Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Dorota Głuszak

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
(81) 537 26 70 - gabinet 435
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-5781-947X
Konsultacje

W semestrze letnim 2022/2023


czwartki godz. 11.30-12.30


piątki godz. 14.50-15.50


gabinet 435


Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: 


dorota.gluszak@mail.umcs.pl


 


 


 


 

O sobie

2009: ukończenie filologii rosyjskiej na UMCS; specjalizacja nauczycielska i tłumaczeniowa

2009-2014: neofilologiczne studia doktoranckie na UMCS

od 2014 r. asystent w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej

2018: obrona pracy doktorskiej "Wyrazy zapożyczone w publicystyce rosyjskiej pierwszej połowy XVII wieku (na materiale Vesti-Kurantów z lat 1600–1670)" i uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych

od 2019 r. adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

 

Staże naukowe:

luty – czerwiec 2007: Instytut im. A.S. Puszkina, Moskwa, Rosja, studia w ramach stypendium naukowego

wrzesień 2012: Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk, Białoruś, praktyka językowo-kulturowa

czerwiec – lipiec 2013: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczka "Polsko-rosyjskiej szkoły paleografii i neografii cyrylickiej XV–XVIII w."

sierpień 2020: Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A.I. Hercena, Petersburg, Rosja, kurs podwyższenia kwalifikacji dla wykładowców języka rosyjskiego "Современные тенденции методики преподавания русского языка как иностранного".


Działalność naukowa

Specjalność naukowa: językoznawstwo 

Dziedziny badań: frazeologia współczesnego języka rosyjskiego, historia rosyjskiego języka literackiego, zapożyczenia leksykalne

Prowadzone zajęcia:

 • seminarium licencjackie,
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego,
 • gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego,
 • gramatyka historyczna języka rosyjskiego,
 • zabytki piśmiennictwa staroruskiego,
 • frazeologia rosyjska,
 • zagadnienia historii pisma słowiańskiego,
 • historia rosyjskiego języka literackiego. 

 

Publikacje:

Monografia Rzeczowniki zapożyczone w języku Vesti-Kurantów z lat 1600–1670, Lublin 2020, s. 309.

Wybrane artykuły naukowe:

 • Dorota Głuszak, Явление вариантности компонентов русских фразеологизмов, связанных с болезнью и смертью, [w:] Язык и культура, Изд. дом Дмитрия Бураго, Вып. 13, Т.VIII (144), Kijów 2010, s. 157-161.
 • Dorota Głuszak, Лексемы и фразеологические обороты со значением ‘умереть’, ‘умирать’ в современном русском языке, [w:] Язык и культура, Изд. дом Дмитрия Бураго, Вып. 15, Т. I (155), Kijów 2012, s. 150-153.
 • Dorota Głuszak, Освоение заимствований из немецкого языка в Вестях-Курантах 16001639 гг., "Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie" 2013, nr 2, s. 122-128.
 • Dorota Głuszak, Фонетическая адаптация заимствований в русском языке первой половины XVII века (на материале “Вестей-Курантов” 16001644 гг.), [w:] Язык и культура, Изд. дом Дмитрия Бураго, Вып. 16, Т. VI (168), Kijów 2013, s. 131-137.
 • Dorota Głuszak, Инженер, ингениор i тот тениор  o formach błędnych i „niebłędnych” (na podstawie Vesti-Kurantów 16001644), [w:] M. Dziwisz, D. Głuszak i in. (red.), Błąd w literaturze, kulturze i językach narodów słowiańskich, Lublin 2014, s. 183-192.
 • Dorota Głuszak, Адаптация французских заимствований в русском языке начала XVII века (на материале Вестей-Курантов 1600-1639 гг.), [w:] М.А. Васинович (ред.), В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии, nr 9(52), Nowosybirsk 2015, s. 11-18.
 • Dorota Głuszak, Wpływ języka polskiego na leksykę rosyjską drugiej połowy XVII wieku (na materiale Vesti-Kurantów z lat 1656–1670), "Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie" 2015, nr 4, s. 115-129.
 • Dorota Głuszak, О родовом оформлении германизмов в русском языке первой половины XVII века (на материале Вестей-Курантов 16001644 гг.), [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Русский язык в интеркультурном пространстве, Rzeszów 2016, s. 44-55.
 • Dorota Głuszak, Вариантность окончаний заимствованных существительных в публицистике допетровской эпохи, "Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie" 2016, nr 5, s. 24-34.
 • Dorota Głuszak, Adaptacja rzeczowników zapożyczonych w rosyjskich tekstach Kurantów pierwszej połowy XVII wieku (na przykładzie wybranych nazw osób), "Slavia Orientalis" 2017, vol. LXVI, nr 3, s. 535-544.
 • Dorota Głuszak, Поговорим о деньгах (нерусские названия денежных единиц в  Курантах XVII века), "Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie" 2017, nr 6, s. 86-95.
 • Dorota Głuszak, Безэквивалентные наименования в текстах "Вестей-Курантов" первого семидесятилетия XVII века, [w:] J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa i in. (red.), Русистика и современность. Старые вопросы, новые ответы, Katowice 2017, s. 195-211.
 • Dorota Głuszak, О полонизмах в письменности XVII века (военная лексика в текстах "Вестей-Курантов"), [w:] A. Charciarek, A. Zych, E. Kapela (red.), Jednostki języka w systemie i w tekście 2, Katowice 2018, s. 67-78.
 • Dorota Głuszak, Adaptacja zapożyczeń w rosyjskich tekstach Kurantów z lat 16001670 (na materiale rzeczowników należących do terminologii morskiej), [w:] M. Posturzyńska-Bosko, P. Sorbet (red.), Scripta manentBadania diachroniczne w Polsce V, Lublin 2018, s. 51-66.
 • Dorota Głuszak, Czas zapożyczenia wyrazów do języka rosyjskiego  weryfikacja danych zawartych w rosyjskich słownikach etymologicznych, "Slavia Orientalis" 2019, vol. LXVIII, nr 4, s. 779-787.
 • Dorota Głuszak, Конте у монсира, монсир с контом ‒ о морфологической адаптации заимствованных существительных в языке Курантов XVII века, [w:] A. Charciarek, A. Zych, E. Kapela (red.), Jednostki języka w systemie i w tekście 3, Katowice 2020, s. 65-74.
 • Dorota Głuszak, O technikach tłumaczenia nazw obcych w XVII-wiecznej publicystyce rosyjskiej, "Przegląd Rusycystyczny" 2021, nr 3 (175), s. 146-160.
 • Dorota Głuszak, Orientalizmy w języku rosyjskich kurantów z XVII wieku, [w:] A. Charciarek, E. Kapela, A. Zych (red.), Jednostki języka w systemie i w tekście 4, Katowice 2022, s. 133-146.

 

Współredakcja naukowa: Błąd w literaturze, kulturze i językach narodów słowiańskich, red. M. Dziwisz, D. Głuszak, A. Jawdosiuk-Małek, A. Potyrańska, A. Sadecki, M. Stasiak, Lublin 2014, ISBN 978-83-77-84-445-8.