Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Michał Wallner

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA SYSTEMÓW POLITYCZNYCH I PRAW CZŁOWIEKA
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.prawoipolityka.pl
Konsultacje

 


Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024


Poniedziałki i piątki w godz. 8:30-9:30 (pokój A5.14) 


 


 

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin (pokój A.5.14)

O sobie

Tytuł zawodowy i stopień naukowy

2007   Magister stosunków międzynarodowych

2014   Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce

   

Wykształcenie

2002   Matura z wyróżnieniem w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

2002-2007   Studia magisterskie na kierunku Stosunki Międzynarodowe, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł pracy magisterskiej: Dynamika pogłębiania i poszerzania Unii Europejskiej. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Janusz

2007-2008   Studia podyplomowe w zakresie Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Tytuł pracy dyplomowej: Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej. Promotor: prof. dr hab. Piotr Albiński

2012   Udział w Programie LPP Erasmus, Uniwersytet Islandzki w Reykjaviku

2008-2014   Studia doktoranckie w zakresie Nauk o Polityce, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł rozprawy: System rządów Irlandii a zasada podziału władzy. Promotor: prof. dr hab. Marek Żmigrodzki

-------------------------------------------------------------------

 

EMPLOYMENT

2014-   Assistant Professor, Maria Curie Sklodowska University, Poland

 

EDUCATION

2014   Ph.D. in Political Science, Maria Curie Sklodowska University, Poland 
Dissertation title: System rządów Irlandii a zasada podziału władzy (The Separation of Powers in the Irish System of Government

2012   Erasmus Exchange Programme, University of Iceland, Reykjavik

2008   Postgraduate Studies in EU Law, Warsaw School of Economics, Poland
Thesis title: Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej (The International Legal Personality of the European Union)

2007   M.A. in International Relations, Maria Curie Sklodowska University, Poland 
Thesis title: Dynamika pogłębiania i poszerzania Unii Europejskiej (The Dynamics of Deepening and Widening of the European Union)

 


Działalność naukowa

1.      Zainteresowania naukowe

Prawo konstytucyjne, systemy polityczne współczesnych państw, historia Irlandii

2.      Współpraca naukowa (wybrane instytucje)

 • Katedra Badań Społecznych, Uniwersytet Mendla w Brnie (Czechy)
 • Instytut im. gen. Władysława Andersa (Lublin)
 • Fundacja Niepodległości (Lublin)

3.      Konferencje naukowe (wybrane)

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Medzi ideálom a realitou. Kam kráčaš demokracia", Koszyce (Słowacja), 23 listopada 2023 r. Tytuł wystąpienia: From the periphery to mainstream politics. Why has Sinn Féin become the most popular political party in Ireland?
 • Konferencja „New political parties in the face of challenges of the 21st century”, Lublin, 15 września 2022 r. Tytuł wystąpienia: Struktura organizacyjna Wiosny Roberta Biedronia: między demokracją a oligarchią
 • International Conference „New Political Parties”, Brno (Czechy), 28 kwietnia 2022 r. Tytuł wystąpienia: Wiosna. A short history of a political party
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „30 Years of the Visegrad Group - Successes, Failures and Prospects”, Lublin, 15 kwietnia 2021 r. Tytuł wystąpienia: Wiosna Roberta Biedronia: kilka uwag o programie partii
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Utopie i dystopie: wizje polityki i ustrojów politycznych”, Bydgoszcz, 8 października 2020 r. Tytuł wystąpienia: „Irlandia naszych marzeń”. Éamona de Valery idealna wizja ustroju społecznego
 • Konferencja „Optymalna Ordynacja Wyborcza 2023”, Warszawa, 12 czerwca 2019 r. Tytuł wystąpienia: System głosowania alternatywnego
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji.  Polityka - Gospodarka - Społeczeństwo - Edukacja”, Kraków-Jerzmanowice, 4-5 czerwca 2019 r. Tytuł wystąpienia: Systemy rządów w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej (komparatystyka i typologia przy zastosowaniu indeksów Krouwela)
 • IX International scientific-practical conference „The Development of Political Science: European Practices and National Perspectives”, Czerniowce (Ukraina), 14 maja 2019 r. Tytuł wystąpienia: Political regimes in selected countries of Central and Eastern Europe (comparison and typology using Krouwel indexes)
 • IV Ogólnopolski Kongres Politologii „Państwo w czasach zmiany”, Lublin, 18-20 września 2018 r. Tytuł wystąpienia: Dynamika zmian systemów rządów w Europie Środkowej i Wschodniej (perspektywa ilościowa)
 • III Ogólnopolski Kongres Politologii „Odsłony polityki”, Kraków, 22-24 września 2015 r. Tytuł wystąpienia: Wpływ Kościoła katolickiego na kształtowanie ustroju konstytucyjnego Irlandii
 • Konferencja naukowa „Wybory prezydenckie: instytucje, kandydaci, wyborcy”, Warszawa, 19 maja 2015 r. Tytuł wystąpienia: Prawnoustrojowe aspekty wyboru prezydenta. Polska na tle porównawczym
 • Konferencja międzynarodowa „Szkoły teoretyczne i podejścia metodologiczne we współczesnej europejskiej nauce o polityce”, Poznań, 23-24 października 2014 r. Tytuł wystąpienia: Politologia w Irlandii: historia i stan obecny
 • II Ogólnopolski Kongres Politologii „Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata”, Poznań, 19-21 września 2012 r. Tytuł wystąpienia: Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony

