Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Agata Brajerska-Mazur

dr hab. Agata Brajerska-Mazur
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr zimowy 2022/2023:


wtorki 13:10-14:10, Kronos sala 17C


środy 10:10-11:10, Kronos sala 17C (23 i 30 listopada wyjątkowo w godzinach 15:00-16:00, sala 124 Kronos)


 


 


 


 

O sobie

AGATA BRAJERSKA-MAZUR, dr hab., profesor w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS, do września 2014 adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej KUL. Anglistka, Norwidolog i przekładoznawca. Członkini Rady Etyki Słowa w PAU. Ukończyła studia na filologii angielskiej KUL. Dwukrotna stypendystka Fundacji Norwidowskiej. Pracę doktorską na temat angielskich tłumaczeń utworów Norwida (publikacja książkowa TN KUL 2002) napisała pod kierunkiem prof. Stefana Sawickiego w Katedrze Teorii Literatury KUL, książkę habilitacyjną poświęciła przekładom wierszy Szymborskiej dokonanym przez Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh. Współautorka antologii przekładów utworów Norwida na język angielski (Cyprian Norwid, Poems, New York: Archipelago Books, 2011) oraz autorka artykułów z zakresu norwidologii i translatoryki, publikowanych głównie w „Studia Norwidiana”, „Pamiętniku Literackim”, międzynarodowym piśmie przekładoznawczym „Babel” oraz seriach książkowych: Język a komunikacja, Biblioteka Studia Norwidiana i Warsztaty Translatorskie. Mając nadzieję, że z czasem rozwinie się w Katedrze nowa szkoła badania i oceny przekładu prof. Brajerska-Mazur wprowadza na swoich zajęciach metodę kateny, której jest autorką i propagatorką. 

 

Dr hab. AGATA BRAJERSKA-MAZUR is a Professor in the Institute of Applied Linguistics at the Maria Curie University of Lublin (UMCS) and of Comparative Literature at the Catholic University of Lublin (KUL), where she teaches translation and introduces katena — a special method of evaluating translated texts, as devised in her doctoral dissertation, On English Translations of Norwid’s Works, which was published in book form by TN KUL in 2002. She specializes in translation studies and the works of Cyprian Kamil Norwid. Her articles concerning these subjects have appeared several times in Studia Norwidiana, Pamiętnik Literacki, Babel, and others. She has twice received a Norwid Foundation grant for research on Norwid’s translations into English. Recently she has collaborated with Danuta Borhardt on translations of Norwid’s poems (Poems, Archipelago Books 2012) and also she published a book on English translation of Wislawa Szymborska’s poems (Filutka z filigranu parduje w cudzym losie, Wydawnictwo KUL, 2013).

ORCID:

0000-0002-0374-983X

https://orcid.org/0000-0002-0374-983X


Działalność naukowa

 

 LISTA PUBLIKACJI

książki autorskie

Filutka z filigranu paraduje w cudzym losie. Wisława Szymborska w anglojęzycznym przekładzie Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, ss. 368.

Cyprian Norwid, Poems, translated from the Polish by Danuta Borchardt in collaboration with Agata Brajerska-Mazur, New York: Archipelago Books, 2011, ss. 140.

O angielskich tłumaczeniach utworów Norwida, Lublin: TN KUL, 2002, ss. 415.

publikacje w czasopismach naukowych i książkowych wydawnictwach zbiorowych

 1. Ekwiwalencja i akceptowalność anglojęzycznych tłumaczeń utworów Norwida, [w:] „Studia Norwidiana” 40, 2022, s. 99-116, DOI: 10.18290/sn2240.5.
 2. Lojalność tłumacza, [w:] Odpowiedzialność za słowo, red. M. Saganiak, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2021, s. 77-95, e-book: https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/img/cms/e-booki/Odpowiedzialnosc_cala.pdf oraz: https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/65-e-booki?page=2.
 3. Portmanteaus, blends and contaminations in Polish translations of “Jabberwocky”[w:] Negotiating Translation and Transcreation of Children's Literature: From Alice to the Moomins, ed. J. Dybiec-Gajer, R. Oittinen, M. Kodura, Singapore: Springer, 2020, s. 139-159, https://doi.org/10.1007/978-981-15-2433-2.
 4. Po angielsku, [w:] Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 3, red. P. i E. Chlebowscy, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020, s. 135-166.
 5. Lojalność tłumacza, „Roczniki Humanistyczne” 2019, LXVII, (zeszyt 6: „Etyczne Aspekty Komunikacji Językowej”), s. 29-48, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh.2019.67.6-2.
 6. „Marionetki” Cypriana Norwida a ich polsko- i anglojęzyczne wykonanie przez Czesława Niemena, „Tertium” 2019, vol. 4, No 1, s. 125-140, doi: http://dx.doi.org/10.7592/Tertium2019.4.1.Brajerska.
 7. O Norwidzie, Niemenie i Bemie komparatystycznie, [w:] O Norwidzie komparatystycznie, pod red. M. Siwiec, Kraków: UJ, 2019, s. 433-454.
 8. Stanisław Wyspiański, Acropolis, (review), “The Polish Review” 2019, Vol.64, No 1, p. 91-93, DOI: 10.5406/polishreview.64.1.0091.
 9. Manipulizm a pierwsze pełne tłumaczenie „Dziadów” na język angielski, „Między Oryginałem a Przekładem” 2019, R. 25, nr 1(43), s. 47-65,  https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.43.02.
 10. A Starry Diamond, Wstęp do monografii: On Cyprian Norwid. Studies and Essays, pod red. E. Chlebowskiej i A. Brajerskiej-Mazur (t. 1-4); W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – edycja I/2016, moduł Uniwersalia 2.1: grant numer:11 21H 16 0036 84, Berlin: Peter Lang, 2019, s. 10-26.
 11. Odpowiednie dać rzeczy  słowo!” w przekładzie, [w:] Norwidowski świat rzeczy, pod red. P. Arbiszewskiej, G. Halkiewicz-Sojak, I. Piskorskiej-Dobrzenieckiej, D. Wojtasińskiej, Toruń: UMK, 2018, s. 137-150.
 12. Pielgrzym Cypriana Norwida w anglojęzycznym wykonaniu Czesława Niemena, „Studia Norwidiana” 2018, nr 36, s. 165-178.
 13. „Rzeczy – słowo” Norwida w przekładzie na język angielski, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. LXVI, zeszyt 8, s. 81-92.
 14. „I wciąż tylko jeden jeszcze trud -” Wpływ kontekstu na odczytanie i przekład wiersza Norwida „Święty pokój”, [w:] Norwid wobec powstania styczniowego, red. P. Chlebowski, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017, s. 135-142.
 15. Italiam! Italiam!” język – interpretacja – przekład, [w:] „Studia Norwidiana”, 2017, 35, s. 123-139.
 16. Adam Mickiewicz, ‘Forefathers’ Eve (Dziady) translated by Charles S. Kraszewski (review), “The Polish Review” 2017, vol.62, No 4, s. 89-93.
 17. Bema pamięci żałobny rapsod dwukrotnie przetłumaczony do muzyki, [w:] Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 2, red. P. i E. Chlebowscy, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017, s. 41-68.
 18. Norwid – Hopkins: Listy, [w:] Norwid listy, listy, pod red. Ł. Niewczasa, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017, s. 389-405.
 19. Jak tłumaczyć humor Carrolla?, [w:] Komizm historyczny, w serii: „Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW”, t. 8, pod red. A. Krasowskiej i T. Korpysza, Warszawa: UKSW, 2016, s. 191-204.
 20. Cyprian Norwid, Wiktor Hugo i John Brown – dlaczego i jak tłumaczono na język angielski wiersze Norwida o Johnie Brownie, [w:] Kulturowy wymiar twórczości Cypriana Norwida, pod red. J. Moryca i R. Zajączkowskiego, Lublin: TN KUL, 2016, s. 190-208.
 21. Prawda, która przez słowa prześwieca. O tłumaczeniach wierszy księdza Jana Twardowskiego, [w:] Pisał na tak, pod red. A. Seniuka i M. Zielonki, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II, 2016, s. 155-180.
