Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marta Wysocka

Telefon
81 525 10 81 w. 139
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim


poniedziałek, godz. 13.00-13.50


czwartek, godz. 8.00 - 9.10


Konsultacje w sesji letniej


24.06, godz. 8.00-9.00


28.06, godz. 8.00-9.00


1.07, godz. 8.00-9.00


6.07, godz. 8.00-9.00


Uwaga: konsultacje z dnia 14.06 odbędą się 17.06 w godz. 9.10-10.00


Możliwe jest też umówienie się na inne terminy, po uprzednim kontakcie mailowym. 


Konsultacje odbywają się online, na platformie Microsoft Teams (kod zespołu: c5fcuuy).


 


Dom Studenta "Kronos"


ul. Sowińskiego 17 (II piętro)


pokój 236


tel. 81 525 10 81, w. 139


 

O sobie

Specjalizacja i zainteresowania naukowe

prozodia mowy
emisja i terapia głosu
technika i estetyka mówienia
logorytmika
wykorzystanie muzyki w stymulacji rozwoju mowy i terapii jej zaburzeń

 

Tematyka prowadznych seminariów dyplomowych

  • prozodia mowy i zaburzenia prozodii - diagnoza i terapia
  • emisja głosu
  • postepowanie logopedyczne w przypadkach czynnościowych zaburzeń głosu
  • kultura żywego słowa, logopedia artystyczna
  • logorytmika w terapii logopedycznej dzieci z różnego typu zaburzeniami mowy
  • zaburzenia artykulacji
  • rozwój mowy dziecka

 

Publikacje

Monografie

Wysocka M., 2012, Prozodia mowy w percepcji dzieci, seria: Komunikacja językowa i jej zaburzenia t. 27, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Wysocka M., Kamińska B., Milewski S. (red.), 2020, Prozodia - przyswajanie, badanie, zaburzenia, terapia, seria: Logopedia XXI wieku, Harmonia Universalis, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 

Artykuły 

Wysocka M., 2004,Ćwiczenia muzyczno-ruchowe w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Biuletyn Logopedyczny 1 (13), 17-22.

Wysocka M., 2007, Percepcja struktur prozodycznych i muzycznych w aspekcie rozwojowym, [w:] Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań, red. T. Woźniak, A. Domagała, seria: Mowa. Teoria – Praktyka. Tom 2/2007, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 324 - 351.

Wysocka M., Skoczylas. A., Szkiełkowska A., Mularzuk M., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń głosu, Logopedia 37, 243 - 254.

Wysocka M., 2011/2012, Ocena percepcji prozodii mowy, Logopedia 39/40, 229-240.

Wysocka M., 2012, Zaburzenia percepcji muzyki a odbiór prozodii mowy, Logopedia 41, 121-131.

Wysocka M., 2012, Percepcja prozodii mowy i muzyki na przykładzie badań  dzieci pięcio-siedmioletnich, w: Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray,  Harmonia Universalis, Gdańsk, 184 - 192. 

Wysocka M., 2012, Zaburzenia prozodii mowy, w: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, Z. M. Kurkowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 165 - 184.

Wysocka M., 2013, Rozwój kompetencji prozodycznej, [w:] Język – Człowiek – Społeczeństwo, red. J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 861-874.

Wysocka M., 2013, Metody terapii czynnościowych zaburzeń głosu, "Logopedia" 42, 193 - 202.

Wysocka M., 2015, Opis struktur intonacyjnych, [w:] Metodologia badań logopedycznych. Z perspektywy teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Harmonia Universalis, Gdańsk, 144 - 152.

Wysocka M., 2014/2015, Czynniki wspomagające rozwój prozodyczny dziecka, Logopedia 43/44, 121-133.

Walencik-Topiłko A, Wysocka M., 2015, Logorytmika w terapii surdologopedycznej, [w:] Surdologopedia. Teoria i praktyka, red. E. Muzyka-Furtak, Gdańsk,  Harmonia Universalis, 343- 353.

