Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marzena Kruk

dr Marzena Kruk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA SPOŁECZNYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNOŚCI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Konsultacje


Semestr letni 2022/2023 


Poniedziałek   13.00-14.40


WFIS pokój/room 234 


Adres: Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 234


Kontakt:


E-mail: msylwia.kruk@poczta.umcs.lublin.pl


 


W dniu 27.03 konsultacje są odwołane.  


 

Adres

Instytut Socjologii
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie

20.10. 2005 Katolicki Uniwersytet Lubelski. Magister socjologii

17.05. 2012 Katolicki Uniwersytet Lubelski. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

Doświadczenie zawodowe:

2005-2013 Katolicki Uniwersytet Lubelski: Dział Koordynacji Programów Europejskich.  Kierownik Projektów

1.10.2013  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Instytut Socjologii.  Adiunkt

Certyfikaty:

Project Management IPMA 

 

Zainteresowania naukowe:

Socjologia migracji

Socjologia struktur społecznych i ruchliwości 

Socjologia innowacyjności

Socjologia wiedzy i edukacji 

Socjologia młodzieży 

Project Management 

 

ORCID ID 

https://orcid.org/0000-0002-5067-632X

 


Działalność naukowa

 

 Wybrane publikacje:

 1. Kruk, M. (2015). Wsparcie społeczne dla rodzin migracyjnych w Polsce. W: I. Taranowicz, S. Grotowska (red.),Rodzina wobec wyzwań współczesności ( ss. 205-217).  Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum
 2. Kruk, M. (2014). Zdrowie psychiczne migrantów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis FOLIA 164. Studia Sociologica VI (2014), vol. 2, pp. 107–121.
 3. Kruk, M. (2014). Konstruowanie roli społecznej matki w pierwszych latach życia dziecka. Analiza narracji kobiet (współautor). W: A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka (red.), Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania.  Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski
 4. Kruk, M. (2015). Children left behind and their everydays life, in: International multidistiplinary Scentific Conferenceon social Sciences and art.  SGEM 215, Conference Proceeding,  Albena-Bułgaria, pp. 341-348., ISBN 978-619-7105-44-5 / ISSN 2367-5659, Aug 26 - Sept 01; Book 1, Vol. 1,pp.  341 – 348.
 5. Kruk, M. (2015). Występowanie stresu oraz problemy ze snem. W: Z. Kawczyńska-Butrym., E. Czapka; M. Butrym (red.), Studenci lubelskich uczelni zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później (ss. 73-89).  Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
 6. Kruk, M. (2015). Poziom aktywności fizycznej młodzieży akademickiej lubelskich uczelni. (współautor). W: Z. Kawczyńska-Butrym, E. Czapka, M. Butrym (red.), Studenci lubelskich uczelni zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później (ss.123-135). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 7. Kruk, M. (2015). Economic and social result of local border traffic. Agreement beetwen Poland and Ukraine. W: V. Yevtukh, R. Radzik, G. Kisla (ed.), Polish and Ukrainian Experience (ss. 135-149). Kyiv Publithing House "Scientific Production Association "Interservice" LTD
 8. Kruk, M. (2015). Organizacja opieki nad rodzicami polskich migrantek w Norwegii. W: P. Górski (red.), Zmiany demograficzne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania, (ss. 34-41). Kraków: Wydawnictwo Akademia Górniczo-Hutnicza
 9. Kruk, M. ( 2015). Migracje jako czynnik aktywizujący życie rodzinne i społeczne osób starszych. W: M. Synowiec-Piłat, B. Kwiatkowska, K. Borysławski (red.), Inkluza czy ekskluzja człowiek stary w społeczeństwie (ss. 257-273).  Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
 10. Kruk, M( 2015). Migration in Border Region- the Context of Implementing the Agreement on Local Border Traffic with Kaliningrad Oblast. in: (ed). L. Faltan, Cross – Border Migration and its Implications for the Central Eurpean Area (pp.51-70). Bratislava
 11. Kruk, M. (2015). Wsparcie społeczne dla rodzin migracyjnych w Polsce. W: I. Taranowicz. S. Grotowska(red.),  Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy (ss.193-205). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ARBORETUM
 12. Kruk, M. (2015). Europejski Uniwersytet Wschodni. Raport z badań motywacji potencjalnych studentów z zagranicy. J. Bielecka-Prus, M. Kruk, Z Kawczyńka-Butrym (red.), Lublin: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 13. Kruk, M. (2016). Raport Europejski Uniwersytet Wschodni - podsumowanie i rekomendacje. (red.), J Bielecka –Prus,  M. Kruk, J. Olchowski. Lublin: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej  ISBN 978-83-7784-792-3
 14. Kruk, M. ( 2016), Transnational families and their problems, in: A. Antonietti., A. Ghergut,A. Diekmann, A. Corradini, M Celio de Conceicao (eds)., ss. (1171-1181), Bulgaria:  Published  by STEF 92. ISBN 978-619-7105-71-1
 15. Kruk, M. (2016). Problem eurosieroctwa w Polsce, w: K. Bogacka (red.), Dziecko w kulturze (ss. 123-146). Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 16. Kruk, M. (2017). Problems of child socialization and care In polish familie of Migrant mothers, (współautorstwo J. Bielscka-Prus) in: The Russian Academy of Sciences Institute Of Socio-Political research center for social demography „ Demography. Sociology. Economics. Series Founded in 2015 Volume 3, NO.1 female migration: forms, trends, consequences. Mascow. pp.103-112
