Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Piotr Złotkowski

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
081 537 26 67
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

gab. 430


wtorek: 16.00 - 17.00


środa: 12.00 - 13.00


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

Specjalność naukowa:

 • językoznawstwo słowiańskie

 

 Zajęcia dydaktyczne:

 • praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • translatorium z języka rosyjskiego dla archiwistów
 • wstęp do językoznawstwa
 • wstęp do słowianoznawstwa
 • język staro-cerkiewno-słowiański
 • tendencje rozwojowe języka rosyjskiego
 • gramatyka historyczna języka rosyjskiego
 • historia języka rosyjskiego
 • gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska
 • historia języka bułgarskiego
 • zabytki piśmiennictwa bułgarskiego
 • zabytki piśmiennictwa słowiańskiego
 • neografia rosyjska w aspekcie praktycznym
 • podstawy antroponimii rosyjskiej
 • podstawy onomastyki bułgarskiej
 • antroponimia porównawcza rosyjsko-polska
 • antroponimia porównawcza bułgarsko-polska
 • antroponimia słowiańska w aspekcie synchronicznym
 • nazwy własne w perspektywie kulturowej - Bałkany i Słowiańszczyzna
 • seminarium licencjackie
 • seminarium magisterskie

 

Odznaczenia:

 • państwowe: Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
 • ministerialne: Medal Komisji Edukacji Narodowej

Działalność naukowa

Członek Polskiego Towarzystwa Onomastycznego (afiliowanego w International Council of Onomastic Sciences)

Członek rady naukowej czasopisma naukowego "Studia Wschodniosłowiańskie"

Członek kolegium redakcyjnego czasopism naukowych: „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”, „Studia Białorutenistyczne” oraz serii wydawniczej „Rozprawy Slawistyczne”

Redaktor językowy czasopisma naukowych: „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”, „Studia Białorutenistyczne”

Sekretarz komitetu redakcyjnego serii wydawniczej „Rozprawy Slawistyczne” (do 2006 r.)

Współogranizator cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych „Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian” (Biała Podlaska, Lublin)

Zajmuje się badaniem onomastyki polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza językowego na obszarze historycznego Podlasia. Główny obszar jego zainteresowań stanowi antroponimia i toponimia historyczna. Posługuje się w swojej pracy badawczej klasyczną metodologią językoznawczą, starając się konfrontować ją z  rezultatami badań i najnowszymi osiągnięciami innych pokrewnych onomastyce dziedzin: historii, genetyki, geografii historycznej i in. Zbadał system antroponimiczny szlachty ziemi bielskiej na Podlasiu od XV do XVII wieku. Szczególnie interesował go fenomen funkcjonowania historycznych przezwisk i przydomków w obrębie tej warstwy  społecznej. Obecnie jego badania  koncentrują się wokół problematyki kształtowania się nazwisk mieszczańskich i chłopskich na środkowym Podlasiu w rejonie Brańska w okresie od XVI do XIX wieku. Interesuje go aspekt wzajemnego oddziaływania polskiego i wschodniosłowiańskiego systemu antroponimicznego na tym terenie. Autor teorii dynamicznych modeli nazwiskotwórczych w antroponimii.

 

Monografie:

Antroponimia historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym, Lublin 2017.

Rec.: Michał Sajewicz, Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Nowe propozycje metodologiczne, "Studia Białorutenistyczne", t. 12, 2018, s. 287-299.

 

Wybrane artykuły naukowe:

Elementy wschodniosłowiańskie w nazewnictwie szlachty ziemi bielskiej w XVI- XVII wieku, "Studia Białorutenistyczne", t. 1, Lublin 2007, s. 379- 386.

Przydomki i przezwiska szlachty ziemi bielskiej na Podlasiu w XVI – XVII w., [w:] Badania filologiczne i metodyczne/ Fiłołogiczeski i metodiczeski izsledwanija, red. M. Petrova, P. Sotirov, Smolan- Lublin 2007, s. 70- 80.

Etniczno-kulturowa specyfika historycznej antroponimii okolic Brańska na Podlasiu, „Acta Albaruthenica”, 7/ 2007, Warszawa 2007, s. 287- 294.

Kształtowanie się nazwisk szlachty ziemi bielskiej, [w:] Z badań nad językiem i kulturą Słowian,  red. P. Sotirov, P. Złotkowski, Lublin 2007,  s. 75- 85.

