Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Konrad Zieliński

prof. dr hab. Konrad Zieliński
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA RUCHÓW POLITYCZNYCH I BADAŃ ETNICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje
Konsultacje:

Wtorek 13:00 - 15:00.
Konsultacje odbywają się w siedzibie Wydziału (ul. Głęboka 45) w pokoju nr A5.08. lub w sposób zdalny (MSTeams) po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową (konrad.zielinski@mail.umcs.pl). 


Consultations (Office hours):

    Tuesday 1:00 - 3:00 pm

    Consultations are held at the Faculty building (Głęboka Str. 45), room no. A5.08., or optionally remotely (MSTeams) by prior arrangement via email (konrad.zielinski@mail.umcs.pl).

O sobie

Prof. dr hab. Konrad Zieliński, absolwent historii UMCS (1995), studiował archeologię, stopień dr hab. uzyskał na Wydziale Politologii UMCS (2006), tamże tytuł profesora (2014). Zajmuje się dziejami i kulturą Żydów w Polsce i w Rosji, wybranymi aspektami historii WKP[b] i polityki narodowościowej w ZSRR, procesami migracyjnymi, stosunkami etnicznymi i wyznaniowymi, polityką historyczną (polityką pamięci).

Wiceprzewodniczący Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego (2017-2021), Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Komisji Historycznej PAN O/Lublin, European Association for Jewish Studies, World Union of Jewish Studies, Association for Slavic, East European & Eurasian Studies. Kierownik Działu Naukowo-Badawczego Muzeum Getta Warszawskiego.

Stypendysta m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Fulbrighta. Przebywał na stażach naukowych m.in. w New York University (Center for European Studies), YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku i Freie Universität w Berlinie (Institüt für Judaistik).

Uczestnik projektów badawczych realizowanych na University of Manchester i Nottingham University, w latach 2008-2011 kierował polskim zespołem w projekcie „Interplay of European, National and Regional Identities: Nations between States along the New Eastern Borders of the European Union. A cross-national study of trans-boundary social and ethnic groups in Europe” realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego. Brał udział w charakterze kierownika sekcji zajmującej się okresem 1914-1921 w projekcie „Pogromy. Przemoc kolektywna wobec Żydów na ziemiach polskich w XIX – XX wieku i jej wpływ na relacje polsko-żydowskie. Historia, pamięć, tożsamość”,  koordynowanym przez Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH PH-43). Współpracuje m.in. z Muzeum Historii Żydów Polskich, wykładał w Instytucie Badań Literackich PAN, był redaktorem naczelnym rocznika "Studia Żydowskie. Almanach" wydawanego przez Uczelnię Państwową w Zamościu, pracuje na stanowisku Głównego Specjalisty w Muzeum Getta Warszawskiego.

W latach 2013-2014 ekspert NCN w programie Sonata Bis Panel Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, ekspert Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 

WYPROMOWANI DOKTORZY:

Dr Ewa Korniłłowicz (2011): „Ludność protestancka na terenie województwa lubelskiego w latach 1918 – 1945”;

Dr Alicja Gontarek (2014): „Życie społeczno-polityczne ludności żydowskiej Mińska Mazowieckiego w latach 1918-1939”;

Dr Roman Romantsev (2015): „Polityka władz polskich wobec szkolnictwa żydowskiego we Lwowie 1919-1939";

Dr Anna Bartnik (2017): „Mniejszość żydowska w Republice Białoruś po 1991 roku";

Dr Mateusz Borysiuk (2021): "Mniejszość żydowska w Międzyrzecu Podlaskim 1918-1939. Obraz społeczności".


Działalność naukowa

Dorobek naukowy obejmuje około 200 prac publikowanych w kraju i zagranicą, w tym kilka monografii i książek pod redakcją.

Książki:

- W cieniu synagogi. Obraz życia kulturalnego społeczności żydowskiej Lublina w latach okupacji austro-węgierskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, ss. 220.

- Żydzi Lubelszczyzny 1914-1918, Wydawnictwo Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Lublin 1999, ss. 392.

