Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marek Woźniak

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA METODOLOGIII I BADAŃ NAD XX-XXI W.
Telefon
(81) 537-26-81
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek 9.00-10.00, wtorek 9.00-10.00 ms teams

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

O sobie

Ważniejsze publikacje:

  
 
a) monografie:
 
 
      b) artykuły:
 • Metafora jako narzędzie badań historycznych, [w:] Historyka, nr XXX, 2000;
 • Między antropologią a historią czyli mechanizm kozła ofiarnego w historiografii, [w:] „Kultura i Historia”, nr 1, 2001;        
 • Między modernizmem a postmodernizmem czyli mit historyczny w ujęciu Jerzego Topolskiego, [w:] Światooglądy historiograficzne, pod red. J. Pomorskiego, Lublin 2002;
 • Mit historyczny jako narzędzie i przedmiot badań, [w:] „Historyka” 2005, T. XXXIII;.
 • Kulturowe przesłanki fenomenu kozła ofiarnego czyli historyk między mitem a rzeczywistością, [w:] Między modernizmem a postmodernizmem w historiografii, pod red. J. Pomorskiego, Res Historica”, nr 19, Lublin 2005.
 • Państwo i rewolucja w perspektywie socjologii historycznej. Uwagi na marginesie pracy Charlesa Tilly’ego Rewolucje europejskie 1492-1992, [w:] Między modernizmem a postmodernizmem w historiografii, pod red. J. Pomorskiego, Res Historica”, nr 19, Lublin 2005.
 • Aktywność przedsiębiorstw komunalnych Chełma w świetle prasy i relacji po odnowieniu samorządu, [w:] Dzieje gospodarki komunalnej miasta Chełm, Chełm 2006.
 • Historiografia czyli konstruowanie światów (przeszłości) możliwych?, [w:]Worlds in the making: constructivism and postmodern knowledge, ed. Edyta Lorek-Jezińska, Teresa Siek-Piskozub, Katarzyna Więckowska, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006.
 • W poszukiwaniu teoretycznych konceptualizacji rewolucji bolszewickich, [w:] „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 3/2006.
 • Historia i rewolucja. Dyskurs rewolucyjny jako strategia oswajania przeszłości, [w:] Gra i konieczność, red. G. Dominiak, J. Ostoja-Zagórski, W. Wrzosek, Bydgoszcz 2006.
 • How is a historical story about the revolution [or the past] possible?, [w:] Intersitio. East European Review of Historical Anthropology, Rethinking History Center, vol. I, no 1, Chisinau 2007, s. 7-18.
 • Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość według J. Łotmana czyli: historyk między wolnością a koniecznością, w: „Res Historica”, nr 20, Lublin 2005.
 • Rewolucja-między obrazem, teorią a rzeczywistością, [w:] Rewolucja a zmiana społeczna, red. K. Brzechczyn, Poznań 2007.
 • Projektowane zadania historii czyli polityka historyczna jako zawłaszczanie pamięci i wyobraźni historycznej, [w:] Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. R. Stobiecki, Łódź 2008, s. 333-357.
 • Historia własnych czasów czyli pamięć i wyobraźnia historyczna jako narzędzia poznania, [w:] Migranci, nomadzi, scjentyści, flaneurzy. Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, red. Barbara Jakubowska, T. Wiślicz, Zabrze 2008, s. 144-154.
 • Jakiej Polski potrzebuje Europa? Aktualność dziedzictwa paryskiej "Kultury": zadania, cele, interpretacje, [w:] „Ethos”, nr 81, 2008, s. 230-236.
 • Pamięć a historia. Pamięć miejsca – miejsce pamięci, [w:] Pamięć i miejsce. Doświadczenie przeszłości na pograniczu, Chełm 2008, s. 46-59.
 • Historia z wyobraźnią, czyli o nieakademickich obrazach przeszłości, w:Przeobrażenia w kulturze i edukacji na przełomie XXi XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Lublin 2010, 161-176.
