Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Jerzy Węcławski

prof. dr hab. Jerzy Węcławski
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA BANKOWOŚCI I RYNKÓW FINANSOWYCH
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
+48 81 5375260
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.umcs.pl
Konsultacje

Poniedziałek 11.15-12.45; Piątek 10.00-11.30

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

 

SFERA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

1. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów - członek Sekcji Nauk Ekonomicznych (2017-2020)

2. Polska Komisja Akredytacyjna - ekspert (od 2002)

 

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA NAUKOWE

 1. Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Finansach - członek Komitetu
 2. Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft, RFN - członek

 

JEDNOSTKI I ORGANIZACJE SPOZA SFERY NAUKI

 1. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” - chłonek rady Fundacji i przewodniczący rady nadzorczej
 2. Fundacja Polskiej Akademii Nauk - wiceprzewodniczący Rady Fundacji
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Komitet Monitorujący RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020 - członek Komitetu

Działalność naukowa

Prace wykonane po uzyskaniu tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych

 1. Lean management - nowa strategia zarządzania bankami (w:) Strategie i narzędzia zarządzania bankami i przedsiębiorstwami. Wybrane zagadnienia. Pod red. P.Karpusia i J.Węcławskiego. Wyd. UMCS, Lublin 1998, s.9-39
 2. Obrót publiczny jako rynek „wyjść” dla funduszy venture capital (w:) Instytucje i instrumenty rynku finansowego. Red. Nauk. J.Węcławski. „Zeszyty Naukowe” WSIiZ, Rzeszów 1998, nr 3, s.119-143
 3. Rozwój rynku venture capital w Europie (w): Bariery i szanse rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce. Wyd. UMCS, Lublin 1999, s. 231-251
 4. Cele inwestowania venture capital. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg 2-4.03.2000. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000, s. 14-17
 5. „Aniołowie biznesu” jako inwestorzy w innowacyjnych przedsiębiorstwach (w:) Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw. Materiały na konferencję naukową. Kazimierz Dolny 10-11.09.2000, s. 137-148
 6. Znaczenie i segmentacja rynku kapitału własnego przedsiębiorstw nie notowanych na giełdzie (w:) Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Uniwersytet Szczeciński. Materiały. Konferencje nr 53, Szczecin 2000, s. 179-196
 7. Tworzenie sieci kolegiów uniwersyteckich – alternatywna koncepcja kształcenia akademickiego. Materiały na konferencję naukową nt. „Rola wyższej uczelni w rozwoju społecznym i ekonomicznym regionu.” Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 8-9.06.2000, s. 247-253
 8. Finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw kapitałem własnym.„Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej”, Puławy 2001, nr 3, s.45-63
 9. Venture Capital Financing – Neue Tendenzen. (w:) „Milestones in Management”, Volume IX, „Corporate Governance, Shareholder Value & Finance”. Hrsg. H.Siegwart/J.Mahari. Helbig & Lichtenhahn, Basel, Genf 2002, s. 539-562
 10. Luka kapitałowa w okresie pomiędzy założeniem przedsiębiorstwa a wejściem funduszy venture capital i możliwości jej finansowania (w:) Zarządzanie finansami. Tom II. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Uniwersytet Szczeciński, Fundacja Rachunkowości w Polsce. Warszawa 2001, s. 571-582
 11. Ilościowe i jakościowe zmiany w polskim systemie bankowym w okresie dziesięciu lat transformacji (w:) Rozwój rynku finansowego w Polsce. Materiały z konferencji naukowej. Redakcja P.Karpuś, J. Węcławski. Wyd. UMCS, Lublin 2001, s. 109-124
 12. Dobór kryteriów oceny kierunku kształcenia dla potrzeb akredytacji. Materiały na konferencję naukową „Podniesienie jakości studiów warunkiem przetrwania i rozwoju na rynku usług edukacji wyższej”. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2001, s. 235-244
