Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Renata Zubrzycka

dr hab. Renata Zubrzycka
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA METODOLOGII NAUK PEDAGOGICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Renata_Zubrzycka
Konsultacje

https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=185600&forceview=1


 


Szanowni Państwo, 


 


w miesiącu wrześniu zapraszam na konsultacje:


stacjonarne: wtorki 9.00-10.00 
on line: wtorki: 16.00-17.00 (12.09.2023: 19.30-20.30)


 


Renata Zubrzycka

 


 


 

O sobie

Aktualna tematyka badawcza

 • pozytywne wymiary psychospołecznej adaptacji rodziców dzieci z mukowiscydozą
 • interdyscyplinarne konteksty edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z chorobami alergicznymi układu oddechowego
 • zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży z astmą i alergicznym nieżytem nosa
 • teoretyczne podstawy pedagogiki leczniczej

Współpraca naukowa

 • European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), członek sekcji Allied Health & Primary Care, udział w opiniowaniu dokumentu  „Paediatric rhinitis: position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology” G. Roberts , M. Xatzipsalti et al, Allergy, J. Wiley&Sons 2013
 • European Cystic Fibrosis Society (ECFS),  członek Psychosocial Special Interest Group (EPSIG-CF); funkcja global representative (Poland) przy grupie roboczej Mental Health Working Group  ECFS (2017)
 • Polskie Towarzystwo Alergologiczne, członek, wiceprzewodnicząca Oddziału Lubelskiego (2012-2018)
 • Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO w Krakowie

Projekty

 • Experiencing a suffering (2010-2012), Instituto di Psichologia-Facolta di Science dell’ Educazione  Universita Pontificia Salesiana Roma, Italia oraz Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi (wykonawca)

Nagrody i wyróżnienia

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji (2019)
 • Srebrny medal za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta RP (2017)
 • Wykładowca Roku Akademickiego  2015/2016  na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w opinii studentów - III miejsce (2016)
 • Best Poster Award Nursing/Psychosocial Issues/Quality Improvement. 2015, 38th European Cystic Fibrosis Conference, Bruksela, Belgia. Przyznana przez European Cystic Fibrosis Society

 


Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje

monografie
Zubrzycka R. (2017). Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie rodziców dzieci z mukowiscydozą. Wyd. UMCS. Lublin, ss.368

Zubrzycka R. (2010). Rodzinne uwarunkowania funkcjonowania społecznego dzieci z astmą oskrzelową. Wyd. UMCS. Lublin, ss.230

artykuły w czasopismach

Zubrzycka R. (2022). Rodzice wobec obciążenia opieką nad dzieckiem z chorobą rzadką-mukowiscydozą. Wychowanie w Rodzinie. Family upbringing t. XXVIII (3/2022), s. 117-134.

Zubrzycka R. (2021). Sense of Stress and Posttraumatic Growth in Mothers of Children with Cystic Fibrosis—The Moderating Role of Resilience, Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics: July 29, 2021 - Volume - Issue - doi: 10.1097/DBP.0000000000000967 (współautorzy: Byra S., Wójtowicz P.)

Zubrzycka R. (2021). Positive orientation and posttraumatic growth in mothers of children with cystic fibrosis - mediating role of coping strategies. Journal of Pediatric Nursing vol. 7, e1-e8 (współautorzy: Stanisława Byra, Paweł Wójtowicz)

Zubrzycka R. (2020). Dziecko z chorobami alergicznymi układu oddechowego jako przedmiot badań, diagnozy i terapii -perspektywa interdyscyplinarna. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej nr 37, 73-87.

 Zubrzycka R. (2020). Dorośli z mukowiscydozą – wyzwania medyczne i psychospołeczna adaptacja w kontekście ryzyka przedwczesnej śmierci. Człowiek - Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 48, 2, 83-96
DOI: 0.5604/01.3001.0014.1675

Zubrzycka R. (2018). Coping with stress by mothers of children and adolescents with cystic fibrosis. Advances in Respiratory Medicine, 86, 2, 86-91.