 17. Kruk, M. (2015). Inter-sectoral dialog for migrants. Based on the example of lubelskie voivodeship. W: I. Pesatova, B. Szluz, P. Walawender (red.), Interdisciplinary approach in social problem solving (pp. 86-91)., (red). Jan Ewangelista Purkyne University, Usti nad Labem
 18. Kruk, M. (2016). Studenci zagraniczni w Polsce. Wyzwania społeczno-ekonomiczne. W: M. Olkiewicz, M. Drewniak, J. Chmura (red.),  Ludzie nauki - prezentacje tematyki badawczej i przeglądowej (ss. 9-17). Waleńczów: Wydawnictwo Naukowe Intellect ISBN 978-83-943426-4-7
 19. Kruk, M. (2015). Zdrowie  psychiczne migrantów. Analiza socjologiczna.  W: E. Flatow-Kaleta, A. Zduniak (red.), Bezpieczeństwo zdrowotne, ujęcie interdyscyplinarne. Podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych, t. 2, (ss. 273-287). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ISBN:  978-83-65096-05-0, 
 20. Kruk, M. (2015). Problem bezpieczeństwa migrantów. Analiza socjologiczna.  W: M. Kopczewski, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak (red.), Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Jednostki, grupy i społeczeństwa, t. 2.  Poznań (ISBN: 978-83-65096-17-3) 
 21. Kruk, M. (2006). Teorie pracy socjalnej - praca z klientem pomocy społecznej. W:  J. Maur (red.),  Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej Lublin: Wydawnictwo KUL (ISBN 83-7363-428-2)
 22. Kruk, M.  (2010). Potrzeba współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w realizacji lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych- miejsce i rola osób chorujących psychicznie W: A. Juros, M. Kruk (red.), Dajmy szansę, zatrudnienie i praca w perspektywie zdrowia psychicznego. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 23. Kruk, M. (2017).  Sytuacja eurosierot w opiniach opiekunów zewnętrznych. Edukacja Humanistyczna, 1 (3), ss.113-133
 24. Kruk, M. (2016).  Zarządzanie projektami społecznymi. W: K. Frączkowski, A. M. Janiak, J. Kosakowski, M. Kruk, M. Mastalerz, A. Stankowska (red.), Zarządzanie zespołami projektowymi (ss. 28-55).   Warszawa: Wydawnictwo Texter  ISBN: 978-83-7790-801-3
 25. Kruk, M. (2016). Model otwartych innowacji na obszarach szkolnictwa wyższego w Polsce. W: J. Nowakowska-Grunt, I. Miciuła (red.), Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej (ss.153-160).   Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia  ISBN: 978-83-65357-32-8
 26. Kruk, M. (2016). Kreatywne zarządzanie w obszarach szkolnictwa wyższego w Polsce, W: K. Szopik-Depczynska, I. Miciuła (red.), Innowacje i zarządzanie w XXI wieku (ss. 117-124).  Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia
 27. Kruk, M. (2015). Pomiędzy migracją, nauką i biznesem – dylematy współczesnej młodzieży. w: M. Olkiewicz, M. Drewniak (red.),  Nauka kluczem do poznania świata (ss. 254-261). Słupsk: Wydawnictwo
 28. Kruk, M. (2016). Rola i znaczenie innowacji w rozwoju uczelni wyższych w Polsce.  W: M. Kruk, A.Synowiec, K. Parkitna (red.),  Wiedza i technologie motorem gospodarki - nauki ekonomiczno - prawne  (ss. 48-64). Częstochowa: Wydawnictwo Omnibuss  ISBN 978-83-943111-1-7
 29. Kruk, M., Synowiec, A. i Parkitna,  K. (2016).  Innowacje w nauce. Częstochowa:Wydawnictwo Omnibuss ISBN- 978-83-943111-3-1
 30. Kruk, M. (2016). Innowacje społeczne odpowiedzią na lokalne problemy współczesnego społeczeństwa. Opuscula Sociologica, 2, ss. 75-90
 31. Kruk, M. (2016). Proces zarządzania ryzykiem w innowacyjnych projektach badawczych. W: A. Mempel-Śnieżyk, J. Doskocz, P. Kardasz (red.), Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk ekonomicznych. Przegląd aktualnej problematyki. Wrocław: Wydawnictwo Nauka i Biznes   ISBN: 978-83-947095-1-8
 32. Kruk, M. (2016). Innowacyjny uniwersytet. Korzyści ze współpracy środowiska akademickiego i przedsiębiorstw. W: A. Mempel-Śnieżyk, J. Doskocz, P. Kardasz (red.), Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk ekonomicznych. Przegląd aktualnej problematyki (ss.79-88). Wrocław: Wydawnictwo Nauka i Biznes   (ISBN: 978-83-947095-1-8 Konferencja Plusuj Start Innowacji)
 33. Kruk, M. (2016). Innowacyjność polskich uczelni stan i perspektywy. Instytut Spraw Publicznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Studia z zarządzania międzykulturowego, Tom XVII/ Zeszyt 7 część 1. ss. 173-191 ( ISSN 1733-2486)
 34. Kruk, M. (2016). Społeczna odpowiedzialność uczelni wobec wyzwań innowacji. Roczniki Nauk Społecznych KUL, 1, ss. 313-330
 35. Kruk, M. (2016). Wykwalifikowani migranci. Studenci zagraniczni na Polskich uczelniach. W: M. Luty -Michalak, O. Kotowska –Wójcik (red.),  Społeczna odpowiedzialność jako podstawa osiągnięcia zrównoważonego rozwoju (ss, 167-191).  Warszawa:Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ISBN 978-83-8090-246-6
 36. Kruk, M. (2017). Social dimensions of innovation, World Scientific News, 1/2017, pp.12-23
 37. Kruk, M. (2017). Doskonalenie kompetencji wśród kadry dydaktycznej. Rynek –Społeczeństwo-Kultura, nr 1(22), ss. 61-67 ( ISSN 2300-5491)
 38. Kruk, M. (2017). Instytucje otoczenia biznesu. Modelowe ośrodki współpracy nauki i biznesu w Polsce. W: M. Woźniak, M. Drewniak, H. Tańska (red.), Nauka i biznes - wyzwania XXI wieku, (ss. 9-21). Waleńczów: Wydawnictwo Naukowe Intellect
 39. Kruk, M (2017), Implementing the innovation by academies in Poland. Condition and perspectives. Wdrażanie innowacji przez uczelnie wyższe w Polsce. Stan i perspektywy. World Scientific News”, 2017, pp.  89 (2017) 174-183
 40.  Kruk, M (2017), Innowacje we współczesnym społeczeństwie - analiza socjologiczna. Sophia Wydawnictwo, w:  Zarządzanie Społeczno-ekonomiczne wobec wyzwań XXI wieku. red. Joanna Nowakowska -Grunt, Ireneusz Miciuła, Marcin Mastalerz, Sophia Wydawnictwo. Katowice 2017, s. 12-20.

