Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Anna Sadowska

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

SEMESTR LETNI:


wtorek, godz. 10:00–11:00 (MS Teams);


środa, godz. 9:10–9:40 oraz 16:10–16:40 (pok. 108/MS Teams).


 


Zachęcam do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu umówienia konsultacji stacjonarnej.


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Instytut Socjologii UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 108
20-031 Lublin

O sobie

ORCID: 0000-0002-1949-9863

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Socjologia zdrowia, choroby i medycyny

Promocja zdrowia

Gerontologia

Metodologia badań jakościowych

 

PROWADZONE KURSY:

2022/2023: Sociology of the Family, Demography, Społeczeństwo terapeutyczne.

2021/2022: Sociology of the Family, Demografia, Techniki skutecznego uczenia się, Współczesna rodzina. Perspektywa socjologiczna, Starość we współczesnym społeczeństwie. Podstawy gerontologii społecznej.

2020/2021: Sociology of the Family, Demografia, Społeczeństwo terapeutyczne, Techniki skutecznego uczenia się.

2020/2021: Demografia, Wstęp do socjologii, Promocja zdrowia w działaniu, Społeczeństwo terapeutyczne.

 

PROWADZONE KURSY ANGLOJĘZYCZNE:

The Basics of Gerontology, Sociology of the Family

 

FUNKCJE:

Koordynator wydziałowy Lubelskiego Festiwalu Nauki (2016, 2021, 2022, 2023)


Działalność naukowa

WYBRANE PUBLIKACJE:

A. Sadowska, Jakość życia osób starszych w badaniach działalności i klientów Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów, [w:] Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, red. D. Kałuża, P. Szukalski, Wyd. Biblioteka, Łódź 2010.

A. Sadowska, Pozainstytucjonalna opieka nad osobami starszymi. Wybrane zagadnienia, [w:] Zdrowie i choroba w badaniach socjologicznych prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 1995-2013, red. W. Piątkowski, Wyd. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2013.

A. Doroszewska, A. Sadowska, Mosty zamiast murów – socjologia medycyny przykładem udanej (?) interdyscyplinarnej współpracy, [w:] „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 2013, nr 1 (41), s. 57-68.

M. Bobiński, W. Piątkowski, A. Sadowska, D. Cisak, W. Bednarek, Level of information about gynaecological prevention in teenagers at risk from social exclusion, referred by family court rulings to juvenile attendance centres – a pilot study, “Annals of Agricultural and Environmental Medicine”, 2015, vol. 22, nr 3, s. 546-550.

W. Piątkowski, A. Sadowska, M. Bobiński, W. Bednarek, Nierówności w zdrowiu w świetle wyników projektu „Problem zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne w Polsce. Próba analizy socjomedycznej”, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”, 2015, vol. 55, s. 149–165.

Z. Tarkowski, W. Piątkowski, R. Bogusz, A. Majchrowska, M. Nowakowski, A. Sadowska, E. Humeniuk, When a doctor becomes a patient, the unique expectations and behaviours in a disease: preliminary report, „Progress in Health Sciences”, 2016, vol. 6, nr 2, s. 160-164.

W. Piątkowski, A. Majchrowska, A. Sadowska, Barometr zdrowych domów 2016 Polska,  [w:] Barometr zdrowych domów 2016 Polska: europejskie badanie przeprowadzone przez Grupę VELUX, Grupa VELUX, Warszawa 2016, s. 25-37.

W. Piątkowski, A. Dudkowski-Sadowska, Wokół profilaktyki onkologicznej. Charakterystyka uwarunkowań zachowań zdrowotnych kobiet objętych Populacyjnym Programem Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Komunikat z badań, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”, 2017, vol. 58, s. 145-154.

A. Dudkowski-Sadowska, Patients' opinions on gynaecologists - experiences and assessments, „Polish Journal of Public Health”, 2018, vol. 128, nr 2, s. 82-84.

W. Piątkowski, A. Dudkowski-Sadowska, Utilization of Gynaecological Care and the Role of the Gynaecologist in Cytological Prevention in the Light of a Nationwide Survey in Poland, [w:] Critical Dialogues in the Medical Humanities, red. E. Domínguez-Rué, Cambridge Scholars Publishing 2019, s. 22-36.

A. Dudkowski-Sadowska, Społeczeństwo ryzyka i zdrowotne implikacje pierwszej fali epidemii COVID-19 w Polsce – wyzwania dla socjologii i promocji zdrowia, "Władza Sądzenia", 2021, nr 21, s. 65-76.

A. Dudkowski-Sadowska, Aktywność fizyczna i zdrowie polskiej młodzieży jako wartości, "Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II", 2021, t. 64, nr 4, s. 33-46.

