Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Wasilewska

dr Małgorzata  Wasilewska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ
Telefon
81 537 56 46
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

piątek: 10.00 - 12.00, p. 128, "Collegium Chemicum"

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/128
20-031 Lublin

O sobie

Edukacja:

Październik 2011 – Luty 2013
Uniwersytet Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie
Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie „Nauczyciel Chemii”

Październik 2010 – Czerwiec 2012
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
Studia stacjonarne drugiego stopnia, kierunek: Chemia, specjalność: Chemia podstawowa i stosowana
Temat pracy magisterskiej: „Badanie wpływu kolejności dodawania składników na wielkość adsorpcji karboksymetylocelulozy oraz wybranych surfaktantów na powierzchni tlenku glinu”

Maj 2010 – Luty 2011
Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL
Studium przedsiębiorczości akademickiej

Październik 2007 – Czerwiec 2010
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
Studia stacjonarne pierwszego stopnia, kierunek: Chemia, specjalność: Chemia podstawowa i stosowana
Temat pracy licencjackiej: „Otrzymywanie, właściwości i zastosowania syntetycznych materiałów krzemionkowych”


Działalność naukowa

Tematyka badawcza: 

 • Otrzymywanie, modyfikacje i badanie właściwości materiałów porowatych (krzemionki, węgle aktywne, nanokompozyty nieorganiczno - węglowe, kompozyty: metaliczno – nieorganiczne i organiczno - organiczne).
 • Procesy zachodzące na granicach fazowych ciało stałe – gaz i ciało stałe – ciecz.
 • Adsorpcja polimerów (białka, polisacharydy) i surfaktantów na ciałach stałych.
 • Adsorpcja aromatycznych związków organicznych (fenol i jego pochodne, pestycydy, barwniki, farmaceutyki, konserwanty żywności).
 • Adsorpcja w układach wieloskładnikowych.
 • Kinetyka i równowaga adsorpcji.
 • Kompleksowa analiza danych adsorpcyjnych.
 • Otrzymywanie i badanie właściwości nanostruktur selenowych w roztworach wodnych.

Metodyka:

 • Pomiar i analiza izoterm adsorpcji z roztworów wodnych (Spektrofotometria UV-Vis; Spektrofotometr Cary 100, 300 i 4000; Varian Inc.).
 • Pomiar i analiza danych kinetycznych (Spektrofotometria UV-Vis; Spektrofotometr Cary 100, 300 i 4000; Varian Inc.).
 • Niskotemperaturowy pomiar izoterm adsorpcji/desorpcji azotu (ASAP 2020; Micromeritcs).
 • Miareczkowanie potencjometryczne (zestaw zawierający: biuretę automatyczną Dosimat 765 firmy Metrohm (Szwajcaria); pehametr PHM 240 firmy Radiometer (Francja); termostat Ecoline RE 207 firmy Lauda (Niemcy); naczynko pomiarowe z płaszczem wodnym ze szkła kwarcowego i mikrokomputer sterujący pomiarem).
 • Analiza termiczna (QMS 403D Aelos wyposażony w spektrometr masowy STA449F1 Jupiter (Netzsch) i TGA-IR Tensor 27 (Bruker); Derywatograf Q-1500D (MOM).
 • Analiza stężenia substancji organicznych poprzez pomiar całkowitej ilości węgla (analizatory TOC: Sievers M9 i Sievers InnovOx; GE).
 • HPLC (chromatograf cieczowy, Shimadzu).
 • Synteza materiałów porowatych z wykorzystaniem reaktora wysokociśnieniowego.
 • Pomiary potencjału zeta i wielkości cząstek (ZetaSizer 3000 i ZetaSizer Nano-ZS; Malvern   Instruments).
 • Mikroskopie: elektronowa, sił atomowych (AFM), optyczna.
 • Spektroskopie: fotoelektronów (XPS), fluorescencji rentgenowskiej (XRF).
 • Dyfrakcja rentgenowska (XRD).

Granty i projekty:

 • Wykonawca: wspólny polsko – ukraiński projekt na wymianę osobową na lata 2018-2019 („Synthesis of hybrid carbon-mineral sorbents for adsorption of toxic compounds”).
 • Kierownik: dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz    zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS w ramach konkursu wydziałowego na temat:
   - „Badania temperaturowych zależności kinetyki adsorpcji związków organicznych z roztworów wodnych”, Lublin, 2014.
  -  „Analiza doświadczalna kinetyki adsorpcji w układach wieloskładnikowych”, Lublin, 2015 
  - „Metody otrzymywania, charakterystyka fizykochemiczna i badania nad stosowaniem adsorbentów pochodzących z surowców odpadowych”, Lublin, 2018.
 • Wykonawca: projekt „NanoBioMat” - European Community's Seventh Framework Programme (FP-7-PEOPLE-2013-IRSES) under a Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme, Grant Agreement No PIRSES-GA-2013-612484, Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials, NanoBioMat (1.01.2014 – 31.12.2017).

