Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Beata Żukowska

dr Beata Żukowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BANKOWOŚCI I RYNKÓW FINANSOWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury wrzesień 2023:
Poniedziałek: 8:00 - 9:30 (MS Teams: kod zespołu - 0u02viy, e-mail)
Czwartek 9:30 - 11:00 (stacjonarne)
Semestr zimowy 2023/2024:
Poniedziałek: 8:00 - 9:30 (MS Teams: kod zespołu - 0u02viy, e-mail)
Wtorek 11:20 - 12:50 (stacjonarne)

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 702
20-031 Lublin

O sobie

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (wrzesień 2020). Praca doktorska "Efekty ekonomiczne profesjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych" 24.09.2020 r. została na wniosek Recenzentów wyróżniona przez Radę Instytutu Ekonomii i Finansów.  Studia magisterskie ukończone na Wydziale Ekonomicznym UMCS w 2014 r. na kierunku finanse i rachunkowość.

W roku 2022 ukończyłam studia podyplomowe "Data science w zastosowaniach biznesowych" - na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania naukowe:

Od 2017 prowadzę badania nad firmami rodzinnymi - ich unikalnymi zasobami, strategiami oraz finansowaniem działalności. Aktualnie eksplorowany przeze mnie obszar badawczy dotyczy możliwości oraz potencjału wykorzystania big data i technologii AI przez rodzinne przedsiębiorstwa. 

Dydaktyka:

 • Opieka roku nad kierunkiem Data Science (II r, II st)
 • Aktualne zajęcia:
 1. Quantitative Fundamentals na kierunku Data science,
 2. Technologie blockchain i SI w finansach na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalizacja Fintech,
 3. Bankowe instrumenty finansowe na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 4. Introduction to Data Science - dla studentów Erasmus+
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z następujących przedmiotów: Kreowanie przedsiębiorczości, Finansowe aspekty przedsiębiorczości, Instrumenty finansowania przedsiębiorstw, Bankowość, Zarządzanie instytucjami kredytowymi.
 • Stała współpraca ze Studenckim Kołem Naukowym Finansistów.

Nagrody, wyróżnienia:

 • 2020 - Nagroda Rektora Indywidualna III stopnia za rozprawę doktorską "Efekty ekonomiczne profesjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych"
 • W 2017 roku Nagroda Rektora Zespołowa II stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni,
 • Nagroda „best paper” podczas w międzynarodowej konferencji Entrepreneurship and Family Enterprise Research Conference (EFERIC 2017)

Organizacja konferencji:

 • Koordynatorka  organizacji 5 konferencji studenckich (4 ogólnopolskich i 1 międzynarodowej) oraz współorganizator 5 konferencji naukowych w trakcie pracy na UMCS, w tym 1 międzynarodowej.
 • Współorganizatorka Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych w 2019 i 2020 roku.

Pozostała działalność:

 • Współautorka Podręcznika metodycznego „Strategie rozwiązywania problemów społecznych” przygotowanego przez ekspertów Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Współautorka Strategii rozwoju sektora przemysłów kreatywnych w Lublinie i Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym na lata 2020 – 2030
 • Współautorka raportu „Długoterminowe oszczędności finansowe w Polsce” przygotowanego dla Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM
 • Współautorka międzynarodowego newslettera ekonomicznego International Economic Review for Students w ramach projektu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Współpraca z: Fundacją Polskiej Akademii Nauk, Lubelskim Centrum Consultingu, Urzędem Miasta Lublin.

Potwierdzona znajomość języków obcych:

 • języka rosyjskiego B2 (certyfikat TELC B2)
 • języka angielskiego C1 (Certificate in Advanced English).

Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje (do 2017 pod nazwiskiem Lewicka):

