Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Anna Ziębińska-Witek

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA HUMANISTYKI CYFROWEJ I METODOLOGII HISTORII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w sesji zimowej 2023/2024:


wtorek 11-12


 


 


 


 

O sobie

Opis podstawowy:

Historyk-metodolog, zajmuje się muzeologią, teoretycznymi problemami wiedzy o przeszłości oraz problematyką reprezentacji historii w werbalnych i wizualnych dyskursach kultury współczesnej. 

 

Stypendia i staże zagraniczne:

2001 - Curriculum Resource Center – History Session, Central European University, Budapeszt, Węgry

2002 - The Summer Institute on the Holocaust and Jewish Civilization, Northwestern University, Chicago, USA

2002 - Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC, USA)

2005 - 2006 Stypendium Fundacji Fulbrighta (Prinecton Univeristy, Princeton, USA) 

2009 – United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA

 


Nagrody i wyróżnienia:

2020 - Indywidualna Nagroda Rektora za wysoko punktowany artykuł

2019 - Nominacja do Nagrody im. Jerzego Giedroycia za monografię  Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkow-Wschodniej, Wydawnictwo  UMCS, Lublin 2018.

2014 – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

2013 - Indywidualna Nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holocaustu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.

2012 – Indywidualna Nagroda Rektora za pracę na rzecz Uczelni

2005 -  Indywidualna Nagroda Rektora za pracę doktorską

 

Granty i projekty miedzynarodowe:

Kwiecień 2004 (Francja); wrzesień 2004 (Polska), październik 2004 (Niemcy): współorganizacja międzynarodowego projektu Polityka pamięci

2003 – 2005 Uczestnictwo w polsko-francuskim projekcie Pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji

19 – 23 października  2003: Annual Workshop with Researchers from Abroad: Re-examining the Past: New Interpretations on Jewish Life in Poland During the Holocaust, Yad Vashem, Jerozolima, Izrael.

Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki na lata 2015-2018, Opus 7, HS3 (temat: Muzea historyczne jako miejsca pamięci: reprezentacje komunizmu w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej)

Głowny wykonawca grantu NPRH, na lata 2016-2019 (temat: Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej 1939-2015).

Grant NPRH, Uniwersalia 2.1,
NPRH/U21/SP/494821/2021/10,  tłumaczenie na j. angielski monografii Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie środkowo-Wschodniej, Wyd. UMCS, Lublin 2018.

 

Członkostwo w organizacjach:

Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Towarzystwo Historiograficzne

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

czlonkini Rady Państwowego Muzeum na Majdanku

członkini kolegium redakcyjnego "Historyki"


Wybrane publikacje:

Monografie:

1. Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018

2. Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

3. Holocaust. Problemy przedstawiania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005

Redakcje:

1. (z Barbarą Engelking, Jackiem Leociakiem i Dariuszem Libionką) Zagłada Żydów. Pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.

2. Muzea w kulturze współczesnej, (red.) A. Ziębińska-Witek, G. Żuk, Wydawnictwo UMCS 2015, ss.251.

Redakcje naukowe:

Anke te Heesen, Teorie muzeum, tłum. Agata Teperek, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2016 


Artykuły 

Can the Museum Be an Agent of Social Change? A New Model of the Functioning of the Museum in the Twenty-First Century „Muzeologia a Kulturne Dedicstvo”, 2023, vol. 11, nr 3, s.23-35, https://www.muzeologia.sk/index_htm_files/MKD_3_23_Witek.pdf

Sybir i Syberia – kształtowanie pamięci wielokierunkowej w Muzeum Pamięci Sybiru, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” nr 40, 2022, s. 175-180. (artykuł recenzyjny)

Obiekt w przestrzeniach muzealnych, „Teksty Drugie”,  nr 1, 2023, s. 252-259 (artykuł recenzyjny)

Historians in the Museum (wraz z Dariusz Stola, Timothy Snyder, Paweł Machcewicz, Piotr Cywiński), „The American Historical Review” Volume 127, Issue 4, December 2022, p. 1874–1894, DOI https://doi.org/10.1093/ahr/rhac461

 

Polskie muzea historyczne w XX i XXI w. - modele reprezentacji w: Muzeum XXI wieku. W 100-lecie I zjazdu muzeów polskich w Poznaniu, red. Maria Gołąb, Muzeum narodowe w Poznaniu, 2022, s. 271-282.

