Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Monika Wesołowska

dr hab. Monika Wesołowska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Telefon
81 537 68 21
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

MS Teams, (proszę wcześniej wysłać wiadomość mailową, przekażę kod do zespołu)


pytania można zadawać w dowolne dni bezpośrednio na czacie lub poprzez e-mail


 


orcid:  0000-0002-6110-0270

Scopus Author ID: 6603085796

Adres

Al.Kraśnicka 2 c,d, pokój 103 b
20-718 Lublin

O sobie

zainteresowania badawcze: geografia wsi, geografia osadnictwa, geografia społeczno-ekonomiczna

Działalność naukowa

Publikacje:

2022

Wesołowska M., 2022, Infrastruktura komunikacyjna w powiecie łęczyńskim, Raport Fundacji Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego, Jawidz-Łęczna, s. 48.

Wesołowska M., 2022, Wyludnianie się wsi województwa lubelskiego, (w:) Konsekwencje zmian demograficznych, red. K. Markowski, Materiały z III Kongresu Demograficznego, część 1, Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 134-152. 

Rosner A., Wesołowska M., 2022, Zmiany zaludnienia obszarów wiejskich w Polsce a ich poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, Przegląd Geograficzny, 94, 2 , s. 175-198.

2021

Wesołowska M., 2021, Ewolucja wiejskiej sieci osadniczej jako efekt zmian demograficznych zachodzących na polskiej wsi, (w:) Ciągłość i zmiana, Sto lat rozwoju polskiej wsi, Tom 3, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa, s. 357-386. 

2020

Wesołowska M., 2020, Scenariusze rozwoju starzejących się wsi, Studia Obszarów Wiejskich, tom 57, Warszawa, s.115-125.

Rosner A., Wesołowska M., 2020, Deagrarianisation of the Economic Structure and the Evolution of Rural Settlement Patterns in Poland, Land, 9, 523, s.1-19.

Bański J., Wesołowska M., 2020, Disappearing Villages in Poland–Selected Socioeconomic Processes and Spatial Phenomena, European Countryside, 12, 2, Sciendo, s.221-241. 

Bański J., Wesołowska M., Łoboda K., 2020, Wsie zanikające – identyfikacja i analiza wybranych cech społeczno-ekonomicznych, Przegląd Geograficzny, 92,2, s. 175–189. 

Szczęsna J., Wesołowska M., 2020, Assessment of the effect of new tourism products on the economic recovery of rural areas in the context of empirical research on selected communes of the Lublin voivodeship, Turyzm/Tourism, 30/1, s.53-60.

Szczęsna J., Wesołowska M., 2020, Ocena wpływu nowych produktów turystycznych na ożywienie gospodarcze obszarów wiejskich w świetle badań empirycznych wybranych gmin województwa lubelskiego, Turyzm/Tourism, 30/1, s.55-62. 

2019

Wesołowska M., 2019, Zasoby lokalne na obszarach wiejskich wschodniej części województwa lubelskiego w kontekście rozwoju turystyki, „Czasopismo Geograficzne”, 90(1): 173-191.

2018

Wesołowska M., 2018, Wsie zanikające w Polsce. Stan, zmiany, modele rozwoju. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s.244

Wesołowska M., Szczęsna J., 2018, Rewitalizacja wsi dla rozwoju turystyki na przykładzie województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, tom 49, s.121-138.

Wesołowska M., Flaga M., 2018, Demographic and social degradation in the Lublin province as a peripheral area of East Poland, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, no.41, s.7-27.

Wesołowska M., 2018, Babin, (w:) 100 wsi na 100-lecie PTG, Wójcik M., Jeziorka-Biel P., Czapiewski K. (red), KOW PTG, Łódź-Warszawa, s.15-18.

Wesołowska M., Jakubowski A., 2018, Konsekwencje procesów ludnościowych na obszarach wiejskich województw Polski Wschodniej w ujęciu przestrzennym, Studia Regionalne i Lokalne, 3(73)/2018, s.117-145.

Wesołowska M., 2018, Infrastruktura techniczna Lublina, (w:) Lublin. Historia, społeczeństwo, gospodarka, W.Janicki (red.), Wyd. UMCS, Lublin, s.139- 14

Wesołowska M., 2018, Miejskie tereny zielone, (w:) Lublin. Historia, społeczeństwo, gospodarka, W.Janicki (red.), Wyd. UMCS, Lublin,s.117-123.

Wesołowska M., 2018, Polarisation of rural settlements in the Lubelskie voivodship as a result of population changes, Barometr Regionalny, tom 16, nr 2, s. 161-171.

