Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Monika Wesołowska

dr hab. Monika Wesołowska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Funkcje
Koordynator
Telefon
81 537 68 21
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

konsultacje w semestrze letnim 2019/20


środa 8.00-9.30

Adres

Al.Kraśnicka 2 c,d, pokój 103 b
20-718 Lublin

O sobie

zainteresowania badawcze: geografia wsi, geografia osadnictwa, geografia społeczno-ekonomiczna


Działalność naukowa

Publikacje:

2019

Wesołowska M., 2019, Zasoby lokalne na obszarach wiejskich wschodniej części województwa lubelskiego w kontekście rozwoju turystyki, „Czasopismo Geograficzne”, 90(1): 173-191.

2018

Wesołowska M., 2018, Wsie zanikające w Polsce. Stan, zmiany, modele rozwoju. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s.244

Wesołowska M., Szczęsna J., 2018, Rewitalizacja wsi dla rozwoju turystyki na przykładzie województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, tom 49, s.121-138.

Wesołowska M., Flaga M., 2018, Demographic and social degradation in the Lublin province as a peripheral area of East Poland, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, no.41, s.7-27.

Wesołowska M., 2018, Babin, (w:) 100 wsi na 100-lecie PTG, Wójcik M., Jeziorka-Biel P., Czapiewski K. (red), KOW PTG, Łódź-Warszawa, s.15-18.

Wesołowska M., Jakubowski A., 2018, Konsekwencje procesów ludnościowych na obszarach wiejskich województw Polski Wschodniej w ujęciu przestrzennym, Studia Regionalne i Lokalne, 3(73)/2018, s.117-145.

Wesołowska M., 2018, Infrastruktura techniczna Lublina, (w:) Lublin. Historia, społeczeństwo, gospodarka, W.Janicki (red.), Wyd. UMCS, Lublin, s.139- 14

Wesołowska M., 2018, Miejskie tereny zielone, (w:) Lublin. Historia, społeczeństwo, gospodarka, W.Janicki (red.), Wyd. UMCS, Lublin,s.117-123.

Wesołowska M., 2018, Polarisation of rural settlements in the Lubelskie voivodship as a result of population changes, Barometr Regionalny, tom 16, nr 2, s. 161-171.

2017

Chodkowska-Miszczuk J., Wesołowska M., Dobrowolski J., Ryszkowska B., Środa-Murawska S., Smoliński P., 2017, Energy enterprises and the creation of economic potential of rural areas, XX. Mezinárodní Kolokvium o regionálních Vědách, Kurdějov, 14-16 črvna 2017 : sborník anotací = 20th International Colloquium on Regional Sciences, Kurdějov, 14-16 June 2017 : annotation proceedings / ed. Viktorie Klímová, Vladimir Žítek, Brno, Masarykova univerzita, DOI:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-122, s.929-936. https://is.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2017.pdf#page=929

2016

Wesołowska M., Rodzoś J., 2016, Metropolitan aspirations of cities in East Poland during the proces of their development, (in:) Environmental & Socio-economic Studies, 4,1, p.35-52, http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fenviron.2016.4.issue-1$002fenviron-2016-0004$002fenviron-2016-0004.pdf/environ-2016-0004.pdf?t:ac=j$002fenviron.2016.4.issue-1$002fissue-files$002fenviron.2016.4.issue-1.xml

Wesołowska M., 2016, Depopulacja wsi – szansa czy zagrożenie dla przestrzeni wiejskiej?, (w:) Obszary wiejskie. Wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, red. K.Heffner, B.Klemens, Studia KPZK PAN, tom CLXVII, Warszawa, s. 250-273.

Wesołowska M., 2016, The role of agricultural producers in building the social capital in rural areas. Cooperation of pig farmers from Babin – case study, Studia Obszarów Wiejskich, tom 43, Warszawa, s.127-138.

Wesołowska M., 2016, Zastosowanie modelu czterech kapitałów do oceny możliwości rozwoju wsi trwale depopulacyjnych. (w:) Współczesne problemy ludnościowe na obszarach wiejskich,Biuletyn KPZK PAN, z. 263, red. W. Kamińska, s. 47-60.