Muzea, w: Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej (1939-2019), red. Słąwomir Buryła, Dorota Krawczyńska, Jacek Leociak, IBL Warszawa 2021, s. 7-136.


Materialisierung der Erinnerung. Postkommunis-tische Nostalgie in musealen Räumen, „Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften”, no 14, 2021, s. 210- 223.

Jak przedstawiać historię w muzeach? w: „Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań…”. Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18–20 września 2019 roku, t. 1: Potęga historii, red. Mariusz Mazur, Jan Pomorski, IPN, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Warszawa–Lublin 2021, s. 338-364,  ISBN 978-83-8229-262-6   

Polish Historical Museums and Challenges of the Twenty-First Century w: Public History in Poland, ed. Joanna Wojdon, Routledge 2021, s. 67-85.

Communism on Dispaly. Representation of the Past in Polish Historical Museums

„Historyka. Studia Metodologiczne” T. 51, 2021 PL ISSN 0073-277X DOI 10.24425/hsm.2021.138379 s. 387–401

 

Przeszłość w muzeach - dwa modele reprezentacji. Analiza porównawcza Europejskiego Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej, „Teksty Drugie“ 2020, nr 4, s. 213-232.

Musealisation of communism, or how to create national identity in historical museums „Muzeológia a Kultúrne Dedićstvo - Museology and Cultural Heritage”, 2020, nr 4, vol 8, s. 59-72.

Muzealne wystawy narracyjne między pamięcią, historią i polityką, „Przegląd Historyczny”, 2020, tom CXI, zesz.1, s. 63-76.

 Von Henkern und Helden Geheimdienstmuseen in Ostmitteleuropa, „Osteuropa”, 2019 nr 12, s. 55–69.

PRL na wystawach. Sposoby przedstawiania komunizmu w polskich muzeach historycznych, „Światowid – Rocznik Muzeum PRL-u”, 2019, nr 5, s. 11-24.

Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Zachodniej, "Res Historica", 2018, nr 46, s. 235-252.

Człowiek w sytuacji granicznej w kontekscie ekspozycji muzealnych w: Człowiek w sytuacji nie tylko z perspektywy psychologa. Studia insirowane teorią Tadeusza Tomaszewskiego, red. Barbara Bokus, Ewa Kosowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 145-156 

Communism in Museum Spaces Or How Memory The Cannon Is Formed, 5th International  Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2018, volume 5, Scince and Art., Issue 6.1, s. 35-41.

W stronę kontr-monumentu. Upamiętnienie  Lublin. Pamięć Zagłady” „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” nr 3/2017, s. 129-133.

Miejsca Zagłady jako przestrzenie ekspozycyjne [w:]Muzea w poobozowych miejscach pamięci. Tożsamość, znaczenia funkcje red. Tomasz Kranz, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2017, s. 145-163.

Victims of the Holocaust in Museum Exhibitions. New Ways of Representation, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, R. 14 (2016) z.1, s. 135-152.

The Holocaust in Museum Exhibitions. The Primer at the State Museum at Majdanek, w: Images of Rupture between East and West. The Perceptions of Auschwitz and Hiroshima in Eastern European Arts and Media, red. Urs Heftrich, Robert Jacobs,  Bettina Kaibach and Karoline Thaidigsmann, Böhlau, Weimer 2016, s. 281-300.

