Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Zbigniew Władek

dr Zbigniew Władek
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PRAWA INFORMATYCZNEGO I ZAWODÓW PRAWNICZYCH
Telefon
P. 613 - (81) 537-57-81
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek - godz. 10.00 - 11.10  p. 613 lub s. 3. 


Wtorek - godz. 14.10 - 15.00  p. 613  


 

Adres

Instytut Administracji i Prawa Publicznego, Wydział Prawa i Administracji UMCS
20-031 Lublin Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

O sobie

W roku 2002 otrzymał dyplom magistra w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w  Lublinie.  W roku 2007 uzyskał  stopień naukowy doktora nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji  UMCS.  Od dnia 1 października 2007 roku zostaje zatrudniony na stanowisku Adiunkta, zaś od 1 marca 2016 roku na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Teorii Organizacji i Kierownictwa Instytutu Administracji i Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  

Czynny uczestnik kilkunastu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Kilkukrotnie pełnił funkcję Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Realizował także czynności jako  pełnomocnik techniczny ds. elektronicznej obsługi rekrutacji. Był członkiem komisji dyscyplinarnej ds. studentów. Z ramienia Wydziału Prawa i Administracji UMCS desygnowany na koordynatora działań w ramach Drzwi Otwartych. Jako Przedstawiciel Instytutu Administracji i Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UMCS był członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.  Został powołany na Koordynatora Wydziału Prawa i Administracji UMCS w sprawie XI Lubelskiego Festiwalu Nauki w roku 2014. Dnia 9 października 2019 roku został wybrany do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZNP przy UMCS na trzecią kadencję.   Od grudnia 2016 do 30 września 2019 roku Kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej na WPiA UMCS. Od 2019 r. przedstawiciel związków zawodowych w Radzie Naukowej Instytutu Nauk Prawnych UMCS. 

 Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół własności prywatnej w wymiarze idei oraz instytucji, demokratycznego państwa prawnego, a także płaszczyzn organizacyjno-prawnych funkcjonowania administracji publicznej. Aktualnie prowadzi wykłady i ćwiczenia w ramach kierunku prawo, wykłady, seminaria i ćwiczenia w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz wykłady i konwersatoria w ramach kierunku administracja.  Prowadzi wykłady m. in. z organizacji i zarządzania w administracji publicznej,  własności prywatnej w doktrynach prawnych, czy podstaw prawa medycznego dla prawników. Prowadzi ćwiczenia m. in.  z technologii informacyjnej. Prowadził także wykłady z przedmiotu prawo w turystyce i rekreacji na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w ramach kierunku turystyka i rekreacja. Przeprowadzał także wykłady z przedmiotu prawo w turystyce w ramach specjalności organizacja i funkcjonowanie turystyki w regionie dla studentów Wydziału Humanistycznego UMCS w ramach projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

Prowadził wykłady i ćwiczenia  w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Ponadto prowadził wykłady w ramach współpracy z Niepublicznym Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Zamościu. Przeprowadzał także wykłady w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Zamościu. Prowadzi wykłady w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu. Autor koncepcji i nazwy oraz założyciel Stowarzyszenia Uniwersał Formacji i Integracji z siedzibą w Lublinie. Przewodniczący Rady Programowej oraz Szef Forum Dyskusji i Analiz tego Stowarzyszenia. 


Działalność naukowa

Monografie:

 Podstawy etyki życia gospodarczego w katolickiej myśli społecznej,  Warszawa 2012, ss. 164

  Własność prywatna w doktrynie społecznej Kościoła katolickiego XX w.,  Warszawa 2012, ss. 244.

 

Podręcznik akademicki:

 Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu, Warszawa 2013, ss. 230. 

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu, Wyd. II uzupełnione i uaktualnione, Warszawa 2016, ss. 258.

 

 Wybrane artykuły naukowe:

 Własność prywatna z perspektywy filozofii prawa natury Tomasza z Akwinu, [w:] Publikacja V Międzynarodowej Konferencji naukowo-praktycznej młodych naukowców, Wyd. Uniwersytetu im. L. Ukrainki, Luck 2009, s. 19 – 21. 

 The right to knowledge and information in the social doctrine of Catholicism, Proceedings of the 8th International Conference on Human Rights: The Rights to Knowledge and Information in a Heterogenic Society, Cambridge Scholars Publishing 2009, p. 299-308. 

 Filozofia prawa natury z perspektywy wybranych regulacji prawnych [w:] Filozofia prawa a praktyka prawnicza, red. A. Orłowska, P. Polaczuk, L. Świto, Olsztyn 2010, s. 61-68.

 Kształcenie zawodowe w Niemczech a solidarność międzypokoleniowa (współautorstwo Dr Bogusław Klimczuk) [w:] Zamojskie Studia i Materiały, Seria: Pedagogika Tom XIV zeszyt 1, Zamość 2012,  s. 63-69.

 Własność prywatna – wielopłaszczyznowy fenomen [w:] Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, pod redakcją Zbigniewa Władka we współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem, Tom V, Prawo, Wyd. Polihymnia, Lublin 2014.

 Samorząd terytorialny w Republice Włoskiej [w:] Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, redakcja naukowa M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2015, s. 373-385. 

 Aspekt formalny dopuszczalności ustanawiania ograniczeń własności prywatnej [w:] Europejski system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje-efektywność, redakcja naukowa J. Jaskiernia, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 536-575.

Wybrane regulacje ustawy o ochronie przyrody z perspektywy testu propocjonalności ograniczeń prawa własności [w:] Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski, redakcja naukowa J. Jaskiernia, K. Spryszak, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 619-637. 

Klauzula generalna społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa w wykładni przepisów regulujących prawo własności, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G, IUS, Vol 63, No 2 (2016) 

 Klauzula generalna zasad współżycia społecznego w wykładni prawa własności [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce. Aksjologia-instytucje-nowe wyzwania – praktyka. Red. naukowa J.Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2017. 

 
Interes publiczny w wykładni przepisów regulujących prawo własności [w:] Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka, Red. Naukowa J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2018. 
 

 

 

 

Redakcja 

 Człowiek, tom I. Księga życia i twórczości.  Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, (we współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem), Wyd. Polihymnia, Lublin 2014, ss. 488.   

 Twórczość, tom II.  Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, (we współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem), Wyd. Polihymnia, Lublin 2014,  ss. 470.  

 Biojurysprudencja, tom III. Księga życia i twórczości.  Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, (we współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem), Wyd. Polihymnia, Lublin 2014, ss. 432.

 Filozofia, tom IV. Księga życia i twórczości.  Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, (we współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem), Wyd. Polihymnia, Lublin 2014, ss. 544.  

 Prawo, tom V. Księga życia i twórczości. Tom V Prawo.  Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi,(we współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem), Wyd. Polihymnia, Lublin 2014, ss. 439.    

 

Sprawozdania: 

 Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego dra Marka Stefaniuka [w:] Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka, Wyd. Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu 2010, nr 2, s. 136- 153.

 

Wspomnienia:

 Wspomnienie o dr hab. Marku Stefaniuku (współautorstwo dr hab. Janusz Niczyporuk) Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka 2011, Nr 3(24), s. 202-214.