4.      Granty (wybrane)

 • 2020-2022 grant badawczy NAWA, temat projektu: New political parties in the party systems of Poland and the Czech Republic, numer projektu PPN/BCZ/201/1/00012/U/00001; źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Czech
 • 2016 grant dydaktyczny Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus Staff Mobility For Teaching na wygłoszenie serii wykładów na Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania), temat projektu: Putin’s Russia: What kind of state?

5.      Najważniejsze publikacje naukowe

Książki autorskie

 • System rządów Irlandii. Rzecz o podziale władzy w systemie parlamentarno-gabinetowym, Lublin 2020, ss. 324
 • Modele prezydentury w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Próba ujęcia ilościowego, Lublin 2020, ss. 103

Książki współautorskie

 • E. Kancik-Kołtun, J. Smolík, M. Michalczuk-Wlizło, M. Wallner, New Political Parties in the Party System of Poland, Berlin 2023, ss. 164.

 • K. Aksiuto, M. Wallner, M. Pomarański, Poprawność polityczna. Źródła - przejawy - kontrowersje, Lublin 2023, ss. 261.

Książki pod redakcją

 • Irlandia 1921-2021. Studia i szkice o państwie, prawie i polityce, red. M. Dworski, M. Wallner, Warszawa 2023, ss. 247.

Artykuły

 • Pozycja Sinn Féin w systemie partyjnym Irlandii oraz Irlandii Północnej, „Historia i Polityka” 2024, nr 47 (54), ss. 45–68 (współautor: Ł. Danel), https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/52446/38744
 • Irlandia [w:] Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa, red. K. A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Warszawa 2016, ss. 410-423
 • Politologia w Irlandii: geneza i rozwój [w:] Liberalizm i teoria polityczna, red. Ł. Dulęba, J. Wiśniewski, Poznań 2016, ss. 197-213
 • Koncepcje teoretyczne systemu rządów: źródła, założenia, krytyka [w:] Systemy rządów w perspektywie porównawczej, red. J. Szymanek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, ss. 60-78
 • Podziały i typologie systemów parlamentarnych: zagadnienia metodologiczne, „Annales UMCS, Sectio K - Politologia" 2014, vol. XXI, nr 2, ss. 85-103
 • Systemy rządów [w:] Encyklopedia politologii (tom I). Pojęcia, teorie i metody, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Warszawa 2016, ss. 658-664
 • O nazwach klasycznych modeli systemów rządów [w:] W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, red. B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, T. Bichta, Lublin 2012, ss. 355-370
 • Z problematyki zasad systemu rządów w Polsce. Perspektywa teoretyczna [w:] Dwadzieścia lat demokratyzacji systemu politycznego RP, red. B. Dziemidok-Olszewska, T. Bichta, Lublin 2011, ss. 11-26

--------------------------------------------------------------------------

1. Research interests
Constitutional law, comparative politics, history of Ireland

2. Academic cooperation (selected institutions)

 • Department of Social Studies, Mendel University in Brno (Czech Republic)
 • Instytut im. gen. Władysława Andersa (Lublin)
 • Fundacja Niepodległości (Lublin)

3. Conferences (selected) 

•  "Medzi ideálom a realitou. Kam kráčaš demokracia", Košice (Slovakia), November 23, 2023. Title of the speech: From the periphery to mainstream politics. Why has Sinn Féin become the most popular political party in Ireland?

• "New political parties in the face of challenges of the 21st century", Lublin, September 15, 2022. Title of the speech: Struktura organizacyjna Wiosny Roberta Biedronia: między demokracją a oligarchią (The organizational structure of Robert Biedroń's Spring: between democracy and oligarchy)

• "New Political Parties", Brno (Czech Republic), April 28, 2022. Title of the speech: Wiosna. A short history of a political party

• "30 Years of the Visegrad Group - Successes, Failures and Prospects", Lublin, April 15, 2021. Title of the speech: Wiosna Roberta Biedronia: kilka uwag o programie partii (Robert Biedroń's Spring: a few comments on the party's program)

• „Utopie i dystopie: wizje polityki i ustrojów politycznych” („Utopias and dystopias: visions of politics and political systems"), Bydgoszcz, October 8, 2020. Title of the speech: „Irlandia naszych marzeń”. Éamona de Valery idealna wizja ustroju społecznego (“The Ireland That We Dreamed Of”: Éamon de Valera's ideal vision of the social system)

