Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marlena Duda

dr Marlena Duda
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA METODOLOGII NAUK PEDAGOGICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://orcid.org/0000-0001-9168-808X
Konsultacje

Konsultacje w miesiącu wrześniu 2023r.:


poniedziałek 18.09.2023r. 10.00-11.00 stacjonarnie pok. 412


poniedziałek 25.09.2023r. 12.00-13.00 stacjonarnie pok. 412


wtorek 9.00-10.00 online po uprzednim kontakcie mailowym


 


Zapraszam

Adres

ul. Głęboka 43
20-004 Lublin

O sobie

Profil naukowy

 • zasoby podmiotowe i ich uwarunkowania
 • wtórne komplikacje zdrowotne towarzyszące długotrwałej niepełnosprawności ruchowej (SHCs)
 • pomyślna starość osób z niepełnosprawnością ruchową
 • psychospołeczne funkcjonowanie osób chorych przewlekle i z długotrwałą niepełnosprawnością
 • problematyka poczucia jakości życia (HRQL) osób bezrobotnych, chorych przewlekle i z długotrwałą niepełnosprawnością

 Profil dydaktyczny

 • metodologia badań społecznych
 • metodologia badań jakościowych
 • zaburzenia komunikacji językowej, mowa i jej mechanizmy
 • emisja głosu
 • fukcjonowanie osób starszych z niepełnosprawnością ruchową

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Prezesa Rady Ministrow za rozprawę doktorską - 24.11.2016r.

Nagroda Indywidualna Rektora za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni - 23.10.2019r.

 

Członkowstwo:

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne

Polskie Towarzystwo Logopedyczne

Lubelski Rocznik Pedagogiczny

 

Promotorstwo pomocnicze:

Katarzyna Skalska "Postrzeganie własnej autonomii a zasoby radzenia sobie u studentów z niepełnosprawnością ruchową". Termin obrony: 01.03.2021r.


Działalność naukowa

WYBRANE PUBLIKACJE

Monografie

Janusz Kirenko, Marlena Duda (2018) Bezrobocie - Jakość życia - Uwarunkowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Marlena Duda (2016) Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Publikacje w czasopismach

Duda M. (2022) Wybrane czynniki personalne ICF w doświadczaniu autonomii i uczestnictwa u osób z niepełnosprawnością ruchową w obszarze pracy socjalnej, "Praca Socjalna", vol 37, nr 1, s. 95-108.

Duda M. (2022) Place of residence as a determinant of adolescents’ pro-healthy lifestyle, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", vol. 42, nr 2, s. 159-177.

Duda M. (2021) Secondary health conditions in individuals with acquired long-term disability, "Croatian Review of Rehabilitation Research", vol. 57, no 1, s.158-171.

Duda M. (2021) Rola autonomii i uczestnictwa społecznego w kształtowaniu poczucia jakości życia osób z długotrwałą niepełnosprawnością nabytą, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” , nr 44, s. 11-27.

Duda M. (2021) O potrzebie badań nad starością osób z długotrwałą niepełnosprawnością ruchową, "Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej", nr 41, s. 251-264.

Duda M. (2021) Czynniki podmiotowe jako predyktory zachowań zdrowotnych kobiet czynnych zawodowo, "Rozprawy Społeczne", nr 2, s. 100-116.

Duda M. (2021) Quality of life and healthy lifestyle of ill youth from rural and urban areas, „Journal of Education,Technology and Computer Science”, nr 2(32), s. 210-213.

Duda M. (2020) Wtórne komplikacje zdrowotne w badaniach nad niepełnosprawnością, "Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej", nr 38, s. 52-63.

Byra S., Duda M. (2020) Impact on Participation and Autonomy Questionnaire (IPA) – sprawdzenie właściwości psychometrycznych polskiej wersji narzędzia, "Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej", nr 35, s. 103-127.

Duda M. (2020) Satysfakcja z życia a zasoby podmiotowe u osób bezrobotnych, "Rocznik Andragogiczny", nr 27, s. 91-106.

Kirenko J., Duda M. (2020) Social Support and Preferred Values of the Unemployed with Varying Senses of Coherence, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1 (10) s. 93-113.

Duda M. (2020) Fatigue and health behaviour of ill youth from rural and urban Areas, "Journal of Education, Technology and Computer Science", 1(31), s. 95-99.

 • 2015-2019

Duda M. (2019) Social workers' informations and telecommunications technology competences, "Problemy Profesjologii", nr 1, s. 129-140.