 13. Nieformalni inwestorzy kapitału własnego w innowacyjnych przedsiębiorstwach (w:) Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. Pr. zbior. Pod red. K.Znanieckiej. Tom II , Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2002, s.295-305
 14. „Bankowość wewnętrzna” jako alternatywny sposób zarządzania finansami przedsiębiorstwa (w:) Rynek finansowy. Instytucje, instrumenty, strategie. Pod red. P.Karpusia i J. Węcławskiego. Wyd. UMCS, Lublin 2003, 165-174
 15. Znaczenie kapitału podwyższonego ryzyka w finansowaniu przedsiębiorstw. „Zamojskie Studia i Materiały”, rok wyd. IV, Zeszyt 3 – jubileuszowy. WSZiA Zamość 2002, 329-340
 16. Decyzje inwestycyjne funduszy venture capital (w:) Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Tom 2. Red. Nauk. W.Pluta. „Prace Naukowe AE im. O.Langego we Wrocławiu” Nr 974, Wrocław 2003, s. 286-302
 17. Finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw przez korporacje (w:) Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2003, s. 211-221
 18. Tendencje rozwoju systemów bankowych na przełomie XX i XXI wieku. „Annales UMCS”, Sectio H, vol. XXXVII, Lublin 2003, s. 485-498
 19. Zastosowanie sekurytyzacji aktywów do zarządzania bankiem (w:) Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego. Pod red. P.Karpusia i J.Węcławskiego. Wyd. UMCS, Lublin 2004, s.165-176
 20. Ograniczanie ryzyka w inwestycjach venture capital i sposoby jego ograniczania. „Zamojskie Studia i Materiały”, rok wyd. V, Zeszyt 3 –Zamość 2003, s.295-308
 21. Oczekiwania biznesu wobec absolwentów kierunków ekonomicznych (w:) Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów menedżerskich. Materiały konferencyjne pod red. J.Dietla i Z.Sapijaszka. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Łódź 2003, 177-182
 22. Możliwości wykorzystania sekurytyzacji aktywów do rozwoju działalności finansującej banków (w:) Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Pod red. R Szewczyka. Tom III Bankowość. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 309-316
 23. Indywidualni inwestorzy na rynku venture capital (w:) Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym. Pod red. D.Dziawgo. Wyd. UMK w Toruniu, Toruń 2004, s. 393-424
 24. Problem niezależności przedsiębiorstw przy korzystaniu z finansowania typu venture capital (w:) Problemy finansów przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. Pod red. J.Ickiewicz. SGH, Warszawa 2004, s. 169-178
 25. Struktury organizacyjne nieformalnych inwestorów venture capital (w:) Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Red. Nauk. W.Pluta, tom 2, „Prace Naukowe” AE im. O.Langego we Wrocławiu Nr 1042, Wrocław 2004, s. 340-349
 26. Rozwój rynku private equity w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 380, „Problemy zarządzania, finansów i marketingu”, nr 7,  Szczecin 2005, s.177-190
 27. Nowe obszary stosowania sekurytyzacji aktywów finansowych przedsiębiorstw (w:) Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju. Pod red. P.Karpusia i J. Węcławskiego, tom II, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 55-61
 28. Możliwości i uwarunkowania finansowania małych przedsiębiorstw przez nieformalnych inwestorów (w:) Uwarunkowania rynkowe mikro i małych przedsiębiorstw. Pod red. A. Bielawskiej. Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia T.(DCXLV) 571, Szczecin 2005, s.607-618
 29. Wykorzystanie mezzanine capital do pokrycia luki kapitałowej (w:) Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Red. nauk W. Pluta. Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu Nr 1109, Wrocław 2006, s. 683-693
 30. Zmiany demograficzne jako czynnik rozwoju bancassurance (w:) Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów. Red. nauk. J. Nowakowski, J. Ostaszewski. SGH, Warszawa 2005, s. 77-86
 31. Polski rynek bankowy – w poszukiwaniu efektywności i konkurencyjności (w:) Nauki ekonomiczne wobec problemów współczesnej gospodarki pod red. J.Węcławskiego. Wyd. UMCS, Lublin 2005, s.205-224