- Jeszywas Chachmej Lublin (Uczelnia Mędrców Lublina), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, (współautor: N. Zielińska), ss. 230.

- Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ss. 496.

- O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 352.

Jeszywas Chachmej Lublin była nominowana do Nagrody im. Jerzego Giedroycia (2004), Stosunki polsko-żydowskie... do Nagrody Jana Długosza (2006), O Polską Republikę Rad do nagrody im. Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę historyczną roku (2014).

 Prace zwarte pod redakcją:

- Ortodoksja – Emancypacja – Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, (współredaktor: M. Adamczyk-Garbowska), ss. 224.

- Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ss. 193.

- Medinat Izrael. Państwo i tożsamość, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, (współredaktor: J. Krauze), ss. 170.

- Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, (współredaktor: K. Kijek), ss. 263.

 

Inne wydawnictwa autorskie lub współautorskie:

- Jerozolima Królestwa Polskiego. Opowieść o żydowskim Lublinie – The Jerusalem of the Kingdom of Poland. Story of the Jewish Lublin, (album, red. L. Dulik, W. Golec, tekst: K. Zieliński), Ad Rem: Lublin 2007, ss. 128.

- Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918-1939 (współautor: L. Dulik), Boni Libri – Żydowski Instytut Historyczny, Lublin-Warszawa 2015, ss. 392.

 

Wybrane artykuły według poblematyki badawczej:

I. Studia dotyczące dziejów i kultury ludności zydowskiej Lublina i Lubelszczyzny:

- Życie teatralne ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach pierwszej wojny światowej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1997/1998, sectio F, vol. LII/LIII, s. 301-323.

- Aktywność polityczna Żydów na Lubelszczyźnie w latach 1914-1918, „Studia Judaica. Biuletyn PTSŻ” 1998, nr 2, s. 221-242.

- Żydowskie gminy wyznaniowe na Lubelszczyźnie w latach 1900-1918 (zarys),„Przegląd Historyczny” 2000, z. 3, s. 381-403.

- Żydowskie prasowe inicjatywy wydawnicze na Lubelszczyźnie (do roku 1918), „Zamojskie Studia i Materiały” 2000, z. 1, s. 193-213

- Rewolucja w sztetl? O żydowskich środowiskach małomiasteczkowych w Królestwie Polskim pod koniec XIX i w pierwszych dekadach XX w. (na przykładzie Puław) [w:] Historia i kultura Żydów Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław. Fenomen kulturowy miasteczka – sztetl (Materiały z sesji naukowej), pod red. F. Jaroszyńskiego, Janowiec nad Wisłą 2003, s. 67-98.

- Jesziwas Chachmej Lublin 1930-1939, [w:] Jewrejskie krajoznawstwo ta kolekcjionuwaninja, red. L. Finberg, W. Bogusławska, I. Złotnik, J. Korogodskij, I. Sergiejewa, Kyiv 2005, s. 208-212.

- Z dziejów miasta i włodawskich Żydów na przełomie XIX/XX wieku, [w:] Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, red. M. Bem, A. Duszyk, Włodawa – Radom 2007, s. 219-229.

- Zamojscy Żydzi w przeddzień i w latach Wielkiej Wojny [w:] Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia – kultura - literatura, red. W. Litwin, M. Szabłowska-Zaremba, S. J. Żurek, Lublin 2012, s.73-85.     

 

II. Studia dotyczące dziejów i kultury ludności żydowskiej w Polsce i w Rosji oraz stosunków polsko-żydowskich:

- Żydzi pod okupacją austro-węgierską w wyborach do samorządu miejskiego 1916 roku,„Kwartalnik Historyczny” 2002, nr 1, s. 61-78.

- Szkolnictwo żydowskie w Polsce w latach 1918-1939, „Almanach Historyczny” 2003, t. V, s. 211-255.

- Reperkusje traktatu brzeskiego z 1918 roku dla stosunków polsko-żydowskich, „Studia Judaica. Biuletyn PTSŻ” 2003, nr 1, s. 95-115.

