Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Paweł Buczyński

dr hab. Paweł Buczyński
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ZOOLOGII I OCHRONY PRZYRODY
Telefon
081 537 59 19
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.researchgate.net/profile/Pawel_Buczynski/?ev=hdr_xprf
Konsultacje

Rok akademicki 2022/23, semestr zimowy:
ŚRODA, 9.00-11.00

Adres

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody / Mara Curie-Skłodowska University, Department of Zoology and Nature Protection, Akademicka 19
20-033 Lublin

O sobie

Od dzieciństwa pasjonowałem się biologią, szczególnie zoologią, i w tym kierunku zmierzała cała moja edukacja. W szkole podstawowej (nr 37 w Lublinie) byłem finalistą olimpiady biologicznej. Następnie ukończyłem III Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie (klasę biologiczno-chemiczną) i jednolite studia magisterskie z dziedziny biologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Już podczas studiów odbyłem roczny staż asystencki w Zakładzie Zoologii UMCS. W 1995 r. zostałem w nim zatrudniony jako asystent naukowo-dydaktyczny, w 2002 r. awansowałem na stanowisko adiunkta, w 2015 r. - adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, w 2019 r. - profesora nadzwyczajnego UMCS (obecna nazwa oficjalna tego etatu: profesor uczelni). Od 1.10. 2019 r. ta jednostka wskutek zmiany struktury Wydziału Biologii i Botechnologii oraz fuzji z innym zakładem, nosi nazwę Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody.

Tytuł magistra biologii (specjalność: biologia ogólna) - 1995 r., Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.
Praca magisterska: "Ważki (Odonata) wybranych torfowisk Poleskiego Parku Narodowego i jego okolic", promotor: śp. Prof. dr hab. Zdzisław Cmoluch.

Stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologii (specjalności: entomologia,  zoologia) - 2001 r., Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.
R
ozprawa doktorska: "Ważki (Insecta: Odonata) torfowisk wysokich i przejściowych środkowo-wschodniej Polski", promotor: Dr hab. prof. UMCS Jacek Łętowski.

Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologii (specjalności: zoologia, entomologia) - 2015 r., Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Osiągnięcie naukowe: monografia "Dragonflies (Odonata) of anthropogenic waters in middle-eastern Poland", Wydawnictwo Mantis, Olsztyn 2015.


Działalność naukowa

Moje badania dotyczą bezkręgowców słodkowodnych - ich różnorodności biologicznej, rozmieszczenia geograficznego, ekologii, zagrożeń, ochrony, wykorzystania w ocenie stanu środowiska. Głównymi organizmami modelowymi w tych badaniach są ważki (Odonata) i chrząszcze (Coleoptera). Współpracując ze specjalistami od innych grup taksonomicznych, prowadzę badania także w oparciu o inne organizmy. Część realizowanych projektów dotyczy też całej makrofauny bezkręgowej.

Opublikowałem 504 teksty na tematy związane z biologią, w tym 299 oryginalnych prac naukowych (cztery monografie, 35 rozdziałów w monografiach, 260 artykułów i doniesień) oraz 82 komunikaty konferencyjne.

Zrealizowałem kilka projektów badawczych własnych MNiSW. Opracowałem ok. 20 ekspertyz przyrodniczych.

Angażuję się też w organizację życia naukowego. Wykonuję recenzje wydawnicze publikacji, recenzuję projekty badawcze. Działam w towarzystwach naukowych i zajmujących się ochroną przyrody, pełniąc w nich też różne funkcje z wyboru. Aktualnie jestem wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. Współorganizuję konferencje naukowe. Jestem inicjatorem, współzałożycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym (2005-2015) poświęconego ważkom biuletynu "Odonatrix". W latach 2014-2019 pełniłem funkcję Executive Editor "Polish Journal of Entomology". Jestem redaktorem tematycznym czasopism "Libellula" i "Wiadomości Entomologiczne", członkiem rady naukowej "Notulae Odonatologicae", członkiem Rady Recenzentów "Insects".

WYBRANE PUBLIKACJE
Wybrane monografie:

 • Bernard R., Buczyński P., Tończyk G., Wendzonka J. 2009. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce) – A distribution atlas of dragonflies (Odonata) in Poland. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kornijów R., Buczyński P. (red.). 2012. Jezioro Skomielno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Polska Wschodnia). Monografia przyrodnicza. – Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland). Enironment monograph. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn.
 • Buczyński P. 2015. Dragonflies (Odonata) of anthropogenic waters in middle-eastern Poland. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn.