 32. Wartość dodana tworzona przez inwestorów private equity (w:) Przekształcenia rynku finansowego w Polsce.  Pod red. P.Karpusia i J. Węcławskiego, tom II, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s.65-77
 33. Problemy oceny małych przedsiębiorstw w procesie finansowania zewnętrznym kapitałem własnym. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” Nr specjalny. Rok LVII, maj 2006, s. 111-116
 34. Hybrydowe instrumenty finansowania przedsiębiorstw (w:) Finanse przedsiębiorstwa. Red. nauk. P. Karpuś. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 139-147
 35. Wpływ inwestycji private equity na rozwój gospodarczy (w:) Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej. Red. nauk. T. Famulska, J. Nowakowski. Difin, Warszawa 2006, s. 277-291
 36. Bankowość. Red. nauk. J. Węcławski. Wyd. UMCS, Lublin 2006, ss. 445
 37. Granice wzrostu przedsiębiorstwa bankowego i koncentracji sektora (w:) Współczesne problemy badawcze finansów pod red. B. Filipiak. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 451, Szczecin 2007, s. 263-273
 38. Strukturalne reformy finansów publicznych Polsce i Europie. Redakcja naukowa J. Węcławski. ”Studia i Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. Zeszyty Naukowe” 1/2007, ss.142
 39. Kompozycja instrumentów finansowania wzrostu gospodarczego. (w:) Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki. Red. nauk. B. Filipiak, J. Węcławski. Difin, Warszawa 2007, s. 208-217
 40. Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim. Red. nauk. J. Węcławski, M. Kicia. Wyd. UMCS, Lublin 2007, ss. 184
 41. Psychologiczne aspekty polityki cenowej banków komercyjnych (w:) Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej. Red. nauk. M. Marcinkowska, S. Wieteska. Difin, Warszawa 2007, s. 472-481
 42. Kształtowanie polityki cenowej banków komercyjnych (w:) Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego. Pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego. Wyd. UMCS, Lublin 2007, s. 309-318
 43. Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej. Pod red. P. Kapusia i J. Węcławskiego. Wyd. UMCS, Lublin 2008, ss. 696
 44. Stratyfikacja strategii inwestycyjnych private equity (w:) Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego. Red. nauk. D. Dziawgo. Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2008, s. 217-225.
 45. Konsolidacja systemu bankowego w Polsce i innych krajach europejskich. Red. nauk. J. Węcławski. Studia i Prace Naukowe PSFiB. Zeszyty Naukowe 2/2008. Łódź 2008, ss. 197
 46. Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej. Pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego. Wyd. UMCS, Lublin 2008, ss. 696.
 47. Powstanie i rozwój systemów akredytacji kierunków kształcenia ekonomicznego (w:) Między historią a teraźniejszością. Rozprawy, studia, szkice dedykowane dr. J. Dudzie z okazji 65. rocznicy urodzin. Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 361-379.
 48. Współczesny uniwersytet a społeczeństwo obywatelskie (w:) Rola uczelni w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego. Red. J.Dietl i Z.Sapijaszka. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Łódź 2008,  Luka nadzorcza na europejskim rynku usług finansowych (w:) Bankowość w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia. Wyd. SGH, Warszawa 2009, s. 501-515.
 49. Ocena efektywności finansowania szkolnictwa publicznego w Polsce (w:) W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych pod red. S.  Wieteski i M. Wypycha. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 79-85.
 50. Franchising w strategiach banków komercyjnych (w:) Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Bankowość. Zeszyty Naukowe Nr 548. Ekonomiczne Problemy Usług Nr 38.Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 382-388.
 51. Znaczenie rynku venture capital w finansowaniu wczesnych faz rozwoju przedsiębiorstw (w:) Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych. Red. nauk. B. Filipiak, B. Mikołajczyk. Difin, Warszawa 2009, s. 282-297.
