Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Aneta Borkowska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT PSYCHOLOGII, KATEDRA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I NEUROPSYCHOLOGII
Funkcje
Z-ca Dyrektora Instytutu
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze zimowym 2020/2021


(po umówieniu się mailowym)


Dyżur dla studentów


wtorek 9.00 - 10.00


Dyżur Z-cy Dyrektora


wtorek 10.00 - 11.00


 


 


 


 

Działalność naukowa

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Publikacje przed uzyskaniem stopnia doktora

Czasopisma z listy B

Borkowska A. (1989). Recenzja pozycji: M. Bogdanowicz. Integracja percepcyjno-motoryczna a specjalne trudności w czytaniu u dzieci. Zeszyty Naukowe UG. Gdańsk. 1987., Psychologia Wychowawcza, 1,92 - 94.

Borkowska A., Tarkowski Z. (1990). Kompetencja językowa i komunikacyjna dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Logopedia, 17, 35 – 42.

Borkowska A. (1991). Pozycja dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w klasie szkolnej. Życie Szkoły, 8,456-465.

Borkowska A., Oszwa U. (1992). Zastosowanie elementów metody Glenna Domana w nauce czytania. Logopedia, 19, 19 -25.

Borkowska A., Oszwa U. (1992). Nie obowiązek lecz przyjemność czyli nauka czytania w koncepcji G.Domana. Scholasticus,1, 49 - 53.

Borkowska A., Oszwa U. (1993). Metoda Glenna Domana w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Annales UMCS, Vol.VI, 13, 189 - 200.

Publikacje przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego

Czasopisma z listy A 

Krasowicz-Kupis G., Borkowska A.R., Pietras I. (2009). Rapid Automatized Naming, Phonology and Dyslexia in Polish Children. Medical Science Monitor, 15 (9), CR 460 – 469.

 Czasopisma z listy B

Borkowska, A. (1995). Analiza struktury semantycznej wypowiedzi dzieci z dysleksją. Scholasticus, 3, 51 - 58.

Borkowska, A. (1996). Typologie dysleksji – przegląd badań. Psychologia Wychowawcza, 2, 116 – 125.

Borkowska, A. (2001) Umiejętności formułowania instrukcji przez dzieci z dysleksją rozwojową. Psychologia Rozwojowa, 6, (1-2), 161-169.

Borkowska, A. (2004). Analiza relacji między zespołem ADHD, a innymi formami zaburzeń zachowania – błędy diagnostyczne. Psychologia Rozwojowa, 9 (4), 127-133.

Borkowska, A. (2004). Terapia funkcji językowych u młodzieży dyslektycznej. Annales UMCS, XVII, 56-71.

Słopień, A., Dmitrzak-Węglarz, M., Borkowska, A.R., Rybakowski, F., Andrzejewska, A., Pytlińska, N., Rajewski, A. (2007). Ocena deficytu hamowania reakcji u dzieci i młodzieży z ADHD. Wiadomości Psychiatryczne, 10 (3), 159-165.

Borkowska A.R., Zawadzka E. (2008). Verbal working memory in ADHD children. Psychology of Language and Communication, vol. 28, 1, 71 – 84.

Borkowska, A. (2005). Impulsywność poznawcza w zespole ADHD. Psychologia Rozwojowa,109 (3), 145-156.

Borkowska, A.R. (2006). Executive attention in children and adolescents with developmental dyslexia. Acta Neuropsychologica,  4 (4), 229-241.

Borkowska A.R., Tomaszewski W., (2008). Sustained attention in children with ADHD. Acta Neuropsychologica, 6, (2), 107 – 121.

Borkowska A.R. (2008). Externalizing and Internalizing Psychopathology in children with ADHD Combined type versus ADHD Inattention type. Acta Neuropsychologica, 6, (4), 311 - 324.

Monografie

Borkowska, A. (1998). Analiza dyskursu narracyjnego u dzieci z dysleksją rozwojową. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 83-227-1161-1.

Borkowska,  A.R. (2008). Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 978-83-227-2801-7.

 Redakcje publikacji zwartych

Herzyk, A., Borkowska, A. (red.) (1999). Neuropsychologia emocji. Poglądy, badania, klinika. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 83-227-1270-7.

