Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Boczkowska

dr Magdalena Boczkowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA METODOLOGII NAUK PEDAGOGICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Boczkowska
Konsultacje

Konsultacje w sesjii zaliczeniowo-egzaminacyjnej:


poniedziałek


08:00-09:00 stacjonarnie


10:30-11:30 on-line (Wirtualny Kampus)


Obowiązują zapisy drogą mailową


Zapraszam


 


 

Adres

ul. Głęboka 43
20-612 Lublin

O sobie

Aktualna tematyka badawcza

Problematyka resilience 

Zachowania zdrowotne i ich uwarunkowania w różnych grupach społecznych

Przygotowanie pedagogiczne nauczycieli do pracy z uczniem w kontekście współczesnych zagrożeń i wyzwań

 

Sekretarz Lubelskiego Rocznika Pedagogicznego

 

 


Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje 

Monografie

J. Kirenko, M. Boczkowska (2017). Bezrobocie. Zachowania zdrowotne. Uwarunkowania. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

M. Boczkowska (2015). Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Publikacje w czasopisamch i rozdziały w monografiach

M. Boczkowska,S. B. Skalski-Bednarz, K. Konaszewski, J. Surzykiewicz (2023). The mediating role of resilience in the relationship between religious struggles and health behaviours in a group of polish young adults, Journal of Beliefs and Values, s. 1-15.

E. Strutyńska-Laskus, M. Boczkowska, M. Karwowski (2023). Kwestionariusz Źródeł Poczucia Skuteczności Nauczyciela: Charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji. Studia z Teorii Wychowania, XIV (4(45)), s. 261-275.

M. Boczkowska (2023). Teachers’ Resilience in Poland — – the Role of Sociodemographic and Professional Factors. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 3(42), s. 53-69.

M. Boczkowska, A. Gabryś (2022). Perceived Difficulties Related to the COVID-19 Pandemic and Resilience among School and Academic Teachers in Poland. Acta Universitatis Nicolai Copernici • Pedagogika, XLIV(2), s. 101-121. DOI 0.12775/AUNC_PED.2022.016

M. Boczkowska (2022). Resilience nauczycieli - w poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników ochronnych. Inspiracje Daltońskie. Teoria i praktyka, 17-18, s. 32-40.

M. Boczkowska (2022). Resilience a strategie radzenia sobie ze stresem u nauczycieli szkół podstawowych. Studia z Teorii Wychowania, T. XIII, 4(41), s. 173-191. DOI 10.5604/01.3001.0016.1643

S. Byra, M. Boczkowska (2022). Resilience, Coping Strategies, and Stress Related to Online Diploma Exam in University Students in Poland. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) [online]. 31 July 2022, T. 36, nr 1, s. 177–197. [accessed 28.9.2022]. DOI 10.12775/PBE.2022.008.

M. Boczkowska (2021). Skala Resilience Nauczycieli (SRN) – polska adaptacja Teachers’ Resilience Scale (TRS) M. Platsidou i A. Danilidou. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(4(62), 109-132. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1662.08

A. Gabryś, M. Boczkowska (2021). Difficulties perceived by Polish academic teachers in connection with the COVID-19 pandemic – predictive role of resilience. Kultura i Edukacja, 2(132), 115-130.

M. Boczkowska (2020). Resilence a poczucie stresu i samoskuteczności u małżonków/partnerów osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową, Szkoła Specjalna, LXXXI (5), s. 325-338.

M. Boczkowska (2020). Resilience rodziny - geneza koncepcji, główne pojęcia, kierunki badań, Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, nr 37, s. 40-55. 

M. Boczkowska (2019). Pojęcie resilience w ujęciu tradycyjnym i współczesnym, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. 28, z. 4, s. 125-141.

M. Boczkowska, M. Duda (2019). Zachowania zdrowotne studentów kierunków nauczycielskich, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Psychologica (XII), s. 63-78, DOI 10.24917/20845596.12.3.

M. Boczkowska, A. Lada (2018). Aktywizacja społeczna jako element polityki senioralnej, Studia Politicae Universitatis Silensienis, tom 23.

Duda M., Boczkowska M. (2017): Czynniki kontekstualne ICF w doświadczaniu niepełnosprawności [w:] „Współczesne konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej”, K. Barłóg (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 0,66 ark., wyd., ISBN: 978-83-7996-482-6, s. 261-278.

Byra S., Boczkowska M., Duda M. (2016) Współczesne konteksty znaczeniowe terminu niepełnosprawność – implikacje Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), „Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo”, nr 4(34).

M. Boczkowska, M. Duda (2016) Poziom poczucia koherencji studentów kierunków nauczycielskich a wybrane wskaźniki socjodemograficzne [w] Cywilizacja zdrowia, red. M.Warchała, Wyd. E-bookowo, s. 261-278.

M. Boczkowska (2014). Supermarketyzacja czasu wolnego jako następstwo globalnej konsumpcji [w:] Socialny kapital starnutia – pritomnost nikdy nestarne, red. B. Balogova, M. Skyba, Presov.

M. Boczkowska (2014). Zachowania zdrowotne jako element stylu życia, „Zeszyty Naukowe” nr. 1 (3)/2014.

M. Boczkowska, E. Tymoszuk, P. Zielińska, red. (2012). Wychowanie – Profilaktyka – Terapia. Szanse i zagrożenia, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.

M. Boczkowska, E. Tymoszuk (2011). Student w procesie innowacji - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMCS [w:] Młodzież w procesie innowacji. Nauki humanistyczne, red. A. Bobryk, Siedlce.

M. Boczkowska, P. Zielińska (2011). Lider i jego rola w innowacyjnej firmie [w:] Przedsiębiorczość Akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, red. M. W. Sienkiewicz, T. Szot-Gabryś, Lublin.

M. Boczkowska (2011). Model spędzania czasu wolnego współczesnej rodziny a kształtowanie zachowań zdrowotnych dziecka – zarys problematyki [w:] Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej, red. E. Arciszewska, K. Dziurzyński, M. Jurewicz, Józefów.

M. Boczkowska (2010). Recenzja książki J. Kirenko, E. Sarzyńska, Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby [w:] XXIX Lubelski Rocznik Pedagogiczny, red. J. Kirenko i In., Lublin.

M. Boczkowska (2010). Formy i miejsca spędzania spędzania czasu wolnego przez lubelską młodzież gimnazjalną i licealną [w:] XXIX Lubelski Rocznik Pedagogiczny, red. J. Kirenko i in., Lublin.

M. Boczkowska (2010). Zmiana modelu aktywności wolnoczasowej młodzieży w aspekcie jej funkcjonowania w społeczeństwie konsumpcyjnym [w:] Przeobrażenia i zmiany. Nauki Humanistyczne, red. R. Droba, A. Bobryk, E. Obrępalska, Siedlce.

M. Boczkowska (2010). Photobloging nową formą spędzania czasu wolnego i ekspresji artystycznej – studium przypadku [w:] …sztuka/twórczość…edukacja… Współczesne problemy edukacji estetycznej i artystycznej, red. W. Bobrowicz, Lublin.

M. Boczkowska (2010). Nowe miejsca i formy spędzania czasu wolnego przez lubelską młodzież, jako symptom zjawiska supermarketyzacji kultury [w:] Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką, red. A. Witek, I.M. Łukasik, A. Buczak, Lublin.

Redakcja monografii

M. Boczkowska, A. Buczak (2016). Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. 35, z. 3, s. 352.


Ogłoszenia

 

orcid.org/0000-0003-3435-8193