 41. Kruk, M (2017), Znaczenie uczelni wyższych w kształtowaniu kompetencji kreatywnych oraz postaw proinnowacyjnych,w: Zarzadzanie wartością w warunkach zmiany,red. Piotr Pisarewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017,   s. 247-261  ISBN 978-83-78-65-567-1.

 42. Kruk, M (2017), Kreowanie kultury innowacyjnej w organizacjach, „Humanizacja Pracy” , 2017 nr 3/2017, s.153-164.

 43. Kruk, M (2017), Zarządzanie projektami w środowiskach akademickich – a uczelnie wyższe, „Culturological Almanac. Cultural project Management and Creative Industry”, Issue 3, 2016,  ss. 169-174

 44. Kruk, M. (2017), Zarządzanie kadrą akademicką i rola przywódców na uczelniach wyższych w Polsce, w: Nuka i Zarządzanie, (red.), Aleksander Hauziński, Wydawnictwo Libron, Kraków 2017, s. 153-165. ISBN 978-83-65705-50-

 45. Kruk, M. (2017), Mobilność pracowników naukowych – drogą do rozwoju gospodarki innowacyjnej w Polsce,  „CULTUROLOGICAL ALMANAC”  Issue 6 Innovative technologies in the culture, MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE 2017, s. 68-75.

 46. Kruk, M.(2017), Zarządzanie kapitałem ludzkim a kwestia imigrantów w Polsce, „Międzynarodowe Studia Społeczno - Humanistyczne Humanum” 2017, nr 26 (3) ss, 277-291. 

 47. Kruk, M., Bielecka-Prus, J. (2017),Etyka troski w transnarodowych rodzinach kobiet migrujących zarobkowo,w: Kobieta w przestrzeni publicznej. Dialog-praktyka-nauka. (red.), Marta Luty -Michalak, Olga Kotowska-Wójcik,  Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, 2017.