Wysocka M., 2015, Przyczyny i objawy zaburzeń prozodii mowy, [w:] Sens i brzmienie, Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW, t. VII, red. M. Danielewiczowa, J. Bilińska, K. Doboszyńska-Markiewicz, J. Zaucha, Wydawnictwo UKSW,  Warszawa, 185-194.

Wysocka M., 2015, Narzędzia badawcze do oceny prozodii mowy, Nowa Audiofonologia 4(4), 20-27.

Wysocka M., 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadkach osób z czynnościowymi zaburzeniami głosu, [w:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 603-623.

Wysocka M., 2016, Prozodia mowy - problemy opisu, [w:] Logopedia artystyczna, red. B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, Harmonia Universalis, 213-231. 

Wysocka M., 2016, Programy terapeutyczne usprawniające percepcję i realizację prozodii - przegląd literatury, Nowa Audiofonologia 5(2), 47-52.

Wysocka M., Mackiewicz L., 2016, Percepcja intonacji u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, Logopedia 45, 73-89.

Wysocka M., Mackiewicz L., 2017, Muzyka i intonacji w percepcji dzieci korzystających z aparatów słuchowych, "Logopedia" 46, 2017, s. 141-156.

Wysocka M., Mackiewicz L., 2017, Odbiór emocji wyrażonych w prozodii u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, Logopedia Silesiana 6, 89-103. 

Wysocka M., 2018, Logorytmika, w: Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 651-670. 

Wysocka M., 2018, Usprawnianie realizacji prozodii – przegląd metod i programów terapeutycznych, w: Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 627-647.

Wysocka M., Kwaterkiewicz M., 2018, Program terapeutyczny usprawniający percepcję prozodii mowy, Logopedia 47 (1), 245-264.

Wysocka M., Kwaterkiewicz M., 2018, Program terapeutyczny usprawniający ekspresję prozodii mowy, Logopedia 47(2), 325-344.

Wysocka M., 2019, Możliwości zastosowania muzyki w terapii logopedycznej. Przegląd badań, Logopedia 48-1, s. 215-229.

Karpiński M., Podlipniak P., Wysocka M., 2020, Prozodia mowy a muzyka, w: M. Wysocka, B. Kamińska, S. Milewski (red)., Prozodia -  przyswajanie, badanie, zaburzenia, terapia, Harmonia Unversalis, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 102-122.

Wysocka M., 2020, Wpływ uszkodzenia narządu słuchu na odbiór prozodii mowy, w: Prozodia – przyswajanie, badanie, terapia, red. M. Wysocka, B. Kamińska, S. Milewski, Harmonia Unversalis, Gdańsk, s. 332-348.

Wysocka M., 2020, Usprawnianie odbioru i ekspresji prozodii – programy terapeutyczne, w: M. Wysocka, B. Kamińska, S. Milewski (red)., Prozodia -  przyswajanie, badanie, zaburzenia, terapia, Harmonia Unversalis, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 456-477.

 

Wysocka M., 2020, Prozodia emocjonalna w percepcji dorosłych osób z uszkodzonym narządem słuchu – badania wstępne, Logopedia, 49(1), s.153-166.

Wysocka M. 2020, Odbiór struktur intonacyjnych i akcentu frazowego przez dzieci z prelingwalnym uszkodzeniem narządu słuchu, w: R. Kołodziejczyk, A. Borowicz, E. Domagała-Zyśk (red.), Osoba z uszkodzeniem słuchu a współczesne tendencje w edukacji, „Nie głos, ale słowo…7.” Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 121-135.

 

 

 Pełnione aktualnie funkcje

Członek zespołu programowego ds. studiów I stopnia na kierunku logopedia z audiologią

 

Nagrody i wyróżnienia

Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP (2013)

Nagroda  III stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2013)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2016)