 22. Zdziwniej i zdziwniej! Alicja w przekładzie Grzegorza Wasowskiego, „Akcent” 1/2016, s. 115-128.
 23. O przekładzie aluzji intertekstualnych w „Alicji w Krainie Czarów”, [w:] Translatio i kultura, pod red. K. Hejwowskiego i A. Kukułki-Wojtasik, Warszawa: UW,  2015, s. 63-79.
 24. Manipulizm a wpływ czytelników na polskie tłumaczenie Harry’ego Pottera, „Roczniki Humanistyczne”, 2015, t. 63, z. 6, s. 151-165.
 25. „Waligórzanka” kontra „filutka z filigranu” O pewnych tendencjach w pracy translatorskiej Barańczaka / Cavanagh nad przekładem utworów Wisławy Szymborskiej na język angielski, [w:] Niepojęty przypadek, pod red. J. Grądziel-Wójcik i K. Skibskiego, Poznań: Wydawnictwo Pasaże, 2015, s. 361-385
 26. Recenzja książki Sylvi A. Liseling Nilsson, Kod kulturowy a przekład. Na podstawie wybranych utworów Astrid Lindgren i ich polskich przekładów, Stockholm 2012, ss. 330, „Roczniki Humanistyczne”, 2015, t.63, z. 6, s. 330-334.
 27. Aby głównie utrzymać całość pojęć” O tłumaczeniach Byrona przez C.K. Norwida,„Studia Norwidiana” 2015, nr 33, s. 135-150.
 28. Kubuś czy Fredzia? Między niedosłownością a dosłownością w przekładzie imienia Winnie-the-Pooh, [w:] (Nie)dosłowność w przekładzie. Od literatury dziecięcej po teksty specjalistyczne,pod red. J. Dybiec-Grajer, Kraków: Tertium, 2015, s. 83-92
 29. Pilna pszczółka, skrzętny krokodyl czy chory lew? Przekład parodii wierszyków wiktoriańskich z “Alice Adventures in Wondreland” na język polski, [w:] Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci prof. J.F. Ferta, pod red. W. Kruszewskiego i D. Pachockiego,  Lublin: TN KUL, 2015, s. 197-215
 30. Polskość a europejskość Norwida w przekładzie na język angielski, [w:] Norwid — spotkania kultur, pod red. P. Chlebowskiego, Lublin: TN KUL, 2015, s. 213-230
 31. Translating Cyprian Kamil Norwid’s „Generalities” A Case Study of Cooperation. Part II, „Sarmatian Review” 2015, vol. XXXV, No. 1, January 2015, s. 1900-1903 (artykuł we współpracy z Patrickiem Cornessem)
 32. Tekst i kontekst. Angielskie tłumaczenie powstańczego liryku Norwida, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teoria, praktyką i dydaktyką przekładu” 2014, nr 9, s. 61-72
 33. Translating Cyprian Kamil Norwid’s „Generalities” A Case Study of Cooperation, „Sarmatian Review” 2014, vol. XXXIV, No. 3, September 2014, s. 1875-1877 (artykuł we współpracy z Patrickiem Cornessem)
 34. Dziesięć trudności – dziesięć przykazań w tłumaczeniu Norwida, [w:] Trudny Norwid, pod red. P. Chlebowskiego, Lublin: TN KUL, 2014, s. 389-414
 35. Sprostowanie i odpowiedź na pytania recenzentki, „Przekładaniec” 29/2014, s. 349-355.
 36. Grzaby, znienacki, głowy samonogie. O tłumaczeniu neologizmów z wierszy Wisławy Szymborskiej, [w:] Słowo w (kon)tekście, pod red. M. Piotrowskiej i J. Dybiec-Grajer, Kraków: Tertium, 2014, s. 89-98
 37. The katena method in translation and interpretation, „The Sarmatian Review” 2013, no 2, vol. XXXIV, s. 1740
 38. Strange Poet, „The Sarmatian Review” 2013, no 1, vol. XXXIII, s. 1723-1727
 39. „Nie do pojęcia”, czyli o tłumaczeniu rozbitych frazeologizmów w „Utopii” Szymborskiej, „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. 60, z. 1:Literatura w dialogu. Przekłady, konteksty, związki, s. 81-103
 40. O angielskim przekładzie „Kota w pustym mieszkaniu”, [w:] Przekład – teorie, terminy, terminologia, pod red. M. Piotrowskiej i J. Dybiec-Grajer, Kraków: Tertium, 2012, s. 219-228
 41. O przekładzie językowego naśladownictwa z ekfrastycznych wierszy Wisławy Szymborskiej, „Pamiętnik Literacki” 2012, CIII, z. 1, s. 187-219
 42. „Quidam” w przekładzie Charlesa S. Kraszewskiego, [w:] „Quidam”. Studia o poemacie, pod red. P. Chlebowskiego, Lublin: TN KUL, 2011, s. 691-707 (przedruk z: „Studia Norwidiana” 2008, nr 26)
 43. Los geniuszów, czyli niezwykle paralelizmy w życiu i twórczości Gerarda Manleya Hopkinsa i Cypriana Kamila Norwida, [w:] Symbol w dziele Norwida, pod red. W. Rzońcy, Warszawa: UW, 2011, s. 299-310