Historia, pamięć i afekt, czyli dzieje najnowsze na ekspozycjach w:Klio na wolności. Historiografia dziejów najnowszych w Polsc po 1989 r., red. Marcin Kruszyński, Sławomir Łukasiewicz, Mariusz Mazur, Sławomir Poleszak, Piotr Witek, IPN o/Lublin, Lublin 2016, s.275-288. 

Muzea historyczne w XXI wieku: transformacja czy trwanie? “Kultura współczesna” 4/2015, s. 106-123, wersja online: http://www.kulturawspolczesna.pl/archiwum/42015/muzea-historyczne-w-xxi-wieku-transformacja-czy-trwanie

Pisarstwo historyczne: trudne związki teorii z praktyką (artykuł recenzyjny), „Teksty Drugie” 4/2015, ss. 205-212.

Muzea wobec nowych trendów w humanistyce. Refleksje teoretyczne, „Historyka. Studia Metodologiczne”, T.45,  2015, s. 97-115. Wersja online: http://historyka.edu.pl/artykul/art/historyka-2015-91/

Metodologiczne problemy polskiej historiografii Holokaustu w: Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie, red. Jerzy Maternicki, Joanna Pisulińska, Leonid Zaszkilniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,  Rzeszów 2015, s. 323-334.

Historical  museums: between representation and illusion w: Politics of Erasure. From „Damnatio Memoriae” to Alluring Void, ed. Anna Markowska, Tako Publishing House, Warsaw-Torun  2014, s. Wrocław 2014, s. 97-105

Renesans materialności, czyli o powrót obiektów do muzeum w: Historia-dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, pod redakcją Ewy Domańskiej, Rafała Stobieckiego i Tomasza Wiślicza. Kraków: Universitas, 2014, s.217-228.

Totalitaryzm w nowych muzeach historycznych w: Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, (red.) Robert Kostro, Kazimierz Wóycicki, Michał Wysocki, Muzeum Historii Polski Warszawa 2014, s. 26-44.

Zwrot performatywny w muzeach – między teorią a praktyką, „Teksty Drugie” 1/2014, s.293-308.

Representation of Death in Exhibitions: The Case of the State Museum at Majdanek w: Ethics, Art and the Representation of the Holocaust. Essays in Honor of Berel Lang, ed. Simone Gigliotti, Jacob Golomb, Caroline Steinberg Gould, Lexington Books, New York 2014, s. 267-281.

Estetyki reprezentacji śmierci w ekspozycjach historycznych  w: Obóz-muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie, red. Małgorzata Fabiszak, Marcin Owsiński, Universitas, Kraków 2013, s. 31-48.

Wystawianie przeszłości, czyli historia w nowych muzeach „Pamięć i Sprawiedliwość” 2/2013, s. 77-92.

Czy Jan Tomasz Gross jest „wampirem historiografii”? Analiza metodologiczna Sąsiadów, Strachu i Złotych żniw, „Res Historica” z. 34 2012, s.149-163.

Między reprezentacją a iluzją czyli co widzimy w muzeach historycznych, „Opposite” nr 3 /2012 w: http://opposite.uni.wroc.pl/opposite_nr3/ziebinska_witek.htm

Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe, „Teksty Drugie” 3/2012, s. 174-186.

Zagłada jako doświadczenie turystyczne, w: Europa Środkowa i Wschodnia jako przestrzeń spotkania. Na szlakach tradycji kultury, red. Klaudiusz Święcicki, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Gniezno 2012, s. 197-205.

Die Ästhetik des Todes – Der Holocaust in Museumsausstellungen, w: Der Holocaust in der polnischen Erinnerungskultur, red.Anna Wolff-Powęska, Piotr Forecki, Peter Lang: Frankfurt am Main 2012, s. 405-418.

Historia w obiektach, czyli czym jest doświadczenie muzealne w: Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, red. Piotr Witek, Mariusz Mazur, Ewa Solska, edytor.org, Lublin 2011, s. 243-254.