A. Dudkowski-Sadowska, E-zdrowie w opiece nad osobami starszymi w Polsce – szansa na równość w zdrowiu czy podwójne wykluczenie?, "Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu", 2022, t. 28, nr 2, 132-136.

 

 

GRANTY I BADANIA:

Wykonawca projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki: Problem zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne w Polsce. Próba analizy socjologicznej (DEC-2011/03/B/HS6/04503, 2012-2015). Zespół: W. Piątkowski (kierownik), M. Bobiński, W. Bednarek, A. Sadowska.

Uczestnictwo w zespole opracowującym polską część raportu Barometr zdrowych domów 2016 Polska (w oparciu o międzynarodowe, reprezentatywne badania socjologiczne prowadzone w 14 państwach europejskich na próbie 14 000 respondentów, Healthy Homes Barometer 2016). Zespół: W. Piątkowski, A. Majchrowska, A. Sadowska.

Realizacja zadania badawczego Zastosowanie perspektywy jakościowej w badaniach nad zdrowiem, chorobą i medycynąw  roku 2016 w ramach dofinansowania z dotacji celowej MNiSW – dotacja celowa na finansowanie działalności  polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (BS-M-08-007-16-2-06, ZFiN 00000051)

Realizacja zadania badawczego Metodologia jakościowa w badaniach nad zdrowiem, chorobą i starzeniem w  roku 2017 w ramach dofinansowania z dotacji celowej MNiSW – dotacja celowa na finansowanie działalności  polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (BS-M-08-007-17-2-03, ZFiN 00000051).

Współwykonawca projektu CT.Uni: Creative Thinking - Taking an Innovative and STEAM Approach for a Transdisciplinary University współfinansowanego z programu Erasmus+ (Nr 2021-1-SK01-KA220-HED-000023022). Zespół UMCS: dr Michał Nowakowski, dr Artur Wysocki, mgr Anna Sadowska.

Wykonawca projektu PERHOUSE: Personal and household services in Central and Eastern European Countries. Improving working conditions and services through industrial relations finansowanego ze środków Unii Europejskiej (Nr 101052340). Zespół UMCS: dr hab. Dominika Polkowska (kierownik), mgr Anna Sadowska.

 

 

UDZIAŁ W WYBRANYCH KONFERENCJACH:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bioetyka w praktyce medycznej”, Uniwersytet Medyczny, Lublin, 5-6 lutego 2010 r.; wystąpienie: Autonomia pacjenta i jej granice.

„I Kongres Młodej Socjologii. Poza socjologię: Związki socjologii z innymi dyscyplinami”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 28 maja 2010 r.; wystąpienie: Badania jakościowe w socjologii zdrowia, choroby i medycyny. Wybór czy konieczność?

„Jakość życia seniorów w XXI w.”, Uniwersytet Łódzki, Łódź 21-22 czerwca 2010 r.; wystąpienie: Jakość życia osób starszych w badaniach działalności i klientów Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów.

„Lubelski Festiwal Nauki”, Lublin, 18-24 września 2010 r.; wystąpienie: Medykalizacja macierzyństwa (współautorzy: W. Piątkowski, A. Witeska-Młynarczyk).

„Humanizacja medycyny i promocji zdrowia”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1 kwietnia 2011 r.; wystąpienie: Badania nad jakością życia uwarunkowaną stanem zdrowia – analiza wkładu socjologii  medycyny.

„II Kongres Młodej Socjologii. Poza Socjologię: Związki socjologii z innymi dyscyplinami”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 13 maja 2011 r.; wystąpienie: Jakość życia osób starszych. Dylematy metodologiczne.

„Trudne czasy humanistyki, trudne czasy socjologii. Czego w naukach humanistycznych i społecznych szukają dziś młodzi badacze?”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 14-15 września 2012 r.; wystąpienie: Medycyna i socjologia: konfrontacja czy konwergencja?      

„IV Kongres Młodej Socjologii”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 17-18 maja 2013 r.; wystąpienie: Czy laika można przekonać do profilaktyki?  Zastosowanie podejścia jakościowego w socjologii zdrowia, choroby i medycyny.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Medycyna, media, praca w płynnej ponowoczesności”, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 18 października 2013 r.; wystąpienie: Zrozumieć starość. Praktyki medykalizacji w płynnej ponowoczesności, (współautor: L. Nowakowska).

„IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 27-30 maja 2015 r.; wystąpienie: Zastosowanie podejścia jakościowego w badaniach nad zdrowiem, chorobą i systemem medycznym na przykładzie projektu „Problem zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne w Polsce. Próba analizy socjomedycznej” (współautorzy: W. Piątkowski, M. Bobiński, W. Bednarek).