- Władze samorządowe Królestwa Polskiego wobec ludności żydowskiej 1915-1918, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2003, z. 1, s.  337-355.

- Polski i żydowski ruch robotniczy w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej, „Studia Judaica. Biuletyn PTSŻ” 2004, nr 1, s. 49-78.

- „Swój do swego!”. O stosunkach polsko-żydowskich w przeddzień Wielkiej Wojny, „Kwartalnik Historii Żydów” 2004, nr 3, s. 325-346.

- The Changing Shtetl in the Kingdom of Poland During the First World War, „Polin. Studies in Polish Jewry” 2004, vol. 17, s. 119-131.

- The Shtetl in Poland 1914-1918, [w:] The Shtetl: New Evaluations, ed. S. Katz, New York – London 2007, s. 102-120.

- Between tradition and modernity: the Polish shtetl in the first two decades of the 20th century [w:]  Jewish Space in Central and Eastern Europe: Day-to-Day History, ed. J. Siauciunaite-Verbickiene, L. Lempertiene, Cambridge Scholars Publishing: Newcastle 2007, s. 121-133.

- Relations between Jews, Poles and Russians at the beginning of World War I (1914-1915,„Pinkas. Annual of the Culture and History of East European Jewry” 2008, vol. 2, s. 105-119.

- Problematyka żydowska i deputowani-Żydzi w rosyjskiej Dumie Państwowej (1906-1914) [w:] Z dziejów pewnego eksperymentu. Parlamentaryzm rosyjski na progu XX stulecia w kontekście kształtowania się świadomości politycznej narodów imperialnej Rosji, red. A. Duszyk, K. Latawiec, M. Mądzik, Radom 2008, s. 99-119.

- Polish-Jewish Relations in the Kingdom of Poland during the First World War, „European Journal of Jewish Studies” 2008, vol. 2, no. 2, s. 269-282.

- „Rolnik Żydowski” („Der Judiszer Landwirt”), 1933-1939 [w:] Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? Problematyka ziemiańska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj. W. Mich, Lublin 2009, s. 183-199.

- Impact of the Central Powers’ Occupation in Poland on the Polish-Jewish Relations, 1914-1918 [w:] Reflections on Anti-Semitism: Anti-Semitism in historical and anthropological perspectives, ed. V. Tydlitátová, A. Hanzová, Plzen 2009, s. 78-86.

- The Poles and the Jews in the Local Authorities of the Kingdom of Poland during the First World War, „Iggud. Selected Essays in Jewish Studies” 2009, vol. 2, s. 123-134.

- The Russian Revolutions, the Workers’ Movement and the Polish-Jewish Relations during the First World War, „Studia Judaica. Biuletyn PTSŻ” 2010, nr 2, s. 346-361.

- The ‘Neo-Assimilators’ in the Kingdom of Poland and Their Politics during World War I and Its Aftermath, „Pinkas. Culture and History of East European Jewry” 2010, vol. 3, s. 42-57.

- Galicijskije jewrei w 1914-1918 gg. [w:] Narody Gabsurgskoj monarchii w 1914-1920 gg.: od nacjonalnych dwiżenij k sozdaniju nacjonalnych gosudarstw, Tom I, red. M. Wołos, G. D. Szkundin, Moskwa 2012, s. 249-266.

- Impact of the elections to the Russian State Duma in 1912 on the Polish-Jewish relations in the Kingdom of Poland, “Annales UMCS” Sectio K., 2013, Vol. XX, 1, s. 171-184.

- The Anti-Semitic Riots on the Territories of the Kingdom of Poland at the Beginning of Independence,„Studia Żydowskie. Almanach” R. III (2013), nr 3, s. 87-94.

- Liberation or Occupation? Jews in the occupied territories of the Kingdom of Poland, “Medaon. Magazin für jüdisches Leben in Forscchung und Bildung” 10 (2016), 18, s. 1-13, URL: http://www.medaon.de/pdf./medaon_18_zielinski.pdf

 

III. Studia dotyczące polskiego ruchu komunistycznego, polityki narodowościowej w Rosji Radzieckiej i ZSRR:

- Organizacjonnaja struktura Polskowo Biuro CK RKP[b] w 1918-1922 g.g. [w:] Poliaki w Rossii: epochi i sudby, red. H. Gralia, A. Pietrowskij, A. Selickij, Krasnodar 2010, s. 95-104.