Homonimiczne nazwiska, przydomki i przezwiska szlachty ziemi bielskiej na Podlasiu w XVI-XVII w., [w:] Słowiańskie homonimy apelatywno-onimiczne i onimiczo-onimiczne w diachronii i synchronii, „Rozprawy Slawistyczne”, t. 22, red. S. Warchoł, M. Jastrzębski, Lublin 2009, s. 261-270.

Uwagi o badaniach nad antroponimią historyczną pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego na Podlasiu, „Rozprawy Komisji Językowej” ŁTN, t. 55, Łódź 2010, s. 307- 316.

Nazwiska i przydomki szlachty historycznej ziemi bielskiej na Podlasiu motywowane nazwami heraldycznymi, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. II, Lublin 2010,  s. 24-35

Przyczynek do kwestii ustalania się nazwisk szlachty na Mazowszu (Cietrzewkowie-Warzyńscy), „Rozprawy Slawistyczne”, t. 23, red. F. Czyżewski, Lublin 2011, s. 293- 297.

O pochodzeniu nazwy uroczyska Kumat pod Brańskiem. Czyżby koniec legendy?, „Studia Białorutenistyczne, t. 8, Lublin 2014, s. 237-250.

Proischożdienije roda Skłodowskich na osnowanii małoizwiestnych istoriczeskich istocznikow i nowych onomasticzeskich swiedienii, „Slavica”, t. XLIV, Debrecen 2015, s. 21-30.

Nazwiska, przezwiska i przydomki młynarzy i mieszkańców osad młyńskich dawnego starostwa brańskiego na Podlasiu w XVI-XIX wieku, „Studia Białorutenistyczne", t. 9, Lublin 2015, s. 250-279.

Kim był półpanek? Analiza apelatywno-proprialna, „Annales UMCS, sec. FF Philologiae”, t. XXXIII, Lublin 2015, s. 95-105.

XVI- i XVII-wieczne antroponimy przedstawicieli warstwy szlacheckiej ziemi bielskiej z formantem –uk, -(cz)uk, [w:] Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych, red. F. Czyżewski. M. Olejnik, A. Pihan-Kijasowa, Lublin 2015, s. 315-327.

Antroponimiczne formuły identyfikacyjne oparte na relacji kierunkowej a nazwiska odmiejscowe. Na materiale antroponimii historycznej warstwy chłopskiej okolic Brańska na Podlasiu, „Studia Białorutenistyczne”, t. 10, Lublin 2016, s. 303-313.

Nazwiskotwórcza i modelowa funkcja formantu –ski/–cki w antroponimii szlachty i chłopów okolic Brańska na Podlasiu w XV-XIX wieku, [w:] Biełaruska-polskija mounyja, litaraturnyja, histarycznyja i kulturnyja suwjazi. Zbornik artykułau, Biełarusika-Albaruthenica 37, red. I. E. Bagdanowicz, M. I. Swistunowa, Minsk 2016, s. 80-90.

Świadomość użytkowników forów genealogicznych w zakresie nominacji antroponimicznej, „Prace Językoznawcze”, XVIII/3, Olsztyn 2016, s. 219-236.

Nazwy młynów i osad młyńskich dawnego starostwa brańskiego „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 16, Białystok 2016,  s. 345-364.

Nazwy miejscowe dawnego powiatu nurskiego na Mazowszu, "Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie", nr 6/2017, s. 96-111.

W kwestii autoidentyfikacji antroponimicznej o charakterze nieoficjalnym wśród drobnej szlachty mazowieckiej (na przykładzie Testamentu Sebastiana Roguskiego Wróblika z 1641 roku), "Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie", nr 6/2017, s. 186-193.

Podlaski ród Poletyłów w świetle antroponimii (XVI-XVII wiek), "Annales UMCS sec. FF Philologiae" , nr 2/2017, s. 179-192.

Imię Cyryl w antroponimii historycznej Brańska i okolic, "Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie", nr 7, 2018, s. 74-84.

Imiona chrzestne w księdze chrztów unickiej parafii Hodyszewo z lat 1759-1801, "Rozprawy Komisji Językowej" ŁTN, t. 65, 2018, s. 273-284.

Nazwiska historyczne chłopów okolic Brańska na Podlasiu oparte na leksemach zachodzić, przychodzić, "Studia Wschodniosłowiańskie", t. 18, 2018, s. 311-320.

