Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Jerzy Ternes

Stanowisko
bibliotekarz
Jednostki
BIBLIOTEKA INSTYTUTU ARCHEOLOGII
Telefon
81 537 53 80
Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

Zainteresowania badawcze:

  • Dzieje staropolskiego parlamentaryzmu.
  • Sejmiki ziemskie w dawnej Rzeczypospolitej.
  • Trybunał Koronny – instytucja, sprawy, ludzie.
  • Genealogia rodów szlacheckich XVI-XVIII wieku.
  • Szkolnictwo i edukacja w dawnej Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem Akademii Zamojskiej).
  • Prowincja szlachecka w czasach stanisławowskich.

Działalność naukowa

Monografie, edycje źródłowe:

Sejmik chełmski za Wazów (1587 – 1668), Lublin 2004.

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668 (wespół z W. Bondyrą i H. Gmiterkiem), Lublin 2013.

Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794. Spis, część V 1751-1794, Warszawa 2017.

 

Redakcje:

Słownik biograficzny miasta Lublina, t.4, Lublin 2014 (wespół z M. Siomą i P. Jusiakiem).

 

Wybrane artykuły:

Ekscesy studenckie w siedemnastowiecznym Zamościu, „Res Historica”, t. 20, 2005.

Ferro, igni et… peste. Zniszczenia wojenne i klęski elementarne w Krasnymstawie  w 2 połowie XVII wieku, „Zapiski Krasnostawskie”, t. IV, 2013.

Inwentarz starostwa chełmskiego z roku 1608, „Rocznik Chełmski”, t.V, 1999.

Koniec związków Lubomirskich z Janowcem, [w:] Lubomirscy - droga rodu na parnas Rzeczypospolitej, red. H. Gmiterek, A. Szymanek, Janowiec 2012.

Mniejszości etniczne Rzeczypospolitej epoki Wazów w opiniach sejmików ziem ruskich, [w:] Urzędy władzy, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu etnicznym i kulturowym do XIX wieku, red. H. Gmiterek, J. Łosowski, Kraków 2010.

Nie tylko sacrum. Kościoły jako miejsca odbywania sejmików ziemskich, [w:] Domy Rzeczpospolitej III. Domy Boże, red. K. Krawiec-Złotkowska, Słupsk 2012.

Profesorowie cudzoziemcy w Akademii Zamojskiej, w: Ważna obecność. Przedstawiciele państw i narodów europejskich wśród mieszkańców międzyrzecza Bugu i Pilicy , red. A. Górak, K. Latawiec, Radzyń Podlaski – Radom 2006.

Przyczynki do genealogii Żółkiewskich w XVI wieku, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. IV, 2012.

Sejm parczewski 1564 roku, [w: ] Parczew w dziejach. Na królewskim szlaku historii, red. M. Szumiło, Parczew 2014.

Sejmik chełmski wobec problemów podatkowych Rzeczypospolitej epoki Wazów, „Teka Komisji Historycznej Oddziału PAN w Lublinie”, vol. I, 2004.

Sejmik ziemi chełmskiej wobec miast i mieszczaństwa (1587 – 1668), „Res Historica”, t. 17, 2004.

Sejmiki ziemskie i ich miejsce w systemie parlamentarnym szlacheckiej Rzeczypospolitej, w:Między konstytucją Nihil novi a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji, red. H. Gmiterek, J. Wrona, Radom 2005.

Świadomość religijna szlachty chełmskiej epoki Wazów w świetle uchwał sejmikowych, w: Staropolski ogląd świata, red. B. Rok, F. Wolański, Wrocław 2004.

Tereny nadbużańskie w życiu gospodarczym ziemi chełmskiej XVI – XVII wieku,  w: Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, red. M. Bem, A. Duszyk, Radom – Włodawa 2007.

Zamki i fortece kresów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w uchwałach sejmików ziemi chełmskiej z lat 1587 – 1668, „Zamojsko – Wołyńskie Zeszyty Muzealne”, t.II, 2004.

Życie codzienne profesorów Akademii Zamojskiej, w: Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno – kulturowej. Współczesne implikacje dla współpracy trans granicznej, red. H. Chałupczak, J. Misiągiewicz, E. Balashov, Zamość 2010.