Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Boczkowska

dr Magdalena Boczkowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA METODOLOGII NAUK PEDAGOGICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Boczkowska
Konsultacje

Zapraszan na konsultacje on-line 


semestr letni 2020/21


Środa 11:15-13:15 (video-konferencja - Wirtualny Kampus, Moodle Big Blue Button)


Obowiązują zapisy drogą mailową


https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=7346#section-0


Nazwa kursu na Wirtualnym Kampusie: Konsultacje on-line dr M. Boczkowska  

Adres

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

O sobie

Aktualna tematyka badawcza

Problematyka resilience 

Zachowania zdrowotne i ich uwarunkowania w różnych grupach społecznych

Przygotowanie pedagogiczne nauczycieli do pracy z uczniem w kontekście współczesnych zagrożeń i wyzwań

 

Sekretarz Lubelskiego Rocznika Pedagogicznego

e'mail: lrp.sekretarz.boczkowska@gmail.com

 


Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje 

Monografie

J. Kirenko, M. Boczkowska (2017). Bezrobocie. Zachowania zdrowotne. Uwarunkowania. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

M. Boczkowska (2015). Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Publikacje w czasopisamch i rozdziały w monografiach

M. Boczkowska (2020). Resilence a poczucie stresu i samoskuteczności u małżonków/partnerów osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową, Szkoła Specjalna, LXXXI (5), s. 325-338.

M. Boczkowska (2020). Resilience rodziny - geneza koncepcji, główne pojęcia, kierunki badań, Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, nr 37, s. 40-55. 

M. Boczkowska (2019). Pojęcie resilience w ujęciu tradycyjnym i współczesnym, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. 28, z. 4, s. 125-141.

M. Boczkowska, M. Duda (2019). Zachowania zdrowotne studentów kierunków nauczycielskich, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Psychologica (XII), s. 63-78, DOI 10.24917/20845596.12.3.

M. Boczkowska, A. Lada (2018). Aktywizacja społeczna jako element polityki senioralnej, Studia Politicae Universitatis Silensienis, tom 23.

Duda M., Boczkowska M. (2017): Czynniki kontekstualne ICF w doświadczaniu niepełnosprawności [w:] „Współczesne konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej”, K. Barłóg (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 0,66 ark., wyd., ISBN: 978-83-7996-482-6, s. 261-278.

Byra S., Boczkowska M., Duda M. (2016) Współczesne konteksty znaczeniowe terminu niepełnosprawność – implikacje Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), „Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo”, nr 4(34).

M. Boczkowska, M. Duda (2016) Poziom poczucia koherencji studentów kierunków nauczycielskich a wybrane wskaźniki socjodemograficzne [w] Cywilizacja zdrowia, red. M.Warchała, Wyd. E-bookowo, s. 261-278.

M. Boczkowska (2014). Supermarketyzacja czasu wolnego jako następstwo globalnej konsumpcji [w:] Socialny kapital starnutia – pritomnost nikdy nestarne, red. B. Balogova, M. Skyba, Presov.

M. Boczkowska (2014). Zachowania zdrowotne jako element stylu życia, „Zeszyty Naukowe” nr. 1 (3)/2014.

M. Boczkowska, E. Tymoszuk, P. Zielińska, red. (2012). Wychowanie – Profilaktyka – Terapia. Szanse i zagrożenia, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.

M. Boczkowska, E. Tymoszuk (2011). Student w procesie innowacji - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMCS [w:] Młodzież w procesie innowacji. Nauki humanistyczne, red. A. Bobryk, Siedlce.

M. Boczkowska, P. Zielińska (2011). Lider i jego rola w innowacyjnej firmie [w:] Przedsiębiorczość Akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, red. M. W. Sienkiewicz, T. Szot-Gabryś, Lublin.

M. Boczkowska (2011). Model spędzania czasu wolnego współczesnej rodziny a kształtowanie zachowań zdrowotnych dziecka – zarys problematyki [w:] Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej, red. E. Arciszewska, K. Dziurzyński, M. Jurewicz, Józefów.

M. Boczkowska (2010). Recenzja książki J. Kirenko, E. Sarzyńska, Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby [w:] XXIX Lubelski Rocznik Pedagogiczny, red. J. Kirenko i In., Lublin.

M. Boczkowska (2010). Formy i miejsca spędzania spędzania czasu wolnego przez lubelską młodzież gimnazjalną i licealną [w:] XXIX Lubelski Rocznik Pedagogiczny, red. J. Kirenko i in., Lublin.

M. Boczkowska (2010). Zmiana modelu aktywności wolnoczasowej młodzieży w aspekcie jej funkcjonowania w społeczeństwie konsumpcyjnym [w:] Przeobrażenia i zmiany. Nauki Humanistyczne, red. R. Droba, A. Bobryk, E. Obrępalska, Siedlce.

M. Boczkowska (2010). Photobloging nową formą spędzania czasu wolnego i ekspresji artystycznej – studium przypadku [w:] …sztuka/twórczość…edukacja… Współczesne problemy edukacji estetycznej i artystycznej, red. W. Bobrowicz, Lublin.

M. Boczkowska (2010). Nowe miejsca i formy spędzania czasu wolnego przez lubelską młodzież, jako symptom zjawiska supermarketyzacji kultury [w:] Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką, red. A. Witek, I.M. Łukasik, A. Buczak, Lublin.

Redakcja monografii

M. Boczkowska, A. Buczak (2016). Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. 35, z. 3, s. 352.


Ogłoszenia

orcid.org/0000-0003-3435-8193