• „Optymalna Ordynacja Wyborcza 2023” („Optimal Electoral Law 2023"), Warsaw, June 12, 2019. Title of the speech: System głosowania alternatywnego (Alternative voting system)

• „Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji.  Polityka - Gospodarka - Społeczeństwo - Edukacja” (“Dilemmas in the development of political systems in Europe and Asia. Politics - Economy - Society - Education"), Kraków-Jerzmanowice, June 4-5, 2019. Title of the speech: Systemy rządów w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej (komparatystyka i typologia przy zastosowaniu indeksów Krouwela) (Systems of government in selected countries of Central and Eastern Europe (comparison and typology using Krouwel indexes))

• "The Development of Political Science: European Practices and National Perspectives", Chernivtsi (Ukraine), May 14, 2019. Title of the speech: Political regimes in selected countries of Central and Eastern Europe (comparison and typology using Krouwel indexes)

• „Państwo w czasach zmiany " („The State in Times of Change"), Lublin, September 18-20, 2018. Title of the speech: Dynamika zmian systemów rządów w Europie Środkowej i Wschodniej (perspektywa ilościowa) (The dynamics of changes in government systems in Central and Eastern Europe (quantitative perspective))

• „Odsłony polityki” ("Views of Politics"), Kraków, September 22-24, 2015. Title of the speech: Wpływ Kościoła katolickiego na kształtowanie ustroju konstytucyjnego Irlandii (Influence of the Catholic Church on shaping the constitutional system of Ireland)

• „Wybory prezydenckie: instytucje, kandydaci, wyborcy” ("Presidential Elections: Institutions, Candidates, Voters"), Warsaw, May 19, 2015. Title of the speech: Prawnoustrojowe aspekty wyboru prezydenta. Polska na tle porównawczym (Legal and constitutional aspects of the election of the president. Poland in comparative perspective)

• "Theoretical schools and methodological approaches in contemporary European political science", Poznań, October 23-24, 2014. Title of the presentation: Politologia w Irlandii: historia i stan obecny (Political science in Ireland: history and current state)

• „Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata” ("Poland and Europe in the face of the challenges of the modern world"), Poznań, 19-21 September 2012. Title of the speech: Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony (The International Legal Personality of the European Union after the Treaty of Lisbon)

4. Grants (selected)

• 2020-2022 NAWA research grant, project title: New political parties in the party systems of Poland and the Czech Republic, project number PPN/BCZ/201/1/00012/U/00001; source of funding: Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA), Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
• 2016 teaching grant of the European Commission under the Erasmus Plus Staff Mobility For Teaching program for a series of lectures at the University of Granada (Spain), project title: Putin's Russia: What kind of state?

5. Selected publications

Books

 • System rządów Irlandii. Rzecz o podziale władzy w systemie parlamentarno-gabinetowym, Lublin 2020, ss. 324
 • Modele prezydentury w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Próba ujęcia ilościowego, Lublin 2020, ss. 103.

Co-authored books

 • E. Kancik-Kołtun, J. Smolík, M. Michalczuk-Wlizło, M. Wallner, New Political Parties in the Party System of Poland, Berlin 2023, ss. 164.
 • K. Aksiuto, M. Wallner, M. Pomarański, Poprawność polityczna. Źródła - przejawy - kontrowersje, Lublin 2023, ss. 261.

Edited books

 • Irlandia 19212021. Studia i szkice o państwie, prawie i polityce, red. M. Dworski, M. Wallner, Warszawa 2023, ss. 247.

Articles and book chapters

 • Pozycja Sinn Féin w systemie partyjnym Irlandii oraz Irlandii Północnej, „Historia i Polityka” 2024, nr 47 (54), ss. 45–68 (współautor: Ł. Danel), https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/52446/38744
 • Irlandia [w:] Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa, red. K. A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Warszawa 2016, ss. 410-423.
 • Politologia w Irlandii: geneza i rozwój [w:] Liberalizm i teoria polityczna, red. Ł. Dulęba, J. Wiśniewski, Poznań 2016, ss. 197-213.
 • Koncepcje teoretyczne systemu rządów: źródła, założenia, krytyka [w:] Systemy rządów w perspektywie porównawczej, red. J. Szymanek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, ss. 60-78.
 • Podziały i typologie systemów parlamentarnych: zagadnienia metodologiczne, „Annales UMCS, Sectio K - Politologia" 2014, vol. XXI, nr 2, ss. 85-103.
 • Systemy rządów [w:] Encyklopedia politologii (tom I). Pojęcia, teorie i metody, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Warszawa 2016, ss. 658-664.
 • O nazwach klasycznych modeli systemów rządów [w:] W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, red. B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, T. Bichta, Lublin 2012, ss. 355-370.
 • Z problematyki zasad systemu rządów w Polsce. Perspektywa teoretyczna [w:] Dwadzieścia lat demokratyzacji systemu politycznego RP, red. B. Dziemidok-Olszewska, T. Bichta, Lublin 2011, ss. 11-26.