Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Zbigniew Władek

dr Zbigniew Władek
Stanowisko
starszy wykładowca z dr
Jednostki
PRACOWNIA INFORMATYKI PRAWNICZEJ, KATEDRA PRAWA INFORMATYCZNEGO I ZAWODÓW PRAWNICZYCH
Funkcje
Kierownik Pracowni
Telefon
P. 613 - (81) 537-57-81
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek - godz. 10.00 - 11.10  p. 613 lub s. 3. 


Wtorek - godz. 14.10 - 15.00  p. 613  


 

Adres

Instytut Administracji i Prawa Publicznego, Wydział Prawa i Administracji UMCS
20-031 Lublin Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

O sobie

W roku 2002 otrzymał dyplom magistra w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w  Lublinie.  W roku 2007 uzyskał  stopień naukowy doktora nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji  UMCS.  Od dnia 1 października 2007 roku zostaje zatrudniony na stanowisku Adiunkta, zaś od 1 marca 2016 roku na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Teorii Organizacji i Kierownictwa Instytutu Administracji i Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  

Czynny uczestnik kilkunastu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Kilkukrotnie pełnił funkcję Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Realizował także czynności jako  pełnomocnik techniczny ds. elektronicznej obsługi rekrutacji. Był członkiem komisji dyscyplinarnej ds. studentów. Z ramienia Wydziału Prawa i Administracji UMCS desygnowany na koordynatora działań w ramach Drzwi Otwartych. Jako Przedstawiciel Instytutu Administracji i Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UMCS był członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.  Został powołany na Koordynatora Wydziału Prawa i Administracji UMCS w sprawie XI Lubelskiego Festiwalu Nauki w roku 2014. Drugą kadencję pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZNP przy UMCS. Od grudnia 2016 roku Kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej na WPiA UMCS.

 Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół własności prywatnej w wymiarze idei oraz instytucji, demokratycznego państwa prawnego, a także płaszczyzn organizacyjno-prawnych funkcjonowania administracji publicznej. Aktualnie prowadzi wykłady i ćwiczenia w ramach kierunku prawo, wykłady, seminaria i ćwiczenia w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz wykłady i konwersatoria w ramach kierunku administracja.  Prowadzi wykłady m. in. z organizacji i zarządzania w administracji publicznej,  własności prywatnej w doktrynach prawnych, czy podstaw prawa medycznego dla prawników. Prowadzi ćwiczenia m. in.  z technologii informacyjnej. Prowadził także wykłady z przedmiotu prawo w turystyce i rekreacji na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w ramach kierunku turystyka i rekreacja. Przeprowadzał także wykłady z przedmiotu prawo w turystyce w ramach specjalności organizacja i funkcjonowanie turystyki w regionie dla studentów Wydziału Humanistycznego UMCS w ramach projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

Prowadził wykłady i ćwiczenia  w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Ponadto prowadził wykłady w ramach współpracy z Niepublicznym Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Zamościu. Przeprowadzał także wykłady w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Zamościu. Prowadzi wykłady w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu. Autor koncepcji i nazwy oraz założyciel Stowarzyszenia Uniwersał Formacji i Integracji z siedzibą w Lublinie. Przewodniczący Rady Programowej oraz Szef Forum Dyskusji i Analiz tego Stowarzyszenia. 


Działalność naukowa

Monografie:

 Podstawy etyki życia gospodarczego w katolickiej myśli społecznej,  Warszawa 2012, ss. 164

  Własność prywatna w doktrynie społecznej Kościoła katolickiego XX w.,  Warszawa 2012, ss. 244.

 

Podręcznik akademicki:

 Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu, Warszawa 2013, ss. 230. 

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu, Wyd. II uzupełnione i uaktualnione, Warszawa 2016, ss. 258.

 

 Wybrane artykuły naukowe:

 Własność prywatna z perspektywy filozofii prawa natury Tomasza z Akwinu, [w:] Publikacja V Międzynarodowej Konferencji naukowo-praktycznej młodych naukowców, Wyd. Uniwersytetu im. L. Ukrainki, Luck 2009, s. 19 – 21. 

 The right to knowledge and information in the social doctrine of Catholicism, Proceedings of the 8th International Conference on Human Rights: The Rights to Knowledge and Information in a Heterogenic Society, Cambridge Scholars Publishing 2009, p. 299-308. 

 Filozofia prawa natury z perspektywy wybranych regulacji prawnych [w:] Filozofia prawa a praktyka prawnicza, red. A. Orłowska, P. Polaczuk, L. Świto, Olsztyn 2010, s. 61-68.

 Kształcenie zawodowe w Niemczech a solidarność międzypokoleniowa (współautorstwo Dr Bogusław Klimczuk) [w:] Zamojskie Studia i Materiały, Seria: Pedagogika Tom XIV zeszyt 1, Zamość 2012,  s. 63-69.

 Własność prywatna – wielopłaszczyznowy fenomen [w:] Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, pod redakcją Zbigniewa Władka we współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem, Tom V, Prawo, Wyd. Polihymnia, Lublin 2014.

 Samorząd terytorialny w Republice Włoskiej [w:] Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, redakcja naukowa M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2015, s. 373-385. 

 Aspekt formalny dopuszczalności ustanawiania ograniczeń własności prywatnej [w:] Europejski system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje-efektywność, redakcja naukowa J. Jaskiernia, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 536-575.

Wybrane regulacje ustawy o ochronie przyrody z perspektywy testu propocjonalności ograniczeń prawa własności [w:] Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski, redakcja naukowa J. Jaskiernia, K. Spryszak, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 619-637. 

Klauzula generalna społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa w wykładni przepisów regulujących prawo własności, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G, IUS, Vol 63, No 2 (2016) 

 Klauzula generalna zasad współżycia społecznego w wykładni prawa własności [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce. Aksjologia-instytucje-nowe wyzwania – praktyka. Red. naukowa J.Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2017. 

 
Interes publiczny w wykładni przepisów regulujących prawo własności [w:] Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka, Red. Naukowa J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2018. 
 

 

 

 

Redakcja 

 Człowiek, tom I. Księga życia i twórczości.  Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, (we współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem), Wyd. Polihymnia, Lublin 2014, ss. 488.   

 Twórczość, tom II.  Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, (we współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem), Wyd. Polihymnia, Lublin 2014,  ss. 470.  

 Biojurysprudencja, tom III. Księga życia i twórczości.  Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, (we współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem), Wyd. Polihymnia, Lublin 2014, ss. 432.

 Filozofia, tom IV. Księga życia i twórczości.  Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, (we współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem), Wyd. Polihymnia, Lublin 2014, ss. 544.  

 Prawo, tom V. Księga życia i twórczości. Tom V Prawo.  Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi,(we współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem), Wyd. Polihymnia, Lublin 2014, ss. 439.    

 

Sprawozdania: 

 Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego dra Marka Stefaniuka [w:] Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka, Wyd. Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu 2010, nr 2, s. 136- 153.

 

Wspomnienia:

 Wspomnienie o dr hab. Marku Stefaniuku (współautorstwo dr hab. Janusz Niczyporuk) Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka 2011, Nr 3(24), s. 202-214.