Wesołowska M., 2016,  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Publikacje Pracowników, (w:) Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015, red. D.Sokołowski, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Warszawa-Toruń, s. 168-184.

2015

Wesołowska M., Szczęsna J., 2015, Tourism as a chance for development of peripheral rural areas within the eastern part of lubelskie voivodship, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, tom 13, nr 1, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, s. 85-90.

Wesołowska M., Flaga M., 2015, Kierunki specjalizacji funkcjonalnej obszarów wiejskich województwa lubelskiego w świetle lokalnych uwarunkowań, Studia Obszarów Wiejskich, tom XXXVII, Warszawa, s.143-156.

Wesołowska M., Rodzoś J., Łoboda K., 2015, Turystyka aktywna na obszarach wiejskich wschodniej części województwa lubelskiego, Uwarunkowania rozwoju turystyki, wybrane problemy. Biuletyn KPZK PAN, z.256, s.71-92.

Wesołowska M., 2015, Osadnictwo, (w:) Roztocze, przyroda i człowiek, red. T.Grabowski i in., Zwierzyniec, s.341-351.

2014

Wesołowska M., 2014, The Development of Tourism in Rural Areas in  the Lubelskie Voivodeship, (w:) Rural development and EU cohesion policy, red. W.Kamińska, K.Heffner, Studia Regionalia, vol.39, KPZK PAN, Warszawa , s.247-260.

Wesołowska M., Bański J., Pantylej W., Janicki W., Flaga M., 2014, Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski, Studia Obszarów Wiejskich, tom XXXVI, Warszawa.

Wesołowska M., Soszyński D., Chmielewski T., Sowińska-Świerkosz B., Jaruga C., Myka-Raduj A., 2014, Wybrane problemy rozwoju turystyki w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego, Zeszyty Naukowe, 4 (73), ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa, s.115-129.

2013

Wesołowska M., Rodzoś J., 2013, Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim, (w:) Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi. red.M.Wójcik, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, s.133-151.

Wesołowska M., 2013, Demographic Process in the Lubelskie Voivodeship Villages, (w:) Transformation processes of rural areas, red. W.Kamińska, K.Heffner, Studia Regionalia, vol.36, KPZK PAN, Warszawa , s.187-202.

2012

Wesołowska M., Miszczuk A., 2012, Demograpghic and settlement transformations in peripheral regions (based on the examples of Eastern Poland),(in:) Annales UMCS, sec.B, vol.LXVII,1, p.141-151.

Wesołowska M., Rodzoś J., 2012, Rozwój budownictwa mieszkaniowego w miastach województwa lubelskiego, (w:) Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast, Przestrzeń-Społeczeństwo-Gospodarka, nr 11, Uniwersytet Łódzki, s.159-177.

Wesołowska M., Rodzoś J., 2012, Obraz wsi lubelskiej w świetle danych o zabudowie gospodarczej,(w:) Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej Studia Obszarów Wiejskich, tom 29, s.161-173.

Wesołowska M., Bański J., 2012, Architectural Transformations of Residential Buildings in Rural Areas of the Lublin Region, Architectoni.ca2012, 2, p. 174-186. http://ccaasmag.org/arch_2012/vol2/Banski_Lublin.pdf

Wesołowska M., Miszczuk A., 2012, Uwarunkowania demograficzne wiejskich rynków pracy Polski Wschodniej-ujęcie typologiczne, (w:) wiejskie rynki pracy-zasoby, aktywizacja, nowe struktury, red. W.Kamińska, K.Heffner, Studia KPZK PAN, tom CXLV, Warszawa, s.209-228.

Wesołowska M., 2012, Wsie zanikające w województwie lubelskim, Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego (w:) Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, red. J.Plit, J.Nita, nr 16, Sosnowiec, s.229-240.

2011

Wesołowska M., 2011, XXVII Seminarium Geograficzno-Rolnicze i Obszarów Wiejskich, (w:) Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, red. M.Wesołowska, nr 3(25), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość, s. 107-109.