 48. Kruk, M.(2017), Zarządzanie bezpieczeństwem migrantów, A. Buczyński, E. Misterska (red.), W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, t. 4. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań, ISBN: 978-83-65096-63-0.
 49. Kruk, M.(2018), Rola kapitału ludzkiego w zarządzaniu projektami, „Culturological Almanac” Issue 7, pp.57- 65.  Ministry of Education and Science of Ukraine.
 50. Kruk, M. (2018), Between profit and loss. Analysis of labor migration to Poland on the selected examples. Employment immigrants on the Polish labor market, Volume 5, Issue 3, pp. 67-73.

 51. Kruk, M. (2018), Management of resource economic immigrants in Poland on the example of employees from Ukraine.  SGEM-Science and Society, 2018,  Volume 5, Issue 3, pp. 371-377

 52. Kruk, M. (2018), Migration and mobility as a factor of sustainable development in Europe, “Review of Economic and Business Studies" 2018, Volume 11, Issue no. 2., pp.13-21.

 53. Kruk, M. (2019),Zarządzanie karierą zawodową na przykładzie młodych pracowników naukowych w Polsce, w: Wyzwania zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój przedsiębiorstwa. Wybrane uwarunkowania red. Paweł Antonowicz, Halina Czubasiewicz, Alicja Antonowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2019, s. 47-62. ISBN 978-83-7865-838-2.

 54. Kruk, M. (2019), Intellectual capital management in universities in the face of internationalisation challenges, Edukacja Ekonomistów i Menadżerów. Problemy. Innowacje", nr 54, ss. 31-43.
 55. Kruk, M (2020), Dlaczego studenci zagraniczni wybierają Lublin? Opinie młodzieży z krajów Partnerstwa Wschodniego o studiach w Lublinie. "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny" nr 1.
 56. Kruk, M. (2021), Kariery zawodowe kobiet w Polsce - bariery i oczekiwania, w: Kariery zawodowe kobiet w Polsce - bariery i oczekiwania,w: (Nie) równości płci w sferze publicznej, red. Martyna Kawińska, Olga Kotowska-Wójcik, Wydawnictwo CEDEWU, s. 49-61 , ISBN 978-83-8102-349-8.
 57. Kruk, M.S. (2022). Support for social entrepreneurship in Poland under the European Social Fund – changes and challenges. [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 36 (1), 73–89. doi:  https://doi.org/10.24917/20801653.361.5

 58. Kruk, M.S (2022), Economic immigration in the secondary segment in Poland taking the example of employees from Ukraine,” Migration Letters” November 2022 Volume: 19, No: 6, pp. 881 – 895 ISSN: DOI: https://doi.org/10.33182/ml.v19i6.1404

Konferencje krajowe:

 1. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski: Rodzina 2013 Referat: Konstruowanie roli społecznej matki w pierwszych latach życia dziecka. Analiza narracji kobiet (współautor).
 2. Kraków: Akademia Górniczo Hutnicza IX Konferencja naukowa. Zmiany demograficzne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania: Referat: Organizacja opieki nad rodzicami polskich migrantów w Norwegii.
 3. Kraków: Uniwersytet Jagielloński: Kultura wykluczenia Kultura wykluczenia? Wykluczenie ekonomiczno-społeczne. Referat: Wykluczenie społeczne imigrantów- analiza socjologiczna.
 4. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski: Rodzina wobec lokalnych i globalnych wyzwań współczesności. Referat: Wsparcie społeczne dla rodzin migracyjnych w Polsce.
 5. Kraków: Uniwersytet Jagielloński: IX Krakowska konferencja młodych uczonych. Referat. Eurosieroctwo w Poslce.
 6. Lublin: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej: Conference: Border-Space- Migrations. Referat: Presenatation Project Polish female migrants and their families – a study of care deficit. Współorganizator.
 7. Katowice: Intellect. Nauka i biznes, czyli dwa przenikające sie światy. Referat: Pomiędzy migracją, nauką i biznesem -dylematy współczesnej młodzieży.
 8. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski: Studia nad Wiedzą. Referat: Społeczna odpowiedzialność uczelni wobec wyzwań  innowacji.
 9. Katowice: I Ogólnopolska Konferencja: Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa. Referat: Migracje jako czynnik aktywizujący życie rodzinne i społeczne osób starszych.
 10. Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Dziecko w Kulturze. Referat: Problem Eurosieroctwa w Polsce.
 11. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie. Referat: Miejsce i rola osób starszych we współczesnym społeczeństwie polskim.
 12. Kraków: Uniwersytet Jagielloński i Instytut Spraw Publicznych Wielokulturowe dylematy Universitas. Referat: Innowacyjność polskich uczelni stan i perspektywy.
 13. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza: Konferencja Mniejszości i Migranci. Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Referat: Studenci zagraniczni w Polsce.
 14. Wrocław: II Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy pod Patronatem MNISW. Referat: Wdrażanie innowacji przez uczelnie wyższe w Polsce. Stan i perspektywy. Komitet Naukowy
 15. Poznań: Nauka i Zarządzanie: Referat: Zarządzanie kadrami i rola przywódców w uczelniach wyższych w Polsce.
 16. Szczecin: Uniwersytet Szczecinski: Socjologia organizacji- krytyczna, radykalna, zaangażowana? Referat: Implementacja innowacji społecznych w polskich organizacjach - stan i perspektywy.
 17. Warszawa: Start Innowacji.Referat: Proces zarządzania ryzykiem w innowacyjnych projektach badawczych.
 18. Częstochowa: Omnibus Wydawnictwo: Wiedza i technologia rozwojem gospodarki. Referat:Rola i znaczenie innowacji w rozwoju uczelni wyższych w Polsce.
 19. Katowice: Sophia Wydawnictwo: Kreatywność w zarządzaniu XXI wieku. Referat: Model otwartych innowacji na obszarach szkolnictwa wyższego w Polsce.
 20. Łódź: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna. Profesjonalizacja kreatywności. Referat: Uniwersytet jako miejsce rozwoju kompetencji kreatywnych.
 21. Warszawa: Nauka i Biznes XXI wieku. Referat: Instytucje otoczenia biznesu na przykładzie Centrów Transferu Wiedzy w Polsce.
 22. Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica: Wspołczesne tendencje zmian kultury zarzadzania organizacją. Referat: Kreowanie kultury innowacyjnej w organizacjach.
 23. Lublin: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej: Społeczne wymairy mobilności. Komitet Naukowy.
 24. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza. Referat: Swój czy obcy? Wykluczenie społeczne imigrantów- analiza socjologiczna. 2018r.
 25. Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. Wydział Historyczno-Socjologiczny, Efektywna komunikacja w biznesie. Problemy, wyzwania, strategie. Referat: Zarządzanie komunikacją międzykulturową w uczelniach wyższych- nowe wyzwania i potrzeby. 19-20. 03. 2019r. 
 26. Wrocław - V Ogólnoposka interdyscyplinarna Konferencja Eureka, 29-30.04.2019 r. 

 27. Rzeszów: Wyższa  Szkoła Informatyki i Zarządzania. XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”. 31.05.2019

Konferencje międzynarodowe krajowe:

 1. Zakopane: Wyższa Szkoła Bezpieczenstwa: III Międzynarodowa konferencja naukowa. Pradygmaty badań nad bezpieczeństwem” Referat pt. Problem bezpieczeństwa migrantó. Analiza socjologiczna.
 2. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski: Międzynarodowa Konfernecja naukowa: Partnerstwo Międzysektorowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Referat: Inter–sectoral dialog for migrants, on the example of Lubelskie Voivodeship.
 3. Świerklaniec: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa: Interdyscyplinarne podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych. Referat: Zdrowie psychiczne migrantów. Analiza socjologiczna.
 4. Gdańsk: Uniwersytet Gdański:  International Conference Gender, Culture & Migration, Round Table of Experts on Gender Equality &Migration.
 5. Warszawa: Uniwersytet Warszawski:The role of diverse legal regimes in shaping migrants experiences: visible impacts and research challenges within IMISCOE RN.  Research Cluster Ukrainian migration to the European Union. Referat: Students from Ukraine in Poland.
 6. Lublin: Urząd Miasta: Kongres Inicjatyw w Europie Wschodniej. Referat: Nauka i edukacja. Prezentacja wyników badań motywacji potencjalnych studentów z zagranicy.
 7. Lublin: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej: International scientific conference. Care in the migration processes. Concepts and projects. Referat:  Sytuacja euro sierot  w opiniach opiekunów zewnętrznych.
 8. Kraków: II Międzynarodowa Konferencja. Zarządzanie i Innowacje w XXI.
 9. Warszawa: VII Konferencja Innovations in science and society - yesterday and today. Referat: Ryzyko w projektach badawczych.
 10. Sopot: Uniwersytet Gdański: XVI Konferencja z cyklu Zarządzanie wartością, Referet: Uniwersytet jako miejsce rozwoju kompetencji kreatywnych.
 11. Toruń: I Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa. Referat: Bezpieczeństwo studentów zagranicznych w Polsce.
 12. Warszawa: International Organization for Migration. Urząd ds. Cudzoziemców. Zarządzanie migracjami.
 13. Ciechocinek: Ścieżki edukacyjne polaków za granicą. Referat: Migracje edukacyjne polskich studentów.28.04.2017
 14. Warszawa: Uniwersytet kardynała stefana Wyszyńskiego: Kobieta – dom, przestrzeń publiczna i nauka. Referat: Kobiety migrantki- doświadczenia polskich migrantek w Norwegii. (Współautor)
 15. Wrocław: Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki. Nauki: - przyrodnicze, - inżynieryjno-techniczne, - ekonomiczno-społeczne, - humanistyczne. Referat: Społeczny wymiar innowacji.
 16. Warszawa: Industrial Relations In Europe Conference Between Core and Peripheries. Migrant workes and migrant precarity. On the eamples of selected countries. (Współautor)
 17. Warszawa: Polacy w Ameryce. Referat: Wysokowykwalifikowani imigranci w USA.
 18. Warszawa: IOM. Migrating World: Interdisciplinary Approaches to Migration and Integration.
 19. Warszawa: Centrum Dialogu.  Pracownicy migracyjni na rynku pracy –  ocena sytuacji z perspektywy wschodniej i zachodniej  Europy.
 20. Katowice: III Międzynarodowa Konferncja Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki. Nauki: - przyrodnicze, - inżynieryjno-techniczne, - ekonomiczno-społeczne, - humanistyczne. Komitet Naukowy. Referat: Społeczne wymairy innowacji.
 21. Kraków: Uniwersytet Jagielloński,Referat: Zarządzanie zasobami ludzkimi a kwestia imigrantów. 
 22. Warszawa: Centre of Migration Research (University of Warsaw), Migration and labour market; patterns and challenges of immigrants’ labour market incorporation in contemporary Europe.
 23. Opole: PAN: VII Ogólnopolska Konferencja Migracyjna Komitetu Badań nad Migracjami PAN; Referat: Europejski Uniwersytet Wschodni i jego wpływ na rozwój regionów. 20-21.09.2018
 24. Warszawa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instytut Socjologii. Konferencja pt: Women in Science.„Masculinity and femininity: towards gender complementarity” 10.04.2019. Referat Bariery i oczekiwania kobiet wobec kariery zawodowej.
 25. Płock Szkoła Wyższa Im. Pawła Włodkowica. Wydzial Prawa i Administracji. Konferencja pt: "Pracownik nie praca, nie ucieknie? Współczesne tendencje na rynku pracy " Refereat na zaproszenie: Dlaczego chcę studiować w Polsce? Studenci zagraniczni z krajów Partnerstwa Wschodniego w Polsce. Analiza motywów, barier i planów na przyszłość na podstawie  badań przeprowadzonych w ramach projektu Europejski Uniwersytet Wschodni 10.05.2019 r.
 26. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Referat: Zarządzanie karierą przez młodych praconików naukowych w Polsce. 13.06.2019

 27. Katowice: Uniwersytet Śląski, Referat: The concept of sustainable development towards the migration processes and labor market in EU countries 26.06.2019
 28. Kraków 28-29.12.2019 Europejska Sieć Migracyjna w Polsce we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II pt.: „Poziom umiędzynarodowienia uczelni wyższych a polityki migracyjne państw”, która odbędzie się w Krakowie dniach 28-29.11. br.  
   
   

Konferencje międzynarodowe:

 1. Bratysława: University in Bratislava: Migracji transgranicznych oraz jego konsekwencje dla obszaru Europy Środkowej. Referat: Migrations in border vicinity  - context of the Agreement  on Little Border Traffic in Kaliningrad Oblast.
 2. Warszawa: Gender equality: policy, research, society. Polish and Norwegian studies on gender equality: work-life balance, quality of life, universities, migration, innovativeness.  Project presenatation Polish female migrants and their families – a study of care deficit.
 3. Jokohama: ISA  XVIII ISA World Congress of Sociology. Migration As the Process of Care Exclusion. Referat:
 4. Glasgow  United Kingdom: Royal College of Physicians. Migrant and Ethnic Health Research –Helping to Make a Fairer, Healthier Scotland.
 5. Praga ESA. 12th Conference of the European Sociological Association 2015 in Prague. Poster. Migrant students: between dream and reality.
 6. Rumunia: European Sociological Association Research Network. Midterm Conference Foreign student’s migration from the Eastern Partnership countries.
 7. Marocco. Casablanca1st International Conference on Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH. Referat: Transnational families and their problems.
 8. Bułgaria- Varna: 3rd International Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2016. Referat:
 9. Boston USA: International Conference on Social Science, Arts, Business and Education. Martin Conference Center at Harvard Medical School Boston - United States of America. Referat:  Euroeorphanhood problems and care.
 10. Kijów Ukraina: Zarządzanie projektami. Referat: Zarządzanie projektami w środowiskach akademickich – a uczelnie wyższe.
 11. Rumunia: Iassi  Universiti: International Conference. Scientific Convergence and Interdisciplinarity in EU Environmental Research. Referat: Wpływ migracji na zrównoważony  rozwój. 2017
 12. Romania Targoviste, Lumen 9th LUMEN International Scientific Conference: Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society.
 13. Bułgaria: 11.2017 University of Sofia, CAP - present and future. Referat: Risk management in innovation.
 14. Rumunia 06.2018: Iassi Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, Romania, Referat: The concept of sustainable development towards the migration processes and labor market in EU countries. 2018. Udział w projekcie ”SCIENVIR 2018” Jean Monnet Activities
 15. Bułgaria 08.2018: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL Sciences 2018 SGEM, 26 -31.08.2018. 
 16. Romania: International Scientific Conference Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society 23-24 November 2018 | Targoviste