Od obiektu naturalnego do obiektu muzealnego, czyli materializacja historii w muzeum, w: Oblicza przeszłości, red. Wojciech Wrzosek, Epigram, Bydgoszcz 2011, s. 279–288.

Kicz i Holokaust, czyli pedagogiczny wymiar ekspozycji muzealnych, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, 2010, nr 6, s. 74–86.

Historia i pamięć w ekspozycjach muzealnych, „Borussia”, 2010, nr 47, s. 147–156.

Między tekstem a spektaklem, czyli historia w muzeach, w: Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, praca zbiorowa red. Jolanty Kolbuszewskiej i Rafała Stobieckiego, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2010, s. 207–215.

Problemy wizualizacji Holokaustu – ekspozycje w muzeach miejscach pamięci, w: Konferencja „Od Westerplatte do Norymbergi. II wojna światowa we współczesnej historiografii, muzealnictwie i edukacji”, red. Piotr Chruścielski i Marcin Owsiński, Muzeum Stutthof, Sztutowo 2009, s. 293–296.

Fikcjonalne i niefikcjonalne dyskursy historyczne: historiograficzne i literackie przedstawienia Zagłady, w: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, red. Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska, Officyna, Łódź 2009, s. 529–540.

Problemy reprezentacji Holokaustu, w: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, red. Przemysław Czapliński, Ewa Domańska, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2009, s. 141-154.

Przedstawienia Holocaustu w muzeach. Próba porównania, w: Pamięć i polityka historyczna,red. Sławomir M. Nowinowski, Jan Pomorski i Rafał Stobiecki, Instytut Pamięci Narodowej, Łódź 2008, s. 157–174.

Representations of Memory – The Holocaust In Museums, w: Jews In Lublin – Jews In Lviv. Places – Memory – Present, red. Joanna Zętar, Elżbieta Żurek, Sławomir Jacek Żurek, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006, s. 71–77 [artykuł również w wersji polskiej: Obrazowanie Pamięci – Holocaust w muzeach, w: Żydzi w Lublinie – Żydzi we Lwowie. Miejsca – Pamięć – Współczesność, red. Joanna Zętar, Elżbieta Żurek, Sławomir Jacek Żurek, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006, s. 74–80.]

Wizualizacje Holocaustu jako nowe wyzwanie dla współczesnej historiografii, w: Zagłada Żydów. Pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji, red. Barbara Engelking, Jacek Leociak, Dariusz Libionka, Anna Ziębińska-Witek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 119–132.

Wizualizacje pamięci – upamiętnianie Zagłady w muzeach, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2006, nr 3, s. 366–378.

Śmierć jako regulator kultury. Studium społecznego doświadczania śmierci w XIX wieku na ziemiach polskich, „Res Historica”, red. Jan Pomorski, 2005, z. 19, s. 55–78.

Śmierć jako fakt kulturowy, w: Światooglądy historiograficzne, red. Jan Pomorski, Lublin 2002, s. 105–127.

Jak opowiadać o Zagładzie. Problemy narratywizacji Holocaustu, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2002, nr 1 (201), s. 62–77.

Nauka na usługach ludobójstwa, „Studia Judaica”, 2001, nr 1-2 (7-8), s. 191–198.

Metafora w funkcji poznawczej. Doświadczanie Holocaustu, “Studia Judaica”, 2000, nr 1(5), s. 43–62.

Recenzje:

1. recenzja książki Moshe Rosmana, Jak pisać historię żydowską?, przekład i redakcja naukowa Agnieszka Jagodzińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, „Studia Judaica”  nr 1-2, 2012, s. 246-252.

 2. U wrót Zagłady recenzja książki Bernarda Wassersteina W przededniu. Żydzi w Europie przed drugą wojną światową, Warszawa 2012, „Nowe Książki” 12/2012, s. 56-57.