2017

Chodkowska-Miszczuk J., Wesołowska M., Dobrowolski J., Ryszkowska B., Środa-Murawska S., Smoliński P., 2017, Energy enterprises and the creation of economic potential of rural areas, XX. Mezinárodní Kolokvium o regionálních Vědách, Kurdějov, 14-16 črvna 2017 : sborník anotací = 20th International Colloquium on Regional Sciences, Kurdějov, 14-16 June 2017 : annotation proceedings / ed. Viktorie Klímová, Vladimir Žítek, Brno, Masarykova univerzita, DOI:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-122, s.929-936. https://is.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2017.pdf#page=929

2016

Wesołowska M., Rodzoś J., 2016, Metropolitan aspirations of cities in East Poland during the proces of their development, (in:) Environmental & Socio-economic Studies, 4,1, p.35-52, http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fenviron.2016.4.issue-1$002fenviron-2016-0004$002fenviron-2016-0004.pdf/environ-2016-0004.pdf?t:ac=j$002fenviron.2016.4.issue-1$002fissue-files$002fenviron.2016.4.issue-1.xml

Wesołowska M., 2016, Depopulacja wsi – szansa czy zagrożenie dla przestrzeni wiejskiej?, (w:) Obszary wiejskie. Wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, red. K.Heffner, B.Klemens, Studia KPZK PAN, tom CLXVII, Warszawa, s. 250-273.

Wesołowska M., 2016, The role of agricultural producers in building the social capital in rural areas. Cooperation of pig farmers from Babin – case study, Studia Obszarów Wiejskich, tom 43, Warszawa, s.127-138.

Wesołowska M., 2016, Zastosowanie modelu czterech kapitałów do oceny możliwości rozwoju wsi trwale depopulacyjnych. (w:) Współczesne problemy ludnościowe na obszarach wiejskich,Biuletyn KPZK PAN, z. 263, red. W. Kamińska, s. 47-60.

Wesołowska M., 2016,  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Publikacje Pracowników, (w:) Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015, red. D.Sokołowski, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Warszawa-Toruń, s. 168-184.

2015

Wesołowska M., Szczęsna J., 2015, Tourism as a chance for development of peripheral rural areas within the eastern part of lubelskie voivodship, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, tom 13, nr 1, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, s. 85-90.

Wesołowska M., Flaga M., 2015, Kierunki specjalizacji funkcjonalnej obszarów wiejskich województwa lubelskiego w świetle lokalnych uwarunkowań, Studia Obszarów Wiejskich, tom XXXVII, Warszawa, s.143-156.

Wesołowska M., Rodzoś J., Łoboda K., 2015, Turystyka aktywna na obszarach wiejskich wschodniej części województwa lubelskiego, Uwarunkowania rozwoju turystyki, wybrane problemy. Biuletyn KPZK PAN, z.256, s.71-92.

Wesołowska M., 2015, Osadnictwo, (w:) Roztocze, przyroda i człowiek, red. T.Grabowski i in., Zwierzyniec, s.341-351.

2014

Wesołowska M., 2014, The Development of Tourism in Rural Areas in  the Lubelskie Voivodeship, (w:) Rural development and EU cohesion policy, red. W.Kamińska, K.Heffner, Studia Regionalia, vol.39, KPZK PAN, Warszawa , s.247-260.

Wesołowska M., Bański J., Pantylej W., Janicki W., Flaga M., 2014, Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski, Studia Obszarów Wiejskich, tom XXXVI, Warszawa.

Wesołowska M., Soszyński D., Chmielewski T., Sowińska-Świerkosz B., Jaruga C., Myka-Raduj A., 2014, Wybrane problemy rozwoju turystyki w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego, Zeszyty Naukowe, 4 (73), ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa, s.115-129.

2013

Wesołowska M., Rodzoś J., 2013, Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim, (w:) Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi. red.M.Wójcik, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, s.133-151.

Wesołowska M., 2013, Demographic Process in the Lubelskie Voivodeship Villages, (w:) Transformation processes of rural areas, red. W.Kamińska, K.Heffner, Studia Regionalia, vol.36, KPZK PAN, Warszawa , s.187-202.

2012

Wesołowska M., Miszczuk A., 2012, Demograpghic and settlement transformations in peripheral regions (based on the examples of Eastern Poland),(in:) Annales UMCS, sec.B, vol.LXVII,1, p.141-151.

Wesołowska M., Rodzoś J., 2012, Rozwój budownictwa mieszkaniowego w miastach województwa lubelskiego, (w:) Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast, Przestrzeń-Społeczeństwo-Gospodarka, nr 11, Uniwersytet Łódzki, s.159-177.