Staże naukowe:

Październik 2017 – Listopad 2017
Instytut Fizyczno- Techniczny im. A.F. Ioffe oraz Instytut Związków Makromolekularnych Rosyjskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu (Rosja) – 1 miesiąc.
Badanie możliwości wykorzystania poli(winylopirolidonu) jako stabilizatora w syntezie nanostruktur selenowych w roztworach wodnych.

Lipiec 2017
Instytut Chemii Powierzchni im. O.O. Chuiko Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie (Ukraina) – 1 miesiąc.
Otrzymywanie i badanie właściwości nanokompozytów nieorganiczno – węglowych.

Czerwiec 2016 – Lipiec 2016
Instytut Fizyczno- Techniczny im. A.F. Ioffe oraz Instytut Związków Makromolekularnych Rosyjskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu (Rosja) – 1 miesiąc.
Otrzymywanie i badanie właściwości nanostruktur selenowych w roztworach wodnych.

Październik 2015 – Grudzień 2015
Instytut Chemii Powierzchni im. O.O. Chuiko Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie (Ukraina) – 2 miesiące.
Otrzymywanie i badanie właściwości porowatych materiałów węglowych z odpadów naturalnych, przemysłowych oraz surowców syntetycznych.

Publikacje:

 • M. Wasilewska, A. Deryło-Marczewska, „Adsorption of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs on Alginate-Carbon Composites— Equilibrium and Kinetics”, Materials, 15 (2022) 6049-6083, (IF2021: 3,748, IF5: 4,042)
  DOI: https://doi.org/10.3390/ma15176049
 • A. Bosacka, M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, A. Chrzanowska, M. Wasilewska, D. Sternik, „Physicochemical, structural, and adsorption properties of chemically and thermally modified activated carbons”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 647 (2022) 129130-129147, (IF2021: 5.518, IF5=4,746)
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.129130
 • M. Wasilewska, A.W. Marczewski, A. Deryło-Marczewska, D. Sternik, „Nitrophenols removal from aqueous solutions by activated carbon – temperature effect of adsorption kinetics and equilibrium”, Journal of Environmental Chemical Engineering, 9 (2021) 105459-105478, (IF2021: 7.968, IF5: 7,317), 
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105459
 • A. Bosacka, M. Zienkiewicz-Strzałka, M. Wasilewska, A. Deryło-Marczewska, B. Podkościelna, „Physicochemical and adsorption characteristics of divinylbenzene-co-triethoxyvinylsilane microspheres as materials for the removal of organic compounds”, Molecules, 26 (2021) 2396-2421, (IF2021: 4.927, IF5: 5,110), 
  DOI: https://doi.org/10.3390/molecules26082396
 • A. Chrzanowska, A. Derylo-Marczewska, M. Wasilewska, "Mesocellular Silica Foams (MCFs) with Tunable Pore Size as a Support for Lysozyme Immobilization: Adsorption Equilibrium and Kinetics, Biocomposite Properties". International  Journal of Molecular Sciences 2020, 215479-5500, (IF2020: 5.923, IF5: 6,628),
  DOI: https://doi.org/10.3390/ijms21155479
 • A. Deryło-Marczewska, M. Błachnio, A.W. Marczewski, M. Sęczkowska, B. Tarasiuk, „Phenoxyacid pesticide adsorption on activated carbon - equilibrium and kinetics”, Chemosphere, 214 (2019) 349-360, (IF2019: 5,778, IF5: 7,126), 
  DOI: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653518317430?via%3Dihub
 • A.W. Marczewski, M. Sęczkowska, A. Deryło-Marczewska, M. Błachnio,„Adsorption equilibrium and kinetics of selected phenoxyacid pesticides on activated carbon – effect of temperature”, Adsorption, 22 (2016) 777-790, (IF2016: 2,074, IF5: 2,836), 
  DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10450-016-9774-0

Inne:

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Członek Stowarzyszenia Młodych Naukowców w Lublinie
Członek Rady Instytutu Nauk Chemicznych 2019-2023