 52. Studia Master of Business Administration w zakresie finansów (w:) Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość. Red. nauk. A. Kopiński. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 216-221.
 53. Rynek finansowy w erze zawirowań. Red. nauk. P. Karpuś, J. Węcławski. Wyd. UMCS, Lublin 2010, ss. 799.
 54. Banki spółdzielcze w konkurencyjnym otoczeniu. Annales UMCS, Sectio H, vol. XLIV, Lublin 2010, 231-248.
 55. Etyczne i społeczne aspekty kryzysu finansowego. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010 (w:) Bankowość a kryzys na rynkach finansowych. Red. nauk. A. Janc. “Zeszyty Naukowe” Nr 140, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 481-491.
 56. Moral bankruptcy of banks as a reason for financial crisis (w:) Monitoring modeliowania ta menedżment emerażentnoj ekonomiki. “Zbiernik naukowich prac” Czerkasy, Odessa 2010, s. 14-22. 
 57. Sterowanie ryzykiem przy finansowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw (w:) Przedsiębiorczość – aspekty finansowe i społeczne. Red. nauk. W. Szczęsny, J. Turyna, S. Wymysłowski. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 60-75
 58. Gospodarcze znaczenie organizacji Euro 2012 i budowy Portu Lotniczego Lublin dla przedsiębiorstw regionu lubelskiego i rynku pracy województwa lubelskiego. Praca pod red. J. Węcławskiego, W. Misterka. Fundacja PAN Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”, Lublin 2010, ss. 207
 59. Debt Equity Swap i Debt Buy Backs jako instrumenty restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw (w:) P.Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy – nowe perspektywy. „Annales UMCS”, Sec. H, t. XLIV, zesz. 2, Lublin 2010, s. 749-758.
 60. Zarządzanie ryzykiem inwestycji venture capital przez kształtowanie warunków kontraktu (w:) Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Red. Nauk. B. Bernaś, A. Kopiński. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 158, Wrocław 2011, s. 432-439.
 61. Rozwój rynku private equity a koniunktura gospodarcza (w:) K. Jajuga (red. nauk) Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 170, Wrocław 2011, s. 239-249.
 62. The Significance of Private Equity Market in the Economic Development of the European Union. Prioriteti rozwitku pidpriemstw u XXI stoliti. Miżnarodna naukowo-prakticzna konferencja. Kirowograd 21-22 kwietnia 2011, Kirowogradskij Nacionalnij Technicznij Uniwersytet. S. 65-67.
 63. Systemy zapewnienia jakości kształcenia – założenia i realizacja (w:) Dydaktyka finansów na kierunku „finanse i rachunkowość”. Red. Nauk. A. Gospodarowicz. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 119-128.
 64. Wpływ kryzysu finansowego na inwestycje private equity (w:) „Annales UMCS”, Sec. H, vol. XLVI, zesz. 1, Lublin 2012, s. 21-29
 65. Studia ekonomiczne jako przygotowanie do kariery zawodowej (w:) Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego. Pod red. J. Dietla  i Z. Sapijaszki. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Łódź 2012, s. 77 – 83.
 66. Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim. Red. nauk. J. Węcławski, W. Misterek. Difin, Warszawa 2011, ss. 223.
 67.  „Trzecia misja” uczelni - współpraca z praktyką gospodarczą w zakresie kształcenia (w:) Dydaktyka finansów w szkołach wyższych. Redaktorzy naukowi A. Gospodarowicz, A. Nosowski. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 74 – 82
 68. Re-regulacja sektora finansowego jako reakcja na kryzys finansowy (w:) Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Rynki finansowe. Red. nauk. J. Harasim, J. Cichy. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”. Katowice 2012, s. 137 – 145.
 69. W. Przybylska-Kapuścińska, W. Mozalewski, Kapitał wysokiego ryzyka. PWE Warszawa 2012 – rec. (w:) „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” Rok LXXIV, Zeszyt 1, 2012, s. 239-241.
 70. Gospodarowicz (ed.) Bankowość detaliczna: Idee – modele – procesy. [Retail Banking: Ideas – Models – Processes] „Argumenta Oeconomica” 2 (27) 2011, WrocławUniversity of Economics, s. 183-189.
