Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Aneta Borkowska

dr hab. Aneta Borkowska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT PSYCHOLOGII, KATEDRA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I NEUROPSYCHOLOGII
Funkcje
Z-ca Dyrektora Instytutu
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023


Dyżur dla studentów


wtorek 9.00 - 10.00


Dyżur Z-cy Dyrektora


wtorek 10.00 - 11.00


 


 


 


 

Działalność naukowa

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Publikacje w czasopismach naukowych po 2011 r.

Szcześniewska, P., Bryl, E., Dutkiewicz, A., Borkowska, A.R., Bilska, K., Paszyńska, E., Słopień, A., Dmitrzak-Węglarz, M., Hanć, T (2023). Cool executive functions and their association with body mass & fatness and the FTO gene in school-aged children. Scientific  Reports, 13, 12148. https://doi.org/10.1038/s41598-023-38808-0

 Hanć T, Bryl E, Szcześniewska P, Dutkiewicz A, Borkowska AR, Paszyńska E, Słopień A, Dmitrzak-Węglarz M. (2022). Association of adverse childhood experiences (ACEs) with obesity and underweight in children. Eat Weight Disord. 27(5):1751-1763. doi: 10.1007/s40519-021-01314-1.

 

Borkowska A.R., Daniluk B., Adamczyk K. (2021). Significance of the diagnosis of executive functions in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 10527, http://dx.doi.org/10.3390/ijerph181910527  

 

Szcześniewska, P., Hanć, T., Bryl, E., Dutkiewicz, A., Borkowska, A.R., Paszyńska, E.,

Słopień, A., Dmitrzak-Węglarz, M. (2021). Do Hot Executive Functions Relate to BMI and Body Composition in School Age Children? Brain Sciences. 11, 780. https://doi.org/10.3390/brainsci11060780

 

Daniluk, B., Borkowska, A.R. (2020). Pragmatic aspects of verbal communication in elderly people: A study of Polish seniors. International Journal of Language and Communication Disorders. 55, 4,493-505. doi: 10.1111/1460-6984.12532.

 

Hanć T., Dmitrzak-Węglarz M, Borkowska A.R., Wolańczyk T., Pytlińska N., Rybakowski F., Słopień R., Słopień A. (2018). Overweight in Boys With ADHD Is Related to Candidate Genes and Not to Deficits in Cognitive Functions,Journal of Attention Disorders, 22, 12, 1158 – 1172,  doi:10.1177/1087054716676364  

 

Borkowska A.R. (2018). Nadruchliwość i nieuwaga dzieci w ocenie nauczycieli i wynikach badania systemem ADScaner. Polskie Forum Psychologiczne, 23,3, 502-515. Hyperactivity and inattention of children in the assessment of teachers and the results of the ADScaner system 12

 

Borkowska A.R. (2018). Znaczenie neuronauki dla zrozumienia problemów I poprawy funkcjonowania dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Polskie Forum Psychologiczne, 23, 1, 35 – 50.

 

Borkowska A.R., Francuz P. (2017). Support for students with spelling disorders in Poland, in students’ and parents’ perception New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. 4, 3,142-151.

 

Borkowska, R. A. & Francuz, J. P. (2017). Support for students with spelling disorders in Poland, in students’ and parents’ perception. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. [Online]. 4(3), pp 142-151. Available from: www.prosoc.eu)

 

 

Daniluk, B., Borkowska, A. (2017). Humor appreciation in elderly people and its cognitive determinants. Annals of Psychology, 20(3), 529-543. DOI: 10.18290/rpsych.2017.20.3-1en

 

Borkowska A.R. (2017). Sensory processing disorders – diagnostics and therapeutic controversies. Current Issues in Personality Disorders, 5(3), 196 – 205. 12

Borkowska A.R. (2016). The dynamics of attentional and inhibitory functions in the presence of distracting stimuli in children with attention-deficit/hyperactivity disorder, high-functioning autism and oppositional defiant disorder. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 16 (2), 68–80. 10

 

Borkowska A.R. (2015). Anxiety level and self-esteem in youth with cerebral palsy. Current Issues in Personality Psychology, 3(3), 159–165. Online publish date: 2015-09-09, DOI: 10.5114/cipp.2015.53641.

Borkowska A. R. (2015). Language and Communicative Functions as well as Verbal Fluency

in Children with High-Functioning Autism. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment,  3, 147-153 147.

 

Pąchalska M., Borkowska A.R., Kropotov J. (2014). Neuropsychological testing of AD/HD subtypes as an indicato for neurometrics and therapy: current state and further considerations. Acta Neuropsychologica, 12,1, 27-52.

 

Borkowska A.R., Ozimek A. (2014). Functioning of memory and attention processes in children with intelligence below average. Health Psychology Report, 2, 1, 60-66.

 

Bury M.,  Borkowska A.R., Daniluk B. (2014). Impact of chemotherapy on memory, Attention and executive functions, Depending on the stages of treatment And the level of depression In female patients with cancer. Acta Neuropsychologica, 12, 4, 417 – 427. 9p.

