Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Urszula Bronisz

dr Urszula Bronisz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni rok akademicki 2022/2023:
- poniedziałki w godz. 13:00-13:45 zdalnie, poprzez Ms Teams,
- środy w godz. 15:15-16:00 stacjonarnie, pokój 107B.


 


 


 


 

Adres

al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania badawcze:

rozwój regionalny i lokalny, konkurencyjność regionów, polityka spójności, ekonomia społeczna

Prowadzone przedmioty:

Zasoby Ludzkie (WY)
Podstawy organizacji i zarządzania (WY, KW)
Ekonomia i Zarządzanie (WY, KW)
Prawno-socjologiczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej (WY)
Ekonomia, marketing i zarządzanie w turystyce i rekreacji (WY, KW)
Podstawy ekonomii w hotelarstwie (WY, KW)
Ekonomia (WY, KW)
Zasoby Społeczne (WY)
Systemy gospodarcze i polityczne na świecie (KW)
Marketing Management (KW)
Seminarium licencjackie (SEM)
Seminarium magisterskie (SEM)


 

 


Działalność naukowa

Publikacje:

 1. Karman A., Miszczuk A., Bronisz U. (2023), Discovering the factors driving regional competitiveness in the face of climate change. Miscellanea Geographica – Regional Studies On Development, Vol. 27, no. 2. DOI: 10.2478/mgrsd-2023-0009.
 2. Bronisz U., Kuć-Czajkowska K. (2023), Praga uważa się za "naj..." - konkurencyjność regionów w Republice Czeskiej w kontekście pragocentryzmu. Polityka i Społeczeństwo, t.21(1) 47–63. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.4 .
 3. Karman A., Banaś J., Bronisz U., Miszczuk A. (2022), Zmiany klimatu a konkurencyjność regionów. Studia KPZK PAN, Warszawa, s. 251. https://publikacje.pan.pl/book/145311/zmiany-klimatu-a-konkurencyjnosc-regionow
 4. Karman A., Miszczuk A., Bronisz U. (2021), Regional Climate Change Competitiveness - Modelling Approach, Energies, 14, 3704. https://doi.org/10.3390/ en14123704.
 5. Bronisz U., (2020), Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej a spójność powiatów województwa lubelskiego, Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 72. https://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/finanse/wykorzystanie-funduszy-unii-europejskiej-a-spojnosc-powiatow-wojewodztwa-lubelskiego,3,1.html
 6. Bronisz U., Jakubowski A., Miszczuk M., Miszczuk A. (2019), Social Economy Entities as a Practical Instrument to Enhance Social Inclusion in Poland, In: I. Fylling, E. L. Baciu, J. P. Breimo (eds.), EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries: Top-Down and Bottom-Up Perspectives on Implementation, London – New York, Routledge – Taylor & Francis Group, pp. 158-174. URL: https://www.routledge.com/EU-Social-Inclusion-Policies-in-Post-Socialist-Countries-Top-Down-and/Fylling-Baciu-Breimo/p/book/9781138352803.
 7. Bronisz U., Jakubowski A., Miszczuk M., Miszczuk A., (2019), Znaczenie polityki spójności dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie lubelskim, W: A. Paździor (red.), Efektywność funkcjonowania regionów i przedsiębiorstw: Kontekst finansowy, legislacyjny, menedżerski i wizerunkowy, Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, ss. 9-29.
 8. Jakubowski A., Bronisz U. (2019), Rural Demographic Problem Areas in Poland, Problems of World Agriculture, 19(2), pp. 41-53. URL: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2019_T19(34)_n2.pdf.
 9. Żelechowski M., Nocko A., Jakubowski A., Bronisz U., Dworakowska E., Kowalska M., Koszewski P., Markowski K., Pieniążek M., Tosik M., Włośińska I. i inni, (2019), Opracowanie i wdrożenie metodologii pogłębionych badań ruchu budowlanego na poziomie gmin oraz na obszarach funkcjonalnych objętych ZIT – raport końcowy z pracy badawczej, Prace studialne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 259. URL: https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/obszary-funkcjonalne-oraz-dostepnosc-terytorialna/opracowanie-i-wdrozenie-metodologii-poglebionych-badan-ruchu-budowlanego-na-poziomie-gmin-oraz-na-obszarach-funkcjonalnych-objetych-zit,1,1.html
 10. Bronisz U., (2018), Charakterystyka społeczno-ekonomiczna mieszkańców Lublina w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Rocznik Lubelski, T. XLIV, ss. 219-232.
 11. Bronisz U., (2018), Local Specialization of the Cities of the Lubelskie Voivodship, Barometr Regionaly. Analizy i Prognozy, tom 16, nr 2, ss.173-181.
