Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Michał Wallner

Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.prawoipolityka.pl
Konsultacje

 


Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2022


 


pok. A 5.14
środa 11.00-13.00, piątek 10.00-11.00


 

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin (pokój A.5.14)

O sobie

Jestem absolwentem II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. W 2007 roku ukończyłem na UMCS studia magisterskie na kierunku Stosunki międzynarodowe. Za pracę magisterską pt. "Dynamika pogłębiania i poszerzania Unii Europejskiej" otrzymałem wyróżnienie w dziesiątej edycji konkursu im. Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia na najlepszą pracę magisterską z zakresu stosunków międzynarodowych. W latach 2007-2008 studiowałem prawo europejskie w SGH. W 2008 roku rozpocząłem na UMCS studia doktoranckie w zakresie Nauk o polityce. Część studiów odbyłem na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku w ramach Programu Erasmus+. W 2014 roku obroniłem na Wydziale Politologii UMCS rozprawę doktorską pt. "System rządów Irlandii a zasada podziału władzy". Zarząd Główny PTNP przyznał mi za tę pracę pierwsze wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2014 roku. Byłem pomysłodawcą, współzałożycielem i pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma „Prawo i Polityka” (2008-2018). Jestem autorem kilkunastu publikacji naukowych, poświęconych głównie problematyce stosunków międzynarodowych i ustrojów państwowych. W latach 2006-2007 publikowałem na Portalu Spraw Zagranicznych. Byłem uczestnikiem kilkunastu konferencji naukowych, w tym międzynarodowych. W 2016 roku uczestniczyłem w Programie Erasmus+ jako wykładowca akademicki prowadząc zajęcia dla studentów na Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania). Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na ustroju politycznym współczesnych państw, w szczególności Irladii.


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

1) Monografie

  • System rządów Irlandii. Rzecz o podziale władzy w systemie parlamentarno-gabinetowym, Lublin 2020, ss. 324
  • Modele prezydentury w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Próba ujęcia ilościowego, Lublin 2020, ss. 103.

2) Części prac zbiorowych

  • Irlandia [w:] Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa, red. K. A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Warszawa 2016, ss. 410-423.
  • Politologia w Irlandii: geneza i rozwój [w:] Liberalizm i teoria polityczna, red. Ł. Dulęba, J. Wiśniewski, Poznań 2016, ss. 197-213.
  • Koncepcje teoretyczne systemu rządów: źródła, założenia, krytyka [w:] Systemy rządów w perspektywie porównawczej, red. J. Szymanek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, ss. 60-78.
  • Podziały i typologie systemów parlamentarnych: zagadnienia metodologiczne, "Annales UMCS, Sectio K - Politologia" 2014, vol. XXI, nr 2, ss. 85-103.
  • Systemy rządów [w:] Encyklopedia politologii (tom I). Pojęcia, teorie i metody, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Warszawa 2016, ss. 658-664.
  • O nazwach klasycznych modeli systemów rządów [w:] W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, red. B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, T. Bichta, Lublin 2012, ss. 355-370.
  • Z problematyki zasad systemu rządów w Polsce. Perspektywa teoretyczna [w:] Dwadzieścia lat demokratyzacji systemu politycznego RP, red. B. Dziemidok-Olszewska, T. Bichta, Lublin 2011, ss. 11-26.


Załączniki