 

Borkowska A.R., Francuz P., Soluch P., Wolak T. (2014). Brain activation in teenagers with isolated spelling disorder during tasks involving spelling assessment and comparison of pseudowords. fMRI study. Brain and Development, 36, 786-793. DOI: 10.1016/j.braindev.2013.10.010

 

Francuz P., Borkowska A.R. (2013). Eye movement in isolated spelling disorder – An analysis using the dual route model of visual word recognition. Journal of Neurolinguistics, 26, 701–711.

Daniluk B., Borkowska A.R., Kalinowska A. (2013). Wybrane aspekty poznania społecznego u pacjenta z pełną agenezją ciała modzelowatego (ACC) i zespołem Arnolda-Chiari – studium przypadku (Selected aspects of social cognition in patient with total agenesis of the corpus callosum (ACC) and Arnold-Chiari desease – case study) Psychiatria Polska, tom XLVII, 3, 519–530.

Francuz, P., Borkowska, A.R. (2012). Oculomotor correlates of dysorthography. International Journal of Psychology, 47, 592-592. DOI:10.1080/00207594.2012.709117

Borkowska A.R., Słopień A., Pytlińska N., Rajewski A., Dmitrzak-Węglarz M., Szczepankiewicz A., Wolańczyk T. (2011). Visual-spatial functions and organisation of grapho-motor actions in ADHD children (Funkcje wzrokowo-przestrzenne i organizacja czynności grafomotorycznych u dzieci z ADHD). Psychiatria Polska. XLV, 3, 367–378.

Rozdziały w monografiach naukowych od 2011 r.

Borkowska A.R. (2011).Zastosowanie skal Wechslera w diagnozie ADHD. W: K. Wiejak, G. Krasowicz-Kupis (red.) Kliniczne zastosowania skal inteligencji D. Wechslera. Pracownia Restów Psychologicznych PTP, Warszawa, 60 – 73.

 

Borkowska A.R. (2011). Diagnoza i terapia ucznia z ADHD. W: D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg (red.). Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 43 – 58.

 

Borkowska A.R., Karbowniczek D. (2011) Analiza porównawcza funkcjonowania psychospołecznego młodzieży z dysleksją rozwojową mieszkającej na wsi i w mieście. W: M. Pecyna (red.) Dysleksja rozwojowa, fakt i tajemnica. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 93 – 110.

 

Borkowska A.R. (2013). Nie tylko zaburzenia… O możliwościach rozwojowych dzieci ze strukturalnymi zmianami OUN. W: G. Krasowicz-Kupis, M. Lipowska (red.). Wspieranie rozwoju jako wyzwanie interdyscyplinarne, Wyd. Harmonia, Gdańsk, 2013, 82 – 91. 4p.

Borkowska A.R. (2014). Objawy behawioralne impulsywności nadruchliwości a miary hamowania reakcji u dzieci z mieszanym podtypem ADHD. W: L. Buliński (red.) Zdrowie i choroba. W poszukiwaniu wiedzy i pomocy. Seria Zdrowie – Nauka – Polityka. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 217-237.

Grzegorzewska I., Pisula E., Borkowska A.R. (2016). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. W: L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna (s. 451 – 497). Warszawa: PWN

 

Borkowska A. R., Robak A. (2016). SLI a afazja/dysfazja rozwojowa i dziecięca afazja nabyta – ujęcie neuropsychologiczne. W: K. Kaczorowska–Bray, S. Milewski (red.). Wczesna interwencja logopedyczna. Gdańsk: Wyd. Harmonia,  247 – 259.

                                                                                                                                             

Borkowska A. R. (2017) Zaburzenia językowe w nadpobudliwości psychoruchowej. W: Z. Tarkowski (red.). Patologia mowy. Gdańsk: Wyd. Harmonia, 299 – 314.

Borkowska A.R., Daniluk B (2017) Diagnoza neuropsychologiczna funkcji somatogx cnostycznych u dzieci. W: E. Zawadzka, Ł. Domańska (red.). Diagnoza neuropsychologiczna. Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju. Warszawa: Difin, 65 – 74.

Borkowska, A.R., Orylska, A. (2018). Rehabilitacja funkcji wykonawczych u dzieci i młodzieży. W: E.M. Szepietowska, B. Daniluk (red.), Rehabilitacja neuropsychologiczna - ujęcie holistyczne  (s. 231-246). Lublin: Wyd. UMCS.

Bogdanowicz M., Borkowska A.R. (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży w Polsce. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A.R. Borkowska (red.). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. (23-30), Warszawa: PWN.

Borkowska A.R., Daniluk B. (2020). Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A.R. Borkowska (red.). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. (245-262), Warszawa: PWN.

Borkowska A.R. (2020). Zaburzenia neuropsychologiczne. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A.R. Borkowska (red.). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. (312-332), Warszawa: PWN.

Borkowska A.R. (2020). Wczesne wspomaganie rozwoju, wczesna interwencja i rehabilitacja neuropsychologiczna dzieci i młodzieży. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A.R. Borkowska (red.). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. (777 - 802), Warszawa: PWN.