2022 - urlop rodzicielski

 1. Żukowska B., (2021), Profesjonalizacja firmy rodzinnej -  przejawy, profile, efekty, [w: Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju, red.: K. Safin, R. Zajkowski], CH Beck, Warszawa.
 2. Żukowska B. (2021), Profesjonalizacja przedsiębiorstw rodzinnych. Efekty ekonomiczne, CH Beck, Warszawa.
 3. Żukowska, B. A., Martyniuk, O. A., & Zajkowski, R. (2021). Mobilisation of survivability capital–family firm response to the coronavirus crisis. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research27(9), 48-81
 4. Zajkowski R. & Żukowska, B. (2021). Unique Goals of Family Businesses and Their Absorption of Finance Instruments in the Financialization Era. Studia Humana, 10(2), 31-40. 
 5. Zajkowski R., Żukowska, B. (2020), Family Businesses during the COVID-19 Crisis – Evidence from Poland, Annales UMCS Sectio H, vol. 54, nr 3.
 6. Węcławski J., Żukowska B., Refreshing Typologies Based on Family Firms' Goals: The Perspective of “First-Generation Enterprises”, “Central European Management Journal” Vol. 27, No. 3/2019, s. 128-146, DOI: 10.7206/cemj.2658-0845.6, ISSN: 2658-0845; e-ISSN 2450-8829
 7. Domańska, A., Zajkowski, R., & Żukowska, B. (2019). Internationalization in Enterprises from Lubelskie Region (Poland) – Does The Distance Matter? Journal of Research in Business, 4(1), 46-54.
 8. Zajkowski, R., Domańska, A., Żukowska, B. (2019), Generational Shadow in Polish Family Firms - May Second Generation Change Anything? In: European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference, Brno, Masaryk University, s. 642-649.
 9. Domańska, A., Żukowska, B. & Zajkowski, R. (2019), Sustainable Development versus Gender Gap–Do Women Matter? Zrównoważony rozwój a nierówne traktowanie płci–czy kobiety mają znaczenie? PROBLEMY EKOROZWOJU 14 (2), 129-142.
 10. Żukowska, B., Domańska, A., & Zajkowski, R. (2018), Desirable Features of a Successful Entrepreneur. The Perspective of Family and Non-Family Firms, Annales UMCS Sectio H, vol. 52, nr 6. 
 11. Zajkowski, R., Domańska, A., Żukowska, B. (2018), The Impact of the Family on the Operational Planning System in Polish Medium and Large Family Businesses, Przedsiębiorczość i Zarządzanie (19) nr 9, t. 3. 
 12. Domańska A., Żukowska B., Zajkowski R. (2018), Importance of Individual Characteristics of Entrepreneurs and Perception of Factors Determining the Start-Up of a Business in the Lubelskie Voivodship, Barometr Regionalny, t. 16, nr 3. 2018. 
 13. Domańska A., Żukowska B., Zajkowski R., (2018) Green Entrepreneurship as a Connector among Social, Environmental and Economic Pillars of Sustainable Development. Why Some Countries are More Agile?, Problemy Ekorozwoju, vol. 13, no 2, s. 67-76.  
 14. Żukowska B., Domańska A., Zamówienia publiczne jako mechanizm wsparcia MSP – doświadczenia krajów byłego bloku wschodniego i rekomendacje dla Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (89/1), 323-332,2017. 
 15. Lewicka B.. Domańska A., Postrzeganie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w województwie lubelskim przez podmioty o wysokim potencjale wzrostu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (85) Zarządzanie finansami (2017): 587-596. 
 16. Lewicka B., Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o wyborze pożyczkodawcy przez osoby 50+, (w:) Annales UMCS Sectio H, 2016, vol 50, no 4
 17. Lewicka B., Domańska A., Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim/Metodyczne uwarunkowania badań dotyczących aktywności ekonomicznej osób w wieku 50+ z województwa lubelskiego, Wyd. UMCS, 2017.  
 18. Lewicka B., Myć A., Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim/Wiedza ekonomiczna osób w wieku 50+, Wyd. UMCS, 2017. 
 19. Lewicka B., Gołofit J., Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim/Trudności w dostępie do usług finansowych oraz zaufanie do instytucji finansowych osób w wieku 50+, Wyd. UMCS, 2017.
 20. Lewicka B., Supporting Family To Their Utmost –People’s Over the Age of 50 Attitudes to Borrowing, (w:) Contemporary Trends and Challenges in Finance - Proceedings from the 2nd International Conference in Finance, Wroclaw September 2017, Wydawnictwo Springer, s. 311-320.     
 21. Lewicka B., Financialization of the Homeowners – Necessity or Caprice? The Example of Reverse Mortgage Borrowers in the United States, (w:) Przegląd Nauk Stosowanych, nr 14, 2017, s. 35-44.
 22. Lewicka B., Domańska A., The Comparison Of Economic Crime Level In Selected European Countries Using The Zero Unitarization Method, (w:) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ, red. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 2016.
 23. Lewicka B., Mazurkiewicz K., Wykorzystanie kredytu studenckiego przez studentów lubelskich uczelni wyższych, (w:) Bednarczyk T. H. (red), Finanse z perspektywy młodego badacza. Współczesne problemy ubezpieczeń i bankowości, Wydawnictwo UMCS, 2016.
 24. Lewicka B. Senior Housing in Sweden – Organisation of a System and Conclusion for Poland, (w:) “Świat Nieruchomości” 4/2015 (94).
 25. Lewicka B., The Financial Situation of Polish Pensioners' Households According to the Wealth Accumulated in Housing, (w:) G. Hofbauer und Kollegen, Challenges, Research and Perspectives 2015: Trust in social, economics and financial relations, uni-edition GmbH Berlin 2015. S. 345-354
 26. Lewicka B., Home Equity Conversion Mortgage jako podstawowy produkt na rynku odwróconej hipoteki w Stanach Zjednoczonych (w:) Łyskawa K., Majewski P., Walczak D., Ubezpieczenia i finanse - nowe perspektywy Tom IV, PTE 2015.
 27. Lewicka B., Rynek świadczeń dożywotnich w Polsce (w:) T. H. Bednarczyk, Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy. Wydawnictwo UMCS 2015.
 28. Lewicka B. Funkcjonowanie rynku equity release w Europie na przykładzie Wielkiej Brytanii i Hiszpanii [w:] Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu, (red. Krzystofek A.), AT Wydawnictwo, Kraków 2014, ISBN 978-83-63910-23-5.
 29. Lewicka B., Implementaton Of Good Practice Among The Equity Release Providers In Poland [w:] Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania, (red. Ľapinová,E., Gubalová J)., ISBN 978-80-557-0748-8, Wyd. BELIANUM 2014.
 30. Lewicka B., Wykorzystanie kredytów hipotecznych przez gospodarstwa domowe z województwa lubelskiego, [w:] Banki a gospodarstwa domowe w województwie lubelskim, (red. Korzeniowska A., Misterek W., Czarecki J.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ISBN 978-83-7784-460-1.
 31. Lewicka B., Misterek W., Perception of Innovativeness in Companies and Business Environment Institutions, [w:] Management, 2 (9), 2014, ISSN 1854-4223.


Załączniki