Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Renata Zubrzycka

dr hab. Renata Zubrzycka
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA METODOLOGII NAUK PEDAGOGICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Renata_Zubrzycka
Konsultacje

 p. 25


tel. 81 537 63 20


Uprzejmie informuję o terminach urlopu:


17-28 lipca oraz 10 sierpnia-18 września


 


Renata Zubrzycka

 


 


 

O sobie

Aktualna tematyka badawcza

 • pozytywne wymiary psychospołecznej adaptacji rodziców dzieci z mukowiscydozą
 • interdyscyplinarne konteksty edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z chorobami alergicznymi układu oddechowego
 • zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży z astmą i alergicznym nieżytem nosa
 • teoretyczne podstawy pedagogiki leczniczej

Współpraca naukowa

 • European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), członek sekcji Allied Health & Primary Care, udział w opiniowaniu dokumentu  „Paediatric rhinitis: position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology” G. Roberts , M. Xatzipsalti et al, Allergy, J. Wiley&Sons 2013
 • European Cystic Fibrosis Society (ECFS),  członek Psychosocial Special Interest Group (EPSIG-CF); funkcja global representative(Poland) przy grupie roboczej Mental Health Working Group  ECFS (2017)
 • Polskie Towarzystwo Alergologiczne, członek, wiceprzewodnicząca Oddziału Lubelskiego (2012-2018)
 • Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO w Krakowie

Projekty

 • Experiencing a suffering (2010-2012), Instituto di Psichologia-Facolta di Science dell’ Educazione  Universita Pontificia Salesiana Roma, Italia oraz Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi (wykonawca)

Nagrody i wyróżnienia

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji (2019)
 • Srebrny medal za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta RP (2017)
 • Wykładowca Roku Akademickiego  2015/2016  na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w opinii studentów - III miejsce (2016)
 • Best Poster Award Nursing/Psychosocial Issues/Quality Improvement. 2015, 38th European Cystic Fibrosis Conference, Bruksela, Belgia. Przyznana przez European Cystic Fibrosis Society

 


Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje

monografie
Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie rodziców dzieci z mukowiscydozą.
Wyd. UMCS, Lublin 2017.

Rodzinne uwarunkowania funkcjonowania społecznego dzieci z astmą oskrzelową.
Wyd. UMCS,  Lublin 2010.

artykuły w czasopismach

Coping with stress by mothers of children and adolescents with cystic fibrosis. Advances in Respiratory Medicine 2018, 86 (2): 86-91.

Interdyscyplinarność w diagnozie i terapii dzieci z alergicznymi chorobami układu oddechowego. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2018; 8 (4): 305-312 (Współautorzy: Andrzej Emeryk, Anna Wojnarska).

Wybrane wskaźniki statusu socjoekonomicznego rodziców dzieci z mukowiscydozą. Lubelski Rocznik Pedagogiczny 2017, Vol.36, nr 2: 197-216.

Poczucie osamotnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, Nr 24/2016: 183-199  (Współautor: Anna Wojnarska).

Uszkodzony gen. O problemach osób z mukowiscydozą oraz ich rodzin w Polsce. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. Wsparcie społeczne. Różne oblicza choroby i niepełnosprawności, Nr 15, Gdańsk 2014: 140-150.

Życie wspólnotowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie myśli personalistycznej. Niepełnosprawność i rehabilitacja 3/2012: 110-119.

rozdziały w monografiach

Zasady komunikacji z pacjentem z niepełnosprawnością intelektualną i jego rodziną. /w:/ Krajewska-Kulak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau A. (red.) Kontekst „Inności” w komunikacji interpersonalnej. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2019: 267-279 (Współautor: Anna Wojnarska).

Transition to adulthood of adolescents with cystic fibrosis-issues of care and upbringing, In: Karpenko O., Parczewska T. (eds.) Around the care and upbringing of pedagogical reflection, Ivan Franko State  Pedagogical University Drohobych 2015: 62-72.

Poczucie kontroli dzieci z chorobami alergicznymi układu oddechowego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. /w:/ Parczewska T. (red.) Przestrzenie dziecka i dzieciństwa. Wielość perspektyw i znaczeń, Wyd. UMCS, Lublin 2015:173-185 (Współautor: Anna Wojnarska).

Zaangażowanie w wolontariat w teorii i badaniach empirycznych. /w:/ Szmyd K., Dolata E.,  Śniegulska A. (red.) Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Wyd. UR, Rzeszów 2012: 169-179.

Zespół Marfana w ujęciu interdyscyplinarnym. /w:/ Wolska D. , Mikrut A. (red.) Edukacja i wsparcie osób ze złożoną niepełnosprawnością w biegu ich życia, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis nr 108/2012:156-164.

Pomiędzy Jeanem Vanier a Peterem Singerem. Człowiek głębiej upośledzony umysłowo – wartość przyjęta, czy odrzucona przez współczesny świat? /w:/ Antoszewska B., Kosakowski Cz. (red.) Uwarunkowania i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Dyskursy pedagogiki specjalnej t. 10,  Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Olsztyn 2012:156-165.

Suffering in cystic fibrosis. In: Binnebesel J., Fornella Z., Krakowiak P.(eds.) The experience of suffering., Vol. 2,  LAS – Libreria Ateneo Salesiano, Rome, Wydawnictwo WSEZiNS, Łódź, Roma - Łódź 2012: 277-292.

Wsparcie społeczne osób z mukowiscydozą w Polsce. /w:/ Hroncova J. (red.) SOCIALIA 2011, Participácia inštitúcií verejnej správy a pomáhajúcich profesií na prevencii sociálnopatologických javov u detí, mládeže a dospelých v Slovenskej republike a v iných krajinách Európskej únie, Banská Bystrica:130-135.

Człowiek głębiej upośledzony umysłowo jako wartość zagrożona. /w:/ Chodkowska M., Osik- Chudowolska D. (red.) Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata. Wyd. Impuls Kraków 2011: 63-71.