Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Ułanek

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LITERATUROZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
81 537 26 27
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

  • w semestrze letnim roku akad. 2022-23:


Gab. 406


czwartek godz. 16.30-17.30


piątek godz. 10.30-11.30


 


 ♦ W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy: malgorzata.ulanek@mail.umcs.pl

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Opis podstawowy:

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Literaturoznawstwa Słowiańskiego. W roku 2015 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Koncepcja miłości w prozie Borysa Pasternaka – w kręgu antropologii pisarza (promotor – prof. dr hab. Maria Cymborska-Leboda).

 

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Dziedziny badań:

- literatura rosyjska XX w.;

- proza Borysa Pasternaka;

- twórczość Vladimira Nabokova

- gatunek opowiadania w rosyjskiej literaturze emigracyjnej XX wieku.

 

Zajęcia dydaktyczne:

- historia literatury rosyjskiej;

- wstęp do literaturoznawstwa;

- analiza dzieła literackiego;

- podstawy metodologii badań literackich;

- praktyczna nauka języka rosyjskiego;

- seminarium licencjackie;

- podstawy kulturowe komunikacji językowej (język rosyjski)

- zajęcia fakultatywne – Interpretacje i reinterpretacje: "Doktor Żywago" i inne utwory Borysa Pasternaka;

- zajęcia fakultatywne – Rosyjska literatura łagrowa;

- zajęcia fakultatywne - Topos miasta w literaturze rosyjskiej XX;

- zajęcia fakultatywne - Gatunek opowiadania w rosyjskiej literaturze emigracyjnej XX wieku.


Działalność naukowa

Monografia:

Koncepcja miłości w prozie Borysa Pasternaka - w kręgu antropologii pisarza, Lublin 2015.

Prace opublikowane o zasięgu międzynarodowym:

 1. Das Ewig Weibliche и  «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Лара Гишар – портрет ″грешницы″ и ″царственной богини″, [w:] Kobieta i/jako Inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), pod red. M. Cymborskiej-Lebody, A. Gozdek, Lublin 2008, s. 245-260.
 2. Метафоры света и звука в романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго», [w:] Русская литература в европейском контексте II. Сборник научных работ молодых филологов, red. J. Piotrowska, Warszawa 2009, s. 309-316.
 3. Natalia Gorbaniewska – doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, „Etnolingwistyka” 2009, № 21, s. 330-332.
 4. Эрос и эротика в повести Бориса Пастернака «Апеллесова черта», [w:] Русская литература в европейском контексте III. Сборник научных работ молодых филологов, red. J. Piotrowska, M. Łukaszewicz, Warszawa 2010, s. 165-173.
 5. Eros i samotność w «Listach z Tuły» Borysa Pasternaka – próba interpretacji kontekstualnej, [w:] Русская литература в европейском контексте: тексты и контексты I. Сборник научных работ молодых филологов, red. M. Łukaszewicz, J. Celmer, J. Piotrowska Warszawа 2011, s. 293-301.
 6. Eros i etyka w opowiadaniu „Drogi napowietrzne” Borysa Pasternaka, [w:] Русская литература в европейском контексте: тексты и контексты II. Сборник научных работ молодых филологов, red. J. Damm, P. Hoch, M. Łukaszewicz, J. Piotrowska, Warszawа 2012, s. 209-217.
 7. Метафоры света и звука в «Стихотворениях Юрия Живаго», [w:] Фiлологiчнi науки. Збiрник наукових праць, Випуск 8, ред. М. I. Степаненко, Połtawa 2011, s. 53-60.
 8. Эрос в рассказе «Воздушные пути» Бориса Пастернака (тезисы), [w:] Сiмнадцятi мiжнароднi читання молодих вчених пам’ятi Л.Я. Лiвшиця, Харкiв 2012, s. 114-115.
 9. Аксиология художественного пространства в ранней прозе Бориса Пастернака, "Мова и культура" 2012, t. VII (161), s. 305-311.
 10. Тема второго рождения в ранней прозе Бориса Пастернака, [в:] Русская филология. 24. Сборник научных работ молодых филологов, ред. Т. Гузаиров, Е. Вельман-Омелина, А. Чакада, Тарту 2013, с. 160-168.
 11. Students’ Scientific Circles. When Learning Becomes Passion, and Passion Becomes Your Lifestyle, “International Teacher Post” 2013, № 1, p. 22-23.
 12. Kategoria wyboru w opowiadaniu „Niemiłość” Borysa Pasternaka [w:] Русская литература в европейском контекстетексты и контексты III. Сборник научных работ молодых филологов, red. M. Łukaszewicz, J. Piotrowska, Warszawa 2013, s. 251-260.
 13. Odkrywanie kobiecego „ja”: „Dzieciństwo Luvers” Borysa Pasternaka jako powieść inicjacyjna, „Slavia Orientalis” 2014, № 2, s. 221-233.
 14. „Блаженное солнечное опьянение” – metafory ognia, słońca, blasku  w opowiadaniu Vladimira Nabokova „Port”, [w:] Żywioły. Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce, pod red. K. Arciszewskiej, U. Patockiej-Sigłowy, Gdańsk 2018, s. 253-261.
 15. Rzeczywistość czy sen – o funkcji symboliki  onirycznej w opowiadaniu Vladimira Nabokova „Zgroza”, „Slavia Orientalis” 2018, № 3, s. 477-488.
 16. Oswajanie Berlina: strategie pisarskie w opowiadaniu Vladimira Nabokova „Przewodnik po Berlinie”, „Slavia Orientalis” 2019, № 1, s. 59-71.
 17. Poetyka emocji: harmonia dźwięków i relacja Ja – Ty w opowiadaniu Vladimira Nabokova „Dźwięki”, „Acta Polono-Ruthenica” 2019, № 1, s. 51-61.
 18. Pisarz na wygnaniu: wymiary emigracji w opowiadaniu Vladimira Nabokova "Письмо в Россию", „Acta Polono-Ruthenica” 2020, № 1, ISSN 1427-549X, s. 35-46.
 19. Огненно-солярная метафорика в прозе Бориса Пастернака, [в:] Пастернак: Проблемы биографии и творчества: К 60-летию Нобелевской премии, Москва: Азбуковник, 2020, c. 261-273.
 20. „Czułość świata” w opowiadaniu „Благость” Vladimira Nabokova, [w:] Modernizm(y) słowiański(e) w anturażu czułości, red. I. Malej, A. Matusiak, A. Paszkiewicz, Wrocław 2021, s. 171-180.

 

Tłumaczenia prac naukowych:

 1. tłumaczenie artykułu: W. W. Wanczugow, Marzenie o idei i ideologia marzenia, [w:] Rosja – Wielki Nieznajomy. Wybór tekstów ze współczesnej filozofii i socjologii rosyjskiej, „Colloquia Communia” 2004, № 2, s. 23-27.
 2. tłumaczenie artykułu: M. Chamitow, Ludzie tęsknoty i ludzie nudy, [w:] Tęsknota w kulturze. Lubelskie odczyty filozoficzne, pod red. J. Mizińskiej, H. Rarot, Lublin 2009, s. 20-28;
 3. tłumaczenie artykułu: U. Konan, Stanisław Grinkiewicz: życie i twórczość, [w:] Współczesna filozofia białoruska, red. H. Rarot, „Colloquia Communia”, № 1-2 (86-87), s. 51-60.
 4. tłumaczenie artykułu: W. Czueszow, Innowacje i argumentologia w XXI wieku, [w:] Współczesna filozofia białoruska, red. H. Rarot, „Colloquia Communia”, № 1-2 (86-87), s. 87-98.
 5. tłumaczenie artykułu: E. Soroko, Wprowadzenie do ogólnej teorii harmonii systemów: problem podstaw metrycznych, [w:] Współczesna filozofia białoruska, red. H. Rarot, „Colloquia Communia”, № 1-2 (86-87), s. 99-112.