Wybrane rozdziały w monografiach, materiałach pokonferencyjnych i podręcznikach:

 • Bernard R., Buczyński P., Łabędzki A, Tończyk G. 2002. Odonata Ważki. [w:] Z. Głowaciński (red.). Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce – Red list of threatened animals in Poland. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 125-127.
 • Buczyński P. 2004. Coenagrion armatum (Charpentier, 1840), łątka zielona. [w:] Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.). Polska czerwona księga zwierząt, Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Kraków – Poznań: 52-54.
 • Buczyński P., Tończyk G. 2004. Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840), miedziopierś arktyczna. Ibidem: 59-60.
 • Buczyński P., Lewandowski K. 2011. Dragonfly (Odonata) fauna of Olsztyn (Poland). [w:] P. Indykiewicz, L. Jerzak, J. Böhner, B. Kavanagh (red.). Urban fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. UTP Bydgoszcz, Bydgoszcz: 107-117.
 • Buczyński P., Łabędzki A. 2012. Landscape Park of “Janowskie Forests” as a hotspot of dragonfly (Odonata) species diversity in Poland. [w:] K.H. Dyguś (red.). Natural human environment. Dangers, protection, education. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa: 151-174.
 • Bernard R., Buczyński P. 2012. Rząd: Ważki – Odonata. [w:] C. Błaszak (red.). Zoologia. Tom 2, część 2, Stawonogi, Tchawkodyszne. PWN, Warszawa: 131-144.
 • Šácha D., David S., Waldhauser M., Buczyński P., Tończyk G., Makomaska-Juchiewicz M., Martynov A.V., Heltai M.G., Manci C.O., Jović M. 2014. Draft red list of dragonflies (Odonata) of the Carpathians. [in:] J. Kadlečík (ed.). Carpathian red list of forest habitats and species. Carpathian list of invasive alien species (draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Banská Bystrica: 172-185.

Wybrane artykuły i doniesienia:

