Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Beata Papuda-Dolińska

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Szanowni Państwo, od 01.08.2017 przebywam na urlopie.


 


 


 


 


 


 

Adres

Narutowicza 12
Lublin

O sobie

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończone studia: tyflopedagogika (st. magister) , pedagogika wczesnoszkolna (st. magister), pedagogika opikuńcza (st. licencjat), nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym (studia podyplomowe)

2015 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Funkcjonowanie w rolach szkolnych dzieci z niepełnosprawnością wzroku w podstawowje edukacji inkluzyjnej, integracyjnej i specjalnej"

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

edukacja włączająca, kształcenie specjalne uczniów z niepełnosprawnością wzroku, diagnoza i terapia dzieci z niepełnosprawnościami

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

 1. B. Papuda-Dolińska, Postawy wobec osób z niepełnosprawnością na podstawie opinii polskich i holenderskich studentów, Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa, Rok V Nr 4/2012(17).
 2. B. Papuda-Dolińska, Ojciec- mężczyzna – człowiek wobec niepełnosprawności dziecka, „Pedagogia Ojcostwa”, Nr 5 (1/2012) lipiec-grudzień, s. 296 – 314.
 3. B. Papuda-Dolińska, „Widzialne niewidziane” – zabawki dziecka niewidomego, „MASKA 2013
 4. Z.Palak, B. Papuda-Dolińska, Inkluzja społeczna w procesie edukacji dzieci z niepełnosprawnością, [w:] L. Pytka, T. Zacharuk, E. Jówko (red.), Inkluzja społeczna jako remedium pedagogiczne w dobie kryzysu, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2014, s. 289-307
 5. B. Papuda-Dolińska, O modelu komunikacji interkulturowej E. Hoffmana, [w:] E. Ślachcińska, H. Marek (red.), Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014, s. 367-376
 6. B. Papuda-Dolińska, Dziecko z niepełnosprawnością wzrokową jako uczeń szkoły masowej, [w:] B. M. Nowak, J. Krawczyk (red.), Problemy i wyzwania współczesnej pedagogiki szkolnej, Pedagogium WSNS, Warszawa 2014, s. 247-265
 7. B. Papuda-Dolińska, Czas i cyberprzestrzeń – temporalna organizacja działania użytkowników portali społecznościowych, „Pedagogika Społeczna” 2014, nr 2 (52), s. 117-132
 8. Papuda, W stronę integracji – rozwój kształcenia specjalnego w Holandii, „Szkoła Specjalna” 2014, nr 3, s. 202-213
 9. B. Papuda-Dolińska, E. Pogoda, Wybrane aspekty kompetencji językowej osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, „Prace Językoznawcze” 2013, XV/4, s. 47-62
 10. Z. Palak, B. Papuda-Dolińska, Samoaktualizacja jako istotny wymiar kompetencji zawodowych pedagoga specjalnego, „Annales UMCS”, 2014, Vol. XXVII, 2.
 11. B. Papuda-Dolińska, Niepełnosprawność ucznia w perspektywach zmian edukacyjnych w Polsce, [w:] J. Piekarski i in. (red.), Nauczyciel i nauczanie w warunkach zmiany edukacyjnej, Płock 2014.