, red. Beata Morzyńska-Wrzosek, Marek Kurkiewicz, Ireneusz Szczukowski, Bydgoszcz 2017, s. 51-62.
 35. Zabobony i miłość w komedii "Czary" Franciszka Bohomolca, [w:] Oświecenie nieoświecone. Człowiek, natura i magia, red. Danuta Kowalewska, Agata Roćko, Filip Wolański, Warszawa 2018, s. 309-320.
 36. Aleksander Chodkiewicz o życiu "wsławionych Polaków", [w:] Oświeceniowe zapisywanie pamięci, red. Małgorzata Chachaj, Artur Timofiejew, Lublin 2019, s. 259-273.
 37. "Dyliżans" Juliana Ursyna Niemcewicza, [w:] Rzeczpospolita Domów V. Karczmy, zajazdy, gospody ..., red. Krystyna Krawiec-Złotkowska, Słupsk 2019, s. 164-174.
 38. "Dodatki prozą" w edycjach "Śpiewów historycznych" Juliana Ursyna Niemcewicza, [w:] Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej, red. Bożena Mazurkowa, Katowice 2019, s. 273-292.
 39. "Żywot Tadeusza Reytana" Juliana Ursyna Niemcewicza, "Biografistyka Pedagogiczna" 2019, nr 1, s. 131-144.