 • Buczyński P. 1997. Ważki Odonata Poleskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. Przyr. 16(2): 41-62.
 • Buczyński P. 1999. Dragonflies (Odonata) of sand pits in south-eastern Poland. Acta hydrobiol. 41(3/4): 219-230.
 • Buczyński P. 2000. On the occurrence of Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) in Poland (Odonata: Coenagrionidae). Opusc. zool. Flumin. 179: 1-10.
 • Buczyński P., Pakulnicka J. 2000. Odonate larvae of gravel and clay pits in the Mazurian Lake District (ne Poland), with notes on extremely northern localities of some Mediterranean species. Notul. odonatol. 5(6): 69-72.
 • Czachorowski S., Buczyński P. 2000. Zagrożenia i ochrona owadów wodnych w Polsce. Wiad. entomol. 18(Suplement 2): 95-120.
 • Buczyński  P. 2001. New records of Rhantus incognitus R. Scholz, 1927 in Poland, with comments on its distribution area and habitat preferences (Coleoptera: Dytiscidae). Pol. Pismo entomol. 70(4): 253-257.
 • Bernard R., Buczyński P., Tończyk G. 2002. Present state, threats and conservation of dragonflies (Odonata) in Poland. Nat. Conserv. 59(2): 53-71.
 • Buczyński P., Zawal A., Filipiuk E. 2002. Neue Nachweise von Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) in Nordpolen: Erweitert sich sein Verbreitungsgebiet in Mitteleuropa? (Odonata: Libellulidae). Libellula 21(1/2): 15-24.
 • Buczyński P., Czachorowski S., Moroz M., Stryjecki R. 2003. Odonata, Coleoptera, Trichoptera and Hydrachnidia of springs in Kazimierski Landscape Park (Eastern Poland) and factors affecting the characters of these ecosystems. Suppl. Acta hydrobiol. 5: 13-39.
 • Kowalik W., Buczyński P. 2003. Beetles (Coleoptera) of saline waters from „Bogdanka” stone coal mine (south-eastern Poland). Acaa Agroph. 1(1): 115-121.
 • Buczyński P., Tończyk G. 2004. Rola parków narodowych w ochronie ważek (Odonata) w Polsce. Parki nar. Rez. Przyr. 23(3): 357-380.
 • Buczyński P., Moroz M. 2004. Sympetrum depressiusculum (Sél.) and Aeshna affinis Vander L. found in Belarus (Anisoptera: Aeshnidae, Libellulidae). Notul. odonatol. 6(4): 37-39.
 • Buczyński P., Kowalik W. 2005. Aquatic beetles (Coleoptera) in the collection of Zoological Department of University of Agriculture in Lublin. Annals Univ. M. Curie-Skłodowska sec. C 60: 19-39.
 • Jaskuła R., Buczyński P., Przewoźny M., Wanat M. 2005. New localities evidence that Macronychus quadrituberculatus Müll. (Coleoptera: Elmidae) is not rare in Poland. Lauterbornia 55: 35-41.
 • Buczyńska E., Buczyński P. 2006. Aquatic insects (Odonata, Coleoptera, Trichoptera) of the central part of the “Krowie Bagno” marsh: the state before restoration. Annals Univ. M. Curie-Skłodowska sec. C 61: 71-88.
 • Buczyński P., Dijkstra K.-D.B., Mauersberger R., Moroz M. 2006. Review of the Odonata of Belarus. Odonatologica 35(1): 1-13.
 • Moroz M.D., Czachorowski S., Lewandowski K., Buczynski P. 2006. Aquatic Insects (Insecta: Plecoptera, Ephemeroptera, Odonata, and Trichoptera) of the Rivers in the Berezisnkii Biosphere Reserve. Entomol. Rev. 86(9): 987-994.
 • Przewoźny M., Buczyński P., Mielewczyk S. 2006. Chrząszcze wodne (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) doliny Bugu w województwie lubelskim (południowo-wschodnia Polska). Nowy Pam. fizjogr. 4(1-2): 23-54.
 • Buczyńska E., Buczyński P., Lechowski L., Stryjecki R. 2007. Fish pond complexes as refugia of aquatic invertebrates (Odonata, Coleoptera, Heteroptera, Trichoptera, Hydrachnidia): A case study of the pond complex in Zalesie Kańskie (Central-East Poland). Nat. Conserv. 64: 39-55.
 • Buczyński P. 2007. Ważki (Insecta: Odonata) doliny Bugu między Gołębiami i Włodawą. Nowy Pam. fizjogr. 5(1-2): 3-26.
 • Bernard R., Buczyński P. 2008. Stan zachowania i wybiórczość siedliskowa iglicy małej Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) w Polsce. Odonatrix 4(2): 43-60.