 3. Pamięć Europy, recenzja książki Richarda Neda Lebowa, Wulfa Kansteinera i Claudio Fogu (red.)  The Politics of Memory in Postwar Europe, Duke University Press: Durham – London 2006, „Res Historica” nr 32, 2011, s. 179-182. 

4. Krwawe łowy, recenzja książek Barabary Engelking, Jest taki piękny słoneczny dzień… oraz Jana Grabowskiego, Judenjagd, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów Warszawa 2011,„Nowe Książki” 8/2011, s. 60-61.

5. Teksty z czasów Zagłady, recenzja książki Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich, wybór i oprac. Alina Skibińska, Robert Szuchta, „Znak”, 2011, nr 3, s. 137–141.

6. Kroniki Zagłady, recenzja książki Saula Friedländera, Czas eksterminacji, „Nowe Książki”, 2011, nr 3, s. 56–57.

4. Nazizm według Kershawa, recenzja książki Iana Kershawa, Hitler, Niemcy i ostateczne rozwiązanie, „Nowe Książki” 2010, nr 11,s. 31–32.

7. Opowieści o ratowaniu: forma i treść, recenzja książki Jacka Leociaka, Ratowanie, Kraków 2010, „Nowe Książki”, 2010, nr 9, s. 8–9.

8. Polowanie na Eichmanna, recenzja książki Neala Bascomba, Wytropić Eichmanna, Kraków, Znak 2009, „Nowe Książki” 2010, nr 5, s. 36–37.

9. Od świadectwa do historiografii, recenzja książki Arno Lustigera, Basila Kerskiego i Joanny Vincenz, Świadek i historyk. Rozmowy z Arno Lustigerem, „Pogranicze” 2009, „Nowe Książki”, 2009, nr 10, s. 68–69.

10. Razem, ale osobno, recenzja książki Friedricha Battenberga, Żydzi w Europie, Wrocław 2008 „Nowe Książki”, 2009, nr 5, s. 62–63.

11. Strach oswojony, recenzja książki Wokół Strachu. Dyskusja o książce Jana T. Grossa, wybór M. Gądek, Kraków 2008, „Nowe Książki” 2008, nr 7, s. 12–13.

12. Umysł w sytuacji granicznej,recenzja książki Jeana Améry’ego, Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego, Kraków 2007, „Akcent” 2008, nr 1, s. 95–97.

13. Recenzja książki The Politics of Memory in Postwar Europe, red. Richard Ned Lebow, Wulf Kansteiner, Claudio Fogu, “Clio”, Fall 2007, vol. 37, nr 1, s. 160–166.

14. Głosy z innego świata,recenzja książki Widziałem Anioła Śmierci, Warszawa 2007, „Nowe Książki” 2007, nr 3, s. 13–14.

15. Jedwabne. Anatomia zbrodni, recenzja książki Andrzeja Żbikowskiego, U genezy Jedwabnego, „Nowe Książki”, 2006, nr 6, s. 40–41.

16. Zrozumieć Auschwitz, recenzja książki Laurence’a Rees’a, Auschwitz. Naziści i „ostateczne rozwiązanie”, „Nowe Książki”, 2005, nr 4, s. 10–11.

17. Recenzja książki J. T. Grossa, Sąsiedzi, „Kultura i Historia”, 01.07.2001, www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl

18. Profesora Topolskiego wprowadzenie w świat historii, recenzja książki J. Topolskiego, Wprowadzenie do historii, „Historyka”, vol. XXIX, 1999, s.117–122.

Tłumaczenia:

Książki:

1. Berel Lang, Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, ss. 252 (tłumaczenie książki Act and Idea in the Nazi Genocide, The University of Chicago Press, 1990).

Artykuły:

1. Berel Lang, Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść, czyli filozoficzne dawanie świadectwa, „Teksty Drugie”, 2009, nr 3, s. 163–175.

2. Berel Lang, Przedstawianie zła: etyczna treść a forma literacka, „Literatura na Świecie”, 2004, nr 1-2, s. 15–63.