Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marta Worzakowska

dr hab. Marta Worzakowska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA CHEMII POLIMERÓW
Telefon
+48 81 524 22 51 wewn. 128 (korytarz)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semest zimowy 2022/23: wtorek 8:15-10:15


 


 


 


 

Adres

ul. Gliniana 33/56
20-614 Lublin

O sobie

Jestem absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie (rocznik 1996). W roku 2001 ukończyłam studia na kierunku Chemia sp. Chemia podstawowa i stosowana. Od 2001 roku związana jestem zawodowo i naukowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2001 - 2005 zatrudniona byłam na stanowisku asystenta. W 2005 roku obroniłam doktorat na temat Zastosowania nadtlenku wodoru jako inicjatora polimeryzacji wolnorodnikowej. Od roku 2005 pracuję na stanowisku adiunkta. W 2013 roku na podstawie autoreferatu obejmującego cykl monotematycznych, samodzielnych publikacji naukowych pt. Właściwości termiczne i lepkosprężyste kopolimerów otrzymanych z nienasyconych (epoksy)poliestrów i monomeru winylowego uzyskałam stopnień doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, specjalność: chemia polimerów, analiza termiczna. 

 

Graduated of II High School of General Education under name of Jan Hetman Zamoyski in Lublin (1996). 

M.Sc. of Chemistry, speciality basic and applied chemistry (2001).

Research and teaching assistant, Maria Curie Sklodowska University, Faculty of Chemistry, Department of Chemistry and Technology (2001-2005).

PhD in Chemistry, the title of my dissertation: "The application of hydrogen peroxide as an initiator of free-radical polymerization" (2005).

Adjunct , Maria Curie Sklodowska University, Faculty of Chemistry, Department of Chemistry (2005-still).

Habilitation, the title of my self-presentation: "Thermal and viscoelastic properties of copolymers prepared from novel unsaturated (epoxy)polyesters and vinyl monomer" (2013).

 


Działalność naukowa

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki związanej z chemią polimerów, chemią organiczną oraz analizą termiczną, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii syntezy nowych monomerów i związków zapachowych z użyciem naturalnych reagentów, przebiegu procesów polimeryzacji, chemicznej modyfikacji polimerów naturalnych,  mechanizmu i kinetyki procesów degradacji termicznej oraz badań właściwości fizykochemicznych nowych materiałów polimerowych z użyciem nowczesnych technik badawczych, takich jak DSC, DMA, TG/DTG/FTIR/QMS, HDT, właściwości mechaniczne.

W roku 2009 zostałam wyróżniona nagrodą Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego za osiągnięcia naukowe w dziedzinie kalorymetrii i analizy termicznej dla młodych naukowców. (http://www.ptkat.agh.edu.pl/menu/9/8)

W roku 2016 otrzymałam nagrodę zespołową Rektora UMCS I stopnia, a w roku 2017 nagrodę zespołową Rektora UMCS II stopnia za osiągnięcia naukowe.

Jestem autorem lub współautorem 66 artykułów, z czego 60 zostało opubliowanych w czasopismach z impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR) i dwóch patentów PL.

Scientific interest: polymer chemistry, organic chemistry, thermal analysis, the methods of synthesis of novel monomers and aroma compounds based on natural reagents, the course of polymerization processes, chemical modification of natural polymers, mechanism and thermal degradation kinetic, physico-chemical properties of new polymerci materials with the use of DSC, DMA, TG/DTG/FTIR/QMS, HDT and mechanical properties. 

Award of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis under the name of W. Świętosławski for scientific achievements in the field of calorimetry and thermal analysis for young researches (2009).

I degree award of the Rector of UMCS (for the team) (2016) and II degree award of the Rector of UMCS (for the team) (2017) for scientific achievements.

Author or co-author of 74 publications, of which 65 publications from the list of Journal Citation Reports (JCR) and 2 patents. 

https://www.researchgate.net/profile/Marta_Worzakowska

https://orcid.org/0000-0002-2620-8614

https://www.mendeley.com/profiles/marta-worzakowska/publications

PBN-ID: 1492813

 


Ogłoszenia

Special Issue: Thermal Processing of Starch-Based Polymers

https://www.mdpi.com/journal/polymers/special_issues/Therm_Process_Starch_Based_Polym

Deadline for submissions: 31 July 2022         

 

Special Issue: Recent Advances in UV Polymerization—New Polymeric Materials

https://www.mdpi.com/journal/polymers/special_issues/UV_polymerization

Deadline for manuscript submissions: 20 June 2022