Borkowska, A., Szepietowska, M.E.(red.) (2000) Diagnoza neuropsychologiczna. Metodologia i metodyka. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 83-227-1677-X

Borkowska, A.R., Domańska, Ł. (red.) (2006) Neuropsychologia kliniczna dziecka – wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN –13: 978-83-01-14870-6

Domańska Ł., Borkowska A.R. (red.) (2008) Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 978-83-227-2816-1

Rozdziały w monografiach naukowych

 Borkowska, A. (1997). Zaburzenia językowe dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. W: A. Herzyk , D. Kądzielawa (red.) Związek mózg – zachowanie w ujęciu neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 269-292.

Borkowska, A. (1999). Nadpobudliwość psychoruchowa w neuropsychologicznej koncepcji Russela A. Barkleya. W: A. Herzyk, A. Borkowska (red.) Neuropsychologia emocji. Poglądy, badania, klinika. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 165-190.

Borkowska, A. (2000). Problemy diagnozy różnicowej nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń przetwarzania słuchowego. W: A. Borkowska, M.E. Szepietowska (red). Diagnoza neuropsychologiczna. Metodologia i metodyka. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 365- 382.

Borkowska, A. (2003). Impulsywność w ADHD. Analiza neuropsychologiczna w oparciu o model energetyczno – poznawczy. W: M. Święcicka (red.). Psychologiczne problemy dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. Warszawa: Wydawnictwo EMU, 19-26.

Borkowska, A.R. (2006). Neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń rozwojowych. W: A. Borkowska, Ł. Domańska (red.) Neuropsychologia kliniczna dziecka – wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 13-30.

Oszwa, U., Borkowska, A.R. (2006). Specyficzne trudności szkolne w opanowywaniu czytania i pisania. W: A. Borkowska, Ł. Domańska (red.) Neuropsychologia kliniczna dziecka – wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 139-158.

Borkowska A.R. (2006). ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. W: A. Borkowska, Ł. Domańska (red.) Neuropsychologia kliniczna dziecka – wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 177-199.

Borkowska, A.R. (2006). Neuropsychologiczne podłoże trudności w czytaniu i pisaniu. W: G. Krasowicz-Kupis (red.). Dysleksja rozwojowa – perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 35-51.

Borkowska A.R. (2006). ADHD a dysleksja rozwojowa. W: G. Krasowicz-Kupis (red.). Dysleksja rozwojowa – perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 109-124.

Borkowska, A.R. (2007). Deficyty uwagi i hamowania reakcji w zespole ADHD. W: G. Krasowicz-Kupis, M. Kostka-Szymańska (red.). Dysleksja – problem znany czy nieznany? Lublin: Wydawnictwo UMCS, 261-276.

Borkowska, A.R., Domańska, Ł. (2008). Plastyczność mózgu. W: Ł. Domańska, A.R. Borkowska (red.). Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 113 – 125.

Borkowska A.R. (2008). Oblicza impulsywności w zespole ADHD. W: M. Bogdanowicz, M. Lipowska (red.). Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju. Kraków: Impuls, 207 – 213.

Publikacje po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

Publikacje w czasopismach z listy A

Borkowska A.R., Słopień A., Pytlińska N., Rajewski A., Dmitrzak-Węglarz M., Szczepankiewicz A., Wolańczyk T. (2011). Visual-spatial functions and organisation of grapho-motor actions in ADHD children (Funkcje wzrokowo-przestrzenne i organizacja czynności grafomotorycznych u dzieci z ADHD). Psychiatria Polska. XLV, 3, 367–378.

 Daniluk B., Borkowska A.R., Kalinowska A. (2013).Wybrane aspekty poznania społecznego u pacjenta z pełną agenezją ciała modzelowatego (ACC) i zespołem Arnolda-Chiari - studium przypadku (Selected aspects of social cognition in patient with total agenesis of the corpus callosum (ACC) and Arnold-Chiari desease – case study) Psychiatria Polska, 47, 3, 519–530. 

 Francuz P., Borkowska A.R. (2013). Eye movement in isolated spelling disorder – An analysis using the dual route model of visual word recognition. Journal of Neurolinguistics 26, 701–711. 

 Borkowska A.R., Francuz P., Soluch P., Wolak T. (2014). Brain activation in teenagers with isolated spelling disorder during tasks involving spelling assessment and comparison of pseudowords. fMRI study. Brain and Development. DOI: 10.1016/j.braindev.2013.10.010 

Hanć T., Dmitrzak-Węglarz M, Borkowska A., Wolańczyk T., Pytlińska N., Rybakowski F., Słopień R., Słopień A. (2016). Overweight in Boys With ADHD Is Related to Candidate Genes and Not to Deficits in Cognitive Functions,Journal of Attention Disorders,  doi:10.1177/1087054716676364

 Publikacje naukowe w czasopismach z listy B

Jędrzejowska N., Borkowska A.R. (2011) „Prawopółkulowa” komunikacja językowa a funkcjonowanie intelektualne u dzieci z ADHD. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 11, 2, 72 - 82.