Wesołowska M., Rodzoś J., 2012, Obraz wsi lubelskiej w świetle danych o zabudowie gospodarczej,(w:) Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej Studia Obszarów Wiejskich, tom 29, s.161-173.

Wesołowska M., Bański J., 2012, Architectural Transformations of Residential Buildings in Rural Areas of the Lublin Region, Architectoni.ca2012, 2, p. 174-186. http://ccaasmag.org/arch_2012/vol2/Banski_Lublin.pdf

Wesołowska M., Miszczuk A., 2012, Uwarunkowania demograficzne wiejskich rynków pracy Polski Wschodniej-ujęcie typologiczne, (w:) wiejskie rynki pracy-zasoby, aktywizacja, nowe struktury, red. W.Kamińska, K.Heffner, Studia KPZK PAN, tom CXLV, Warszawa, s.209-228.

Wesołowska M., 2012, Wsie zanikające w województwie lubelskim, Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego (w:) Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, red. J.Plit, J.Nita, nr 16, Sosnowiec, s.229-240.

2011

Wesołowska M., 2011, XXVII Seminarium Geograficzno-Rolnicze i Obszarów Wiejskich, (w:) Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, red. M.Wesołowska, nr 3(25), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość, s. 107-109.

Wesołowska M., 2011, Mieszkania niezamieszkane na obszarach peryferyjnych Lubelszczyzny, (w:) Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki aktywizacji,  Studia Obszarów Wiejskich, red. M.Wesołowska, tom XXVI , Warszawa, s.175-187.

Wesołowska M., 2011, Migracje ludności i ich skutki w regionie peryferyjnym (na przykładzie województwa lubelskiego), (w:) Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, red. M.Wesołowska, nr 3(25), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość, s. 59-65.

Wesołowska M., 2011, Wyludnianie się i zanik wsi w województwie lubelskim, (w:) Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji-aspekty pozytywne i negatywne, red. M.Balcerowicz-Szkutnik, Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 95, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s.139-146.

Wesołowska M., 2011, Przemysł, (w:) Województwo lubelskie. Środowisko-społeczeństwo-gospodarka,  red. W.Janicki, s.119-133.

2010

Bański J., Wesołowska M., 2010, Transformations in housing construction in rural areas of Poland’s Lublin region – Influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics, [ed]: Landscape and Urban Planning, 94(2010), Elsevier, p.116-126.

Wesołowska M., 2010, Wpływ przejścia granicznego na potencjał gospodarczy gminy Dorohusk,(w:) Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej, red. P.Szmielińska-Pietraszek, W. Szymańska, Akademia Pomorska, Słupsk, s.120-132.

Bański J., Dobrowolski J., Flaga M., Janicki W., Wesołowska M., 2010, Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, tom XXI, Warszawa, s.165.

Wesołowska M., 2010, Konferencja naukowa „Wpływ granicy państwowej na rozwój Lubelszczyzny”, Wiadomości Uniwersyteckie, nr 3-4/162-163, Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, luty-marzec 2010, s.26-27.

Wesołowska M., 2010, Rozwój wybranych gmin przygranicznych województwa lubelskiego w świetle badań ankietowych i dokumentów strategicznych, Problemy Ekologii Krajobrazu,  Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej,tom XXVI, red. S Horska-Schwarz, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s.87-98.

Wesołowska M., Dobrowolski J., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji środków UE przez polskie rolnictwo w 2008 r., Studia Obszarów Wiejskich, tom XXIV, Warszawa, s.43-57.

Wesołowska M., Obchody Dnia Ziemi w Instytucie Nauk o Ziemi UMCS, Wiadomości Uniwersyteckie, nr 6/165, Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, maj 2010, s.26-27.

Wesołowska M., 2010, Geografia osadnictwa w programie studiów geograficznych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,  (w:) Geografia osadnictwa jako przedmiot zajęć w szkołach wyższych, red. S.Liszewski, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, tom XXIII, Łódź, s. 53-66.

2009

Wesołowska M.,Szczęsna J., 2009, Wielokulturowa przestrzeń Lublina w świadomości jego mieszkańców, (w:) Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, red. J. Styk, tom X, Wyd.UMCS, s.95-108.

2007

Wesołowska M., Dobrowolski J., 2007, Gospodarka wodno-ściekowa na obszarach wiejskich Polski, [w:] Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym, red. Z. Michalczyk, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 574-583.

Wesołowska M., 2007, Konferencja naukowa, Europejska wielokulturowość jako wyzwanie – działania, sukcesy, porażki, Wiadomości Uniwersyteckie nr 7 (140), Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, listopad 2007, s.32-45.

