Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marta Wysocka

Telefon
81 525 10 81 w. 139
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
umcs.pl
Konsultacje

 


W semestrze letnim 2022/2023 


wtorek, godz. 12.15-13.15 (stacjonarnie)


środa, godz. 7.50-8.50 (stacjonarnie)


 


Chętnych do skorzystania z konsultacji proszę o uprzedni kontakt mailowy. 


Mozliwe jest umówienia się na inne niż wyżej podane terminy w formie online na platformie Teams:


ttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a73bf239d086e4a40a7fccc3952da1039%40thread.tacv2/conversations?groupId=cfc4b176-9cf2-447c-97c7-f1bc3b0a2254&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


kod zespołu: c5fcuuy


 


Dom Studenta "Kronos"


ul. Sowińskiego 17 (II piętro)


pokój 236


tel. 81 525 10 81, w. 139


 

O sobie

Specjalizacja i zainteresowania naukowe

prozodia mowy
emisja i terapia głosu
technika i estetyka mówienia
logorytmika
wykorzystanie muzyki w stymulacji rozwoju mowy i terapii jej zaburzeń

 

Tematyka prowadznych seminariów dyplomowych

  • prozodia mowy i zaburzenia prozodii - diagnoza i terapia
  • emisja głosu
  • postepowanie logopedyczne w przypadkach czynnościowych zaburzeń głosu
  • kultura żywego słowa, logopedia artystyczna
  • logorytmika w terapii logopedycznej dzieci z różnego typu zaburzeniami mowy
  • zaburzenia artykulacji
  • rozwój mowy dziecka

  

Pełnione aktualnie funkcje

Przewodnicząca zespołu programowego kierunku logopedia z audiologią

Opienun sekcji logopedii artystycznej Nauowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS

 

Nagrody i wyróżnienia

Brązowy Kkrzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP (2013)

Nagroda  III stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2013)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2016)

Nagroda Homo Didacticus (semestr zomowy 2021/22)

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Zespół Rozwoju i Zaburzeń Mowy RJP przy Prezydium PAN

Polskie Towarzystwo Logopedyczne, 

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Głosu

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego 

 


Działalność naukowa

Publikacje

 

https://orcid.org/0000-0002-7728-6102

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e7092f5878c28a04739ff80

https://www.researchgate.net/profile/Marta-Wysocka

 

Monografie: 

Wysocka M.,Prozodia mowy w percepcji dzieci, seria: Komunikacja językowa i jej zaburzenia t. 27, red. nauk. S. Grabias, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.

 Wysocka M., Kamińska B., Milewski S. (red.), 2020Prozodia -  przyswajanie, badanie, zaburzenia, terapia, seria: Logopedia XXI wieku, Harmonia Universalis i Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 

Artykuły i rozdziały: 

Wysocka M., 2004,Ćwiczenia muzyczno-ruchowe w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Biuletyn Logopedyczny 1 (13), 17-22.

Wysocka M., 2007, Percepcja struktur prozodycznych i muzycznych w aspekcie rozwojowym, [w:] Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań, red. T. Woźniak, A. Domagała, seria: Mowa. Teoria – Praktyka. Tom 2/2007, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 324 - 351.

Wysocka M., Skoczylas. A., Szkiełkowska A., Mularzuk M., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń głosu, Logopedia 37, 243 - 254.

Wysocka. M.,Ćwiczenia logorytmiczne w terapii logopedycznej dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Terapia przez Sztukę 1 (01) 2009, s. 25-29.

Wysocka M., 2011/2012, Ocena percepcji prozodii mowy, Logopedia 39/40, 229-240.

Wysocka M., 2012, Zaburzenia percepcji muzyki a odbiór prozodii mowy, Logopedia 41, 121-131.

Wysocka M., 2012, Percepcja prozodii mowy i muzyki na przykładzie badań  dzieci pięcio-siedmioletnich, w: Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray,  Harmonia Universalis, Gdańsk, 184 - 192. 

Wysocka M., 2012, Zaburzenia prozodii mowy, w: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, Z. M. Kurkowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 165 - 184.

Wysocka M., 2013, Rozwój kompetencji prozodycznej, [w:] Język – Człowiek – Społeczeństwo, red. J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 861-874.

Wysocka M., 2013, Metody terapii czynnościowych zaburzeń głosu, Logopedia 42, 193 - 202.

Wysocka M., 2015, Opis struktur intonacyjnych, [w:] Metodologia badań logopedycznych. Z perspektywy teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Harmonia Universalis, Gdańsk, 144 - 152.