 • Buczyński P., Dąbkowski P., Zawal A., Tończyk G., Jaskuła R., Grabowski M., Buczyńska E., Lewandowski K., Janicki D., Cios S., Pietrzak L., Mrowiński P., Pakulnicka J., Guzik M., Jabłońska A. 2008. Occurrence and threats of the medicinal leech (Hirudo medicinalis L.) in Poland (Annelida: Hirudinea). Fragm. faun. 50(2): 79-89.
 • Buczyński P., Moroz M. 2008. Notes on the occurrence of some Mediterranean dragonflies (Odonata) in Belarus. Pol. J. Entomol. 77(2): 67-74.
 • Buczyński P., Przewoźny M. 2008. New data on the occurrence of Dryops anglicanus Edwards, 1909 in Poland (Coleoptera: Dryopidae). Nature J. 41: 53-57.
 • Przewoźny M., Buczyński P. 2008. Berosus (Berosus) geminus Reiche et Saulcy, 1856 recorded in Poland, and a key to Polish species of the genus Berosus Leach, 1817 (Coleoptera, Hydrophilidae). Pol. J. Entomol. 77(4): 309-320.
 • Buczyński P., Przewoźny M. 2009. Aquatic beetles (Coleoptera) of Wdzydze Landscape Park (Tuchola Forests, N Poland). Nature J. 42: 67-85.
 • Buczyński P., Przewoźny M., Zięba P. 2009. Aquatic beetles (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Staphylinoidea, Byrrhoidea) of the Polish part of the Roztocze Upland. Annals Univ. M. Curie-Skłodowska sec. C 64(1): 87-112.
 • Buczyński P., Przewoźny M. 2010. Aquatic beetles (Coleoptera) of carbonate habitats in the vicinities of Chełm (eastern Poland). Annals Univ. M. Curie-Skłodowska sec. C 65(1): 77-105.
 • Buczyński P., Żurawlew P., Michalczuk W. 2010. Nowe dane o występowaniu Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) (Odonata: Libellulidae) w Polsce. Odonatrix 6(2): 50-60.
 • Michalczuk W., Buczyński P. 2010. Drugie współczesne stanowisko łątki ozdobnej Coenagrion ornatum (Sél.) (Odonata: Coenagrionidae) w Polsce południowo-wschodniej. Odonatrix 6(1): 15-21.
 • Buczyński P., Przewoźny M., Zawal A., Zgierska M. 2011. On the occurrence of Potamophilus acuminatus (Fabricius, 1772) (Coleoptera: Elmidae) in Poland. Baltic J. Coleopterol. 11(1): 45-56.
 • Buczyński P., Przewoźny M., Zgierska M. 2011. Biodiversity hot spot and important refugium of the potamocoen? Aquatic beetles (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Staphylinodea, Byrrhoidea) of the River Bug Valley between Włodawa and Kodeń (Eastern Poland). Acta biol. 18: 49-84.
 • Przewoźny M., Buczyński P., Greń C., Ruta R., Tończyk G. 2011. New localities of Elmidae (Coleoptera: Byrrhoidea), with a revised checklist of species occurring in Poland. Pol. J. Entomol. 80(2): 365-390.
 • Ruta R., Kubisz D., Buczyński P. 2011. On the occurrence of Eubria palustris (Germar, 1818) (Coleoptera: Psephenidae) in Poland. Wiad. entomol. 30(1): 37-46.
 • Rychła A., Benndorf J., Buczyński P. 2011. Impact of pH and conductivity on species richness and community structure of dragonfl ies (Odonata) in small mining lakes. Fundam. applied Limnol. 179(1): 41-50.
 • Buczyński P. 2012. Dragonflies (Odonata) of the left-bank Bug River valley between Włodawa and Kodeń (middle-eastern Poland). Acta biol. 19: 47-69.
 • Buczyński P., Bielak-Bielecki P. 2012. Crocothemis servilia (Drury, 1773) (Odonata: Libellulidae) introduced with aquarium plants to Lublin (Poland). Annals Univ. M. Curie-Skłodowska sec. C 67(2): 21-26.
 • Buczyński P., Dawidowicz Ł., Jarska W., Tończyk G. 2012. On the occurrence of Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) in western part of the Lithuanian Lake District (Poland). Zool. Ecol. 22(3-4): 198-202.
 • Shapoval A.P., Buczyński P. 2012. Remarkable Odonata caught in ornithological traps on the Courish Spit, Kaliningrad Oblast, Russia. Libellula 31(1/2): 97-109.
 • Buczyński P., Brożonowicz A., Czerniawska-Kusza I. 2013. A disjunctive site of Sympecma paedisca (Brau.) (Odonata: Lestidae) in Opole Silesia (south-western Poland). Čas. Slez. zemského muz. ser. A 62: 45-50.
 • Buczyński P., Zawal A., Stępień E., Buczyńska E., Pešič V. 2013. Contribution to the knowledge of dragonflies (Odonata) of Montenegro, with the first record of Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785). Annals Univ. M. Curie-Skłodowska sec. C 68(2): 57-71.