Wesołowska M., 2011, Mieszkania niezamieszkane na obszarach peryferyjnych Lubelszczyzny, (w:) Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki aktywizacji,  Studia Obszarów Wiejskich, red. M.Wesołowska, tom XXVI , Warszawa, s.175-187.

Wesołowska M., 2011, Migracje ludności i ich skutki w regionie peryferyjnym (na przykładzie województwa lubelskiego), (w:) Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, red. M.Wesołowska, nr 3(25), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość, s. 59-65.

Wesołowska M., 2011, Wyludnianie się i zanik wsi w województwie lubelskim, (w:) Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji-aspekty pozytywne i negatywne, red. M.Balcerowicz-Szkutnik, Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 95, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s.139-146.

Wesołowska M., 2011, Przemysł, (w:) Województwo lubelskie. Środowisko-społeczeństwo-gospodarka,  red. W.Janicki, s.119-133.

2010

Bański J., Wesołowska M., 2010, Transformations in housing construction in rural areas of Poland’s Lublin region – Influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics, [ed]: Landscape and Urban Planning, 94(2010), Elsevier, p.116-126.

Wesołowska M., 2010, Wpływ przejścia granicznego na potencjał gospodarczy gminy Dorohusk,(w:) Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej, red. P.Szmielińska-Pietraszek, W. Szymańska, Akademia Pomorska, Słupsk, s.120-132.

Bański J., Dobrowolski J., Flaga M., Janicki W., Wesołowska M., 2010, Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, tom XXI, Warszawa, s.165.

Wesołowska M., 2010, Konferencja naukowa „Wpływ granicy państwowej na rozwój Lubelszczyzny”, Wiadomości Uniwersyteckie, nr 3-4/162-163, Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, luty-marzec 2010, s.26-27.

Wesołowska M., 2010, Rozwój wybranych gmin przygranicznych województwa lubelskiego w świetle badań ankietowych i dokumentów strategicznych, Problemy Ekologii Krajobrazu,  Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej,tom XXVI, red. S Horska-Schwarz, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s.87-98.

Wesołowska M., Dobrowolski J., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji środków UE przez polskie rolnictwo w 2008 r., Studia Obszarów Wiejskich, tom XXIV, Warszawa, s.43-57.

Wesołowska M., Obchody Dnia Ziemi w Instytucie Nauk o Ziemi UMCS, Wiadomości Uniwersyteckie, nr 6/165, Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, maj 2010, s.26-27.

Wesołowska M., 2010, Geografia osadnictwa w programie studiów geograficznych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,  (w:) Geografia osadnictwa jako przedmiot zajęć w szkołach wyższych, red. S.Liszewski, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, tom XXIII, Łódź, s. 53-66.

2009

Wesołowska M.,Szczęsna J., 2009, Wielokulturowa przestrzeń Lublina w świadomości jego mieszkańców, (w:) Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, red. J. Styk, tom X, Wyd.UMCS, s.95-108.

2007

Wesołowska M., Dobrowolski J., 2007, Gospodarka wodno-ściekowa na obszarach wiejskich Polski, [w:] Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym, red. Z. Michalczyk, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 574-583.

Wesołowska M., 2007, Konferencja naukowa, Europejska wielokulturowość jako wyzwanie – działania, sukcesy, porażki, Wiadomości Uniwersyteckie nr 7 (140), Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, listopad 2007, s.32-45.

Wesołowska M., 2007, Temples – Witnesses of Multiconfessionalism of Eastern Communes in Lubelskie Voivodship. In: Janicki W. [ed.]: European Multiculturalism as a Challenge – Policies, Successes and Failures, Lublin, 281-291.

2006

Bański J., Wesołowska M., 2006, Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich województwa lubelskiego, Przegl. Geogr., 2, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 261-283.

Wesołowska M., Dobrowolski J., 2006, The socio-economic determinants of development of the Uścimów Commune in Poland, Endogenous factors stimulating rural development, Rural areas and development, vol 4, Warsaw, p.215-227.

Wesołowska M., 2006, Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, tom 10, Warszawa, s.139.