 • Nie tylko historiografia. Historia najnowsza w alternatywnych obrazach przeszłości„Dzieje Najnowsze”, R. XLII, nr 2, s. 205-222.
 • Niezrealizowane drogii historii, czyli o tym, czy historia ma sens, w: Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, red. P. Witek, M. Mazur, E. Solska, Lublin 2011, s. 37-53.
 • Historyczne światy możliwe, czyli o roli przesądów w badaniach historycznych„Res Historica”, 2011, nr 31, s. 253-267.
 • Wojna polsko-bolszewicka na Lubelszczyźnie w historiografii polskiej„Rocznik Lubelski”, 2011, T. XXXVII, s. 80-90.
 • Historie kontrfaktyczne – czyli przeszłość z przyszłością, [w:] Świat z Historią,red. Marek Woźniak, Piotr Witek, Lublin 2011.
 • Pamięć i wyobraźnia. Miejsce pamięci, granice wyobraźni, [w:]Interdyscyplinarne oblicza przeszłości, red. W. Wrzosek, Poznań 2011.
 • Kiedy pamięć staje się źródłem historycznym. Historycy wobec tradycji ustnej, [w:] Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, Łódź 2011.
 • Czy historia potrzebuje opowieści kontrfaktycznych?, [w:] Niezrealizowane drogi historii, Lublin 2012.
 • O używaniu i nadużywaniu historii, [w:] W służbie Klio, red. R. Litwiński, M. Mazur, M. Sioma, Lublin 2012.
 • Od prawdy historycznej do sensu dziejów. Wartości a obraz przeszłości [w:]Aksjologiczne aspekty dyskursu humanistycznego, Chełm 2012.
 • Historyka dialogi z przeszłością, w: Komunikacja – tradycja i innowacje, red. Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec, Chełm 2013.
 • Historia a wyobrażenia przeszłości, "Pamięć i Sprawiedliwość.”, 2013, 2(22), 23-35.
 • Czy historia ma płeć?, w: O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii , red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec, Chełm 2014, s. 396-305.
 • Historycy wobec wyzwań współczesności, w: Ludzie, władza, narody, religie. Lubelszczyzna, Polska, Europa, red. A. Kidzińska-Król, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, 490-499.
 • Sensy historii, czyli o tym jak historyk oswaja przeszłość, w: Człowiek-zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Chełm 2015.
 • Między "faktem" a "motywem", czyli o tym, dlaczego historyk potrzebuje "twardych dowodów", w: Historia. Ciągłość i zmiana, red. M. Hoszowska, J. Pisulińska, P. Sierżęga, Wydawnictwo Rzeszów 2016, 423-437.
 • (Nie)konwencjonalne dyskursy historyczne, w: Konwencja i kreacja w języku, literaturze i narracji historycznej, Lublin 2016, s. 271-283.
 • Refleksja nad źródłem (w ramach historiografii dziejów najnowszych), w: Klio na wolności. Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 r., red. M. Kruszyński, S. Łukasiewicz, M. Mazur, S. Poleszak, P. Witek, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Lublin 2016, 207-215.
 • Granice wyobraźni, czyli o tym, czy/jak nauka krępuje wyobraźnię (historyczną), w: Miedzy nauką a sztuką, red. Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak, Lublin 2017, 237-251.
 • Między humanistyką a posthumanistyką. Interdyscyplinarność w badaniach humanistycznych, w: „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, T XIV (2017), no. 1, s. 119-131.
 • O ryzyku (kryjącym się za mitologizacją/polityzacją historii) słów kilka, w: Historia@teoria, vol 4, nr 6 (2017/wydane 2018).
 • Obcy/Inny jako wróg – mechanizm kozła ofiarnego jako narzędzie wyjaśniania, w: Obcy Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin 2018, s. 159-180.
 • Mechanizm kozła ofiarnego w narracjach o wydarzeniach Marca'68, w: ohistorie, 2018.
c) recenzje: