Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Justyna Bąk

dr Justyna Bąk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ
Telefon
(81) 537-79-97
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Justyna-Bak-3
Konsultacje

Semestr letni 2022/23: środa 11.30-13.00

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2/46
20-031 Lublin

O sobie

- 2019 r. - uzyskanie tytułu naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych w oparciu o obronę rozprawy doktorskiej pt: Badania sorpcji wybranych jonów metali na biowęglach i sorbentach węglowych, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

- 2014 r. - uzyskanie tytułu naukowego magistra  w oparciu o obronę pracy magisterskiej pt: Badania sorpcji barwników kwasowych, reaktywnych i bezpośrednich na anionicie słabo zasadowym oraz tlenku mieszanym, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie


Działalność naukowa

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Chemia powierzchni węgla. Procesy adsorpcji na materiałach węglowych.

Perspektywiczne kierunki zastosowania materiałów węglowych, ze szczególnym uwzględnieniem biowęgli otrzymywanych z biomasy.

Badania wpływu rozdrobnienia, utlenienia i modyfikacji sorbentów węglowych na ich właściwości powierzchniowe i zdolności sorpcyjne.

Sorpcja jonów metali i barwników na modyfikowanych magnetycznych sorbentach węglowych i ich kompozytach.

Metody modyfikacji biowęgli pod kątem otrzymania hybrydowych nanomateriałów węglowych jako mobilnych sorbentów.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

Uzyskanie tytułu Najlepszego Absolwenta na Wydziale Chemii w 2014 roku

Uzyskanie nagrody zespołowej I stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni w 2017 roku

Uzyskanie dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS w 2017 i 2018 roku

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej

Zajęcie III miejsca w Konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie w 2019 roku

PUBLIKACJE NAUKOWE:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4830-5666

D. Kołodyńska, J. Krukowska, P. Thomas, Comparison of sorption and desorption studies of heavy metal ions from biochar and commercial active carbon, Chem. Eng. J., 307 (2017) 353-363.

D. Kołodyńska, J. Krukowska-Bąk, J. Kazmierczak-Razna, R. Pietrzak, Uptake of heavy metal ions from aqueous solutions by sorbents obtained from the spent ion exchange resins, Microporous Mesoporous Mater., 224 (2017) 127-136.

D. Kołodyńska, J. Bąk, M. Kozioł, Ie.V. Pylypchuk, Investigations of heavy metal ions sorption using nanocomposites of iron modified biochar, Nanoscale Res. Lett., 12 (2017) 433-446.

D. Kołodyńska, J. Bąk, Use of three types of magnetic biochar in the removal of copper(II) ions from wastewater, Sep. Sci. Technol., 53 (2018) 1045-1057.

D. Kołodyńska, J. Bąk, Biochars and their derivatives for the removal of various types of impurities from aqueous solutions, Desalination and Water Treat., 112 (2018) 42-52.

D. Kołodyńska, J. Bąk, M. Majdańska, D. Fila, Sorption on lanthanide ions on biochar composites, J. Rare Earth, 36 (2018) 1212-1220.

J. Kazmierczak-Razna, N. Wasik, P. Nowicki, J. Bąk, D. Kołodyńska, R. Pietrzak,  Characterization and application of spherical carbonaceous materials prepared with the use of microwave radiation, Diam. Relat. Mater., 108 (2020) 107927

J. Bąk, Comparison of sorption capacity of biochar-based sorbents for capturing heavy-metallic ions from water media, Physicochem. Probl., 58(5) (2022) 150265.

J. Bąk, P. Thomas, D. Kołodyńska, Chitosan modified biochars to advance research on heavy metal ions removal: roles, mechanism and perspectives, Materials (2022) 15, 6108. 


Ogłoszenia