Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Konrad Czernichowski

O sobie

Urodziłem się w 1980 r. we Wrocławiu. W latach 1993-1995 przebywałem z rodzicami w Libii, gdzie zostałem absolwentem Szkoły Podstawowej przy Ambasadzie Polskiej w Trypolisie. W 1999 r. ukończyłem klasę matematyczno-fizyczną w XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (w roku, w którym szkoła ta zajęła I miejsce w Polsce w rankingu miesięcznika "Perspektywy"), a także roczny kurs analizy matematycznej na Studium Talent przy Politechnice Wrocławskiej. W 2004 r. uzyskałem tytuł zawodowy magistra stosunków międzynarodowych (specjalność: handel zagraniczny) na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, broniąc pracę magisterską pt. "Społeczno-gospodarcze i polityczne problemy najsłabiej rozwiniętych krajów Afryki Subsaharyjskiej" pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Rymarczyka. W latach 2004-2008 byłem słuchaczem Studium Doktoranckiego Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadząc jednocześnie zajęcia z przedmiotów ekonomicznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych UWr. W 2008 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uzyskałem stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii za pracę pt. "Procesy integracyjne w krajach Afryki Subsaharyjskiej i ich efekty społeczno-ekonomiczne" pod kierunkiem znowu prof. dr. hab. Jerzego Rymarczyka. W latach 2009-2012 pracowałem na stanowisku adiunkta w Instytucie Studiów Międzynarodowych UWr. Po przeprowadzce do Lublina podjąłem pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii i Historii Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym UMCS. W 2016 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II uzyskałem tytuł zawodowy magistra teologii za pracę pt. "W kręgu inspiracji personalizmem ekonomicznym" pod kierunkiem ks. dr. hab. Grzegorza Bartha. W latach 2009-2012 kierowałem wrocławskim, a w latach 2014-2021 - lubelskim ośrodkiem Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri". Współpracuję też z portalem InvestAfrica.pl. Obecnie jestem adiunktem w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej na UMCS, a ponadto - od 2019 r. - prowadzę wykłady jako profesor wizytujący (Visiting Professor) w Katedrze Ekonomii, Matematyki i Statystyki na Wydziale Handlu (Faculty of Commerce) w Jordan University College w Morogoro w Tanzanii. Od 2021 r. wchodzę w skład zarządu Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego oraz redakcji czasopisma naukowego "Afryka". Posługuję się językiem polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i suahili. Moją pasją są szachy i pływanie.


Ogłoszenia