Byra S., Duda M. (2019) Postrzeganie własnej autonomii a satysfakcja z życia u osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową – analiza roli moderatorów, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”, s. 17-36.

Duda M. (2019) „Zmęczyli się, zniechęcili i przestali szukać...” Analiza zjawiska zmęczenia wśród bezrobotnych, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 1, vol 27, s.  97-104.

Duda M. (2019) Stracone pokolenie – młodość ryzykiem socjalnym, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 2, vol 28, s.  116-121.

Duda M. (2019) Współczesne modele jakości życia –analiza teoretyczna, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 1, vol 27, s. 79-83.

Duda M., Czerski M. (2018) Poczucie zmęczenia a poczucie koherencji osób bezrobotnych, „Ruch Pedagogiczny” nr 3, s. 94-102.

Czerski W., Duda M. (2018) Kompetencje informacyjne bezrobotnych Lubelszczyzny– badania pilotażowe, "Szkoła – Zawód – Praca”,  nr 16.

Duda M. (2017) Problemy metodologiczne w badaniach nad jakością życia, „Edukacja – Technika – Informatyka”, nr 3(21), s. . 17-22.

Duda M. (2017) Zmęczenie jako współczesne zagrożenie cywilizacyjne, „Edukacja – Technika – Informatyka”, nr 1(19), s. 153-157.

Duda M. (2016) Zmyśle ruchy, które doskonalą umysł w opinii studentów pedagogiki – dylematy wyborów,  „Konteksty Pedagogiczne”, nr 2 (7), s. 163-172.

Duda M. (2016) Poczucie jakości życia zależnej a zdrowie lubelskich licealistów, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” t. 36, nr 3.

Byra S., Boczkowska M., Duda M. (2016) Współczesne konteksty znaczeniowe terminu niepełnosprawność – implikacje Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), „Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo”, nr 4(34).

 • 2010-2014

Tracz M. (2014) Ortoreksja – obsesja zdrowego odżywiania,  "Zeszyty Naukowe WSNS”, nr 1.

Tracz M. (2014) Żywienie jako składowa stylu życia wpływająca na występowanie dietozależnych chorób cywilizacyjnych, „Zeszyty Naukowe WSNS”, nr 1.

Tracz M. (2013) Uczeń z rozszczepem wargi i podniebienia - wybrane problemy, „Zeszyty Naukowe WSSP", T. 16, s. 125-135.

Tracz M. (2013) Malformacja naczyniowa mózgu (AVM) w praktyce logopedycznej, „Biuletyn Logopedyczny” ZG PTL, nr 1, s. 52-65.

Tracz M. (2010) Samotność a poczucie koherencji wychowanków domu dziecka, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, T. XIX, s. 75-87.


Rozdziały w monografiach
Duda M. (2021) Uwarunkowania poczucia zmęczenia młodych dorosłych [w] K. Kuszak, J. Mizerka (red.) "Nowe media i informatyzacja a poznawcze i społeczne funkcjonowanie jednostek i grup społecznych", Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 28-47.


Duda M., Czerski W. (2018) Nowe uzależnienia XXI wieku jako problem zdrowotny [w:] D. Zbroszczyk (red.) „Wybrane problemy i zagrożenia bezpieczeństwa człowieka”, Wydawnictwo UTH, Radom, s. 9-29.


Duda M., Boczkowska M. (2017) Czynniki kontekstualne ICF w doświadczaniu niepełnosprawności [w:] K. Barłóg (red.), „Współczesne konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 261-278.


Duda M. (2017) Problemy zdrowotne młodzieży jako zagrożenia edukacyjne [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red.), „Człowiek wobec zagrożeń współczesności”, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, s. 207-218.


Duda M. (2017) Medyczne i psychospołeczne aspekty wybranych problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży [w:] B. A. Nowak, M. Maciąg (red.) „Obraz społeczeństwa w badaniach naukowych”, Wydawnictwo TYGIEL, s. 68-98.


Magdalena Boczkowska, Marlena Duda (2016) Poziom poczucia koherencji studentów kierunków nauczycielskich a wybrane wskaźniki socjodemograficzne [w] red. M.Warchała "Cywilizacja zdrowia", Wyd. E-bookowo, s. 261-278.


Marlena Tracz (2012) Dziecko z padaczką w szkole. Kształcenie kadry pedagogicznej w dziedzinie epileptologii szansą na normalne funkcjonowanie dziecka chorego przewlekle, [w]: Boczkowska M., Tymoszuk E., Zielińska P. (red), Wychowanie. Profilaktyka. Terapia. Szanse i zagrożenia, Wyd. Impuls, Kraków, s. 227-237.