Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Michał Tomaszek

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD HISTORII POWSZECHNEJ ŚREDNIOWIECZNEJ
Telefon
81 537 27 49
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018:


poniedziałek, 13:00-14:30


czwartek, 14:00-15:30,


p. 319


Mail: michal.tomaszek@poczta.umcs.lublin.pl

O sobie

Adiunkt w Zakładzie Historii Powszechnej Średniowiecznej.

Zainteresowania naukowe: monastycyzm średniowieczny, historiografia X-XII stulecia.


Działalność naukowa

Bibliografia:

  1. Monografie:

-     Klasztor i jego dobroczyńcy. Średniowieczna narracja o opactwie Brauweiler i rodzie królowej Rychezy, Kraków 2007

 

 

  1. Artykuły:

-          Brunon z Kwerfurtu i Otton II: powstanie słowiańskie 983 roku jako grzech cesarza, „Kwartalnik Historyczny” 2002, z. 4,

-          Klasztor Ezzonidów w Brauweiler jako przykład fundacji rodu możnowładczego, w: Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole-Warszawa 2005, s. 165-176;

-          Klasztor i jego założyciel w utrwalonej na piśmie tradycji początków zgromadzenia. : Przykład benedyktyńskiego opactwa w Brauweiler, w: Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2005

-          Modlitwa i łzy bronią biskupa. Polscy hierarchowie a udział w wojnie u Mistrza Wincentego Kadłubka, “Roczniki Historyczne” 71, 2005, s. 121-136;

-          Odmówić świętemu. Sprawa następstwa po biskupie Udalryku z Augsburga, “Slavo-germanica. Studia historica” t. 27 (2007, ukazało się 2008), s. 3-32;

-          Auf der Suche nach dem neuen Schutzheiligen – zur Frage der Datierung und Motivation zur Geschichtsschreibung über die Anfänge der Brauweiler Benediktinerabtei, „Quaestiones Medii Aevi Novae”, vol. 14 (2009), s. 185-229;

-          „na sposób tyrana królestwo najechał”. Pamięć o kryzysie sukcesyjnym r. 984 w cesarstwie Ottonów utrwalona w Rocznikach Kwedlinburskich, „Rocznik Lubelski” 35 (2009), s. 59-76;

-          Wątek dobroczynności w przedstawieniach wybitnych niewiast X i XI wieku. Matylda, żona króla Henryka I, oraz Matylda, żona palatyna Ezzona, w: Średniowiecze w rozjaśnieniu, red. K. Skupieński,  Warszawa 2009, s. 199-211;

-          Kataklizmy i niezwykłości w Rocznikach Kwedlinburskich: prodigia i res memoriae dignae, „Kwartalnik Historyczny” 2010, z. 4, s. 21-44;

-          Wprowadzenie, w: Jacek Banaszkiewicz, Takie sobie średniowieczne bajeczki [wybór artykułów], Kraków 2012, s. 7-25

-          Przedsięwzięcie z przeszkodami: pierwsze lata benedyktyńskiego opactwa w Gladbach w świetle historiograficznej tradycji konwentu, w: Historia narrat. Studia historyczne, red. A. Pleszczyński et alt., Lublin 2012, s. 293-316

-          Węgrzy w Sankt Gallen w r. 926: narracja o barbarzyńcach w Casus Sancti Galli Ekkeharda IV - „Rocznik Antropologii Historii” 2 (2012)

-          Wyjście poza klasztor równe śmierci? Podróże mnicha Tuotilona w klasztornej historii Sankt Gallen Ekkeharda IV, w: Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem. Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i czasach nowożytnych, red. M. Saczyńska, E. Wółkiewicz, Warszawa 2012 ;

-          Materialny niedostatek jako przeszkoda w prowadzeniu życia zgodnego z regułą. Ekkehard z Sankt Gallen o dolach i niedolach swojego klasztoru, w: Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, red. M. Derwich, Wrocław 2013, s. 11-29;

-          Violence in the monastery: lynching that could have happened – based on a story recorded by Ekkehard IV from Sankt Gallen,  w: Ecclesia et Violentia. Violence against the Church and Violence within the Church  in the Middle Ages, red. J. Maciejewski, R. Kotecki, Newcastle upon Tyne 2014, s. 91-101;

 

 

 

  1. Recenzje:

- Krzysztof Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce, „Studia Źródłoznawcze” 2007;

- Chronicling history: chroniclers and historians in medieval and Renaissance Italy, red. S. Dale, A. Williams Lewin, D. J. Osheim, "Studia Źródłoznawcze" 2009, s. 208-210

- Cezary K. Święcki, Kultura  piśmienna w Polsce średniowiecznej, X-XII wiek, „Studia Źródłoznawcze” L, 2012, s. 148-151

- Understanding Monastic Practices of Oral Communication. Western Europe tenth-thirteenth centuries, ed. Steven Vanderputten (Utrecht Studies in Medieval Literacy 21), , Turnhout 2011, ss. 390, wyd. Brepols (KH 1, 2013)

- Reinhard Schneider, Vom Dolmetschen im Mittelalter. Sprachliche Vermittlung in weltlichen und kirchlichen Zusammenhängen, Böhlau Verlag (Beihefte zum Archiv für Kulturgechichte 72) , Wien-Köln-Weimar 2012 (KH 1/2014)

- Achim Thomas Hack, Gregor der Grosse und die Krankheit, Anton Hiersemann, Stuttgart 2012,  ss. 349 - KH 1/2014

 

 

  1. Hasła encyklopedyczne:

- 1. Annales Quedlinburgenses, 2. Chronicon Suevicum Universale, 3) Historia fundationis monasterii S. Viti martyris Gladbacensis, w: Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. R. G. Dunphy, Brill-Leiden-Boston 2010, odpowiednio s. 80-81, 432-433, 796

 

V. edycje źródeł:

- Ekkehard IV, Przypadki klasztoru świętego Galla, Kraków 2010.

 

VI. tłumaczenia/redakcje naukowe:

- Philip Buc, Pułapki rytuału, Warszawa 2011;


Ogłoszenia

Z powodu wyjazdu naukowego odwołuję zajęcia i konsultacje w dniu 28.11.2017 (wtorek)