 • Buczyński P., Zawal A., Stępień E., Buczyńska E., Pešić V. 2013. Gomphus pulchellus Selys recorded on the eastern edge of its distribution area in Montenegro (Anisoptera: Gomphidae). Odonatologica 42(4): 293-300.
 • Pakulnicka J., Górski A., Bielecki A., Buczyński P., Tończyk G., Cichocka J.M. 2013. Relationships within aquatic beetle (Coleoptera) communities in the light of ecological theories. Fundam. appl. Limnol. 183(3): 249-258.
 • Zawal A., Buczyński P. 2013. Parasitism of Odonata by Arrenurus (Acari: Hydrachnidia) larvae in the Lake Świdwie, nature reserve (NW Poland). Acta parasitol. 58(4): 486-495.
 • Buczyńska E., Shapoval A.P., Buczyński P. 2014. The northernmost European record of Parasetodes respersellus (Trichoptera: Leptoceridae) from the Courish Spit (Russia) with notes on its distribution and imaginal morphology. Turk. J. Zool. 38(5): 631-636. 
 • Buczyński P., Marczak D., Tończyk G., Lukašuk A., Narewska-Prella K. 2014. Ważki (Odonata) Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska”: nowe dane i stan poznania. Odonatrix 10(1): 1-23.
 • Buczyński P., Shapoval A.P., Buczyńska E. 2014. Pantala flavescens at the coast of the Baltic Sea (Odonata: Libellulidae). Odonatologica 43(1/2): 3-11.
 • Buczyński P., Tończyk G., Bielecki A., Cichocka J.M., Kitowski I., Grzywaczewski G., Krawczyk R., Nieoczym M., Jabłońska A., Pakunicka J., Buczyńska E. 2014. Occurrence of the medicinal leech (Hirudo medicinalis) in birds’ nests. Biologia 69(4): 484-488.
 • Buczyński P., Marczak D., Tończyk G., Mikołajczuk P., Horabik G., Liberski J., Miszta A., Rychła A., Brodacki M., Buczyńska E., Daraż B., Grzędzicka E., Jankowska B., Kowalewczany D., Krakowska K., Lis Ł., Miłaczewska E., Ostalska A., Pepłowska-Marczak D., Szubert M., Szubert P., Siekierzyńska J., Szymański J., Tarkowski A., Tyburski Ł., Wendzonka J., Wierzbieniec G. 2014. Ważki (Odonata) stwierdzone podczas X Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE „Ważki Rezerwatu Biosfery «Puszcza  Kampinoska»” (Izabelin, 28-30 VI 2013 r.). Odonatrix 10(2): 33-51.
 • Buczyński P., Przewoźny M., Pakulnicka J., Buczyńska E., Dawidowicz Ł., Wagner K. 2014. Materials to the knowledge of beetles (Coleoptera) of aquatic habitats in the Suwalski Landscape Park. Annals Univ. M. Curie-Skłodowska sec. C 69(1): 7-27.
 • Buczyńska E., Buczyński P. 2014. Caddisflies (Trichoptera) of the Polish part of the Lithuanian Lake District: new data, state of knowledge, and research perspectives. Acta biol. 21: 37-56.
 • Dawidowicz Ł., Wagner G., Buczyński P. 2014. Butterflies and moths (Lepidoptera: Rhopalocera, Heterocera) of the Polish part of the Lithuanian Lake District (NR Poland): results of preliminary research. Acta biol. 21: 57-74.
 • Buczyńska E., Buczyński P., Zawal A., Michoński G., Szlauer-Łukaszewska A. 2015. First record of parasitism of water mite larva (Acari: Hydrachnidia) on the pupa of Trichoptera. Acta parasitol. 60(2): 196-199.
 • Buczyński P., Górka M., Buczyńska E. 2015. Has Aeshna viridis Eversmann, 1836 (Odonata, Aeshnidae) really disappeared from southern Poland (East-Central Europe)? Pol. J. Entomol. 84(1): 33-47.
 • Buczyńska E., Czachorowski S., Buczyński P. 2015. Issues concerning the conservation of the rare caddis Erotesis baltica McLachlan, 1877 (Trichoptera: Leptoceridae) in Poland. J. Entomol. Res. Soc. 17(1): 87-95.
 • Zawal A., Stępień E., Szlauer-Łukaszewska A., Michoński G., Kłosowska M., Bańkowska A., Myśliwy M., Stryjecki R., Buczyńska E., Buczyński P. 2015. The influence of a lowland river dredging (the Krąpiel in NW Poland) on water mite fauna (Acari: Hydrachnidia). Fundam. appl. Limnol. 186(3): 217-232.
 • Cichocka J., Bielecki A., Jabłońska-Barna I., Buczyńska E., Buczyński P., Stryjecki R., Pikuła D. 2015. Leeches (Clitellata: Hirudinida) of an upland stream: taxonomic composition in relation to habitat conditions. Oceanol. hydrobiol. Studies, 44(2): 245-253.
