Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Wójtowicz

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje on-line w semestrze zimowym 2022/2023


Dr hab. K. Wójtowicz (MS Teams KOD ZESPOŁU: qpvnaz8),


nazwa zespołu w MS Teams:


KONSULTACJE dr hab. Katarzyna Wójtowicz • środa 9.30-11.00


Konsultacje stacjonarne: • czwartek 8.00-9.30, pokój 417


 


Będę wdzięczna za wcześniejszy kontakt e-mailowy:


 katarzyna.wojtowicz@mail.umcs.pl


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Imię i nazwisko: Katarzyna Aleksandra Wójtowicz

Stopień i stanowisko: doktor  habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt

Miejsce zatrudnienia: Katedra Finansów Publicznych, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomiczny

Zainteresowania naukowe:

Dr hab. K. Wójtowicz specjalizuje się w problematyce finansów publicznych oraz finansów samorządu terytorialnego, w tym bezpieczeństwa finansowego i stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego (JST). Prowadzone przez nią badania naukowe można przyporządkować do następujących powiązanych ze sobą obszarów tematycznych:

1)   dochody podatkowe państwa i jednostek samorządu terytorialnego: stan obecny i rekomendacje,

2)   zadania JST i zdolność do ich realizacji w kontekście przestrzegania zasady adekwatności,

3)   nierównowaga fiskalna i dług publiczny w Polsce i innych państwach UE, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego,

4)   wybrane uwarunkowania ekonomiczne, społeczno-demograficzne, przestrzenne i instytucjonalne oddziałujące na sytuację finansową JST.

 


Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje:

Monografie naukowe:

1) Wójtowicz K. (2019). Uwarunkowania i pomiar stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. ss. 430 (ISBN 978-83-227-9205-6)

2) Redo M., Wójtowicz K., Ciak, J. (2018). Bezpieczeństwo finansów publicznych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

3) Wójtowicz K. (2007). System opodatkowania nieruchomości w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

4) Pomorska, A. Szołno-Koguc, J. Wójtowicz, K. (2003). Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wybrane artykuły naukowe:

 1. Wόjtowicz, K. A., & Hodžić, S. (2022). Financial Resilience in the Face of Turbulent Times: Evidence from Poland and Croatian Cities. Sustainability, 14(17), 10632.
 2. Wójtowicz, K. A., Szołno-Koguc, J. M., & Braun, J. (2021). The Role of Public Spending in CO2 Emissions Reduction in Polish Regions: An LMDI Decomposition Approach. Energies, 15(1), 103.
 3. Wojtowicz, K., & Hodžić, S. (2021). Relationship between fiscal sustainability and efficiency: evidence from large cities in Poland. Economics&Sociology, 14(3), 163-184.
 4. Wójtowicz, K. (2021). Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatkach państwowych. Studia Biura Analiz Sejmowych, 65(1).
 5. Wójtowicz K. (2019). The significance of selected socio-economic factors for the achieving of fiscal sustainability of local government units (LGUs) in Poland. Lex Localis - Journal of Local Self-Government, vol. 17, Issue 3/2019.
 6. Wójtowicz, K.(2017). Indywidualny wskaźnik zadłużenia (IWZ) a bezpieczeństwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego (JST). Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(9), z. 1, 207-220.
 7. Wójtowicz, K.(2017). Problem „rolowania” długu samorządowego i jego implikacje dla bezpieczeństwa finansowego JST. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (485), 483–496.
 8. Wójtowicz, K. (2016). Propozycje zmian w systemie opodatkowania dochodów rolniczych w Polsce. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 294, 212-225.
 9. Wójtowicz, K. (2016). Prognozowanie skutków finansowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a problem zapewnienia stabilności fiskalnej gmin w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 432, 203-211.
 10. Wójtowicz, K.(2016). Możliwości wykorzystywania przez gminy podatków i opłat do przejmowania pożytków z tzw. renty planistycznej – wybrane problemy. Annales UMCS. Sectio H Oeconomia, 50 (1), 409-417.

Wybrane rozdziały w monografiach naukowych:

 1. Wójtowicz, K. (2016). Ocena i potrzeba zmian dotychczasowego systemu opodatkowania dochodów z rolnictwa, W: A. Pomorska (red.) Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, (s. 233-286). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 2. Wójtowicz, K. (2015). Wybrane kontrowersje związane z finansowaniem obligatoryjnych i fakultatywnych zadań gminy. W: M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 3. Wójtowicz, K. (2016). Konsekwencje fiskalne planowanych zmian w zakresie opodatkowania dochodów z działalności rolniczej, W: B. Kucia-Guściora, A. Zdunek, M. Munnich, R. Zieliński (red.), Stanowienia i stosowanie prawa  podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki rozwiązań (s. 267-282). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 4. Wójtowicz, K. (2014). Doświadczenia wybranych państw UE w dziedzinie opodatkowania dochodów rolniczych - wnioski dla polski. W: S. Owsiak (red.) Finanse w polityce makroekonomicznej państwa (s. 234-245). Kraków: Wydawnictwo UE w Krakowie.

Nagrody za osiągnięcia naukowe

2018–Nagroda Rektora UMCS w Lublinie – zespołowa III st. przyznana w dniu 23 października 2018 r. za osiągnięcia naukowe;

2005-Nagroda Rektora UMCS w Lublinie – indywidualna II st. przyznana w dniu 24 października 2005 r. za osiągnięcia naukowe;

2004-Nagroda Rektora UMCS w Lublinie – zespołowa II st. przyznana w dniu 23 października 2004 r. za osiągnięcia naukowe.

W dniu 22 listopada 2016 r. dr Katarzyna Wójtowicz  została odznaczona Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę  III stopnia nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.