Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik

dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII REGIONALNEJ I TURYZMU
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
48 81 537 68 51
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w sem. zimowym 2022/2023 - p. 13B:
   wtorki: 11.00-12.00 stacj./Teams
   środy: 12.00-13.00 stacj./Teams

Prowadzone zajęcia:

dla studentów kierunku Geografia:
  -Geografia regionalna Polski i świata
  -Ćwiczenia terenowe na Roztoczu
w bloku Geoturystyka:
  -Podstawy geoturystyki
  -Zarządzanie atrakcjami geoturystycznymi
  -Geoturystyka w praktyce

dla studentów kierunku Turystyka i rekreacja:
 -Regiony geograficzne Polski i świata
 -Regiony turystyczne świata
 -Regiony turystyczne Polski z elementami krajoznawstwa
 -Potencjalne i funkcjonalne regiony turystyczne
 -Metody, techniki i narzędzia badawcze i turystyce i rekreacji
 -Seminarium magisterskie (sp. Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji, Turystyka dzieci i młodzieży, Zarządzanie w hotelarstwie)

Dla studentów studiów doktoranckich:
 -Zaawansowane metody badawcze w geografii

Adres

Al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

Działalność naukowa

Problematyka badawcza

Przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki i rekreacji

 • Ocena potencjału i stopnia rozwoju funkcji turystycznej w wybranych jednostkach przestrzennych
 • Ocena percepcji cech przestrzeni turystycznej wybranych regionów
 • Uwarunkowania rozwoju różnych rodzajów i form turystyki na wybranych obszarach
 • Geologiczne dziedzictwo Roztocza - możliwości jego wykorzystania turystycznego i ochrony 
 • Aspekty teoretyczne i metodologiczne w badaniach nad zjawiskami turystycznymi

 Paleogeografia kenozoiku Europy Środkowej i Wschodniej

 • Ocena uwarunkowań rozwoju różnych form rzeźby w obszarze wyżynnym Polski SE
 • Identyfikacja form rzeźby uwarunkowanych młodymi strukturami nieciągłymi i cechami litostratygraficznymi skał 
 • Studia nad przejawami neogeńskiej aktywności tektonicznej w annopolsko-lwowskiej strefie szwu transeuropejskiego (TESZ – Trans-European Suture Zone)

 Zastosowanie nowych metod i technik w badaniach środowiska geograficznego

 • Wykorzystanie narzędzi GIS do analizy zróżnicowania morfometrycznego Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

 Wybrane publikacje

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Skowronek E. 2021. 3.1. Park krajobrazowy. Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy. [w:] W. Kałamucka, T. Grabowski (red.), System obszarów chronionych Roztocza w Polsce i na Ukrainie a rozwój zrównoważony regionu. Wyd.: Roztoczański Park Narodowy (ISBN 978-83-954586-0-6), UMCS (ISBN 978-83-227-9494-4), Lublin, Zwierzyniec: 57–64.

Brzezińska-Wójcik T. 2021. 4.3. Parki krajobrazowe. Krasnobrodzki Park Krajobrazowy. [w:] W. Kałamucka, T. Grabowski (red.), System obszarów chronionych Roztocza w Polsce i na Ukrainie a rozwój zrównoważony regionu. Wyd.: Roztoczański Park Narodowy (ISBN 978-83-954586-0-6), UMCS (ISBN 978-83-227-9494-4), Lublin, Zwierzyniec: 107–112.

Kałamucka W., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. 2021a. 4.3. Parki krajobrazowe. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. [w:] W. Kałamucka, T. Grabowski (red.), System obszarów chronionych Roztocza w Polsce i na Ukrainie a rozwój zrównoważony regionu. Wyd.: Roztoczański Park Narodowy (ISBN 978-83-954586-0-6), UMCS (ISBN 978-83-227-9494-4), Lublin, Zwierzyniec: 113–120.