 17. Czechy: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2019, vol. X. Dec 16-18, 2019.

 

 


Ogłoszenia

 

Seminaria naukowe:  

 1. Bergen. Norway Department of Sociology, University of Bergen Introduction of the partners, presentation of the Project POLFAMIGRA (main  results, timetable, the WP1). 14-15.11.2013
 2. Lublin. Institute Sociology University Maria Curie Sklodowska. 24.11.2014
 3. Bergen. Norway Department of Sociology. University of Bergen. 09.03. 2015
 4. Lublin. Workshop of experts care - problems of migrant families/ with social workers Workshop Poland. Maria Sklodowska Curie University.
 5. Lublin. International workshop in Poland Maria Sklodowska -Curie University20.05.2016
 6. Gliwice. International workshop. Gender in Social Science. 1-2.07.2016
 7. Bułgaria. Varna. International workshop SGEM 25.08.2016
 8. Warszawa. SGH 16.11.2016
 9. Rumunia. Asociatia Lumen Best practices In Social education, with an empahasis on exploiting the responsible reasearch and Innovation dimensions 10.09.2015
 10. Warszawa. Ogólnopolskie forum o innowacyjności. 16.03. 2017
 11. Warszawa. International Organization for Migration (IOM) 16.04. 2017
 12. Poland/Lublin Project as an focus meeting pratticipant: Qualified Migrants in Poland – Challenges and Good Practice. 5-6.04. 2017
 13. Warszawa, IMISCOE and Centre of Migration Research (University of Warsaw). Human and social capital of migrants, Chair: Prof. Dr. Maurice Crul (TBC), 1-2.03. 2018
 14. Kraków:UJ -Pracwonia CAQDAS TM Letnia Szkoła Metod  Badań Jakościowych. Obszar metodologiczny i obszar anlityczny-QDA MINER. Prowadzący: dr Grzegorz Bryda, dr Krzysztof Tomanek 25-29.06.2018
 15. Seminarium naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza (Kraków). Instytut Socjologii 19.11.2018
 16. Seminarium - analiza badań jakościowych. VIII Szkoła Badań Jakościowych. Prowadzący Prof M. Gorzko. Miejsce UKSW 25.06.2019
 17. Seminarium - Horyzont 2020 Warszawa: Uniwersytet Warszawski 14-15.10.2019
 18. Seminarium Kraków 28-29.12.2019 Efektywne publikowanie naukowe. Centrum Transferu Technologii. Kraków. 

Szkolenia:

 1. Warszawa Szkolenie  International Organization Migrants 3.12.2016
 2. Warszawa PAN  Instytut Horyzont 2020 24.11.2016
 3. Warszawa Szkolenie Erasmus+  04.11.2016
 4. Warszawa Horyzont 2020 dla Nauk Społecznych 09.11.2016
 5. Warszawa IMPA Polska/Seminarium Zarządzanie projektami16.11.2016
 6. Warszawa IMPA Polska 10-11.05.2019
 7. Warszawa NCBiR Norway Grants 19.06.2019
 8. Warszawa Horyzont 2020, 13.10.2019

 

Udział w projektach badawczych:

 1. Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi szansa na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Projekt współfinansowany ze środków UE. Kierownik projektu.
 2. Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro-studia podyplomowe i kursy dokształcające,Projekt współfinansowany ze środków UE. Kierownik projektu
 3. Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej Projekt współfinansowany ze środków UE. Kierownik projektu
 4. Polish female migrants and their families a study of care deficyt. Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich w ramach programu Polsko-Norweska współpraca badawcza. Pracownik merytoryczny
 5. Europejski Uniwersytet Wschodni (projekt partnerski), Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu  Erasmus+. Pracownik merytoryczny
 6. SCIENTIFIC CONVERGENCE AND INTERDISCIPLINARITY IN EU ENVIRONMENTAL RESEARCH Jean Monnet The Activities Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi (UAIC) 
 7. "Uniwersalność +" Projektowanie uniwersalne - (NCBiR)
 8. Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy (InGRID-2 visiting grant, Central European Labour Studies Institute (CELSI) (Bratyslava, Slovakia) June 2021r. 
 9. Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy (InGRID-2 visiting grant, Social Science Research Institute  (TARKI) (Budapeszt, Hungary) August 2021r. 

 

Udział w programie ERASMUS:

         1. Universidade Nova de Lisboa (Portugalia). W ramach programu Erasmus+ przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – NOVA FCSH- / Sociology Department 11.2018r.

       2. University of Vigo (Hiszpania)

 

      3. Universitat Autònoma de Barcelona, (UAB Barcelona) IEPM infrastructure at the Centre d'Estudis Demogràfics (CED). Hiszpania-Barcelona 7-16.07.2019 

   

 

Udział w Organizacjach:

 1. Polskie Towarzystwo Socjologiczne (PTS)
 2. International Sociological Association (ISA)
 3. International Organization for Migration (IOM)
 4. International Migration, Integration and Social Cohesion (IMISCOE)
 5. International Project Management Association Polska (IPMA) 
 6. Komitet Badań nad Migracjami (PAN) - Sekcj migracji wewnętrznych i badań regionalnych.

 

Recenzent:

 1. International Journal of Sociology and Social Policy ISSN: 0144-333X

 2. Wyzwania doktorów i doktorantów wobec współczesnej nauki. (red.) Stanisław Ejdys, Wyd. Intellect: Waleńczów 2018. ISBN: 978-83-950526-9-

 

Zagadnienia naukowe na seminarium dyplomowym:

-         Procesy migracyjne we współczesnym świecie

-         Zarządzanie migracjami

-         Wysokowykwalifikowani migranci wPolsce i na świecie

-         Społeczeństwo innowacyjne

-         Zarządzanie projektami i ryzykiem w gospodarce opartej na wiedzy

-         Szkolnictwo wyższe w Polsce

-         Współpraca nuki i biznesu B+R

 

 

Seminarium licencjackie prowadzone na kierunkach:

Europeistyka

Socjologia

Zarządzanie w Politykach Publicznych

 

 

Wykaz tematów prac dyplomowych 2014-2021

 1. Integracja studentów zagranicz nych w Polsce w świetle wybranej literatury

 2. Wpływ migracji na życie człowieka i jego najbliższych  

 3. Tożsamość narodowa emigrantów w Irlandii 

 4. Sytuacja uchodźców w Polsce na przykładzie narodowości czeczeńskiej

 5. Eurosieroctwo w Polsce. Analiza dyskursu prasowego od 2004 roku.

 6. Migracje zagraniczne a rynek pracy w Lublinie na przykładzie imigrantów z Ukrainy

 7. Fundusze Europejskie w powiecie zamojskim. Analiza wybranych programów

 8. Uwarunkowania procesu wdrażania innowacji w Polsce

 9. Aktywizacja społeczno- zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce.

 10. Instytucje otoczenia biznesu w Polsce

 11. Pozarządowe wsparcie cudzoziemców  w Polsce

 12. Management Information Systems  w zarządzaniu urzędami administracji publicznej

 13. Szanse i bariery z wykorzystania funduszy unijnych dla Polski w latach 2004 -2016

 14. Współpraca uczelni wyższych z biznesem. Doświadczenia i dobre praktyki.

 15. Problematyka zarządzania projektami unijnymi – wybrane elementy.

 16. Znaczenie partnerstw w realizacji projektów unijnych w okresie programowania 2007-2013

 17. Życie społeczno- zawodowe cudzoziemców  w Polsce.

 18. Problematyka zjawiska eurosieroctwa w Polsce.

 19. Wielowymiarowe zarządzanie migracjami w Europie.

 20. Studenci zagraniczni w Polsce - analiza zjawiska.

 21. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach na przykładzie firmy Sp.z.o.o „Peles”.

 22. Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy.

 23. Znaczenie innowacji biznesowych w rozwoju gospodarczo-społecznym Polski.

 24. Rola i znacznie projektów innowacyjnych na Ukrainie.

 25. Proces zarządzania ryzykiem na przykładzie wybranych projektów unijnych.

 26. Polityka migracyjna Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej.

 27. Rola i znaczenie projektów innowacyjnych rozwoju województwa lubelskiego w latach 2004-2019.

 28. Aspiracje edukacyjno-zawodowe ukraińskich studentów w Lublinie.

 29. Bezpieczeństwo narodowe państwa wobec problemu migracji.

 30. Wpływ migracji obywateli Ukrainy na rozwój społeczno-gospodarczy powiatu hrubieszowskiego.

 31. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ruchowo w  powiecie lubelskim.

 32. Znaczenie kultury i tradycji w budowaniu tożsamości  Polonii amerykańskiej.

 33. Plany edukacyjne młodzieży pomaturalnej w województwie lubelskim.

 34. Plany zawodowe młodzieży pomaturalnej w województwie lubelskim

 35. Zarządzanie migracjami w polskich politykach publicznych. Na przykładzie imigracji z Ukrainy.

 36. Korzyści i bariery współpracy uczelni technicznych z biznesem w Polsce.