 12. Bronisz U., (2018), Struktury społeczne mieszkańców Lublina, [w:] W. Janicki (red.), Lublin: historia - społeczeństwo - gospodarka, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 13. Bronisz U., (2018), Jakość życia w Lublinie, [w:] W. Janicki (red.), Lublin: historia - społeczeństwo - gospodarka, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 14. Bronisz U., Dziaduch S., Hrytsuk A., Jakubowski A., Jangas-Kurzak A., Olszewska-Welman A., Rosołowska M., Sochacka E., Ściborek-Rycyk M., Hausman-Czerwińska J., Medoloińska K., Wróbel K., Zych M., (2018), Atlas statystyczny województwa lubelskiego, Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 104.
 15. Jakubowski A., Bronisz U., Łoś E., (2018), Historia Lublina w liczbach, Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 162.
 16. Jakubowski A., Bronisz U., Miszczuk A., (2017), Polityka Spójności oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa jako narzędzia wsparcia współpracy transgranicznej na wewnętrznych i zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Społecznych, Vol. 45, No 3 (2017), ss. 73-89. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2017.45.3-5
 17. Bronisz U., Jakubowski A., (2017), Rural tourism as a factor stimulating the development of border areas - the case of Lubelskie Voivodeship. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Problems of World Agriculture Volume 17 (XXXII), number 4, 2017: 21-30. DOI: 10.22630/PRS.2017.17.4.78.
 18. Jakubowski A., Bronisz U., (2017), Demograficzne obszary problemowe w województwie lubelskim, [w:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, tom XII, Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, s.118-134.
 19. Bronisz U., Dymek Z., Jakubowski A., Tucki A., (2017), Potencjał turystyczny województwa lubelskiego w 2015 r., Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 201.
 20. Bronisz U., (2017), Szkolnictwo wyższe jako czynnik polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej [w:] A. Miszczuk (red.), Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, Lublin: Norbertinum, ss. 149-167.
 21. Jakubowski A., Bronisz U., (2017), Konkurencyjność pogranicza polsko-ukraińskiego na tle europejskim, [w:] A. Miszczuk (red.), Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, Lublin: Norbertinum, ss. 35-60.
 22. Kuć-Czajkowska K.A., Bronisz U., (2015), Contemporary metropolitan challenges towards Lublin [in:] Peripheral Metropolitan Areas in the European Union. The case of Lublin, ed. Z. Pastuszak, M. Sagan, K. Żuk, ToKnow Press, Bangkok-Celje-Lublin, s. 15-29.
 23. Jakubowski A., Bronisz U., (2015), Granica Unii Europejskiej jako czynnik (dez)aktywizujący rozwój i konkurencyjność obszarów przygranicznych, [w:] A. Grynia (red.), Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wilno, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku, ss. 627-639.
 24. Bronisz U., Jakubowski A., (2015), Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Polesia Zachodniego (powiat łęczyński i włodawski), [w:] R. Dobrowolski, K. Mięsiak-Wójcik, P. Demczuk (red.), Potencjał Polesia Lubelskiego a zrównoważony rozwój Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, Łęczna, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ss. 69-82. 
 25. Bronisz U., Dziaduch S., Jakubowski A. i inni, (2015), Konkurencyjność powiatów w województwie lubelskim w latach 2009-2013, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 178.
 26. Bronisz U. (2015), Wykorzystać własny potencjał. Instytut Obywatelski.
 27. Bronisz U. (2015), Gospodarcza działalność człowieka na Roztoczu [w:] Roztocze – przyroda i człowiek, red. T. Grabowski, M. Harasimiuk, B.M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy. Zwierzyniec 2015, Roztoczański Park Narodowy. ISBN: 978-83-943800-4-5.
 28. Bronisz U. (2015), The impact of cohesion Policy on competitiveness of regions in the European Union [in:] Cohesion Policy and Development of the European Union’s Regions in the perspective of 2020, ed. Kukuła A.J., Wydawnictwo KUL, Lublin.
 29. Kuć-Czajkowska K.A., Bronisz U. (2014), Wyzwania metropolitalne Lublina [w:] Lublin 2020 Cztery oblicza przyszłości miasta, red. M. Sagan, K. Żuk, UMCS, Lublin, ISBN 978-83-7784-531-8.
 30. Bronisz, U. (2014), Ludność i gospodarstwa domowe w województwie lubelskim. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, US Lublin, ISBN-978-83-7402-226-2.
 31. Bronisz U., Dziaduch S., Jakubowski A. i inni, (2014), Statystyczny atlas województwa lubelskiego, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 139.
 32. Bronisz U. (2014), Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w województwie lubelskim. Badania i Analizy Rynku Pracy Województwa Lubelskiego. Czasopismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, nr. 2(02)/2014, s.17-22. 