Daniluk B., Borkowska A.R. (2012). Czego można, a czego trzeba nauczyć nauczając diagnozy neuropsychologicznej. Czasopismo Psychologiczne, 18(1), 57 – 62.

Francuz P., Borkowska A.R., Soluch P., Wolak T. (2013). Analysis of brain activation in teenagers with isolated dysorthography (spelling disorder) and good spellers during a spelling assessment task. Acta Neuropsychologica, 11, 3, 257 – 268.

Borkowska A.R., Francuz P. (2013). Ruchy gałek ocznych podczas oceny poprawności zapisu wyrazów jako wskaźnik rozwoju świadomości ortograficznej młodzieży z dysortografią. Psychologia Rozwojowa,18,3, 37 - 50. 

Pąchalska M., Borkowska A.R., Kropotov J. (2014). Neuropsychological testing of AD/HD subtypes as an indicato for neurometrics and therapy: current state and further considerations. Acta Neuropsychologica, 12,1, 27-52.

Bury M.,  Borkowska A.R., Daniluk B. (2014). Impact of chemotherapy on memory, Attention and executive functions, Depending on the stages of treatment And the level of depression In female patients with cancer. Acta Neuropsychologica, 12,4, 417 – 427.

Borkowska A.R. (2016). The dynamics of attentional and inhibitory functions in the presence of distracting stimuli in children with attention-deficit/hyperactivity disorder, high-functioning autism and oppositional defiant disorder. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 16 (2), 68–80.

Czasopisma inne 

Borkowska A.R., Ozimek A. (2014). Functioning of memory and attention processes in children with intelligence below average. Health Psychology Report, 2, 1, 60-66.

 Borkowska A.R. (2015). Anxiety level and self-esteem in youth with cerebral palsy. Current Issues in Personality Psychology, 3(3), 159–165. Online publish date: 2015-09-09, DOI: 10.5114/cipp.2015.53641.

Borkowska A.R. (2015). Language and Communicative Functions as well as Verbal Fluency in Children with High-Functioning Autism. Journal of Intellectual Disabilities, Diagnosis and Treatment, 3, 3, 147 - 153.

Publikacje zwarte

 Borkowska A.R, Sajewicz-Radtke U., Lipowska M., Kalka D. (2015). Bateria diagnozy funkcji poznawczych PU1. Pamięć, uwaga, funkcje wykonawcze. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych SEBG. 

  Rozdziały w monografiach

 Borkowska A.R. (2011).Zastosowanie skal Wechslera w diagnozie ADHD. W: K. Wiejak, G. Krasowicz-Kupis (red.) Kliniczne zastosowania skal inteligencji D. Wechslera. Pracownia Restów Psychologicznych PTP, Warszawa, 60 – 73.

Borkowska A.R. (2011). Diagnoza i terapia ucznia z ADHD. W: D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg (red.). Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 43 – 58.

Borkowska A.R., Karbowniczek D. (2011) Analiza porównawcza funkcjonowania psychospołecznego młodzieży z dysleksją rozwojową mieszkającej na wsi i w mieście. W: M. Pecyna (red.) Dysleksja rozwojowa, fakt i tajemnica. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 93 – 110.

Borkowska A.R. (2013). Nie tylko zaburzenia… O możliwościach rozwojowych dzieci ze strukturalnymi zmianami OUN. W: G. Krasowicz-Kupis, M. Lipowska (red.). Wspieranie rozwoju jako wyzwanie interdyscyplinarne, Wyd. Harmonia, Gdańsk, 2013, 82 – 91.

Borkowska A.R. (2014). Objawy behawioralne impulsywności nadruchliwości a miary hamowania reakcji u dzieci z mieszanym podtypem ADHD. W: L. Buliński (red.) Zdrowie i choroba. W poszukiwaniu wiedzy i pomocy. Seria Zdrowie – Nauka – Polityka. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 217-237.

Borkowska A. R., Robak A. (2016). SLI a afazja/dysfazja rozwojowa i dziecięca afazja nabyta – ujęcie neuropsychologiczne. W: K. Kaczorowska–Bray, S. Milewski (red.). Wczesna interwencja logopedyczna. Gdańsk: Wyd. Harmonia,  247 – 259.