 44. Jest więc taki świat,  nad którym los sprawuję niezależny?”, czyli o  tłumaczeniu „Radości pisania” na język angielski, [w:] Komparatystyka dzisiaj, t. 2: Interpretacje, pod red. E. Kasperskiego i E. Szczęsnej, Warszawa: UW, 2011, s. 285-304
 45. Katena a przekład współczesnej poezji polskiej, [w:] Translatio i literatura, pod red. A. Kukułki-Wojtasik, Warszawa: UW, 2011, s. 27-34
 46. Strategie translatorskie w przekładzie problemów kulturowych z wierszy Wisławy Szymborskiej, „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 3, s. 111-137
 47. „Polityczność”, „polskość” i uniwersalność wierszy Herberta w przekładzie na język angielski, [w:] Język piękny dalekosiężny. Przekłady i międzynarodowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta, pod red. M. Heydel, E. Wójcik-Lesse, M. Woźniak, Kraków: WUJ, 2010, s. 201-211
 48. O przekładach Danuty Borchardt i dziesięciu przykazaniach w tłumaczeniu utworów Cypriana Norwida, „Przekładaniec” 21, 2009, s. 114-134
 49. Ten Commandments for the Translation of the Works of Cyprian Norwid (and what came from them, or, on the translations of Danuta Borchardt), „The Polish Review” vol. LIII 2008, no. 4, s. 495-540
 50. Norwid, „Spartakus” i Internet, [w:] Strona Norwida. Księga poświęcona profesorowi Stefanowi Sawickiemu, pod red. P. Chlebowskiego, Lublin: TN KUL, 2008, s. 7-28
 51. „Quidam” w przekładzie Charlesa S. Kraszewskiego, „Studia Norwidiana” 2008, nr 26, s. 171-183
 52. Pan i pani Śmierć — czyli o problemach z przekładem personifikacji śmierci w języku polskim i angielskim, [w:] Workshop on Translations V, pod red. H. Dudy, J. Klimek, K. Klimkowskiego i R. Sokoloskiego, Lublin-Ottawa: TN KUL, 2008, s. 63-87
 53. Norwid w tłumaczeniu Teresy Bałuk, „Przegląd Humanistyczny” 2008, nr 3, s. 41-60
 54. Aspekty malarskie wiersza Norwida „W Weronie” w przekładzie na język angielski, [w:] Poeta i sztukmistrz. O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida, pod red. P. Chlebowskiego, Lublin: TN KUL, 2007, s. 229-248
 55. Personifikacja śmierci w języku polskim i angielskim jako problem translatorski, [w:] Współczesne kierunki analiz przekładoznawczych, pod red. M. Piotrowskiej, Kraków: Tertium, 2007, s. 197-208
 56. Bibliografia przekładów utworów Norwida na język angielski II, „Studia Norwidiana” 2007, nr 24-25, s. 387-391
 57. Kaszka manna a przekład nursery rhymes na język polski, „Przekładaniec” 1/2006, nr 10, s. 118-131
 58. O przekładzie na język angielski wierszy Norwida „Śmierć”, „Do Zeszłej...” „Finis”, „Pamiętnik Literacki” XCVII, 2006, z. 4, s. 229-237
 59. Czytanie Norwida, „Fraza” 2006, nr 3 (53), s. 312-314
 60. Warsaw Tales (recenzja), „Sarmatian Review” vol. XXVI, No 3, September 2006, s. 1246-1247
 61. Katena and Translations of Literary Masterpieces, “Babel” 2005, vol. 51, s. 16-30
 62. Rozebrana “Rozebrana”, “Akcent” 2005, nr 3 (101), s. 139-145
 63. Norwid w tłumaczeniach Jerzego Pietrkiewicza, „Pamiętnik Literacki” 2004, XCV, z. 1, s. 151-174
 64. Zjawisko — Adam Czerniawski, „Przegląd Polski”, Nowy York 17 grudnia 2004
 65. Trudności w przekładzie liryki Norwida na język angielski, [w:] Liryka Cypriana Norwida, pod red. P. Chlebowskiego i W. Torunia, Lublin: TN KUL, 2004, s. 183-210
 66. Norwid w tłumaczeniu M. J. Mikosia, „Studia Norwidiana” 2004, nr 22, s. 273-284
 67. Adam Czerniawski i „Selected Poems” Norwida, „Studia Norwidiana” 2004, nr 22, s. 293-308
 68. Trzy poziomy trudności w przekładzie z języka polskiego na angielski, [w:] Workshop on Translations III, pod red. H. Dudy i R. Sokoloskiego, Lublin-Ottawa 2003, s. 31-50
 69. Norwid’s Semantic Techniques in English Translation, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia 2”, 2003, nr 14, s. 107-118
 70. O nieprzetłumaczalności niektórych technik semantycznych Norwida na język angielski, [w:] Workshop on Translations I, pod red. H. Dudy i R. Sokoloskiego, Lublin-Ottawa 2001, s. 95-110
 71. Bibliografia przekładów utworów Norwida na język angielski, „Studia Norwidiana” 1999-2000, nr 17-18, s. 385-393
 72. Trzy tłumaczenia „Fatum” na język angielski, „Studia Norwidiana” 1996, nr 14, s. 65-94
 73. Norwid w tłumaczeniach Adama Czerniawskiego, „Studia Norwidiana” 1991/1992, nr 9-10, s. 264-280.