 33. Bronisz, U. (2014), Potencjał gospodarczy miast województwa lubelskiego [w:] Miasta Aglomeracje Metropolie w nurcie globalnych przemian, red. K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, UMCS, Lublin, ISBN: 978-83-7784-479-3.
 34. Bronisz U., Ophem J. van, Heijman W. (2014), The impact of intellectual and social capital on the competitiveness of Polish regions. Scientific Journal Warsaw University of Life Science Problems of World Agriculture v. 14 (XXIX), n. 4, p.25-36.
 35. Bronisz, U., Dymek Z., (2013), Szkoły wyższe w województwie lubelskim w roku akademickim 2012/2013. Informacje i opracowania statystyczne, US Lublin, ISBN 978-83-7402-217-0.
 36. Bronisz, U., (2013), Znaczenie sektora kultury dla rozwoju społeczno-gospodarczego Lublina [w:] Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych, red. A. Klasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ISBN 978-83-7875-087-1.
 37. Bronisz, U., (2013), Metody Badania Konkurencyjności Regionów, Studia KPZK PAN, Tom CXL, Warszawa.
 38. Bronisz, U., Czajkowska-Kuć, K., (2013), Działalność jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w latach 2004-2011, US, Lublin.
 39. Bronisz, U.; Heijman, W.J.M.; Ophem, J.A.C. van (2012) The assessment of intellectual capital in Polish regions, APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce 6 (1-2). - p. 101 – 105.
 40. Heijman, W.J.M.; Ophem, J.A.C. van; Bronisz, U., (2012), Regional Competitiveness, Social and Intellectual Capital, In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Economic Science for Rural Development, Jelgava, Latvia, 26-27 April, 2012. - Economic Science for Rural Development; Rural Business and Finance 28 . Jelgava: Latvia University of Agriculture, p. 181 - 186.
 41. Bronisz, U., (2012), Opracowanie haseł przedmiotowych w Encyklopedia Politologii t.2 Instytucje i systemy polityczne, red. B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, wyd. Wolters Kluwer.
 42. Bronisz U. (red.), (2011), Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000-2010, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s.168.
 43. Bronisz U. (2011), Aktywność gospodarcza [w:] U. Bronisz (red.), Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000-2010, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, ss. 49-66.
 44. Bronisz, U., (2011), Bezrobocie w województwie lubelskim w latach 2007-2010 [w:] Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007-2010, red. A. Jakubowski, US, Lublin.
 45. Bronisz, U., Heijman, W.J.M., (2010), The relationship between social capital and regional competitiveness in Poland, APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce 4 (1-2). - p. 43 - 48.
 46. Heijman, W.J.M, Ophem J.A.C. van; Bronisz, U., Varivoda, V., (2010), Regional Competitiveness: European Approach, In: Economics, Social Policies and Citizenship in the Europe of Regions / Bielik, Prof.dr.ing. P. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra.
 47. Bronisz, U., Heijman W.J.M., (2009), The impact of social capital on the regional growth and competitiveness in Poland, [in:] The role of knowledge, innovation and human capitalin multifunctional agriculture and territorial rural development, ed. D. Tomić, Z. Vasiljević, D. Cvijanović, EAAE, Belgrad, Serbia.
 48. Bronisz, U., (2009), Uwarunkowania społeczno – ekonomiczne rozwoju demokracji w Polsce, [w:] Dylematy demokracji i gospodarki współczesnej Europy, red. I. Andruszkiewicz, J. Babiak, WNPiD UAM, Poznań.
 49. Bronisz, U., Heijman WJM., Miszczuk A., (2008) Regional competitiveness in Poland: creating an Index, Jahrbuch für Regionalnissneschaft, DOI 10.1007/s10037-008-0026y, Springer.
 50. Bronisz, U., Heijman W.J.M., (2008), Competitiveness of Polish regional agro-clusters, APSTRACT, Vol. 2, Numbers 1-2, Agroinform Publishing House, Wageningen, The Netherlands.
 51. Bronisz, U. (2008), Władze samorządowe w Holandii, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, UMCS, Lublin.
 52. Bronisz, U., (2008), Ekonomiczne aspekty konkurencyjności wschodnich regionów Polski, [w:] Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem, red. B. Plawgo, WSAP, Białystok.
 53. Bronisz, U., (2007), Regionalne sieci innowacji. Mechanizmy rozwoju i wsparcia, [w:] Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej, red. B. Plawgo, WSAP, Białystok.
 54. Bronisz U., (2006) Koncepcje budowy społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej i ich konsekwencje dla Polski, [w:] Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, red. S. W. Mich, UMCS, Lublin.