- Przyczynek do dziejów Polskiego Biura KC Rosyjskiej Komunistycznej Partii [bolszewików] i Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, „Facta Simonidis” 2011, nr 1 (4), s. 9-26.

- Działalność Polskiego Biura Agitacji i Propagandy KC RKP[b] wśród jeńców-Polaków w latach 1918-1922, „Res Historica” 2011, nr 32, s. 37-55.

- Polscy komuniści w Rosji wobec ewakuacji i repatriacji ludności cywilnej i polskich jeńców wojennych w latach 1920-1925, „Dzieje Najnowsze” 2012, nr 1, s. 13-34.

 - Uwiedzeni, zmanipulowani, zdesperowani? Młodzież komunistyczna w Drugiej Rzeczypospolitej 1914-1939 [w:] Metamorfozy społeczne 7. Prcesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Landau-Czajka, K. Sierakowska, Warszawa 2013, s. 67-92. 

 

IV. Studia dotyczące ruchów migracyjnych, emigracji i reptriacji, mniejszości narodowych i etnicznych (różne aspekty):

- Kwestia obywatelstwa polskiego dla reemigrantów, repatriantów i uchodźców z Rosji w latach 1918-1922. Regulacje prawne a praktyka urzędnicza, „Dzieje Najnowsze” 2001, nr 4, s. 23-36.

- Emigracja żydowska z Rosji i Królestwa Polskiego do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 1881-1918. Zarys problematyki, „Kwartalnik Historii Żydów” 2002, nr 1, s. 16-36.

- Population Displacement and Citizenship in Poland, 1918-1924 [w:] Homelands. War, Population and Statehood in Eastern Europe and Russia 1918-1924, ed. by N. Baron, P. Gatrell, London 2004, s. 98-118.

- Władze Królestwa Polskiego wobec reemigracji z Rosji w roku 1918, „Studia Archiwalne” 2006, t. 2 (Lublin), s. 171-182.

- O tułactwie inaczej. Przymusowe migracje Żydów w latach I wojny światowej jako czynnik sprzyjający emancypacji, „Kwartalnik Historii Żydów” 2009, nr 3, s. 300-311.

- To Pacify, Populate and Polonize: Territorial Transformations and the Displacement of Ethnic Minorities in Communist Poland, 1944-1949 [w:] Warlands. Population Resettlement and State Reconstruction in the Soviet-East European Borderlands, 1945-1950, ed. P. Gatrell, N. Baron, New York 2009, s. 188-209.

- Bywszije grażdanie Rossijskoi impierii / Sowietskoi Rossii w chłopotach o połuczeniji prawa na prożiwanie bo II Rieczi Pospolitoj [w:] Russkije jewrei w Polsze. Stati, publikacji, memuary i essei, red. K. Kikoin, I. Obuchowa-Zielinska, M. Porchomowskij, Jerusalem 2014, s. 135-152.

 

Inne (wybrane przykłady):

- Uwagi na temat opieki nad sierotami i dziećmi opuszczonymi w Polsce w okresie międzywojennym, „Almanach Historyczny” 2005, t. VII, s. 149-169.

- Wosstanije ili riewolucija? 1905 god w Carstwie Polskom, „Neprikosnowiennyj Zapas. Debaty o politikie i kulturie” 2005, nr 6 (Moskwa), s. 114-122.

- Ukrainians in Poland: a background overview, [w:] The Ukrainian Minority in Poland. „ENRI-East” Project. Series of project research reports. Research report # 11, 2011 (Vienna), series editors: H-G. Heinrich, A. Chvorostov, s. 7-19.

 

 


Ogłoszenia

 Informuję, że pierwsze zajęcia z przedmiotu Polityka migracyjna i azylowa odbędą się 7 marca.