Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Katarzyna Jaksim

mgr Katarzyna Jaksim
Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
SEKRETARIAT INSTYTUTU NAUK O ZIEMI I ŚRODOWISKU
Telefon
+ 48 81 537 69 96
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

al. Kraśnicka 2 d, pokój17A
20-718 Lublin

O sobie

WYKSZTAŁCENIE:

 • absolwentka studiów prawniczych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • specjalista ds. rachunkowości (certyfikat zawodowy)
 • specjalista ds. kadr i płac (certyfikat zawodowy)

DOŚWIACZENIE ZAWODOWE:

 • 2005-2014 praca w instytucjach finansowych polskich i zagranicznych, w tym obsługa administracyjna i finansowa oraz wsparcie przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy unijnych na działalność; praca w instytucjach samorządu terytorialnego
 • od 2014 - praca w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stanowisko: straszy specjalista ds. administracji i finansów; w latach 2017-2019 kierownik dziekanatu Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, od 2019 - asystent dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku  

DODATKOWE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI:

 • specjalista ds. zamówień publicznych (szkolenie specjalistyczne finansowane z funduszy UE)
 • udział w projekcie INTER-PRO-UMCS – wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych na badania w ramach realizacji zadania 14 w projekcie Zintegrowany UMCS w programie POWER finansowanym z funduszy UE
 • tłumacz tekstów specjalistycznych z języka niemieckiego (certyfikat wydany przez Katedrę UNESCO Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • certyfikat znajomości języka migowego wydany przez Polski Związek Głuchych

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 • wsparcie merytoryczne i administracyjne dyrektora i pracowników Instytutu w wykonywaniu obowiązków, dbanie o prawidłowy przepływ informacji wewnątrz Instytutu, nadzór nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji instytutowej
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Instytutu
 • obsługa finansowa i procesu zamówień publicznych w Instytucie
 • administracyjna i finansowa obsługa postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego
 • obsługa Rady Naukowej i komisji działających w Instytucie
 • bieżąca analiza zmian w przepisach powszechnie obowiązujących i wewnętrznych dotyczących działalności Instytutu