Wesołowska M., 2006, Szanse i bariery rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego, [w:] Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa – sukcesy i niepowodzenia, red. B. Głębocki i E. Kacprzak, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 141-149. 

Wesołowska M., Polski J., 2006, Ekonomiczne aspekty rozprzestrzeniania się miast na przykładzie aglomeracji lubelskiej, [w:] Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, red. S. Kozłowski, Studia nad zrównoważonym rozwojem, tom II, Białystok-Lublin-Warszawa, s.327-347.

2005

Wesołowska M., 2005, Die entwicklung des wohnbaus in den ländlichen gebieten der Lubliner Woiwodschaft unter den bedingungen der transformation, (w:) Wohnbau Forschung in Österreich, WBFÖ, Wien, s. 14-26.

2004

Wesołowska M., 2004, Działalność gospodarcza w gminie Niemce, (w:) Studia Obszarów Wiejskich, t.5, Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Zespół badań transformacji obszarów wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, s.195-204.

Wesołowska M., Chodkowska-Miszczuk J., Flaga M., 2004, Problemy przestrzennego zagospodarowania Roztocza, (w:) Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski, PTG, Lublin, s.135-146.

Wesołowska M., 2004, Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich, (w:) Studia Obszarów Wiejskich, t.6, Polska przestrzeń wiejska; procesy i perspektywy, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Zespół badań transformacji obszarów wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, s.165-175.

2003

Wesołowska M., 2003, Budownictwo mieszkaniowe Polski i Ukrainy pod koniec XX wieku, Annales  UMCS, sec.B, vol.LVIII, 9, s.191-204.

Wesołowska M., 2003, Współczesne przeobrażenia wsi podlubelskiej (na przykładzie Jakubowic Konińskich), (w:) Studia Obszarów Wiejskich, t.4, Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Zespół badań transformacji obszarów wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, s.197-208.

2002

Flaga M., Wesołowska M., 2002, Warunki kształcenia dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich województwa lubelskiego, (w:) Studia Obszarów Wiejskich, t.2, Problemy społeczne wsi, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Zespół badań transformacji obszarów wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, s.83-93.

Wesołowska M., 2002, Rozwój indywidualnego budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich województwa lubelskiego po roku 1988, (w:) Annales UMCS, sec.B, vol.LVII,18, Lublin, s.329-352.

Wesołowska M., 2002, Współczesne budownictwo mieszkaniowe na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa lubelskiego). Aspekty strukturalne i przestrzenne, (w:) Badania Naukowe, z.4, WSU, Kielce, s.61-72.

 

Udział w projektach badawczych:

1. Project Framework Programme 6 – Types of interaction between Environment, Rural Economy, Society and Agriculture in European regions (TERESA), 2007-2009, koordynator E. Dallhammer, Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning, podwykonawca

2. Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części woj. lubelskiego, 2007-2010, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykonawca

3. Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy Wschodniej Polski,  2011-2014, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podwykonawca

4. Przyroda w liceum. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania oraz przygotowanie kompletu materiałów do nauczania przyrody,  Educo BSH Sp. z o.o., 2013-2015, wykonawca

5. Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju, Ministerstwo Środowiska, EduEkspertPL, 2014, wykonawca

6. Projekt „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza - regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego”, dokumentacja Rezerwatu Biosfery „Roztocze” i Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze” wg formularzy nominacyjnych Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej UNESCO-MAB, Roztoczański Park Narodowy , fundusze EOG, 2014, wykonawca

Członkostwo w organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

1. Polskie Towarzystwo Geograficzne, od 2003 r.

- 2012 -2016 r. zastępca sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

- od 2016 r. członek komisji rewizyjnej

- od 2020 r. zastępca przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich PTG

- członek komisji geografii ludności i osadnictwa.

2. Komitet Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN, od 2011, członek zespołu problemowego ds. obszarów  wiejskich i krajobrazu

3. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, od 2010, członek

4. Olimpiada Geograficzna, od 2003, organizator i juror etapu okręgowego

5. Annales UMCS, sec.B, od 2019, redaktor tematyczny