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wygląd i zdrowie w przekonaniach, zachowaniach i doświadczeniach kobiet i mężczyzn w różnym wieku”, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 10 czerwca 2015 r.; wystąpienie: Nierówności w sferze zdrowia w świetle wyników projektu „Problem zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne w Polsce. Próba analizy socjomedycznej” (współautorzy: W. Piątkowski, M. Bobiński, W. Bednarek).

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Jubileuszu 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 26-27 czerwca 2015 r.; wystąpienie: Profilaktyka ginekologiczna. Bariery społeczne i sposoby ich przezwyciężania (współautorzy: W. Piątkowski, M. Bobiński, W. Bednarek).

19th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), Nicea, 24-27 października 2015 r.; sesja plakatowa: The role of general practitioner in gynecological prevention (współautorzy: W. Piątkowski, M. Bobiński, W. Bednarek).

16th Biennial Congress of the European Society for Health and Medical Sociology “Healthy lives: technologies, policies and experiences, Geneva, 27-29 czerwca 2016 r.; wystąpienie: Selected Strategies for Pro-Health Policy in Poland as exemplified by Cytological Prevention. A Sociomedical Analysis (współautor:
W. Piątkowski).

XVI Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: „Solidarność w czasach nieufności, Gdańsk, 14-17 września 2016 r.; wystąpienie: „Badać się czy się nie badać?” Socjomedyczna analiza zgłaszalności na badania cytologiczne w Polsce (współautor: W. Piątkowski).

VI Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych nt. „Między poznaniem a zmianą. Postępy, kontrowersje, perspektywy współczesnych badań jakościowych”, Wrocław, 20-21 czerwca 2017 r.; wystąpienie: Ja – opiekun, ja – badacz. Opieka nad osobą starszą z perspektywy teorii światów społecznych.

The VIIIth Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction: “Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry, Łódź, 4-8 lipca 2017 r.; wystąpienie: The social world of caregivers for the elderly.

International Conference of the International Society of Indoor Air Quality (ISIAQ): „Healthy Buildings Europe 2017”, Lublin, 2-5 lipca 2017 r.); wystąpienie: The Healthy Homes Barometer. Oportunities and challenges for Poland and Europe (współautor: W. Piątkowski).

International Interdisciplinary Conference Aging and Society, Gdańsk, 27 października 2017 r.; wystąpienie: Family caregiving for the elderly – the autoethnographic perspective.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zawody medyczne – ciągłość i zmiana, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, 28-29 maja 2018 r., wystąpienie: Lekarz ginekolog w opiniach Polek: doświadczenia i oceny.

17th Biennial Conference of the European Society for Health and Medical Sociology: “Old Tensions, Emerging Paradoxes in Health: Rights, Knowledge, and Trust, ISCTE-University Institute of Lisbon, Lizbona, 6-8 czerwca 2018 r.), wystąpienie: Utilization of Gynecological Care and the Role of Gynecologist in Cytological Prevention (współautor: W. Piątkowski).

 

WYBRANE WARSZTATY METODOLOGICZNE:

Wywiady pogłębione jako narzędzie socjologii jakościowej stosowane w badaniach naukowych, Pracownia Badań Jakościowych IN VIVO, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 19 października/23 listopada 2012 r.

IV Warsztaty Metodologii Jakościowych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz, 11-12 kwietnia 2013 r.

Metodologia teorii ugruntowanej, w ramach „IV Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 30 maja 2015 r.

Metoda ciągłego porównywania – odmiany i techniki analityczne, w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Metodologia teorii ugruntowanej i teorie ugruntowane”, Akademia Pomorska w Słupsku, Ustka, 18 września 2015 r.

Autoetonografia, prowadzący: dr Anna Kacperczyk, w ramach „V Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych”, Słupsk, 18 maja 2016 r.

Narrative methods in health research, prowadzący: dr Paula Feder-Bubis, prof. Guido Giarelli, dr Sarah Earthy, prof. Hilary Thomas, “16th Biennial Congress of the European Society for Health and Medical Sociology: Healthy lives: technologies, policies and experiences”, Geneva, 27 czerwca 2016 r.

Thinking about and doing qualitative interviews, prowadzący: Gerben Moerman, European Sociological Association RN20 Qualitative Methods Summit, Kraków, 31 sierpnia 2016 r.

Badania wizualne w naukach społecznych. Autofotografia i wywiad fotograficzny w kontekście nowych wyzwań technologicznych, prawnych i etycznych badacza jakościowego, prowadzący: dr Łukasz Rogowski, Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego i Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2 grudnia 2017 r.

 

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH I REDAKCJACH:

2016 –       European Society for Health and Medical Sociology

2013 –    Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny, Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu.

2011 –    „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”,  wspóredaktor działu Psychologia i socjologia zdrowia.


Ogłoszenia