Ekspertyzy:

 1. Sienkiewicz M., Szot-Gabryś T., Bronisz U., Szajczyk M. (2022). Program de revitalizare urbană al orașului Leova pentru anii 2023-2027, Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin-Leova.
 2. Flaga M., Bronisz U. (2022), Raport „ Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie powiatu łęczyńskiego, Fundacja Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego ISBN 978-83-966885-3-8
 3. Bronisz U., Dworakowska E., Jakubowski A., Kowalska M., Koszewski P., Kurlej Z., Markowski K., Nocko A., Pieniążek M., Tosik M., Włosińska I., Żelechowski M. i inni, (2018), Opracowanie i wdrożenie metodologii pogłębionych badań ruchu budowlanego na poziomie gmin oraz na obszarach funkcjonalnych objętych ZIT – raport końcowy z pracy badawczej, Prace studialne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 259. URL: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/pozostale/.
 4. Bronisz U., Jakubowski A. (2017), Diagnoza potencjału jednostek naukowych oraz naukowców w obszarze humanistyki do wspierania instytucji administracji publicznej na rzecz realizacji good governance z zakresu: edukacji, kultury, gospodarki i społeczeństwa. Raport końcowy z badania, cz. II, Lublin, s. 50. Ekspertyza wykonana na zlecenie Fundacji Polskiej Akademii Nauk.
 5. Dziaduch S., Jakubowski A., Bronisz U., (2017), Raport monitoringowy z realizacji Strategii współpracy transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020", Lublin, s. 40. Analiza wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
 6. A. Jakubowski, U. Bronisz, S. Dziaduch, Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej na obszarze województwa lubelskiego, obwodu brzeskiego, obwodu wołyńskiego oraz obwodu lwowskiego, Lublin 2013, s. 62. Analiza wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach projektu: „Budowanie partnerstwa na rzecz wypracowania Strategii Transgranicznej na lata 2014-2020” współfinansowanego ze środków MSZ Polski.

 Uczestnictwo w projektach:

 1. 2020-2024 -Modelowanie wpływu zmian klimatu na konkurencyjność regionu, Narodowe Centrum Nauki, OPUS 18;
 2. 2017-2018 -Opracowanie i wdrożenie metodologii pogłębionych badań ruchu budowlanego - z uwzględnieniem miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich oraz badania prawnych podstaw lokalizacji budynków na poziomie NTS 5, Główny Urząd Statystyczny;
 3. 2017-2018 -System Monitorowania Usług Publicznych - koncepcja SMUP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 UE;
 4. 2017 - 700 lat Lublina: dane i wizualizacje, Instytut Kultury Cyfrowej.http://kulturacyfrowa.org/wp-content/uploads/2017/05/Lublin-700-dane-i-wizualizacje-IKC-2017-1-50.pdf 
 5. 2017 -Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w województwie lubelskimFundacja Polskiej Akademii Nauk, Program DIALOG MNiSW.
 6. 2011-2013 -Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013, Urząd Statystyczny w Lublinie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, PO Kapitał Ludzki UE.