 71. K. Jajuga (ed.) Finanse – Nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy. [Finance – New Challenges for Theory and Practice. Financial Market] WrocławUniversity of Economics, 610 pp., „Argumenta Oeconomica” 1 (28) 2012, WrocławUniversity of Economics, s. 222-225.
 72. Pożyczki hybrydowe jako alternatywna forma finansowania przedsiębiorstw. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wrocław 2013, nr 323, s. 366-374.
 73. Wielkie banki i ich rola w kryzysie finansowym. „Annales UMCS” Sectio H, vol. XLVII, zesz. 1, Lublin 2013, s. 219-229.
 74. Finansowanie innowacji przez inwestorów venture capital w aspekcie procesów decyzyjnych (w:) Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. MIKROFIRMA 2013, red. nauk. Aurelia Bielawska. „Zeszyty Naukowe Nr 752, Ekonomiczne Problemy Usług” Nr 102, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013, s. 310-319.
 75. Zarządzanie cenami usług bankowych. „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Rok 11, nr 2, część 1, lipiec 2013, ISSN 2084-5189, s. 643-654.
 76. Regulations of the bank sector in the EU in response to the financial crisis. “Financial Space” nr 1 (9) 2013 / http://fp.cibs.ck.ua/files/1301/13jw rot.pdf./
 77. Large Banks and Stability of Financial Markets (w:) G. Hofbauer und Kollegen, Challenges, Research and Perspectives 2014. uni-edition, Berlin 2014, s. 157-169.  
 78. Doświadczenia badanych przedsiębiorstw w zakresie wdrażania innowacji w województwie lubelskim (w:) Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Red. A. Korzeniowska, J. Szołno-Koguc, J. Węcławski,. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 68-73/ ss. 206.
 79. Capital market financing of  family enterprises. „Business and Economic Horizons”, 2014, Vol. 10, Issue 4, pp. 272-280.
 80. Cele a strategie finansowe przedsiębiorstw rodzinnych (w:) Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw pod red. Z. Dreslera. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 226-332.
 81. Przekształcenia polskiego systemu bankowego w latach 1989-2014. “Annales UMCS” Sectio H, vol. XLIX, zesz. 1, Lublin 2015, s. 189-199.
 82. Unia bankowa jako element europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego. “Annales UMCS” Sectio H, vol. XLIX, zesz. 2, Lublin 2015, s. 233-246.
 83. Developing financial relations in venture capital investments, (in:) G. Hofbauer und Kollegen, Challenges, Research and Perspectives 2015: Trust in social, economics and financial relations. uni-edition,Berlin 2015, s. 57-69.
 84. Finansowanie przedsiębiorstw rodzinnych – dylemat wzrostu i przetrwania (w:) W kierunku nowego ładu świata finansów. Red. nauk. J. Nowakowski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2015, s. 69-96.
 85. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw na rynkach finansowych. Redakcja naukowa: J. Węcławski, J. Fila, CeDeWu, Warszawa 2015, ss. 262.
 86. H. Pernsteiner, J. Węcławski, How do Polish non-listed family firms engage in strong relationship banking? (w:) Contemporary Problems in Corporate Governance,  Maher Asal (ed.), University West, Sweden, ISBN 978-91-87531-30-9,  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:915816/FULLTEXT02.pdf, s. 45-57.
 87. Finansowanie i corporate governance w przedsiębiorstwach rodzinnych. Redakcja naukowa Helmut Pernsteiner, Jerzy Węcławski. Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2016, ss. 187 (J. Węcławski, Przedsiębiorstwa rodzinne we współczesnej gospodarce, s. 13-62). ISBN 978-83-255-8596-9
 88. H. Pernsteiner, J. Węcławski (Hg.), Finanzierung und Corporate Governance von polnischen Familienunternehmen. Tauner Verlag, Linz 2016, ss. 193 (J. Węcławski, Die aktuelle Rolle der Familienunternehmen, s. 1-65). ISBN 978-3-99033-860-5
 89. Determinanty kształtowania bankowości relacyjnej w odniesieniu do średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 437, 2016, s. 473-481. ISSN 1899-3192; e-ISSN 2392-0041; ISBN 978-83-7695-592-6; DOI: http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.437.45