Antroponimy historyczne mieszczan brańskich z formantami -ic(z), -(ow)icz, -(ew)icz, [w:] Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Zofii Abramowicz, red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski, Białystok 2019, s. 663-679.

Zaścianek Szpakowszczyzna a geneza powstania osady młyńskiej Abramiki - uwagi historyczno-onomastyczne, "Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej", nr 12, 2019, s. 144-155.

Historyczne nazewnictwo osobowe podlaskiego rodu Kiersnowskich w XVI-XVII stuleciu, "Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie", nr 8, 2019, s. 33-60.

Structural and semantic types of historical female anthroponyms of members of the Uniate Church (based on the onomastic data excerpted from the 18th century register books of the Hodyszewo Parish), "Studia Białorutenistyczne", nr 13, 2019, s. 365-385.

Sposoby identyfikacji antroponimicznej kobiet unickiej parafii Hodyszewo w II poł. XVIII wieku, [w:] Język, literatura i kultura Białorusi na przestrzeni wieków, red. M. Chaustowicz, R. Kaleta, Warszawa 2020, s. 25-40.

Początki miejscowości Olszanica w świetle danych historyczno-onomastycznych, "Bielski Almanach Historyczny", 2021, s. 5-10.

Wieloimienność wśród kobiet z warstwy mieszczańskiej i chłopskiej środkowo-zachodniego Podlasia (na materiale XVIII-wiecznych katolickich i unickich akt metrykalnych), "Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie", nr 10, 2021, s. 32-46.

 

Redakcje:

 Z badań nad językiem i kulturą Słowian, Lublin 2007, red. P. Sotirov, P. Złotkowski.

 „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”, nr 1, 2012, red. P. Złotkowski, K. Rikev.

 „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”, nr 2, 2013, red. K. Rikev, P. Złotkowski, L. Frolak.

 „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”, nr 5, 2016, red.  K. Rikev, P. Sotirov, P. Steinbrich, P. Złotkowski.

"Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie", nr 6, 2017, red. P. Sotirov, K. Rikev, P. Złotkowski, D. Savova, I. Bratanov.

"Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie", nr 7, 2018, red. P. Sotirow, K. Rikev, P. Złotkowski, D. Savova, I. Bratanov.

"Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie", nr 8, 2019, red. P. Sotirow, K. Rikev, P. Złotkowski, D. Savova, I. Bratanov.

"Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie", nr 9, 2020, red. P. Sotirow, K. Rikev, P. Złotkowski, D. Savova, I. Bratanov, P. Steinbrich.

 

 Recenzje:

Gwary Północnego Podlasia, red. Mirosław Stepaniuk, Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, Związek Ukraińców Podlasia, Bielsk-Puchły 2008, 109 s., „Studia Białorutenistyczne”, 4, 2010, s. 339-341.

Joanna Kuć, Antroponimia pogranicza mazowiecko-podlaskiego (na podstawie XVII-wiecznych ksiąg parafialnych z Mokobód), Siedlce, 2011, 283 s., „Studia Białorutenistyczne”, 7, 2013, s. 304-305.

Biełaruska-polskija mounyja, litaraturnyja, histarycznyja i kulturnyja suwiazi, Zbornik artykułau, Biełarusika-Albaruthenica 36, red. I. E. Bahdanowicz, M. P. Kasciuk, A. I. Maldzis, M. R. Pryhodzicz, W. P. Rahojsza, H. A. Cychun, Minsk: Knihazbor, 2015, 228 s., „Studia Białorutenistyczne”, 9, 2015, s. 351-353.

Barbara Goralczuk, Nadzieja aż po horyzont, Bielsk Podlaski: Białostockie ZakładyGraficzne S.A., 2015, 235 s., „Studia Białorutenistyczne”, 10, 2016, s. 334-336.

Nowa publikacja o nazewnictwie pograniczy językowo-kulturowych (Kojder, Marcin & Marek Olejnik,  red. Onomastyka na pograniczach językowo-kulturowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017, ss. 150.), "Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie", nr 7, 2018, s. 197-201.

 

Inne publikacje :

Profesor onomasta, "Lublin. Kultura i społeczeństwo", nr 1-2 (43-44), 2012, s. 94-95.

Jak to z pismem rosyjskim było …, „Lublin. Kultura i społeczeństwo”, nr 3 (52), 2013, s. 82-83.