Wysocka M., 2014/2015, Czynniki wspomagające rozwój prozodyczny dziecka, Logopedia 43/44, 121-133.

Walencik-Topiłko A, Wysocka M., 2015, Logorytmika w terapii surdologopedycznej, [w:] Surdologopedia. Teoria i praktyka, red. E. Muzyka-Furtak,  Harmonia Universalis, Gdańsk, 343- 353.

Wysocka M., 2015, Przyczyny i objawy zaburzeń prozodii mowy, w: Sens i brzmienie, Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW, t. VII, red. M. Danielewiczowa, J. Bilińska, K. Doboszyńska-Markiewicz, J. Zaucha, Wydawnictwo UKSW,  Warszawa, 185-194.

Wysocka M., 2015, Narzędzia badawcze do oceny prozodii mowy, Nowa Audiofonologia 4(4), 20-27.

Wysocka M., 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadkach osób z czynnościowymi zaburzeniami głosu, w: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 603-623.

Wysocka M., 2016, Prozodia mowy - problemy opisu, w: Logopedia artystyczna, red. B. Kamińska, S. Milewski, Harmonia Universalis, Gdańsk, 213-231. 

Wysocka M., 2016, Programy terapeutyczne usprawniające percepcję i realizację prozodii - przegląd literatury, Nowa Audiofonologia 5(2), 47-52.

Wysocka M., Mackiewicz L., 2016, Percepcja intonacji u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, Logopedia 45, 73-89.

Wysocka M., Mackiewicz L., 2017, Muzyka i intonacja w percepcji dzieci korzystających z aparatów słuchowych, Logopedia 46, 139-154.

Wysocka M., Mackiewicz L., 2017, Odbiór emocji wyrażonych w prozodii u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, Logopedia Silesiana 6, 89-103. 

Wysocka M., Kwaterkiewicz M., 2018, Program terapeutyczny usprawniający percepcję prozodii mowy, Logopedia 47(1), 247-266.

Wysocka M., Kwaterkiewicz M., 2018, Program terapeutyczny usprawniający ekspresję prozodii mowy, Logopedia 47(2), 325-344.

Wysocka M., 2018, Logorytmika, w: Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 651-670. 

Wysocka M., 2018, Usprawnianie realizacji prozodii – przegląd metod i programów terapeutycznych, w: Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 627-647.

Wysocka M., 2019, Możliwości zastosowania muzyki w terapii logopedycznej. Przegląd badań, Logopedia 48(1), 215-230.

Wysocka M., 2020, Prozodia emocjonalna w percepcji dorosłych osób z uszkodzonym narządem słuchu – badania wstępne, Logopedia, 49(1), 153-166.

Wysocka M., 2020, Wpływ uszkodzenia narządu słuchu na odbiór prozodii mowy, w: Prozodia – przyswajanie, badanie, terapia, red. M. Wysocka, B. Kamińska, S. Milewski , Harmonia Universalis, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 332-348.

Wysocka M., 2020, Usprawnianie odbioru i ekspresji prozodii – programy terapeutyczne, w: Prozodia – przyswajanie, badanie, terapia, red. M. Wysocka, B. Kamińska, S. Milewski , Harmonia Universalis, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 456-477.

Karpiński M., Podlipniak P., Wysocka M., 2020, Prozodia mowy a muzyka, w: Prozodia – przyswajanie, badanie, terapia, red. M. Wysocka, B. Kamińska, S. Milewski , Harmonia Universalis, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 102-122.

Wysocka M. 2020, Odbiór struktur intonacyjnych i akcentu frazowego przez dzieci z prelingwalnym uszkodzeniem narządu słuchu, w: Osoba z uszkodzeniem słuchu a współczesne tendencje w edukacji, „Nie głos, ale słowo…7.” R. Kołodziejczyk, A. Borowicz, E. Domagała-Zyśk (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin, 121-135.

Wysocka M., 2021, Zastosowanie piosenki we wspomaganiu rozwoju sprawności językowych, komunikacyjnych i poznawczych dziecka, Logopedia, 50 (1), 143-156.

Wysocka M., 2021, Rozwój sprawności prozodycznych, w: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolnat. 1, A. Domaga, U. Mirecka (red.), Harmonia Universalis, Gdańsk, 122-140.

Wysocka M., 2022, Percepcja rytmu w muzyce i mowie, Logopedia, 51 (2), 211-228.