Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Władysława Bryła

Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

Prof. dr hab. Władysława Bryła, prof. zwycz., Kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Filologii Polskiej UMCS.

Pochodzi z Ziemi Zamojskiej, maturę uzyskała w liceum ogólnokształcącym w Turobinie. Po maturze podjęła studia na filologii polskiej na UMCS. Magisterium uzyskała na podstawie pracy pt. Język druków lubelskich XVII i XVIII wieku, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Skubalanki. Po studiach podjęła pracę w ówczesnym Zakładzie Języka Polskiego UMCS. Od 1 X 1977 r.,  do 30 I 11978  r. odbyła staż naukowy na UŚ pod kierunkiem prof. dr hab. I. Bajerowej i prof. dr hab. R. Laskowskiego, oraz na UJ – pod kierunkiem prof. dr hab. M. Honowskiej, w sierpniu 1978 r. uczestniczyła w kursie języka czeskiego na Uniwersytecie Karola w Pradze. Doktorat uzyskała na podstawie dysertacji Deklinacja rzeczowników żeńskich spółgłoskowych na tle historycznym, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab.  T. Skubalanki. Pracę doktorską recenzowali prof. dr hab. H. Wiśniewska i prof. dr hab. W. Śmiech. W 1992 roku we współpracy z T. Skubalanką, opublikowała monografię pt. Wariantywność polskiej fleksji. W 1996 roku została doktorem habilitowanym na podstawie monografii Wariantywność fleksji w historii i gwarach języka polskiego, recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Cz. Kosyl (UMCS) prof. dr hab. W. R. Rzepka i prof. dr hab. J. Zieniukowa (UŚ i PAN). W latach 1996-2002 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego UMCS, a w latach 2002-2005 była członkiem Senatu UMCS. Bada język pisarzy. W 2009 roku opublikowała monografię: Wacław Potocki i jego Ogród, ale nieplewiony, w 2010 r. uzyskała tytuł naukowy profesora. W 2016 roku ukazała się książka pt. Syn ziemi i rycerzy. Studia o twórczości i języku Wincentego Pola.

Była redaktorką tomu Inny Reymont (Wyd. UMCS 20020 i współredaktorką siedmiu tomów serii Język Polski. Współczesność. Historia (Wyd. UMCS i TN KUL, 2000- 2009). Specjalizuje się w  językoznawstwie historycznym i współczesnym. Publikowała pod nazwiskami Władysława Książek-Bryłowa.


Ogłoszenia

konsultacje: wtorek 10.00-11.00, czwartek 13.00-14.00, pokój 214