Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Joanna Tarkowska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA LITERATUROZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
81 5372628
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


 Konsultacje w sesji letniej 2023: 


poniedziałek 11.20 - 12.20 stacjonarnie


wtorek 11.15 - 12.15 na platformie TEAMS 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20 - 035 Lublin Lublin

O sobie

 

Od roku 1988 pracownik naukowy UMCS w Lublinie. Po uzyskaniu stopnia doktora w roku 1991, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Rosyjskiej UMCS. W roku 2008 otrzymała stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest profesorem UMCS w Katedrze Literaturoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.

Aktualny temat badawczy: Mit kobiety we współczesnej literaturze rosyjskiej XX - XXI wieku;

 

 

 

 


Działalność naukowa

Wybrane publikacje: 

Monografia: Konceptualizacja Rosji i świata w poezji Josifa Brodskiego. Dom, miasto,
ojczyzna
, Lublin 2007, ss. 296.

Rozdział w monografii:

1. Mit kobiety w powieści Ludmiły Ulickiej pt. „Medea i jej dzieci, [w:] Kobieta i/ jako Inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX – XXI wieku (w kontekście europejskim, pod red. M. Cymborskiej – Lebody i A. Gozdek, Lublin 2008, s. 279 – 289.

2. W poszukiwaniu kobiecej tożsamości. Wizerunek kobiety w postmodernistycznej powieści „Sonieczka” Ludmiły Ulickiej, materiały pokonferencyjne : «Życie serca» i relacja Ja-Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku w kontekście europejskim, [w:] „Życie serca”. Duch-dusza-ciało i relacja Ja-Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku, Rossica Lublinensia VII, pod red. M. Cymborskiej-Lebody ,A. Gozdek, R. Rybickiej, J. Tarkowskiej, M. Ułanek, Lublin 2012, s. 447 – 459.

3. Metaforyka podróży i schronienia w utworze „Priliw” Josifa Brodskiego, [w:] Kultura Literacka emigracji
rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Recepcja. Estetyka
,
pod red. A. Woźniak, wyd. KUL, Lublin 2013, ss. 353 – 363. 

Artykuły: 

1. Лики детства и проблема sacrum/profanum в прозе Людмилы Улицкой (рассказ Второго марта тогоже года...), „Slavia Orientalis” 2016, nr 1, s. 51 – 63. Liczba znaków 20565 

2. Samotność na pograniczu bytów. Wizerunek Jeleny w powieści Ludmiły Ulickiej „Przypadek doktora Kukockiego” (Pierwszy zeszyt Heleny), [w:] Samotność – aspekty, konteksty, wymiary, t.2, Gdańsk 2016, s. 229 240.Liczba znaków 21399 

3.  Метаморфозы детского женского Я в рассказе Людмилы Улицкой „Второго марта того же года...” и „Ветряная оспа”, „SlaviaOrientalis2016, nr 3, s. 509 – 523.Liczba znaków24153 

4. Remitologizacja wizerunku kobiety w opowiadaniu Ludmiły Ulickiej „Большая дама с маленькой собачкой, Rosja w zbliżeniach. Szkice o literaturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Stempczyńskiej, Katowice 2016, s. 137 - 159. Liczba znaków 22125 

5. „Moc bowiem w słabości się doskonali” – wizerunek kobiety matki w opowiadaniu „Счастливые” Ludmiły Ulickiej, [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, t. 16, Białystok 2016, s. 123 – 135.Liczba znaków 24625  

 6. Kłamstwo jako element kobiecej tożsamości w powieści Ludmiły Ulickiej Сквозная линия, „Slavia Orientalis” 2018, nr 4, s. 661 – 679, liczba znaków 44681  

7. Koncepcja pamięci a myśl o kobiecie w publicystyczno – biograficznej powieści Ludmiły Ulickiej Священый мусор, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2019, t.19, s. 253 – 262, liczba znaków 25317 

8. Egzystencjalny wymiar codzienności w twórczości Josifa Brodskiego (esej Полторы комнаты), „Przegląd Rusycystyczny” 2020, nr 2 (170), s. 11 – 24, liczba znaków 25595