W DRUKU

 1.  Tłumacze po różnych stronach lustra, „Pamiętnik Literacki” 2022.
 2. Bzurednie i bredniury? Słowa-walizki w dwunastym polskim przekładzie „Alice’s Adventures in Wonderland”, „Teksty Drugie”,  6/2021.
 3. Fatum w anglojęzycznej serii translatorskiej, [w:] Norwid żywy, red. J. Gorzkowicz i E. Kącka, Londyn 2022.
 4. Norwid w tłumaczeniu Stanisława Vincenza, [w:] Norwid żywy, red. J. Gorzkowicz i E. Kącka, Londyn 2022.
 5. „Wędrowny niedowieszcz” Norwid w twórczości współczesnych poetów polskich i angielskich (nie tylko) w rocznicę swoich 200 urodzin, [w:] Tradycja romantyczna dzisiaj, Kraków: Biblioteka Pana Cogito, 2023.

 

 PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE:

1. Zawsze dużą literą, [w:] Profesor. Stefan Sawicki – portret przyjaźnią pisany, pod red. A Cedry, Kielce: Cedro i Synowie, 2013, s. 428-431

2. Profesor Tadeusz Brajerski – dziadek, [w:] Nasi mistrzowie. Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pod red. Z. Gałeckiego, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 124-126

3. „Norwidowska” droga badaczki przekładów, [w:] Norwidologów portret własny, pod red. A. Dunajskiego, Pelplin 2010, s. 13-20

4. Sprawozdanie z sympozjum popularnonaukowego Nowidologów Portret Własny, „Studia Norwidiana” 2009-2010, nr 27-28, s. 395-398

5. Czytanie Norwida, „Fraza” 2006, nr 3 (53), s. 312-314 (polemika z A. Czerniawskim dotycząca tłumaczenia wiersza Norwida Rozebrana).

