Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Anna Zakościelna

prof. dr hab. Anna Zakościelna
Stanowisko
profesor
Jednostki
WYDZIAŁ HISTORII I ARCHEOLOGII, INSTYTUT ARCHEOLOGII
Funkcje
Prodziekan
Telefon
815375290
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024


wtorek 10.30-12.00

Adres

Instytut Archeologii UMCS
20-031 Lublin, Pl. M.C. Skłodowskiej 4, "Stara Hymanistyka" pokój 023

O sobie

 

 

 


Działalność naukowa

Specjalizacja badawcza: neolit i eneolit Europy Środkowej, problematyka kultur naddunajskich, krzemieniarstwo pradziejowe, archeologia funeralna.

Ważniejsze prace wykopaliskowe:

osady i cmentarzyska ludności kultury lubelsko-wołyńskiej w Wąwolnicy (l. 1980-1981), Lesie Stockim (1981-1985), Strzyżowie, stan, 10 (1994), stan. 26 (1994-1996), Husynnem (1994) i Jankach Dolnych (1995); Zimnie na Wołyniu (1997), wielokulturowych stanowisk w Wilczycach (2002) i Złotej (2002-2003), schyłkowopaleolitycznej pracowni w Pawłowie (1999-2003), wielokulturowych stanowisk pradziejowych na trasie gazociągu Ukraina-Hrubieszów (2005); wielokulturowych stanowisk pradziejowych w Tominach 6 i 17 w ramach przedinwestycyjnych badań szerokopłaszczyznowych (2005-2006); osady obronnej kultury lubelsko-wołyńskiej w Mikulinie (2012-2014).

Granty i projekty badawcze (kierownictwo, wykonawstwo, konsultacje):

1995: współautorka projektu konkursowego Wspólne korzenie – wspólna przyszłość nagrodzonego przez Radę Europy i Fundację Króla Baudouin. Efekty: polsko-ukraińska konferencja transgraniczna w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa we wrześniu 1996 r.

1997-1998: wykonawca w grancie ZIMNE – osada wyżynna kultury pucharów lejkowatych (KBN nr 1HOIG00911, kierownik A. Bronicki, MCh w Chełmie).

2001: kierownik grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Badania traseologiczno-eksperymentalne narzędzi krzemiennych (Konkurs „ARCHEO 2000”).

2001-2004: główny wykonawca grantu KBN nr 5 H01H 050 21 Struktury osadnicze i środowisko allerodzkiego obozowiska kultur tylczakowych na stanowisku 4 w Pawłowie, pow. Sandomierz, woj. Świętokrzyskie (kierownik J. Libera).

2008: konsultant grantu Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 2 w Książnicach. przyznanego Fundacji Rozwoju Człowieka GALILEO im. prof. Mariana Mazura przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2014-2016 – wykonawca w grancie Российские исследования Немировского городища на Южном Буге (энеолит и ранний железный век) по материалам коллекций Государственного Эрмитажа и научного архива ИИМК РАН (Российский гуманитарный научный фонд, № проекта: 13-01-00016).

2016-2019 – konsultant grantu Mikroregion Skarpy Dobużańskiej jako część fizjograficznego i biokulturowego pogranicza między strefą bałtycką i pontyjską (od VI do II tysiąclecia przed Chrystusem). NCN nr UMO-2015/18/E/HS3/00754 (Kierownik T.J. Chmielewski, Uniwersytet Gdański).

2018-2019 - kierownik projektu Kopiec 4 i 8, Kosin 10 – pracownie kultury łużyckiej na terenie wychodni krzemieni turońskich w Antyklinie Rachowa (nr 3356/18/FPK/NID) finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.