Kałamucka W., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. 2021b. 5.2. Park krajobrazowy. Południoworoztoczański Park Krajobrazowy. [w:] W. Kałamucka, T. Grabowski (red.), System obszarów chronionych Roztocza w Polsce i na Ukrainie a rozwój zrównoważony regionu. Wyd.: Roztoczański Park Narodowy (ISBN 978-83-954586-0-6), UMCS (ISBN 978-83-227-9494-4), Lublin, Zwierzyniec: 151–158.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Gajek G., Rodzik J., Zieliński P. 2021. Wyżyna Lubelska (343.1). [w:] A. Richling, J. Solon, A. Macias, J. Balon, J. Borzyszkowski, M. Kistowski (red.), Regionalna geografia fizyczna Polski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 423–435.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Chabudziński Ł. 2021a. Roztocze (343.2). [w:] A. Richling, J. Solon, A. Macias, J. Balon, J. Borzyszkowski, M. Kistowski (red.), Regionalna geografia fizyczna Polski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 436–442. ISBN 978-83-7986-381-5

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Chabudziński Ł. 2021b. Wyżyna Wołyńska (851.1). [w:] A. A. Richling, J. Solon, A. Macias, J. Balon, J. Borzyszkowski, M. Kistowski (red.), Regionalna geografia fizyczna Polski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 591–595.ISBN 978-83-7986-381-5

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Chabudziński Ł. 2021c. Kotlina Pobuża (851.2). [w:] A. Richling, J. Solon, A. Macias, J. Balon, J. Borzyszkowski, M. Kistowski (red.), Regionalna geografia fizyczna Polski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 596–598. ISBN 978-83-7986-381-5

Brzezińska-Wójcik T. 2021. Relationship between the Geotourism Potential and Function in the Polish Part of the Roztocze Transboundary Biosphere Reserve. Geosciences 2021, 11, 120. https://doi.org/10.3390/.

Skowronek E., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Stasiak A., Tucki A. 2020. The role of regional products in preserving traditional farming landscapes in the context of development of peripheral regions – Lubelskie Province, Eastern Poland. Acta Universitatis Carolinae, Geographica 55(1): 1–17. https://doi.org/10.14712/23361980.2020.1.

Widz M., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. 2020. Assessment of the overtourism phenomenon risk in Tunisia in relation to the Tourism Area Life Cycle concept. Sustainability 2020, 12, 2004; doi:10.3390/su12052004.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Skowronek E. 2020. Tangible Heritage of the Historical Stonework Centre in Brusno Stare in the Roztocze Area (SE Poland) as an Opportunity for the Development of Geotourism). Geoheritage, DOI:10.1007/s12371-020-00442-x.

Skowronek E., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Stasiak A. 2019. Culinary heritage as an opportunity to make lubelskie voivode­ship’s tourist offer more attractive (SE Poland). Quaestiones Geographicae 38(1): 61–71. DOI:10.2478/quageo-2019-0005 ISSN 0137-477X.

Brzezińska-Wójcik T. 2018. “Roztocze – Witalność z natury” brand as an indicator of abiotic assets in marketing slogans and tourism products. Economic Problems of Tourism 4 (44): 56–67. ISSN: 1644-0501, DOI:10.18276/ept.2018.4.44-06.

Brzezińska-Wójcik T. 2018. Marka „Roztocze – Witalność z natury” jako identyfikator walorów przyrody ożywionej regionu w hasłach marketin­gowych i produktach turystycznych. Marketing turystyczny, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 535: 9–25.

Brzezińska-Wójcik T. 2018. Use of biotic resources of Roztocze in tourism offers in the context of the theoretical concept of tourism area product. Pol. J. Natur. Sc. 33(3): 455–485.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Skowronek E. 2018. Potencjalne i funkcjonalne obszary turystyczne na Roztoczu w świetle wyników wielowymiarowej analizy porównawczej – wyzwania i problemy metodyczne. Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 152: 33–53.

Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Terpiłowski S., Ziaja W. 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland – verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, 91, 2: 143–170. DOI:10.7163/GPol.0115.

Chabudziński Ł., Szulc D., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Michalczyk Z. 2018. Changes in the location and function of small water bodies in the upper Sanna River catchment—case study (SE Poland). Landscape Research, 43(1): 112–123. DOI: 10.1080/01426397.2017.1296939, http://dx.doi.org/10.1080/01426397.2017.1296939.

Brzezińska-Wójcik T. 2017. Zasoby przyrody nieożywionej Roztocza jako podstawa kreowania obszarowego produktu turystycznego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Seria Turystyka i Rekreacja, 20 (2): 5–22. 

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Widz M. 2017. Ocena jakości pakietu turystycznego Tunezji przez polskich turystów metodą SERVPERF – studium przypadku. Turyzm 27/2: 11–22.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Skowronek E., Świeca A. 2017. Diversity of the tourism potential and functions in the Roztocze region. Ekonomiczne Problemy Turystyki, t. 40, 4: 65–81. DOI: 10.18276/ept.2017.4.40-06

Chabudziński Ł., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. 2017. Przestrzenne związki pomiędzy rozmieszczeniem najwydajniejszych źródeł i neotektoniką w zlewni Białej Łady na Roztoczu Gorajskim (środkowowschodnia Polska). Prz. Geol. 65, 11/2: 1184–1188.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Świeca A. 2016. Region – aspekty teoretyczne i wymiar praktyczny. [w:] BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Skowronek E., Świeca A. (red.), Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna – implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne. Wyd. UMCS, Lublin: 9–37.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Hnatiuk R. 2015. Rzeźba terenu [Land relief]. [w:] Grabowski T., Harasimiuk M., Kaszewski B.M., Kravchuk Y., Lorens B., Michalczyk Z., Shabliy O. (red.), Roztocze – przyroda i człowiek [Roztocze – nature and Man]. Wyd. RPN, Zwierzyniec: 75–91.

Balytsky O., Bilyk M., Bovt Y., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., Droździel L., Flaga M., Grabowski T., Kałamucka W., Kałamucki K., Kozieł M., Lubynets I., Shemelynets I., Skowronek E., Soroka M., Stachyra P., Stryamets G., Urbańska A., Zinko J. 2015. Transboundary Biosphere Reserve „Roztocze. Wyd. RPN, Zwierzyniec, 170 s.

Brzezińska-Wójcik T. 2015. Strategia hands-on activity w kreowaniu geoproduktów w kontekście edukacji, interpretacji i promocji geodziedzictwa na Roztoczu (środkowowschodnia Polska). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 847, Ekonomiczne Problemy Turystyki t. 29, nr 1: 169–193.

Dobrowolski R., Harasimiuk M., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. 2014. Strukturalne uwarunkowania rzeźby Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. Prz. Geol. 62, 1: 51–56.

Chabudziński Ł., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. 2013. Zastosowanie ArcNEO do oceny przejawów neotektoniki na przykładzie zlewni górnego Wieprza (Roztocze, środkowo-wschodnia Polska). Landform Analysis Vol. 24: 11–22.

Brzezińska-Wójcik T. 2013. Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego w świetle analizy cyfrowego modelu wysokościowego oraz wskaźników morfometrycznych. Wyd. UMCS, Lublin, 397 ss. https://books-box.com/katalog/wydawnictwo/wydawnictwo-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie?page=16.

 

Projekty:

O wymiarze badawczym:

"Szybkie zmiany klimatu na przełomie vistulianu i holocenu na przykładzie sukcesji osadowej w wybranych profilach w strefie granicy Roztocza i Kotliny Sandomierskiej" (Kierownik Projektu: dr P. Zieliński), realizowany w 1010 r.

"Przyrodnicze uwarunkowania dynamiki obiegu wody i natężenia transportu fluwialnego w zlewni górnego Wieprza" – Nr 6P04 E 01920 (Kierownik Projektu: dr hab. A. Świeca), realizowany w latach 2001–2003.

"Ewolucja środowiska przyrodniczego w Polsce w vistulianie i holocenie" (01 Probl. CPBP-0313) (Kierownik Projektu: prof. dr hab. M. Harasimiuk), realizowany w 1993 r.

O wymiarze edukacyjnym:

"Warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli przedmiotów ojczystych (język polski, historia Polski, geografia Polski)" – finansowany przez MEN, realizowany w 1014 r.

"UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy" (nr 2/POKL/4.1.1/2010) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Przygotowanie i prowadzenie zajęć dla studentów Wydziału Humanistycznego UMCS w ramach specjalności Organizacja i funkcjonowanie turystyki w regionie (kierownik specjalności), realizowany w latach 2010–2015.

"Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz geografii" - finansowany przez EFS; realizowany w latach 2007–2008.

O wymiarze aplikacyjnym:

Wiedza i umiejętności podstawą budowania Marki Roztocze realizowany przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną, finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w 2022 r.

„Rezerwat Biosfery Roztocze”  realizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną „Roztocze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, realizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną „Roztocze”, w 2021 r.

Roztocze – tutaj naturalnie odpoczywam. Opracowanie koncepcji i wdrożenie zasad funkcjonowania marki turystycznej realizowany przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną, finansowany przez Ministerstwo Rozwoju, w 2020 r.

"RoweLove Roztocze - razem pomimo granic" – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020; realizowany w latach 2019–2020.

"Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza – regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego" – współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 w ramach Programu Operacyjnego „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”; realizowany w 2015 r.

"Wsparcie procesu negocjacyjnego oraz realizacji zadań związanych z wypełnianiem zobowiązań wynikających z porozumień międzynarodowych oraz współpracy międzynarodowej w obszarze kompetencji resortu środowiska" – Ministerstwo Środowiska, formalna dokumentacja Rezerwatu Biosfery „Roztocze” oraz Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze” według formularzy nominacyjnych Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej UNESCO-MAB; realizowany w 2014 r.

"Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego" finansowany z Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności, realizowany w 2012 r.

"Na szlaku kariery. Przygotowanie do pracy w branży turystycznej" – realizowany przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną, POKL.06.01.01-06-054/10, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy; w 2011 r.

"Geopark Kamienny Las na Roztoczu (koncepcja geoochrony wraz z wykonaniem dokumentacji badań naukowych niezbędnych dla funkcjonowania tej formy ochrony)" finansowany przez Ministerstwo Środowiska, realizowany w latach 2010–2011.

"Poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców Lubelszczyzny" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w 2007 r.

"Kreowanie Marki Lublin" finansowany przez Prezydenta Miasta Lublin i Biuro Promocji Miasta Lublin, realizowany w latach 2003–2007.

"Region lubelski – walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe" [41-G/2000], finansowany przez EFS i Kuratorium Oświaty w Lublinie; realizowany w 2000 r. (kierownik)

 

Wspólpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym:

1. „Wielokulturowe dziedzictwo Roztocza Wschodniego wykute w kamieniu” https://powiatlubaczowski.pl/film-wielokulturowe-dziedzictwo-roztocza-wschodniego-wykute-w-kamieniu/ w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lubaczowie (listopad 2020 r.)

2. „Kamienne Roztocze Wschodnie” (https://powiatlubaczowski.pl/kamienne-roztocze-wschodnie/; https://youtu.be/AQq6cDQ5dpg; https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,film-kamienne-roztocze-wschodnie,93711.chtm) – w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lubaczowie (wrzesień 2020 r.)

 

Pełnione funkcje:

 • członek Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, od 2021 r.
 • członek Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju, od 2013 r.
 • redaktor tematyczny (Physical Activity for Health and Tourism) w czasopiśmie Polish Journal of Sport and Tourism, od 2019 r.
 • Członek Zarządu Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, od 2020 r.
 • Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej, od 2019 r.
 • Członek Komitetu Głównego – przedstawiciel Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej, od 2016 r.
 • ekspert w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (ds. bioróżnorodności, ds. dziedzictwa naturalnego, ds. turystyki przyrodniczej).
 • członek Komisji Stypendium naukowego imienia Krzysztofa Beresa, w latach 2015-2019.