PRACE REDAKCYJNE

 1. Trzeci tom monografii: On Cyprian Norwid. Studies and Essays, pod red. E. Chlebowskiej i A. Brajerskiej-Mazur (t. 1-4); W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – edycja I/2016, moduł Uniwersalia 2.1: grant numer:11 21H 16 0036 84, Berlin: Peter Lang, 2022, ss. 628.
 2. Anglojęzyczne wydanie "Studia Norwidiana" 39/2021
 3. Drugi tom monografii: On Cyprian Norwid. Studies and Essays, pod red. E. Chlebowskiej i A. Brajerskiej-Mazur (t. 1-4); W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – edycja I/2016, moduł Uniwersalia 2.1: grant numer:11 21H 16 0036 84, Berlin: Peter Lang, 2021, ss. 728.
 4. Anglojęzyczne wydanie “Studia Norwidiana” 38/2020

 5. Anglojęzyczne wydanie "Studia Norwidiana" 37/2019
 6. Pierwszy tom monografii: On Cyprian Norwid. Studies and Essays, pod red. E. Chlebowskiej i A. Brajerskiej-Mazur (t. 1-4); W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – edycja I/2016, moduł Uniwersalia 2.1: grant numer:11 21H 16 0036 84, Berlin: Peter Lang, 2019, ss. 592.

 7. Anglojęzyczne wydanie “Studia Norwidiana” 36/2018
 8. Anglojęzyczne wydanie “Studia Norwidiana” 35/2017
 9. Anglojęzyczne wydanie “Studia Norwidiana” 34/2016

 

 NAGRODY

Nagroda rektorska, indywidualna II stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz wyróżniajacą się rozprawę habilitacyjną; Lublin, 17 XII 2013

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 19 VII 2017

 

UDZIAŁ W GRANTACH

(WYKONAWSTWO, PRACE REDAKCYJNE I KONSULTACJE JĘZYKOWE)

 1. Wykonawca projektu i konsultant językowy w: Bibliografia podmiotowa Cypriana Norwida, nr projektu 11 H 12 0188 81 (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł 1.1). Miejsce realizacji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Jednostka realizująca: Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL. Kierownik: dr hab. Piotr Chlebowski. Termin realizacji: 2013-2017.

 2. Konsultant językowy w: Opracowanie redakcyjne i komputerowe tomów IV, V, VI, XI i XVII wydania krytycznego Dzieł wszystkich C. Norwida, nr projektu: 11H 11 017980 (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł 1.1). Miejsce realizacji: Towarzystwo Naukowe KUL. Jednostka realizująca: Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL. Kierownik projektu − prof. dr hab. Stefan Sawicki. Termin realizacji: 2012-2017.

 3. Główny wykonawca w: Anglojęzyczna edycja rocznika „Studia Norwidiana” 2016-2020, nr projektu: 3bH 15 0013 83 (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł „Umiędzynarodowienie” 3b). Miejsce realizacji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Jednostka realizująca: Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL. Kierownik projektu – dr hab. Piotr Chlebowski. Termin realizacji: 2016-2021.

4. Tłumaczenie na język angielski i publikacja w serii "Polish Studies - Transdisciplinary Perspectives" (wydawnictwo Peter Lang) monografii pt. "Norwidianum. Studia o Norwidzie" pod redakcją Edyty Chlebowskiej i Agaty Brajerskiej-Mazur (t. 1-4); W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – edycja I/2016, moduł Uniwersalia 2.1: grant numer:11 21H 16 0036 84, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/ Wydział Nauk Humanistycznych w kooperacji z UMCS/ILS oraz Coventry University. Termin realizacji: 2017-2021.