Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Zbigniew Władek

dr Zbigniew Władek
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PRAWA INFORMATYCZNEGO I ZAWODÓW PRAWNICZYCH
Telefon
P. 613 - (81) 537-57-81
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Wtorek - godz. 14.15 - 15.00  p. 613  lub sala nr 3. 


 Środa - godz. 8.30-9.30 p. 613 lub sala nr 3. 

Adres

Instytut Administracji i Prawa Publicznego, Wydział Prawa i Administracji UMCS
20-031 Lublin Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

O sobie

 

 

     W roku 2002 otrzymał dyplom magistra w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w  Lublinie.  Od 2007 doktor nauk prawnych, Adiunkt, Starszy  wykładowca w Katedrze Teorii Organizacji i Kierownictwa Instytutu Administracji i Prawa Publicznego, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – aktualnie Katedra Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych.     

     Czynny uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.  Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół własności prywatnej w wymiarze idei oraz instytucji, demokratycznego państwa prawnego, a także płaszczyzn organizacyjno-prawnych funkcjonowania administracji publicznej.

     Prowadzący wykłady, seminaria, ćwiczenia, konwersatoria  w ramach kierunku prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz na kierunkach prawno-biznesowym i prawno-menedżerskim Wydziału Prawa i Administracji.   Wykładał także  na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Wydziale Humanistycznym UMCS oraz Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach.

     Wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu  oraz Niepublicznego Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Zamościu. 

     Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (kilkukrotnie). Pełnomocnik techniczny ds. elektronicznej obsługi rekrutacji. Członek komisji dyscyplinarnej ds. studentów. Koordynator działań w ramach Drzwi Otwartych z ramienia Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Koordynator Wydziału Prawa i Administracji UMCS w sprawie XI Lubelskiego Festiwalu Nauki w roku 2014. Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.  

        Aktualnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZNP przy UMCS (trzecia kadencja). Przedstawiciel związków zawodowych w Radzie Naukowej Instytutu Nauk Prawnych UMCS. Członek Komisji Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej na WPiA UMCS.

       W 2014 roku wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie.

      Autor koncepcji i nazwy oraz założyciel Stowarzyszenia Uniwersał Formacji i Integracji z siedzibą w Lublinie. Przewodniczący Rady Programowej oraz Szef Forum Dyskusji i Analiz tego Stowarzyszenia. 

      W 2019 roku odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

 

 


Działalność naukowa

 

           Autor dwóch monografii: Podstawy etyki życia gospodarczego w katolickiej myśli społecznej,  Warszawa 2012, ss. 164 i Własność prywatna w doktrynie społecznej Kościoła katolickiego XX w.,  Warszawa 2012, ss. 244.

           Autor wznawianego podręcznika akademickiego:  Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu, Warszawa 2013, ss. 230. Wyd. II uzupełnione i uaktualnione, Warszawa 2016, ss. 258.

     Autor artykułów naukowych - poniżej wykaz wybranych tekstów:   

 - Własność prywatna z perspektywy filozofii prawa natury Tomasza z Akwinu, [w:] Publikacja V Międzynarodowej Konferencji naukowo-praktycznej młodych naukowców, Wyd. Uniwersytetu im. L. Ukrainki, Luck 2009, s. 19 – 21. 

 - The right to knowledge and information in the social doctrine of Catholicism, Proceedings of the 8th International Conference on Human Rights: The Rights to Knowledge and Information in a Heterogenic Society, Cambridge Scholars Publishing 2009, p. 299-308. 

 - Filozofia prawa natury z perspektywy wybranych regulacji prawnych [w:] Filozofia prawa a praktyka prawnicza, red. A. Orłowska, P. Polaczuk, L. Świto, Olsztyn 2010, s. 61-68.

 - Kształcenie zawodowe w Niemczech a solidarność międzypokoleniowa (współautorstwo Dr Bogusław Klimczuk) [w:] Zamojskie Studia i Materiały, Seria: Pedagogika Tom XIV zeszyt 1, Zamość 2012,  s. 63-69.

 - Własność prywatna – wielopłaszczyznowy fenomen [w:] Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, pod redakcją Zbigniewa Władka we współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem, Tom V, Prawo, Wyd. Polihymnia, Lublin 2014.

 - Samorząd terytorialny w Republice Włoskiej [w:] Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, redakcja naukowa M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2015, s. 373-385. 

 - Aspekt formalny dopuszczalności ustanawiania ograniczeń własności prywatnej [w:] Europejski system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje-efektywność, redakcja naukowa J. Jaskiernia, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 536-575. 

- Wybrane regulacje ustawy o ochronie przyrody z perspektywy testu propocjonalności ograniczeń prawa własności [w:] Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski, redakcja naukowa J. Jaskiernia, K. Spryszak, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 619-637.  

- Klauzula generalna społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa w wykładni przepisów regulujących prawo własności, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G, IUS, Vol 63, No 2 (2016) 

 - Klauzula generalna zasad współżycia społecznego w wykładni prawa własności [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce. Aksjologia-instytucje-nowe wyzwania – praktyka. Red. naukowa J.Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2017.   

- Interes publiczny w wykładni przepisów regulujących prawo własności [w:] Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka, Red. Naukowa J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2018. 

 

        Redaktor pięciotomowej Księgi życia i twórczości. Księgi pamiątkowej - liczącej łącznie ponad dwa tysiące trzysta stron - dedykowanej Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi. Poniżej wykaz poszczególnych tomów Księgi. 

- Człowiek, tom I. Księga życia i twórczości.  Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, (we współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem), Wyd. Polihymnia, Lublin 2014, ss. 488.   

 - Twórczość, tom II.  Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, (we współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem), Wyd. Polihymnia, Lublin 2014,  ss. 470.  

 - Biojurysprudencja, tom III. Księga życia i twórczości.  Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, (we współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem), Wyd. Polihymnia, Lublin 2014, ss. 432.

 - Filozofia, tom IV. Księga życia i twórczości.  Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, (we współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem), Wyd. Polihymnia, Lublin 2014, ss. 544.  

 - Prawo, tom V. Księga życia i twórczości. Tom V Prawo.  Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi,(we współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem), Wyd. Polihymnia, Lublin 2014, ss. 439.    

       Autor wspomnienia o dr hab. Marku Stefaniuku (współautorstwo dr hab. Janusz Niczyporuk) Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka 2011, Nr 3(24), s. 202-214., oraz sprawozdania z kolokwium habilitacyjnego dra Marka Stefaniuka [w:] Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka, Wyd. Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu 2010, nr 2, s. 136- 153.