Zubrzycka R. (2018). Interdyscyplinarność w diagnozie i terapii dzieci z alergicznymi chorobami układu oddechowego. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 8 ,4,  305-312 (Współautorzy: Andrzej Emeryk, Anna Wojnarska).

Zubrzycka R. (2017). Wybrane wskaźniki statusu socjoekonomicznego rodziców dzieci z mukowiscydozą. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 36, 2, 197-216.

Zubrzycka R. (2016). Poczucie osamotnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 24, 183-199  (Współautor: Anna Wojnarska).

Zubrzycka R. (2014). Uszkodzony gen. O problemach osób z mukowiscydozą oraz ich rodzin w Polsce. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. Wsparcie społeczne. Różne oblicza choroby i niepełnosprawności,15, 140-150.

Zubrzycka R. (2012). Zespół Marfana w ujęciu interdyscyplinarnym. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis nr 108,156-164.

 

rozdziały w monografiach

Zubrzycka R. (2020). Uczniowie z chorobami alergicznymi układu oddechowego-próba charakterystyki. /w:/ Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.) Holistyczny wymiar współczesnej medycyny t.VI, 481-497 (e-book). (Współautor: Anna Wojnarska).

Zubrzycka R. (2020). Nie jestem taka jak Ona? Wizerunek matki z perspektywy dorosłej córki./w:/ Godawa G., Ryszka Ł. (red.) Macierzyństwo i jego odsłony. Wydawnictwo<<scriptum>> Kraków, 201-217 (Współautor: Grzegorz Godawa). https://www.wydawnictwoscriptum.pl/macierzynstwo-i-jego-odslony-p-302.html

Zubrzycka R. (2019). Zasady komunikacji z pacjentem z niepełnosprawnością intelektualną i jego rodziną. /w:/ Krajewska-Kulak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau A. (red.) Kontekst „Inności” w komunikacji interpersonalnej. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, 267-279 (Współautor: Anna Wojnarska).

Zubrzycka R. (2015). Transition to adulthood of adolescents with cystic fibrosis-issues of care and upbringing, In: Karpenko O., Parczewska T. (eds.) Around the care and upbringing of pedagogical reflection, Ivan Franko State  Pedagogical University Drohobych, 62-72.

Zubrzycka R. (2015). Poczucie kontroli dzieci z chorobami alergicznymi układu oddechowego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. /w:/ Parczewska T. (red.) Przestrzenie dziecka i dzieciństwa. Wielość perspektyw i znaczeń, Wyd. UMCS, Lublin, 173-185 (Współautor: Anna Wojnarska).

Zubrzycka R. (2012). Zaangażowanie w wolontariat w teorii i badaniach empirycznych. /w:/ Szmyd K., Dolata E.,  Śniegulska A. (red.) Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Wyd. UR, Rzeszów, 169-179.

Zubrzycka R. (2012). Pomiędzy Jeanem Vanier a Peterem Singerem. Człowiek głębiej upośledzony umysłowo – wartość przyjęta, czy odrzucona przez współczesny świat? /w:/ Antoszewska B., Kosakowski Cz. (red.) Uwarunkowania i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Dyskursy pedagogiki specjalnej t. 10,  Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Olsztyn, 156-165.

Zubrzycka R. (2012). Suffering in cystic fibrosis. In: Binnebesel J., Fornella Z., Krakowiak P.(eds.) The experience of suffering., Vol. 2,  LAS – Libreria Ateneo Salesiano, Rome, Wydawnictwo WSEZiNS, Łódź, Roma - Łódź, 277-292.

Zubrzycka R. (2011). Wsparcie społeczne osób z mukowiscydozą w Polsce. /w:/ Hroncova J. (red.) SOCIALIA 2011, Participácia inštitúcií verejnej správy a pomáhajúcich profesií na prevencii sociálnopatologických javov u detí, mládeže a dospelých v Slovenskej republike a v iných krajinách Európskej únie, Banská Bystrica, 130-135.

Zubrzycka R. (2011). Człowiek głębiej upośledzony umysłowo jako wartość zagrożona. /w:/ Chodkowska M., Osik- Chudowolska D. (red.) Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata. Wyd. Impuls Kraków, 63-71.