 • Stryjecki R., Zawal A., Gadawski P., Buczyńska E., Buczyński P. 2015. New host-parasite associations of Hydrachnidia (Acari) on Chironomidae (Diptera) from Poland. Biologia 70(9): 1210-1214.
 • Pakulnicka J., Buczyńska E., Buczyński P., Czachorowski S., Kurzątkowska A., Lewandowski K., Stryjecki R., Frelik A. 2015. Are beetles good indicators of insect diversity in freshwater lakes? Oceanol. hydrobiol. St. 44(4): 487-499.
 • Buczyńska E., Czachorowski S., Buczyński P. 2016. Leptocerus interruptus (Fabricius, 1775) (Trichoptera: Leptoceridae) in Poland: a Case Study of Distribution, Conservation Status and Potential Monitoring Value of a Rare European Caddisfly Species. Acta zool. Bulgar. 68(2): 225-234.
 • Zawal A., Lewin I., Stępień E., Szlauer-Łukaszewska A., Buczyńska E., Buczyński P., Stryjecki R. The influence of the landscape structure within buffer zones, catchment land use and instream environmental variables on mollusc communities in a medium-sized lowland river. Ecol. Res. 31(6): 853-867.
 • Buczyńska E., Buczyński P., Zawal A., Stępień E. 2016. Environmental factors affecting micro-distribution of larval caddisflies (Trichoptera) in a small lowland reservoir under different types of watershed usage. Fundam. appl. Limnol. 188(2): 157-170.
 • Dąbkowski P., Buczyński P., Zawal A., Stępień E., Buczyńska E., Czachorowski S., Stryjecki R. 2016. The impact of dredging of a small lowland river on aquatic beetle fauna (Coleoptera). J. Limnol. 75(3): 472-487.
 • Pakulnicka J., Buczyński P., Dąbkowski P., Buczyńska E., Stępień E., Stryjecki R., Szlauer-Łukaszewska A., Zawal A. 2016. Aquatic beetles (Coleoptera) in springs of a small lowland river: habitat factors vs. landscape factors. Knowl. Manage. aquat. Ecos. 417: 29.
 • Pakulnicka J., Buczyński P., Dąbkowski P., Buczyńska E., Stępień E., Szlauer-Łukaszewska A., Zawal A. 2016. Development of fauna of water beetles (Coleoptera) in water bodies of a river valley – habitat factors, landscape and geomorphology. Knowl. Manage. aquat. Ecos. 417: 40.
 • Buczyński P., Zawal A., Buczyńska E., Stępień E., Dąbkowski P., Michoński G., Szlauer-Łukaszewska A., Stryjecki R., Czachorowski S. 2016. Early recolonization of a dredged lowland river by dragonflies (Insecta: Odonata). Knowl. Manage. aquat. Ecos. 417: 43.
 • Zawal A., Czachorowski S., Stępień E., Buczyńska E., Szlauer-Łukaszewska A., Buczyński P., Stryjecki R., Dąbkowski P. 2016. Early post-dredging recolonization of caddisflies (Insecta: Trichoptera) in a small lowland river (NW Poland). Limnology 17(1): 71-85.
 • Stryjecki R., Zawal A., Stępień E., Buczyńska E., Buczyński P., Czachorowski S., Szenejko M., Śmietana P. 2016. Water mites (Acari, Hydrachnidia) of water bodies of the Krąpiel River valley: interactions in the spatial arrangement of a river valley. Limnology 17(3): 247-261.
 • Buczyński P., Tończyk G., Buczyńska E., Gadawski P., Michoński G., Zawal A. 2017. On the Occurrence of Gomphus pulchellus Selys, 1840 (Odonata: Gomphidae) in the Balkan Peninsula. Acta zool. Bulgar. 69(1): 43-47.
 • Jabłońska–Barna I., Bielecki A., Cichocka J.M., Buczyńska E., Buczyński P., Walerzak A., Szlauer–Łukaszewska A. 2017. Environmental factors determining the distribution pattern of leeches (Clitellata: Hirudinida) in large river systems: A case study of the Oder River system. Biologia 72(4): 407-416.
 • Buczyńska E., Czachorowski S., Buczyński P., Pakulnicka J., Stępień E., Szlauer-Łukaszewska A., Stryjecki R., Zawal A. 2017. Environmental heterogeneity at different scales: key factors affecting caddisfly assemblages in standing waters within a lowland river catchment. J. Limnol. 76(2): 305-325.
 • Pešić V., Gligorović B., Savić A., Buczyński P. 2017. Ecological patterns of Odonata assemblages in karst springs in central Montenegro. Knowl. Manage. aquat. Ecos. 418: 3.