 90. A. Korzeniowska, J. Węcławski, Sektor bankowy w Austrii,  s. 49-63; A. Korzeniowska, J. Węcławski, Sektor bankowy w Niemczech; s. 401-418, Sektor bankowy w Austrii (w:) Sektory bankowe w Unii Europejskiej. Red. nauk. J. Cichy, B. Puszer. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016. ISBN 978-83-7875-304-9.
 91. H. Pernsteiner, J. Węcławski,  Zum Einfluss der Familie auf das Finanzmanagement. „CFO aktuell. Zeitschrift für Finance & Controlling“ 10. Jahrgang,  November 2016/Nr.6, s. 245-248. ISSN: 1993-2960.
 92. H. Pernsteiner, J. Węcławski, Factors of influence on relationship banking of polish firms. (w:) Contemporary Trends and Challenges in Finance. Jajuga, Krzysztof, Orlowski, Lucjan T., Staehr, Karsten (Eds.).  Proceedings from the 2nd Wroclaw International Conference in Finance, Wroclaw September 2016. Springer Proceedings in Business and Economics. s. 203-211, ISBN 978-3-319-54884-5; eBook ISBN 978-3-319-54885-2; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-54885-2_19
 93. Dylematy finansowania przedsiębiorstw rodzinnych za pomocą private equity, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, nr 1 (327) 2017, s. 203-214, ISSN 0208-6018, eISSN 2353-7663. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.327.12
 94. H. Pernsteiner, J. Węcławski, Deutschland und Polen: Für Familienunternehmen zählen weiche Faktoren, “bank und markt” H. Pernsteiner, J. Węcławski,  (11) 2017, s. 32-37, ISSN 1433-5204
 95. H. Pernsteiner, J. Węcławski, Familienunternehmen und Corporate Social Responsibility. Gibt es kulturelle Unterschiede? „CFO aktuell. Zeitschrift für Finance & Controlling“ November 2017/Nr.6, s. 228-230, ISSN: 1993-2960
 96. Czynniki określające cele działalności przedsiębiorstw rodzinnych. “Annales UMCS” Sectio H, 2017, vol. LI, zesz. 4, s.333-345,DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.333 
 97. H. Pernsteiner, J. Węcławski, Factors of influence on relationship banking of polish firms. Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 482,  2017, s. 261-271, DOI: 10.15611/pn.2017.482.21, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041
 98. Wybrane aspekty współpracy przedsiębiorstw rodzinnych z bankami. Analiza porównawcza na przykładzie Polski i Austrii, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, Vol 5, No 338 (2018), s. 97-113, ISSN 0208-6018, eISSN 2353-7663. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.338.06
 99. Profesjonalizacja przedsiębiorstw rodzinnych w obszarze zarządzania finansami, „Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2018, nr 533, s. 241-249, DOI: 10.15611/pn.2018.533.23, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041
 100. Struktura kapitału i instrumenty finansowania przedsiębiorstw rodzinnych (w:) Zarządzanie finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne pod red. J. Marszałka i D. Starzyńskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 159-171.
 101. J. Węcławski, B. Żukowska, Refreshing Typologies Based on Family Firms' Goals: The Perspective of “First-Generation Enterprises”, “Central European Management Journal” Vol. 27, No. 3/2019, s. 128-146, DOI: 10.7206/cemj.2658-0845.6, ISSN: 2658-0845; e-ISSN 2450-8829
 102. J. Węcławski, H. Pernsteiner, Why Family Firms in Poland Choose to Diversify their Banking Relationships. “Argumenta Oeconomica” No 2 (43) 2019, s. 67-83; PL ISSN 1233-5835; DOI: 10.15611/aoe.2019.2.03
 103. J. Węcławski, H. Pernsteiner, The Goals of Polish Family Firms. “Annales UMCS” Sectio H, vol. LIV, zesz. 1, 2020, s. 89-100,  DOI:10.17951/h.2020.54.1.89-100
 104. J. Węcławski, The Role of the Family in Polish Family Enterprises. “Annales UMCS” Sectio H, vol. LV, zesz. 1, 2021, s. 85-99. DOI:10.17951/h.2021.55.1.85-99
 105. J. Węcławski, Finansowanie i logika finansowa przedsiębiorstw rodzinnych (w:) Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju. Red. nauk. K. Safin, R. Zajkowski. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021
 106. J. Węcławski, Are Family Businesses Long-Lived? "Annales UMCS", Sectio H, vol. 56 ,zesz. 1, 2022, s. 107-118, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2022.56.1.107-118