Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Wojtanowicz

dr Paweł Wojtanowicz
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII REGIONALNEJ I TURYZMU
Telefon
+48 (81) 537-68-35
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

czwartek 11.00 - 11.45
piątek 12.00 - 12.45
pokój 3B

Adres

al. Kraśnicka 2cd
20-612 Lublin

O sobie

wykształcenie:

 • 1992-1997 r. - studia geograficzne, Instytut Nauk o Ziemi UMCS Lublin, specjalność hydrografia, "Dynamika wód podziemnych i powierzchniowych w strefie przełomowej doliny Wisly w okolicach Kazimierza Dolnego (w latach 1971-1980)"
 • 2005 r. - doktor nauk o ziemi w zakresie geografii "Ocena środków obrazowych względem możliwości percepcyjnych uczniów na przykładzie wybranych ilustracji w podręcznikach szkolnych do przyrody i geografii"

wykształcenie uzupełniające:

 • Instytut Wyższej Kultury Religijnej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1991-1993) 
 • kurs "Animacja czasu wolnego" (29 XI 2009 r.)
 • szkolenie z zakresu "Emisji głosu" (12 XII 2013 r.)
 • warsztaty z psychoedukacji i psychopatologii (12 III 2014 r.)
 • warsztaty z projektowania uniewrsalnego zajęć dydaktycznych (3 IV 2014 r.)
 • kurs "Animator dzieci i młodzieży (1 IV 2017 r.)

doświadczenia zawodowe:

 • 1995-1997 - nauczyciel religii i geografii w ZSO Nr 5 w Lublinie
 • od 1997 r. - członek jury Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej
 • 1998-2000 - nauczyciel geografii w I LO w Lublinie
 • od 1997 r. - asystent / adiunkt / starszy wykładowca w Pracowni Dydaktyki Geografii / Zakładzie Edukacji Geograficznej i Turystycznej / Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu UMCS
 • od 1999 r. - prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych z zakresu Geografii, Nauczania Przyrody i Edukacji regionalnej w gimnazjum, Technologii Informacyjnych w Nauczaniu Geografii / Przyrody, Kartografii
 • od 2001 r. - egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (matura z geografii)
 • 2006-2012 - edukator (z zakresu geografii) Wydawnictwa Szkolnego PWN

Działalność naukowa

problematyka badawcza:

 • Nowoczesne strategie kształcenia w zakresie geografii i przyrody
 • Problemy współczesnej dydaktyki geografii
 • Rysunek poziomicowy w edukacji przyrodniczej i geograficznej - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
 • Historia myśli geograficznej
 • Edukacja w parkach narodowych

ważniejsze publikacje:

 • Łucjan K., Wojtanowicz P., 2018: Continuous or discontinuous? Experimental study on animated maps. Polish Cartographical Review, Vol. 50, No. 3, ss. 127-140. 
 • Wojtanowicz P., 2017: Ścieżki dydakytczne w województwie lubelskim - stan i perspektywy rozwoju. The educational trails in Lubelskie Voivodoship. Annales UMCS, sec. B, bol. LXXII, z. 2, ss. 143-162.
 • Pytka P.,Wojtanowicz P., 2017: Fotokod QR nowym sposobem przekazu informacji w edukacji. QR code as a new way of information transfer in education. [w:] J. Rodzoś, E. Szkurłat (red.) Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, Tom 7. Edukacja geograficzna wobec problemów współczesnego świata. Lublin, ss. 129-137.
 • Pytka P., Wojtanowicz P., 2015: Sand BOX-Hipsomaper – pierwszy krok w trzeci wymiar mapy. SandBOX-Hipsomaper – the first step to the third dimension of the map. Annales UMCS, sec. B, vol. LXX, No 1, ss. 131-140.
 • Wojtanowicz P., 2015: Udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko w Lublinie w latach 2005-2014. [w:] A. Lesiu (red.) Praktyka ochrony środowiska. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 173-188.
 • Wojtanowicz P., 2014: Percepcja materiału ilustracyjnego z geografii i przyrody – rozbiór na czynniki pierwsze [w:] B. Wójtowicz, W. Osuch (red.) Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica T. 6, Nr 162: 242-260.
 • Wojtanowicz P., 2014: Typologizacja i perdiodyzacja rozwoju ścieżek dydaktycznych w Polskich parkach narodowych. Typologisation and Periodisation of the Development of Educational Trails in Polish National Parks. Folia Turistica, Nr 30, AWF, Kraków, ss. 27-54.
 • Wojtanowicz P., Sokołowska A., 2012: Próba oceny działalności edukacyjno-turystycznej ośrodków edukacyjnych Poleskiego PN i Roztoczańskiego PN. An attempt to evaluate the educational and tourism activities of educational centers in the Polesie National Park and Roztocze National Park. Folia Turistica, Nr 26, AWF, Kraków, ss. 107-132.
 • Wojtanowicz P., 2012: Geographical DNA. Annales UMCS, sec. B, vol. LXVII,1, ss. 11-25.
 • Wojtanowicz P., 2009: Środki obrazowe w podręczniku szkolnym. [w:] J. Rodzoś, P. Wojtanowicz (red.) W poszukiwaniu nowoczesnej koncepcji podręcznika szkolnego. PTG Oddział Lubelski, PDG UMCS, Lublin, ss. 39-50.
 • Rodzoś J., Wojtanowicz P., 2008: Koncepcja dydaktyczna podręcznika i atlasu Eugeniusza Romera wobec geografii szkolnej w Galicji. [w:] Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego. Tom 1. W stulecie Atlasu geograficznego Eugeniusza Romera 1908-2008. PTG Oddział Kartograficzny, PPWK, Warszawa, ss. 29-42.
 • Wojtanowicz P., 2008: Motywy "triady" wśród wartości edukacji geograficznej. [w:] G. Janicki, M. Łanczont (red.) Geografia i wartości. Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 162-172. 
 • Wojtanowicz P., 2006: Aktywizujące metody nauczania-uczenia się geografii. SOP, Toruń.
 • Wojtanowicz P., Szczęsna J., 2005: O źródłach wiedzy geograficznej. Annales UMCS, sec. B, vol. LX, ss. 243-252.
 • Wojtanowicz P., 2004: Ewolucja środków obrazowych w polskich podręcznikach geografii. [w:] Badania geograficzne w poznawaniu środowiska (pod red. Z. Michalczyka), Wydawnictwo UMCS Lublin, ss. 815-823.
 • Szczęsna J., Wojtanowicz P., 2004: Rola środków obrazowych w procesie percepcji treści geograficznych. Annales UMCS, sec. B, vol. LIX, ss. 283-296.

Ogłoszenia

zapraszam na:

http://geodydaktyka.blogspot.com/
  
- blog dla nauczycieli geografii i studentów geografii specjalności nauczycielskiej

http://geokorki.blogspot.com/
   -
blog prowadzony z myślą o uczniach (głównie zdających maturę z geografii)

http://poziomica.blogspot.com/ 
   - prawie wszystko o poziomicy (metodyka poprzedzona teorią)Załączniki