 • Zawal A., Stryjecki R., Stępień E., Buczyńska E., Buczyński P., Czachorowski S., Pakulnicka J., Śmietana P. 2017. The influence of environmental factors on water mite assemblages (Acari, Hydrachnidia) in a small lowland river: an analysis at different levels of organization of the environment. Limnology 18(3): 333-343.
 • Buczyński P., Szlauer-Łukaszewska A., Tończyk G., Buczyńska E. 2017. Groynes: a factor modifying the occurrence of dragonfly lavae (Odonata) on a large lowland river. Mar. freshw. Res. 68 (9): 1653-1663.
 • Buczyński P., Buczyńska E., Kowalak E., Matuszak J., Płaska W., Stryjecki R. 2017. Ważki (Odonata) Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny: dane z lat 2004-2016. Parki nar. Rez. Przyr. 36(1): 59-86.
 • Stryjecki R., Zawal A., Szlauer-Łukaszewska A., Michoński G., Buczyńska E., Buczyński P., Pakulnicka J., Śmietana P. 2017. Water Mite (Acari, Hydrachnidia) Assemblages in Relation to Differentiation of Mesohabitats in a Shallow Lake and Its Margins. Turk. J. Fisher. aquat. Sci. 17(2): 323-332.
 • Buczyńska E., Szlauer-Łukaszewska A., Czachorowski S., Buczyński P. 2018. Human impact on large rivers: the influence of groynes of the River Oder on larval assemblages of caddisflies (Trichoptera). Hydrobiologia 819(1): 177-195.
 • Buczyński P., Obłoza P. 2018. Pierwsze stwierdzenie zawleczenia egzotycznej ważki Ischnura senegalensis (Rambur, 1842) (Odonata: Coenagrionidae) do Polski. Odonatrix 14(1): 1-8.
 • Buczyński P., Rychła A., Wendzonka J., Brodacki M., Gołąb M.J., Grzędzicka E., Jankowska B., Holnicki-Szulc F., Jędro G., Kucharski A., Kusal B., Liberski J., Mikołajczuk P., Miłaczewska E., Miszta A., Orzechowski R., Paciora K., Śniegula S., Szymański J., Tarkowski A., Tończyk G. 2018. Ważki (Odonata) stwierdzone w Pienińskim Parku Narodowym i jego okolicach podczas XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE  (Krościenko nad Dunajcem, 6-9 VII 2017). Odonatrix 14(5): 1-16.
 • Zawal A., Stryjecki R., Buczyńska E., Buczyński P., Pakulnicka J., Bańkowska A., Czernicki T., Janusz K., Szlauer-Łukaszewska A., Pešić V. 2018. Water mites (Acari, Hydrachnidia) of riparian springs in a small lowland river valley: what are the key factors for species distribution? PeerJ 6:e4797.
 • Buczyński P., Buczyńska E., Michalczuk W. 2019. From Southern Balkans to Western Russia: Do First Polish Records of Pantala flavescens (Fabricius, 1798) (Odonata: Libellulidae) Indicate a Migration Route? J. Entomol. Res. Soc. 21(1): 11-16.
 • Buczyńska E, Buczyński P. 2019. Survival under anthropogenic impact: the response of dragonflies (Odonata), beetles (Coleoptera) and caddisflies (Trichoptera) to environmental disturbances in a two-way industrial canal system (central Poland). PeerJ 6: e6215.
 • Stępień E., Zawal A., Buczyński P., Buczyńska E., Szenejko M. 2019. Effects of dredging on the vegetation in a small lowland river. PeerjJ 7: e6282.
 • Buczyńska E., Buczyński P. 2019. Aquatic Insects of Man-Made Habitats: Environmental Factors Determining the distribution of  Caddisflies (Trichoptera), Dragonflies (Odonata) and Beetles (Coleoptera) in Acidic Peat Pools. J. Insect Sci. 19(1): 17.
 • Buczyński P., Tarkowski A. 2019. Ważki (Odonata) rezerwatu przyrody „Jezioro Obradowskie” (Polesie Zachodnie). Parki nar. Rez. Przyr. 38(3-4): 17-30.
 • Buczyński P., Przewoźny M., Angus R., Bameul F., Bilton D., Buczyńska E., Foster G., Foster S.L., Geijer J.,Gerend R.,Gosik R.,Hendrich L., Herbig C., Köhler J.,Nilsson A.N., Scheers K., Smith M., Tarkowski A.,Turner C., Watson W.R.C. 2019. Beetles (Coleoptera) of wetlands and other aquatic habitats in the Polesie region (central-eastern Poland): species found during the Balfour-Browne Club Meeting 2016. Roczn. Muz. Górnośl. Bytom Przyr. 25(on line 001): 1-28.
 • Buczyński P., Michoński G., Zawal A. 2020. New site of Cordulegaster heros Theischinger, 1979 in western Slovakia – the confirmation of its northern border of range of occurrence in Europe (Odonata: Cordulegastridae). Ecol. Montenegrina 28: 20-22.
 • Buczyński P., Bobrek M., Bobrek R. 2020. Interesujące stwierdzenie zawleczenia egzotycznej ważki Pseudagrion microcephalum (Rambur, 1842) (Odonata: Coenagrionidae) do Polski. Odonatrix 16(5): 1-6.
 • Michalczuk W., Buczyński P., Buczyńska E., Czechowski P., Cymbała Robert, Długosz I., Domagała M., Dumański J., Gałan M., Gumułka P., Górajski L., Grabek M., Gwóźdź R., Kolago G., Kowalczyk M., Król J., Lewandowska E., Lewandowski K., Łagosz P.,  Mikołajczuk P., Nowicka K., Ostrowski K., Pawlak S., Pietrasik G., Rauner-Bułczyńska E., Ratajczak J., Senn P., Sieczak K., Świtała D., Świtała M., Tańczuk A., Wolny M.S., Wiszniowska M., Zabłocki P. 2020. Bezprecedensowa inwazja husarza wędrownego Anax ephippiger (Burmeister, 1839) (Odonata: Aeshnidae) na Polskę w roku 2019. Odonatrix 16(10): 1-24.
 • Lewandowska E., Lewandowski K., Buczyński P. 2020. Sukces rozrodczy nomadki żółtawej Pantala flavescens (Fabricius, 1798) (Odonata: Aeshnidae) stwierdzony nad Jeziorem Rakutowskim (Polska centralna). – Reproductive success of Wandering Glider Pantala flavescens (Fabricius, 1798) (Odonata: Libellulidae) recorded in Lake Rakutowskie (central Poland). Odonatrix 16(11): 1-7.
 • Markowski P., Buczyński P. 2020. Rediscovery of Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae) on the southern edge of its distribution area in in Central and Eastern Poland. Pol. J. Entomol. 89(2): 81-90.
 • Buczyński P., Buczyńska E., Baranowska M., Lewniewski Ł., Góral N., Kozak J., Tarkowski A., Szykut K.A. 2020. Dragonflies (Odonata) of the city of Lublin (Eastern Poland). Pol. J. Entomol. 89(3): 153-180.
 • Buczyński P., Buczyńska E., Jirak-Leszczyńska A. 2020. Ważki (Odonata) Ojcowskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. Przyr. 39(1): 43-71.
 • Halabowski D., Lewin I., Buczyński P., Krodkiewska M., Płaska W., Sowa A., Buczyńska E. 2020. Impact of the discharge of salinised coal mine waters on the structure of the macroinvertebrate communities in an urban river (Central Europe). Water Air Soil Poll. 231: 5.
 • Stryjecki R., Zawal A., Krepski T., Stępień E., Buczyńska E., Buczyński P., Czachorowski S., Jankowiak Ł., Pakulnicka J., Sulikowska-Drozd A., Pešić V., Michoński G., Grabowski M., Jabłońska A., Archem M., Olechwir T., Pietrzak L., Szlauer-Łukaszewska A. 2021. Anthropogenic transformations of river ecosystems are not always bad for the environment. Multi-taxa analyses of changes in aquatic and terrestrial environments after dredging of a small lowland river. PeerJ 9: e12224.
 • Buczyński P., Walczyk K., Tańczuk A., Buczyńska E., Bojar P., Góral N. 2022. Structural and physical factors as predictors of the species distribution and diversity of dragonflies and damselflies (Odonata) in an upland storage reservoir. Folia Biol. (Kraków) 70: 67-78.
 • Zawal A., Buczyńska E., Malicka R., Buczyński P., Stępień E. 2022. A new pattern of parasitism in water mites (Hydrachnidia)? An insight into their relationships with pupae of caddisflies (Trichoptera). Int. J. Parasitol. Parasites Wildl. 18: 41-55.
 • Pakulnicka J., Buczyński P., Buczyńska E., Stępień E., Szlauer-Łukaszewska A., Stryjecki R., Bańkowska A., Pešić V., Filip E., Zawal A. 2022. Sequentiality of beetle communities in the longitudinal gradient of a lowland river in the context of the river continuum concept. PeerJ 10: e13232.
 • Nieoczym M., Stryjecki R., Buczyński P., Płaska W., Kloskowski J. 2023. Differential abundance, composition and mesohabitat use by aquatic macroinvertebrate taxa in ponds with and without fish. Aquatic Sciences, 85: 25.

Poza pozycjami chronionymi prawami wydawcy, wszystkie istotne prace są dostępne w formie plików pdf na moim profilu w portalu ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Pawel_Buczynski/?ev=hdr_xprf

Każdą swą publikację mogę udostępnić drogą sieciową jako plik pdf. Wystarczy przesłać prośbę e-mailem.