Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Wojtanowicz

dr Paweł Wojtanowicz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII REGIONALNEJ I TURYZMU
Telefon
+48 (81) 537-68-35
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w sem. letnim (roku akadem. 2022/23) odbywają się: • stacjonarnie: w poniedziałki,
  w godz. 12.00-13.00
  (pokój 3B)

 • zdalnie: proszę o wcześniejsze ustalenie spotkania wirtualnego, kontaktując się za pomocą uczelnianego adresu e-mail.

Adres

al. Kraśnicka 2cd
20-612 Lublin

O sobie

wykształcenie:

 • 2005 r. - doktor nauk o ziemi w zakresie geografii "Ocena środków obrazowych względem możliwości percepcyjnych uczniów na przykładzie wybranych ilustracji w podręcznikach szkolnych do przyrody i geografii"
 • 1992-1997 r. - studia geograficzne, Instytut Nauk o Ziemi UMCS Lublin, specjalność hydrografia, "Dynamika wód podziemnych i powierzchniowych w strefie przełomowej doliny Wisly w okolicach Kazimierza Dolnego (w latach 1971-1980)"

wykształcenie uzupełniające:

 • instruktor rekreacji ruchowej, specjalność: Animator czasu wolnego (1 III 2022 r.)
 • szkolenie "Turystyka dostępna i obsługa osób z niepełnosprawnościami" (18 XII 2020 r.)
 • szkolenie w zakresie "Projektowania uniwersalnego" (30 XI 2020 r.)
 • kurs "Animator dzieci i młodzieży (1 IV 2017 r.)
 • warsztaty z projektowania uniewrsalnego zajęć dydaktycznych (3 IV 2014 r.)
 • warsztaty z psychoedukacji i psychopatologii (12 III 2014 r.)
 • szkolenie z zakresu "Emisji głosu" (12 XII 2013 r.)
 • kurs "Animacja czasu wolnego" (29 XI 2009 r.)
 • Instytut Wyższej Kultury Religijnej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1991-1993) 

doświadczenia zawodowe:

 • 2006-2012 - edukator (z zakresu geografii) Wydawnictwa Szkolnego PWN
 • od 2001 r. - egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (matura z geografii)
 • od 1999 r. - prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych z zakresu GeografiiNauczania Przyrody i Edukacji regionalnej w gimnazjum, Technologii Informacyjnych w Nauczaniu Geografii / Przyrody, Kartografii
 • od 1997 r. - asystent / adiunkt / starszy wykładowca / adiunkt dydaktyczny w Pracowni Dydaktyki Geografii / Zakładzie Edukacji Geograficznej i Turystycznej / Katedrze Geografii Regionalnej i Turyzmu UMCS
 • 1998-2000 - nauczyciel geografii w I LO w Lublinie
 • od 1997 r. - członek jury Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej
 • 1995-1997 - nauczyciel religii i geografii w ZSO Nr 5 w Lublinie

Działalność naukowa

problematyka badawcza:

 • Problemy współczesnej dydaktyki geografii
 • Edukacja w parkach narodowych
 • Nowoczesne strategie kształcenia w zakresie geografii i przyrody
 • Rysunek poziomicowy w edukacji przyrodniczej i geograficznej - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
 • Historia myśli geograficznej

ważniejsze publikacje:

 • Łucjan K., Wojtanowicz P., 2018: Continuous or discontinuous? Experimental study on animated maps. Polish Cartographical Review, Vol. 50, No. 3, ss. 127-140. 
 • Wojtanowicz P., 2017: Ścieżki dydakytczne w województwie lubelskim - stan i perspektywy rozwoju. The educational trails in Lubelskie Voivodoship. Annales UMCS, sec. B, bol. LXXII, z. 2, ss. 143-162.
 • Pytka P.,Wojtanowicz P., 2017: Fotokod QR nowym sposobem przekazu informacji w edukacji. QR code as a new way of information transfer in education. [w:] J. Rodzoś, E. Szkurłat (red.) Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, Tom 7. Edukacja geograficzna wobec problemów współczesnego świata. Lublin, ss. 129-137.
 • Pytka P., Wojtanowicz P., 2015: Sand BOX-Hipsomaper – pierwszy krok w trzeci wymiar mapy. SandBOX-Hipsomaper – the first step to the third dimension of the map. Annales UMCS, sec. B, vol. LXX, No 1, ss. 131-140.
 • Wojtanowicz P., 2015: Udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko w Lublinie w latach 2005-2014. [w:] A. Lesiu (red.) Praktyka ochrony środowiska. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 173-188.
 • Wojtanowicz P., 2014: Percepcja materiału ilustracyjnego z geografii i przyrody – rozbiór na czynniki pierwsze [w:] B. Wójtowicz, W. Osuch (red.) Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica T. 6, Nr 162: 242-260.
 • Wojtanowicz P., 2014: Typologizacja i perdiodyzacja rozwoju ścieżek dydaktycznych w Polskich parkach narodowych. Typologisation and Periodisation of the Development of Educational Trails in Polish National Parks. Folia Turistica, Nr 30, AWF, Kraków, ss. 27-54.
 • Wojtanowicz P., Sokołowska A., 2012: Próba oceny działalności edukacyjno-turystycznej ośrodków edukacyjnych Poleskiego PN i Roztoczańskiego PN. An attempt to evaluate the educational and tourism activities of educational centers in the Polesie National Park and Roztocze National Park. Folia Turistica, Nr 26, AWF, Kraków, ss. 107-132.
 • Wojtanowicz P., 2012: Geographical DNA. Annales UMCS, sec. B, vol. LXVII,1, ss. 11-25.
 • Wojtanowicz P., 2009: Środki obrazowe w podręczniku szkolnym. [w:] J. Rodzoś, P. Wojtanowicz (red.) W poszukiwaniu nowoczesnej koncepcji podręcznika szkolnego. PTG Oddział Lubelski, PDG UMCS, Lublin, ss. 39-50.
 • Rodzoś J., Wojtanowicz P., 2008: Koncepcja dydaktyczna podręcznika i atlasu Eugeniusza Romera wobec geografii szkolnej w Galicji. [w:] Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego. Tom 1. W stulecie Atlasu geograficznego Eugeniusza Romera 1908-2008. PTG Oddział Kartograficzny, PPWK, Warszawa, ss. 29-42.
 • Wojtanowicz P., 2008: Motywy "triady" wśród wartości edukacji geograficznej. [w:] G. Janicki, M. Łanczont (red.) Geografia i wartości. Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 162-172. 
 • Wojtanowicz P., 2006: Aktywizujące metody nauczania-uczenia się geografii. SOP, Toruń.
 • Wojtanowicz P., Szczęsna J., 2005: O źródłach wiedzy geograficznej. Annales UMCS, sec. B, vol. LX, ss. 243-252.
 • Wojtanowicz P., 2004: Ewolucja środków obrazowych w polskich podręcznikach geografii. [w:] Badania geograficzne w poznawaniu środowiska (pod red. Z. Michalczyka), Wydawnictwo UMCS Lublin, ss. 815-823.
 • Szczęsna J., Wojtanowicz P., 2004: Rola środków obrazowych w procesie percepcji treści geograficznych. Annales UMCS, sec. B, vol. LIX, ss. 283-296.

Ogłoszenia

zapraszam na:

http://geodydaktyka.blogspot.com/
  
- blog dla nauczycieli geografii i studentów geografii specjalności nauczycielskiej

http://geokorki.blogspot.com/
   -
blog prowadzony z myślą o uczniach (głównie zdających maturę z geografii)

http://poziomica.blogspot.com/ 
   - prawie wszystko o poziomicy (metodyka poprzedzona teorią)