Wesołowska M., 2007, Temples – Witnesses of Multiconfessionalism of Eastern Communes in Lubelskie Voivodship. In: Janicki W. [ed.]: European Multiculturalism as a Challenge – Policies, Successes and Failures, Lublin, 281-291.

2006

Bański J., Wesołowska M., 2006, Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich województwa lubelskiego, Przegl. Geogr., 2, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 261-283.

Wesołowska M., Dobrowolski J., 2006, The socio-economic determinants of development of the Uścimów Commune in Poland, Endogenous factors stimulating rural development, Rural areas and development, vol 4, Warsaw, p.215-227.

Wesołowska M., 2006, Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, tom 10, Warszawa, s.139.

Wesołowska M., 2006, Szanse i bariery rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego, [w:] Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa – sukcesy i niepowodzenia, red. B. Głębocki i E. Kacprzak, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 141-149. 

Wesołowska M., Polski J., 2006, Ekonomiczne aspekty rozprzestrzeniania się miast na przykładzie aglomeracji lubelskiej, [w:] Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, red. S. Kozłowski, Studia nad zrównoważonym rozwojem, tom II, Białystok-Lublin-Warszawa, s.327-347.

2005

Wesołowska M., 2005, Die entwicklung des wohnbaus in den ländlichen gebieten der Lubliner Woiwodschaft unter den bedingungen der transformation, (w:) Wohnbau Forschung in Österreich, WBFÖ, Wien, s. 14-26.

2004

Wesołowska M., 2004, Działalność gospodarcza w gminie Niemce, (w:) Studia Obszarów Wiejskich, t.5, Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Zespół badań transformacji obszarów wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, s.195-204.

Wesołowska M., Chodkowska-Miszczuk J., Flaga M., 2004, Problemy przestrzennego zagospodarowania Roztocza, (w:) Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski, PTG, Lublin, s.135-146.

Wesołowska M., 2004, Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich, (w:) Studia Obszarów Wiejskich, t.6, Polska przestrzeń wiejska; procesy i perspektywy, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Zespół badań transformacji obszarów wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, s.165-175.

2003

Wesołowska M., 2003, Budownictwo mieszkaniowe Polski i Ukrainy pod koniec XX wieku, Annales  UMCS, sec.B, vol.LVIII, 9, s.191-204.

Wesołowska M., 2003, Współczesne przeobrażenia wsi podlubelskiej (na przykładzie Jakubowic Konińskich), (w:) Studia Obszarów Wiejskich, t.4, Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Zespół badań transformacji obszarów wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, s.197-208.

2002

Flaga M., Wesołowska M., 2002, Warunki kształcenia dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich województwa lubelskiego, (w:) Studia Obszarów Wiejskich, t.2, Problemy społeczne wsi, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Zespół badań transformacji obszarów wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, s.83-93.

Wesołowska M., 2002, Rozwój indywidualnego budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich województwa lubelskiego po roku 1988, (w:) Annales UMCS, sec.B, vol.LVII,18, Lublin, s.329-352.

Wesołowska M., 2002, Współczesne budownictwo mieszkaniowe na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa lubelskiego). Aspekty strukturalne i przestrzenne, (w:) Badania Naukowe, z.4, WSU, Kielce, s.61-72.

 

Udział w projektach badawczych:

1. Project Framework Programme 6 – Types of interaction between Environment, Rural Economy, Society and Agriculture in European regions (TERESA), 2007-2009, koordynator E. Dallhammer, Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning, podwykonawca

2. Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części woj. lubelskiego, 2007-2010, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykonawca

3. Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy Wschodniej Polski,  2011-2014, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podwykonawca

4. Przyroda w liceum. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania oraz przygotowanie kompletu materiałów do nauczania przyrody,  Educo BSH Sp. z o.o., 2013-2015, wykonawca

5. Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju, Ministerstwo Środowiska, EduEkspertPL, 2014, wykonawca

6. Projekt „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza - regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego”, dokumentacja Rezerwatu Biosfery „Roztocze” i Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze” wg formularzy nominacyjnych Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej UNESCO-MAB, Roztoczański Park Narodowy , fundusze EOG, 2014, wykonawca

Członkostwo w organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

1. Polskie Towarzystwo Geograficzne, od 2003 r.

- 2012 -2016 r. zastępca sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

- od 2016 r. członek komisji rewizyjnej

- od 2020 r. zastępca przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich PTG

- członek komisji geografii ludności i osadnictwa.

2. Komitet Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN, od 2011, członek zespołu problemowego ds. obszarów  wiejskich i krajobrazu

3. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, od 2010, członek

4. Olimpiada Geograficzna, od 2003, organizator i juror etapu okręgowego

5. Annales UMCS, sec.B, od 2019, redaktor tematyczny